Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 1532/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 12/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1532/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP , ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP , ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Tiếp theo Quyết định số 121/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 527/TTr-VPUB ngày 22 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ thông tin và Truyền thông;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, ĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- L/đ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV(Cáckhối), TTTH, KGVX(NĐH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1532/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ trong hoạt động phối hợp, xử lý thông tin, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh (sau đây viết tắt là Cổng TTĐT tỉnh) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành và khai thác thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh.

2. Các cơ quan thông tin, báo chí; các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và cá nhân được tham gia cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh.

Điều 3. Cổng TTĐT tỉnh là hệ thống thông tin điện tử tổng hợp chính thức do UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan chủ quản

Cổng TTĐT tỉnh có địa chỉ http://www.dienbien.gov.vn với nội dung của Cổng TTĐT tỉnh phản ánh các thông tin tổng hợp về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên; hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh.

Chương II

THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Hình thức thể hiện, thông tin chủ yếu

1. Nội dung thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh được trình bày dưới dạng: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa.

2. Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên xuất bản 2 ngôn ngữ chính (tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó tiếng Anh được thực hiện theo lộ trình)

3. Thông tin chủ yếu: Các thông tin chủ yếu quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật Công nghệ thông tin; khoản 1 Điều 10, Điều 11, Điều 13 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

a) Thông tin giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng, tiềm năng kinh tế, du lịch của tỉnh Điện Biên; bản đồ địa giới hành chính các cấp; sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan quản lý Nhà nước.

b) Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; lịch làm việc của lãnh đạo một số cơ quan.

c) Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong tỉnh; thông tin trong nước và quốc tế.

d) Thông tin, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.

đ) Thông tin hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh.

e) Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

f) Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

g) Thông tin giao dịch của Cổng thông tin điện tử bao gồm: Địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.

h) Thông tin về dự án, danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm công.

i) Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

j) Đăng tải và tiếp nhận ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến.

k) Cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ công cấp 1, 2, 3, 4).

l) Trao đổi hỏi đáp.

m) Đăng tải Công báo điện tử tỉnh Điện Biên.

n) Tích hợp các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung.

p) Tích hợp các trang thông tin điện tử (Website) của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

q) Thông tin, báo cáo thống kê theo số liệu trên cơ sở số liệu do cơ quan thống kê của tỉnh cung cấp.

r) Công khai gửi nhận văn bản.

4. Thông tin tiếng nước ngoài: Các thông tin sau được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh:

- Các thông tin quy định tại điểm c, điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

- Các thông tin giới thiệu về lịch sử, địa lý, văn hóa, con người, tiềm năng kinh tế, du lịch của tỉnh.

Điều 5. Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp tiêu chuẩn

1. Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT tỉnh.

2. Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT , ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

Chương III

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Điều 6. Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT tỉnh và các Website thành viên của các cơ quan, đơn vị tham gia trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin. Tự động phát hiện và loại bỏ các thông tin không phù hợp.

4. Việc cung cấp, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị trên Cổng TTĐT tỉnh thực hiện trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin, giao dịch trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên phải chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

6. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên và tiếp nhận giải đáp ý kiến, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của hoạt động báo chí.

7. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại khoản 3 Điều 5, Quy chế này phải được cung cấp, cập nhật kịp thời ngay sau khi nội dung thay đổi đã được tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định.

Điều 7. Thời hạn cung cấp, xử lý, liên kết thông tin

1. Thời hạn cung cấp, xử lý thông tin:

a) Bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác đối với các mục tin quy định tại điểm a, b, c, g khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

b) Đối với thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: Thời gian cập nhật không quá 15 ngày làm việc kể từ khi văn bản chính thức được ban hành.

c) Đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý Nhà nước:

- Thời gian cập nhật không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

- Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản.

d) Đối với những thông tin quy định tại điểm e và h khoản 3 Điều 4 của Quy chế này: Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch hoặc dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt.

