Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1759/QĐ-UBND về Kế hoạch thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Th6ng tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 về việc Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1750/BTTTT-CNTT ngày 09/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Công văn số 2349/UBND-VX ngày 17/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 77/TTr-STTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo (theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền) về kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (TH - VX) UBND tỉnh;
- Lưu: VT (Hai-QĐ012). 39b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

1. Đánh giá tình hình thực hiện và ban hành các cơ chế chính sách về phần mềm nguồn mở

Các phần mềm triển khai trên địa bàn chủ yếu là phần mềm đóng không có bản quyền, các đơn vị khi lập dự án chưa chú trọng đến các phần mềm nguồn mở.

Tình hình ban hành chỉ đạo và thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến phần mềm nguồn mở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc soạn thảo văn bản tại đơn vị (Công văn số 1910/UBND-TH ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước).

2. Công tác tổ chức triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở trong các hệ thống thông tin.

Trong thời gian gần đây, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có bước tiếp cận với lĩnh vực mã nguồn mở; tuy nhiên, việc tiếp cận này ở mức nghiên cứu học hỏi rút kinh nghiệm chứ chưa có áp dụng chính vào giải quyết công việc hàng ngày, chủ yếu là đơn vị chuyên trách Công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông.

Năm 2011 được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức 06 lớp đào tạo, tập huấn về các phần mềm nguồn mở thông dụng cho cán bộ, công chức trong tỉnh (04 lớp dành cho Lãnh đạo, 02 lớp dành cho Chuyên viên chuyên trách CNTT).

Năm 2012 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cho Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức việc triển khai cài đặt, chuyển đổi và hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng cho từng cán bộ công chức, viên chức của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

3. Hiện trạng đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở

Số lượng cán bộ công chức chuyên trách CNTT toàn tỉnh là 134 người (chiếm 3,7%), cán bộ chuyên trách và lãnh đạo CNTT vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Bên cạnh đó, do không có biên chế riêng cho cán bộ chuyên trách CNTT ở các ngành và cấp huyện, nên đơn vị phải bố trí cán bộ chuyên môn khác kiêm nhiệm việc phụ trách CNTT.

Do đó, việc đào tạo cán bộ nguồn nhân lực sử dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan nhà nước của tỉnh còn nhiều bất cập, các chương trình đào tạo chỉ mang tính chất tập huấn và đào tạo ngắn hạn, nội dung đào tạo chỉ là những phần mềm thông dụng.

4. Hiện trạng phát triển sản phẩm, doanh nghiệp, cộng đồng, thị trường phần mềm nguồn mở

Chưa tổ chức được cuộc Hội thảo khoa học, thành lập các Hội và các diễn đàn cũng như các đề tài nghiên cứu về phần mềm nguồn mở tại địa phương.

Các phần mềm được sử dụng tại địa phương chủ yếu là các phần mềm thông dụng như: OpenOffice, Unikey, Mozilla Firefox,…

Các doanh nghiệp trên địa bàn chưa cung cấp và phát triển các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

5. Kinh phí thực hiện

Toàn tỉnh đã phân bổ vốn là 320.000.000 đồng cho việc đào tạo, tập huấn và chuyển đổi các phần mềm thông dụng có bản quyền sang phần mềm nguồn mở. Chưa bố trí vốn triển khai các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

6. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất

a) Khó khăn, vướng mắc

Thiếu nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao về tham gia công tác trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí phân bổ cho đầu tư, Ứng dụng CNTT còn hạn chế, không có kinh phí đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụng các phần mềm nguồn mở.

b) Kiến nghị, đề xuất

Bộ Thông tin và Truyền thông cần đào tạo tập huấn về phần mềm nguồn mở, ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư phát triển phần mềm nguồn mở cho các địa phương.

Cần sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, các ngành và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc sử dụng phần mềm nguồn mở trong đơn vị cơ quan nhà nước.

II. MỤC TIÊU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

1. Mục tiêu trong năm 2013

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của CNTT, đặc biệt là phần mềm nguồn mở trong hoạt động cơ quan nhà nước.

100% các Cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh đều sử dụng phần mềm mã nguồn mở thông dụng (OpenOffice, Unikey, Mozilla Firefox,…).

2. Mục tiêu trong năm 2014

100% các máy trạm trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đều sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu.

100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin sử dụng thành thạo các hệ điều hành chạy trên Server, máy trạm và các phần mềm nguồn mở thông dụng.

3. Mục tiêu trong năm 2015

100% các phần mềm nguồn mở chuyên dụng được triển khai trong các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

100% cán bộ chuyên trách CNTT trong các đơn vị có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

Các Hội, các cơ quan chuyên trách CNTT phát triển và ứng dụng các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đào tạo quản trị máy chủ trên Ubuntu, quản trị cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trên nền tảng mã nguồn mở.

Triển khai đào tạo nâng cao kiến thức cho người sử dụng các phần mềm thông dụng mã nguồn mở.

Đào tạo, chuyển đổi hệ điều hành của hãng Microsoft sang hệ điều hành Ubuntu.

Tổ chức liên kết, hợp tác với Trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh để xây dựng đầu tư ứng dụng phần mềm nguồn mở.

Triển khai các phần mềm nguồn mở chuyên dụng trong các dự án Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về tài chính

Kinh phí triển khai Ứng dụng CNTT chủ yếu lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn Trung ương hỗ trợ, do ngân sách tỉnh còn rất khó khăn, nên việc phân bổ ngân sách của tỉnh để triển khai các chương trình, dự án còn rất hạn chế. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho việc triển khai các Ứng dụng CNTT cần phải huy động, sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau như: vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp (FDI), hợp tác quốc tế, tài trợ của các Quỹ và nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua việc xã hội hóa để thực hiện các dự án Ứng dụng CNTT, đặc biệt là triển khai và ứng dụng các phần mềm nguồn mở

2. Giải pháp triển khai

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 được thực hiện thông qua các chương trình, dự án và theo phương hướng triển khai mô hình điểm, có đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở triển khai nhân rộng.

3. Giải pháp về tổ chức

Quy định chặt chẽ việc ứng dụng các phần mềm nguồn mở trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách, quy chế đảm bảo an toàn, an ninh đồng thời đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở kịp thời và phù hợp với các văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Giải pháp về môi trường chính sách

Có chính sách thu hút nguồn nhân lực cho Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Có chính sách khuyến khích các đơn vị sử dụng ứng dụng các phần mềm nguồn mở trong các hoạt động giao dịch với cơ quan Nhà nước, sử dụng các dịch vụ hành chính công được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Kế hoạch được ban hành, hàng năm xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể (Thông qua Sở Tài chính thẩm định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, để trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong dự toán Ngân sách để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước trong tỉnh, nâng cao hiểu biết, nhận thức về phần mềm nguồn mở.

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên cân đối nguồn vốn bố trí cho việc triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán kinh phí hàng năm theo quy định để triển khai thực hiện Quyết định này.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhân viên cấp dưới để duy trì hiệu quả và phát triển các ứng dụng PMNM tại đơn vị mình./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1759/QĐ-UBND về Kế hoạch thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37