Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1682/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1682/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng CHính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cử người tham gia Ban Biên tập Website Chính phủ;
Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin báo chí và Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập Website Chính phủ) gồm thành viên là Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và các Ủy viên Ban Biên tập (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Lãnh đạo Ban Biên tập Website Chính phủ bồm: Tổng Biên tập, các Phó Tổng biên tập.

Ủy viên Ban Biên tập gồm: các Ủy viên chuyên trách thuộc biên chế của Website Chính phủ; các Ủy viên kiêm nhiệm là cán bộ được cử từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Các Ủy viên Ban Biên tập chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Biên tập Website Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các Ủy viên Ban Biên tập chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Biên tập Website Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các Ủy viên Ban Biên tập kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Biên tập Website Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và Thủ trưởng cơ quan về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Theo yêu cầu công tác, Tổng biên tập Website Chính phủ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị bổ sung hoặc thay thế danh sách các Ủy viên Ban Biên tập website Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Website Chính phủ quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ban Biên tập Website Chính phủ, các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo tại Điều 1 và Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO WEBSITE CHÍNH PHỦ 
 Đoàn Mạnh Giao

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

a. Lãnh đạo Ban Biên tập

1. Tổng Biên tập;

2. Các Phó Tổng biên tập.

b. Các Ủy viên Ban Biên tập chuyên trách

1. Ông Vũ An Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin báo chí, Văn phòng Chính phủ;

2. Ông Nguyễn Công Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, Văn phòng Chính phủ;

3. Ông Lê Văn Hiệp, Chuyên viên chính, cán bộ biệt phái của Thông tấn xã Việt Nam đang công tác tại Trung tâm Thông tin báo chí, Văn phòng Chính phủ;

4. Ông Lê Việt Đông, Chuyên viên chính Trung tâm Thông tin báo chí, Văn phòng Chính phủ;

5. Ứng Quốc Bình, Chuyên viên cao cấp Trung tâm Thông tin báo chí, Văn phòng Chính phủ;

6. Trần Anh Tuấn, Chuyên viên Trung tâm tin học, Văn phòng Chính phủ.

c) Các Ủy viên Ban Biên tập kiêm nhiệm

1. Ông Đàm Quang Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

2. Bà Kiều Thị Ngọc Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ;

3. Bà Trần Thị Huyền Nga, Trưởng phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;

4. Ông Trương Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Trần Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao;

6. Ông Trần Nguyên Vũ, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính;

7. Ông Trần Thủy Cung, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa – Thông tin;

8. Ông Trần Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử, Bộ Thương mại;

9. Ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng, Bộ Giao thông Vận tải;

10. Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Trịnh Đức Huy, quyền Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Ông Đào Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

13. Ông Trần Khánh, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ;

14. Ông Cao Xuân Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Luật So sánh và pháp luật Quốc tế, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp;

15. Ông Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Công nghiệp;

16. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Bội Nội vụ;

17. Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

18. Ông Đào Minh Tú, Phó Chánh Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

19. Ông Nguyễn Bá Khoáng, Giám đốc Trung tâm Tư liệu thống kê, Tổng cục Thống kê;

20. Bà Chu Hà Lan, Chánh Văn phòng, Tổng cục Du lịch;

21. Ông Phan Tiến Bình, Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

22. Ông Lâm Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1682/QĐ-VPCP ngày 25/10/2005 thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.497

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!