Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 229/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 229/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/2003/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (sau đây gọi là Website Chính phủ).

Điều 2. Website Chính phủ là cơ quan thông tin của Chính phủ, cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân trong nước và người nước ngoài về những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của cả nước trên mạng Internet. Website Chính phủ là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính phủ với nhân dân.

Điều 3. Thành lập Ban chỉ đạo Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban thường trực; một Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và một Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin là Phó Trưởng ban; Uỷ viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành sau đây: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thống kê. Thành lập Ban biên tập, có Tổng biên tập, một số Phó Tổng biên tập và Uỷ viên Ban biên tập (là cán bộ của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan).

Trưởng Ban chỉ đạo thống nhất với các Bộ, ngành liên quan danh sách cụ thể thành viên của Ban chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo ra quyết định thành lập Ban Biên tập và bổ nhiệm lãnh đạo Ban biên tập.

Điều 4. Website Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ. Giao Ban chỉ đạo và Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ quản lý mọi hoạt động của Website Chính phủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, tổ chức quản lý, đảm bảo hoạt động của Website Chính phủ. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, thẩm quyền và sự phân công của Ban chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ để đảm bảo hoạt động của Website Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ đảm bảo kinh phí cho xây dựng và hoạt động của Website Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 229/2003/QD-TTg

Hanoi, November 07, 2003

 

DECISION

TO SET UP THE WEBSITE OF GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organisation of Government dated 25 December 2001;
Pursuant to Decree 23/2003/NĐ-CP dated 12 March 203 by Government issuing the Code of Practice for Government;
Pursuant to Decree 55/2001/NĐ-CP dated 23 August 2001 by Government on the management, delivery and use of Internet services;
Pursuant to Decree 18/2003/NĐ-CP dated 20 February 2003 stipulating functions, duties, authority and organisational structure of the Government Office;
Considering the request of the Minister and Chairman of the Government Office,

DECIDES:

Article 1. Set up the website of Government of the Socialist Republic of Vietnam (underneath called the Government website).

Article 2. The Government website is an information agency of Government, providing members of the public in and out of the country and foreigners with formal online information on the Party's lines, State policy and legislation; the instruction and performance of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers; the status of socio-economic development and other areas of the nation. The Government website is a focal point coordinating online information by administrative agencies at all levels, working towards delivery of information-related public services and establishing online relations between Government and members of the public.

Article 3. The website steering board is headed by the Minister and Chairman of the Government Office and manned by a Vice Chairman of the Government Office as the board's standing deputy director; a deputy minister of Post and Telecommunications and a deputy minister of Culture and Information as other deputy directors. Other board members include leaders from the following ministries: the ministries of Planning and Investment, Finance, Industry, Internal Affairs, Agriculture and Rural Development, Education and Training, and the National Statistics Office. The website editorial board is made up of an editor-in-chief, some deputy editors and members of the board who are also members of the Government Office and ministries concerned.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister and Chairman of the Government Office is assigned to issue decisions to set up the editorial board and appoint the board leadership.

Article 4. The Goverment website is based at the Government Office. The website steering board and editorial board account to the Prime Minister for all activities of the website. The Government Office is tasked to build, manage and run the website. Ministries, ministry-level, Government departments, according to their function, authority and assignment from the steering board, work with the Government Office to ensure the smooth run of the website. The ministries of Planning and Investment, and Finance are to provide funding for the set-up and run of the website.

Article 5. This decision takes effect 15 days after its publication on the Official Gazette.

Article 6. The Minister and Chairman of the Government Office, ministers, heads of ministry-level agencies, directors of Governmental departments, and chairpeople of People's Committees of provinces and central cities are responsible for executing this decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER
VICE PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/2003/QĐ-TTg ngày 07/11/2003 thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157