đ) Đối với thông tin, báo cáo thống kê: Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố.

e) Đối với các mục thông tin tiếng nước ngoài: Phải được thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi.

f) Đối với chuyên mục hỏi đáp:

- Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phản ánh và chuyển các đơn vị có thẩm quyền liên quan trả lời câu hỏi, phản ánh. Trường hợp câu hỏi không thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời câu hỏi hoặc thông báo quá trình xử lý và thời hạn trả lời tới tổ chức, cá nhân. Đối với những vấn đề liên quan đến việc quản lý kinh tế - xã hội thì phải đăng tải câu trả lời trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

2. Liên kết, tích hợp thông tin:

a) Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên có trách nhiệm liên kết, tích hợp thông tin với Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

b) Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm tổ chức liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến với cổng thông tin điện tử của của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 8. Phương thức cung cấp thông tin

1. Các cơ quan, đơn vị hiện chưa được xây dựng Trang thông tin điện tử thành phần thì sử dụng hình thức gửi văn bản (theo đường công văn: Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh, điện thoại: 0230 3827726; 0230 3830493; 0230 3827319 và ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc) và hộp thư điện tử về Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên: banbientap@dienbien.gov.vn - portaI@dienbien.gov.vn - tthc@dienbien.gov.vn

2. Các cơ quan, đơn vị xây dựng Website riêng được tích hợp với Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban biên tập trong việc cung cấp thông tin nhằm khai thác và sử dụng thông tin có hiệu quả nhất.

Điều 9. Đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu

1. Đảm bảo khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: Mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức cơ sở dữ liệu.

2. Xác thực và mã hóa dữ liệu:

a) Có cơ chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập vào các thông tin, dịch vụ; cần phải định danh người truy cập nhằm đảm bảo an toàn cho Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên trong quá trình khai thác, vận hành.

b) Cơ chế xác thực, mã hóa thông tin, dữ liệu tuân thủ theo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin được quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Sao lưu dữ liệu:

a) Các thông tin, dữ liệu điện tử của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên phải được định kỳ sao chép lưu trữ trên ổ đĩa cứng, đĩa quang hoặc băng từ và lưu trữ theo quy định của Nhà nước; thời hạn sao lưu tối thiểu 1 tuần/lần, đảm bảo có thể nhanh chóng khôi phục lại hoạt động của hệ thống khi có sự cố xảy ra.

b) Dữ liệu tối thiểu cần được sao lưu: Dữ liệu cấu hình hệ thống (quản lý người sử dụng; cầu hình thiết lập kênh thông tin); cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung và các dữ liệu liên quan khác.

Điều 10. Những hành vi bị cấm khi tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

1. Lợi dụng Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

b) Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Lợi dụng để quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc các danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên Internet.

3. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu, khóa mật mã, thông tin, dữ liệu riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị tham gia Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên bao gồm:

1. Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị).

2. Các cơ quan báo chí, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân).

Điều 12. Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

1. UBND tỉnh Điện Biên thống nhất quản lý Nhà nước đối với Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên; điều chỉnh: Quyết định thành lập Ban biên tập, Quy chế hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng ban Ban biên tập trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, thù lao cho các công việc có liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

2. Hàng năm lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và duy trì hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh theo định của pháp luật hiện hành.

3. Cử biên tập viên, phóng viên thu thập thông tin, viết các tin, bài phản ánh về những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng quan trọng của tỉnh.

4. Là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công (thực hiện theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử) cho Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

5. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát hoạt động đảm bảo Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong tất cả các ngày.

6. Thực hiện rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa định kỳ hàng năm hoặc theo nhu cầu thực tế.

7. Chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hàng năm về hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

1. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực giúp việc cho Ban biên tập.

2. Đảm bảo Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên hoạt động thông suốt; chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị được giao và kiến nghị bổ sung thay thế các trang thiết bị phục vụ công tác.

