Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Báo cáo thẩm định số 2495/BC-STP ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định quản lý các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập Internet công cộng; chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Quy cách treo biển hiệu điểm cung cấp dịch vụ vụ trò chơi điện tử công cộng và điểm truy nhập Internet công cộng

1. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng treo biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

2. Điểm truy nhập Internet công cộng là Đại lý Internet thì treo biển hiệu “Đại lý Internet” kèm theo số đăng ký kinh doanh Đại lý Internet.

3. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì treo biển hiệu “Điểm truy nhập Internet công cộng”, kèm theo tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

4. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là Đại lý Internet, phải bổ sung thêm nội dung “Đại lý Internet” trên biển hiệu được quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải bổ sung thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng, tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp” trên biển hiệu được quy định tại Khoản 1 Điều này.

6. Việc treo bảng hiệu phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng và các nội dung phải thống nhất trên một biển hiệu để đảm bảo mỹ quan.

Điều 4. Diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu quy định cụ thể như sau:

1. Đạt 50m2 tại các quận của thành phố Cần Thơ.

2. Đạt 40m2 tại các thị trấn thuộc huyện của thành phố Cần Thơ.

3. Đạt 30m2 tại các xã thuộc huyện của thành phố Cần Thơ.

Điều 5. Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và dịch vụ truy nhập Internet công cộng phải trang bị hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung, đảm bảo thực hiện lưu trữ thông tin truy nhập tại các máy trạm tối thiểu 30 ngày, được kết nối về Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và Internet tại địa phương để đảm bảo thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Điều 6. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

2. Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thì thời gian hoạt động tuân thủ theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm.

3. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Điều 7. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân quận, huyện là cơ quan thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo địa giới hành chính quản lý.

Điều 8. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Thanh tra, kiểm tra:

a) Sở Thông tin và Truyền thông theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương theo địa bàn quản lý.

c) Các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Xử lý vi phạm:

a) Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền.

b) Điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm các quy định về kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

- Bị xử phạt vi phạm hành chính;

- Bị ngừng cung cấp dịch vụ Internet, bị chấm dứt hợp đồng đại lý, bị cắt đường truyền dẫn viễn thông để truy nhập Internet;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ tại điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thủ tục hành chính dựa trên quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi Quyết định này có hiệu lực.

c) Tổ chức lựa chọn và triển khai phần mềm quản lý tập trung tại điểm truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng tại thành phố Cần Thơ đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin theo Điều 5 của Quy định này.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan có chức năng liên quan thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử.

đ) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

e) Cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

2. Công an thành phố:

a) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố khác thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động Internet theo quy định của Bộ Công an.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan thanh, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet.

c) Chỉ đạo cơ quan công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với các gia đình, Hội Phụ huynh học sinh tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử cho học sinh một cách hợp lý, khoa học nhằm phát huy tốt những lợi ích và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ Internet và trò chơi điện tử đem lại.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh để tăng cường rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần góp phần hạn chế những tiêu cực do quá lạm dụng Internet, trò chơi trực tuyến trong một bộ phận cộng đồng xã hội.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ:

a) Tuyên truyền, vận động các tầng lớp thanh, thiếu niên, nhi đồng chấp hành nghiêm chỉnh các các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử.

b) Tổ chức hướng dẫn thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia sử dụng Internet và trò chơi điện tử một cách lành mạnh, hợp lý, nhằm phát huy tốt những lợi ích và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ Internet và trò chơi điện tử.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Phối hợp, thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận trên địa bàn theo địa giới hành chính quản lý.

b) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

c) Chủ trì kiểm tra tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy định này cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất ngày 19 tháng 11 năm 2014 và thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 11. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.720

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!