Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1732/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tuấn Phong
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Cấp tỉnh: 43 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 64 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

2. Cấp huyện: 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

3. Cấp xã: 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

Tổng cộng: 139 dịch vụ công trực tuyến (59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được phê quyệt tại Điều 1 của Quyết định này. Trong đó, cần xác định rõ lộ trình thực hiện từng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hoàn thành việc triển khai trước ngày 30/11/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, các PVP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ

3

4

 

A

 

A. CẤP TỈNH

 

 

 

I

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

1

3.000181

Tuyển sinh trung học phổ thông

 

x

 

II

 

Sở Y tế

 

 

2

1

1.001552

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

 

x

3

2

1.001538

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

 

x

4

3

1.001532

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

 

x

5

4

1.001398

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

 

x

6

6

1.001393

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

7

7

1.001824

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

III

 

Sở Nội vụ

 

 

8

1

1.003822

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

 

x

9

2

1.003916

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

 

x

10

3

1.003879

Thủ tục Đổi tên Quỹ cấp tỉnh

 

x

 

IV

 

Sở Công Thương

 

 

11

1

2.000190

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

x

12

2

2.001624

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

13

3

2.000637

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

14

4

2.000197

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

15

5

2.000640

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

16

6

2.000626

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

17

7

2.000204

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

18

8

2.000622

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

19

9

2.001636

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

20

10

2.001630

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

 

21

11

1.001005

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

22

12

2.000459

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

23

13

2.000142

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

24

14

2.000136

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

25

15

2.000078

Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

26

16

2.000207

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

27

17

2.000201

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

28

18

2.000187

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

x

 

29

19

2.000175

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

x

 

30

20

1.000425

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

 

31

21

2.000180

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

 

32

22

2.000376

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

 

33

23

2.000371

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

 

34

24

1.000444

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

 

35

25

2.000211

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

 

36

26

1.003401

Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

x

 

37

27

2.001535

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

x

38

28

2.001172

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

39

29

2.001175

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

40

30

2.001161

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

 

V

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

41

1

1.000842

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

 

x

42

2

1.000936

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

 

x

43

3

1.000920

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

 

x

44

4

1.000501

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

 

x

45

5

1.005162

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

 

x

46

6

1.001195

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

 

x

47

7

1.000560

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

 

x

48

8

1.000904

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

 

x

49

9

1.000544

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể Thể dục thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

 

x

50

10

1.003441

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

x

 

51

11

1.000983

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

52

12

1.001056

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

x

 

53

13

1.001440

Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

x

54

14

2.001628

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

55

15

1.004528

Thủ tục công nhận điểm du lịch

x

 

56

16

2.001622

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

x

57

17

2.001616

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

x

58

18

2.001611

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

x

59

19

2.001589

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

x

 

60

20

1.003717

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

61

21

1.003490

Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

 

x

62

22

2.001631

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

63

23

1.009397

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

x

 

64

24

1.009398

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

x

 

65

25

1.009399

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

x

 

66

26

1.001755

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

x

67

27

1.003676

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

x

 

68

28

1.003654

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

x

 

69

29

1.001008

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

70

30

1.000922

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

71

31

1.008895

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

x

 

72

32

1.000454

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

73

33

1.000433

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

74

34

1.000379

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

75

35

1.000104

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

 

VI

 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

76

1

1.004509

Cấp phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật

 

x

77

2

1.007933

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

x

 

 

VII

 

Sở Xây dựng

 

 

78

1

1.002572

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

x

79

2

1.002625

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

x

80

3

1.007197

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

81

4

1.007399

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

 

x

82

5

1.006876

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

 

x

83

6

1.006873

Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

 

x

84

7

1.008432

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

x

 

VIII

 

Sở Giao thông vận tải

 

 

85

1

1.001735

Cấp Giấy phép xe tập lái

x

 

86

2

1.001751

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

x

 

 

IX

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

87

1

2.000282

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

x

88

2

2.000286

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

x

 

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

89

1

1.001747

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

90

2

1.001677

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

91

3

2.002385

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

x

92

4

2.002382

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

x

93

5

2.002383

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

x

94

6

2.002384

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

x

95

7

1.004460

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

 

96

8

1.004467

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

x

 

97

9

1.001770

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

98

10

1.001693

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

 

XI

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

99

1

1.008603

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

 

x

 

XII

 

Sở Tài chính

 

 

100

1

1.005422

Quyết định điều chuyển tài sản công

x

 

101

2

1.005429

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

x

 

102

3

1.005432

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

 

x

103

4

1.005430

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

 

x

104

5

1.005416

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 

x

105

6

2.002217

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

 

x

 

XIII

 

Sở Tư pháp

 

 

106

1

1.001125

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

107

2

1.001153

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

 

B

 

CẤP HUYỆN

 

 

108

1

1.005106

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

x

109

2

2.001762

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

x

110

3

1.003243

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

111

4

1.003226

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

112

5

1.003140

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

113

6

1.003103

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

114

7

1.005121

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

x

115

8

2.002123

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

116

9

2.002122

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

x

117

10

1.004972

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

x

118

11

1.004979

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

x

119

12

2.001973

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

x

120

13

1.004440

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

x

 

121

14

1.006444

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

x

 

122

15

1.004552

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

x

 

123

16

1.003471

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

x

 

124

17

1.003459

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

x

 

125

18

1.003456

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

x

 

126

19

1.003347

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

x

 

127

20

1.004498

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

x

 

128

21

2.001261

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

129

22

2.001283

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

130

23

2.001270

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

131

24

1.008356

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện cung cấp

 

x

132

25

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

x

 

133

26

3.000182

Tuyển sinh trung học cơ sở

 

x

 

C

 

CẤP XÃ

 

 

134

1

1.004492

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

x

135

2

1.004873

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

x

136

3

2.000355

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

x

 

137

4

1.001653

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

x

 

138

5

2.001810

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

x

 

139

6

1.004561

Thủ tục đăng ký lại khai tử

x

 

 

 

 

Tổng cộng

59

80

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong ngày 09/07/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


367
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228