Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/2003/QĐ-UB Quy định "Phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 146/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH “PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 ngày 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về khoa học và côngnghệ ở địa phương;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại tờ trình số 1545/TT-KH$CN ngày 30/10/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện”.

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở : Khoa học và Công nghệ, Tài chính Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/2003/QĐ-UB, ngày 04 tháng 11 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và việc triển khai các hoạt động đó trên địa bàn Quận, Huyện thuộc Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nguyên tắc của việc phân cấp:

Việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nhằm thực hiện chức năng quản lý về khoa học và công nghệ để phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, phục vụ trực tiếp, có hiệu quả, từng bước đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng Quận, Huyện và toàn thành phố.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN

Điều 3: Về khoa học và công nghệ:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố về khoa học và công nghệ; Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đề xuất các giải pháp thực hiện trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về quản lý khoa học, công nghệ cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để thực hiện.

3. Lựa chọn tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả nghiên cứu của các cơ quan Trung ương và các địa phương khác để áp dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Tổ chức các họat động thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình quản lý họat động khoa học, công nghệ với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Điều 4: Về họat động Sở hữu trí tuệ

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về họat động sở hữu trí tuệ Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm:

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về họat động sáng kiến - sở hữu trí tuệ trên địa bàn cho mọi tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.

2. Giám sát hoạt động sáng kiến, sở hữu trí tuệ, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm đó.

3. Hàng năm lập báo cáo về họat động sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Điều 5: Về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm:

1. Phổ biến các văn bản Pháp luật của Nhà nước về hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân cho những cơ sở có liên quan do Quận, Huyện quản lý;

2. Phối hợp, tạo điều kiện để bộ phận chuyên môn về lĩnh vực này của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc kiểm tra giám sát.

Điều 6: Về Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm:

1. Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ở Quận, Huyện theo quy định Pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

2. Tổ chức phổ biến, áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, khuyến khích các tổ chức kinh doanh xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm hàng hóa. Theo dõi, giám sát việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh do Quận, Huyện quản lý.

3. Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Hà Nội tổ chức, giám sát, kiểm tra các phương tiện đo lường trong lĩnh vực lưu thông đối với các đối tượng do Quận, Huyện quản lý. Khi phát hiện sai phạm, có trách nhiệ thu hối hoặc phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng và thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để xử lý.

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Thành phố về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Lập biên bản, xử lý vi phạm đối với các đối tượng do Quận, Huyện quản lý; phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng xử lý các đối tượng khác.

5. Định kỳ 06 tháng và năm báo cáo tình hình thực hiện công tác tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng về Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Hà Nội.

Điều 7: Họat động thông tin khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực họat động thông tin khoa học và côngn ghê, UBND Quận, Huyện có trách nhiệm:

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai các họat động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu, tri thức về khoa học và công nghệ; các kết quả nghiên cứu mô hình, tiến bộ kỹ thuật có khả năng ứng dụng vào thực tế góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 8: Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực thanh tra về họat động khoa học và công nghệ UBND Quận, Huyện có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra để giải quyết đơn thư khiếu tố, theo dõi giám sát kết quả xử lý các đơn thư khiếu tố đó.

2. Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân thụoc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng và an toàn bức xạ và hạt nhân.

Điều 9: Nghiên cứu, triển khai các họat động khoa học và công nghệ.

1. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Quận, Huyện xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu triển khai, với nội dung chủ yếu sau:

a. Lựa chọn và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai có tầm bao quát toàn Thành phố mà Quận, Huyện có nhu cầu áp dụng để thành phố xây dựng thành đề tài nghiên cứu triển khai cấp Thành phố.

b. Lựa chọn và đề xuất các đề tài hoặc dự án nghiên cứu triển khai phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận, Huyện mình để Thành phố xem xét và giao trực tiếp cho các Quận, Huyện tổ chức triển khai.

2. UBND Quận, Huyện tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu triển khai các kế hoạch, các đề tài về khoa học công nghệ đã được Thành phố giao trực tiếp và các nội dung quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ được phân cấp.

3. Theo yêu cầu của UBND Thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Quận, Huyện tổ chức triển khai, tham gia nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án của Thành phố và Nhà nước triển khai trên địa bàn Quận, Huyện.

4. Lựa chọn và tổ chức triển khai việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ bằng nguồn vốn ngân sách của Quận, Huyện và nguồn vốn tự có của các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: Chế độ tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện.

1. Hàng năm UBND Quận, Huyện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, lập dự toán kinh phí cần thiết gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt đối với:

a. Các đề tài hoặc dự án được giao trực tiếp.

b. Hoạt động khoa học và công nghệ nói chung theo phân cấp của Quận, Huyện.

2. UBND Quận, Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện và đảm bảo đúng chế độ báo cáo tài chính, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 11: Biên chế và tổ chức thực hiện công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện.

1. Mỗi Quận, Huyện được bố trí từ một đến ba cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kế hoạch – Kinh tế đối với Quận, phòng Kế hoạch – Kinh tế và Phát triển Nông thôn đối với Huyện. Biên chế lấy trong tổng biên chế của Quận, Huyện đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch UBND Quận, Huyện ra Quyết định thành lập hội đồng Khoa học và công nghệ. Hội đồng Khoa học và công nghệ là tổ chức tư vấn cho Chủ tịch UBND Quận, Huyện về công tác khoa học công nghệ của địa phương. Hội đồng hoạt động theo quy chế do Chủ tịch UBND Quận, Huyện phê duyệt.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND Quận, Huyện căn cứ Qui định này triển khai công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc cán sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chịu trách nhiệm tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2003/QĐ-UB Quy định "Phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170