Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 150/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 31/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÃI BỎ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 01/TTr-STTTT ngày 13/01/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 01 thủ tục hành chính (Phụ lục I); công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 17 thủ tục hành chính (Phụ lục II); công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (phụ lục III) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công bố tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2809/QĐ-CTUBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-CTUBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND Bình Định)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

T-BDI-188670-TT

Thẩm định Hồ sơ mời thầu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-CTUBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

T-BDI-182645-TT

Cho phép Họp báo.

2

T-BDI-182700-TT

Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

3

T-BDI-182705-TT

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

4

T-BDI-182725-TT

Cấp Giấy phép xuất bản Bản tin

5

T-BDI-182741-TT

Cấp Giấp phép Trưng bày tủ thông tin

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

T-BDI-188695-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2

T-BDI-188694-TT

Cấp giấy phép hoạt động in

3

T-BDI-188682-TT

Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

4

T-BDI-182809-TT

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

5

T-BDI-182819-TT

Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

6

T-BDI-182829-TT

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

7

T-BDI-188713-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

8

T-BDI-188677-TT

Đăng ký thiết bị ngành in

III. LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

1

T-BDI-182907-TT

Cấp hoặc sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

IV. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

T-BDI-188702-TT

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

2

T-BDI-182957-TT

Cấp giấy phép bưu chính

V. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

1

T-BDI-188705-TT

Xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-CTUBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

VIỄN THÔNG

Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ internet.

2

BÁO CHÍ

Cho phép họp báo

3

BÁO CHÍ

Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan tổ chức nước ngoài: Cấp phép họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122