3. Đề xuất định hướng, tổ chức xây dựng và phát triển hạ tầng, kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo chỉ đạo của Ban biên tập. Phân cấp quyền truy cập cho cán bộ tham gia điều hành hoạt động, biên tập và cập nhật thông tin của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo các mức: Quản trị, kiểm duyệt, cập nhật; xây dựng quy trình xuất bản tác phẩm lên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

4. Phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng các Trang thông tin điện tử thành phần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để tích hợp với Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

5. Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo kế hoạch đã được duyệt.

6. Phối hợp triển khai các dịch vụ công và dịch vụ quảng cáo đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

7. Tổng hợp các báo cáo thống kê về hệ thống chỉ đạo điều hành, dịch vụ công và quản lý văn bản hồ sơ công việc trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

8. Phân quyền, trách nhiệm trong bảo đảm an toàn mật khẩu, an ninh mạng khi đăng tải tác phẩm lên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên (chỉ người có quyền Trưởng ban Ban biên tập mới được đưa thông tin đăng tải lên mạng internet của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên hoặc người được Trưởng ban Ban biên tập ủy quyền đưa thông tin lên mạng internet của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên).

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chế này đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học) thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước hoạt động trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên; phương thức và cơ chế hoạt động đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

3. Hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

1. Trách nhiệm, quyền hạn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên:

a) Tổ chức thực hiện các quy định tại Quy chế này.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế để quản lý, thu thập, biên tập, xử lý, kiểm duyệt thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý và hoạt động chuyên ngành của cơ quan, đơn vị minh lên website thành viên của cơ quan và trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

c) Các văn bản quy phạm pháp luật; các Quyết định; văn bản chỉ đạo điều hành; thông báo kết luận; giấy mời họp; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong mục "Nơi nhận" của văn bản phải có Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

d) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học) liên kết các dịch vụ công, chỉ đạo điều hành, quản lý văn bản hồ sơ công việc đảm bảo đúng kỹ thuật và quy định hiện hành.

e) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách, tiếp nhận, xử lý thông tin theo đúng quy định tại Quy chế này.

f) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo yêu cầu của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

g) Xây dựng quy chế quản trị, vận hành cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử của đơn vị.

h) Các Website thành viên của các cơ quan, đơn vị tham gia trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên do các cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật đầy đủ theo các mục tin và chức năng hệ thống đã được khởi tạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin trên Trang thông tin điện tử của mình và các thông tin đề nghị đăng tải lên Cổng TTĐT của tỉnh Điện Biên.

2. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên:

a) Được cung cấp, khai thác các thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên phải ghi rõ nguồn thông tin "theo Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên" hoặc "Theo dienbien.gov.vn".

b) Cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên được Ban biên tập kiểm duyệt và đăng tải sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

c) Phản ánh với Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên về chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập, Trưởng ban Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

a) Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, nhằm cung cấp nguồn thông tin, dữ liệu chính xác, trung thực, kịp thời, phục vụ sự chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành.

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng TTĐT của tỉnh Điện Biên.

c) Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng Cổng TTĐT của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công. Định kỳ quý, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

d) Hàng năm tổng kết đánh giá những tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn đối với hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

đ) Được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh để giao dịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban biên tập

a) Quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban biên tập và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với Cổng TTĐT của tỉnh Điện Biên.

b) Giao Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh đơn vị trực tiếp được ký hợp đồng phát triển, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ chung của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm, Ban biên tập có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban biên tập và tình hình hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên. Ngoài báo cáo định kỳ, Ban biên tập có trách nhiệm báo cáo tình hình đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quảng bá rộng rãi Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên đến công chúng, khuyến khích và phát huy sáng tạo việc quản lý, duy trì, khai thác Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên để các thông tin trên Cổng ngày một phong phú, đa dạng.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phát triển Cổng TTĐT của tỉnh Điện Biên được xét khen thưởng theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên; các cơ quan, đơn vị; các cơ quan báo chí của tỉnh, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND tỉnh qua Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251