Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 14/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-SKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Quyết định số 1508/2003/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương (viết tắt là Liên hiệp Hội Hải Dương) đối với các vấn đề về chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh và những chương trình, dự án lớn của tỉnh liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức (sau đây gọi chung là Đề án).

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với Liên hiệp Hội Hải Dương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Những quy định chung

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một số vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hải Dương là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội), độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

5. Liên hiệp Hội Hải Dương có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hải Dương:

a) Các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

b) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm;

c) Các chương trình, đề án, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

2. Các đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội Hải Dương thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án không qui định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Liên hiệp Hội Hải Dương chủ động đề xuất và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 4. Hình thức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về các vấn đề cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội dưới dạng đề tài hoặc đề án (gồm nhiều đề tài) tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Tổ chức diễn đàn khoa học và công nghệ hoạt động theo định kỳ, theo chuyên đề.

4. Trực tiếp chủ trì hoặc tham gia vào các bước trong quá trình xây dựng các đề án liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Điều 5. Trình tự tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Quyết định này.

Quá trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Làm rõ phạm vi, nội dung, kết quả phải đạt được của nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thời hạn và các điều kiện đảm bảo. Bao gồm: Bối cảnh của đề án; mục tiêu của đề án; phạm vi của nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các kết quả phải đạt được, các tiêu chí để đánh giá kết quả; Thời gian thực hiện; các thông tin sẽ được cung cấp và yêu cầu bảo mật (nếu cần thiết); các điều kiện (về tài liệu liên quan, chi phí, trang thiết bị...) do cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải bảo đảm.

b) Nghiên cứu sơ bộ, xác định các loại kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần có của cơ quan, đơn vị và của nhóm chuyên gia thực hiện.

c) Huy động và lựa chọn nhóm chuyên gia thực hiện gồm trưởng nhóm hoặc chủ nhiệm đề án, các chuyên gia, cán bộ giúp việc.

d) Lập kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ các nội dung yêu cầu nghiên cứu, trách nhiệm và nhiệm vụ từng chuyên gia, yêu cầu về chất lượng, thời hạn, các biện pháp hỗ trợ, theo dõi tiến độ và các biện pháp dự phòng trong trường hợp đột xuất.

đ) Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để góp ý, bổ sung, hoàn thiện kết quả của nhóm nghiên cứu.

g) Tổng hợp kết quả, đề xuất, kiến nghị.

h) Gửi kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Trường hợp Liên hiệp Hội Hải Dương chủ động đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Quá trình thực hiện theo trình tự sau:

a) Thu thập và xử lý sơ bộ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ.

b) Xác định các loại vấn đề, phạm vi và nội dung công việc cần thiết và có thể tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

c) Gửi nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đến các tổ chức hữu quan.

Khi nhiệm vụ được các tổ chức hữu quan chấp thuận, việc thực hiện được tiến hành theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần đảm bảo tính khả thi của đề án.

Điều 7. Cơ chế tài chính cho nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Hàng năm Liên hiệp Hội Hải Dương căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao; nội dung, mức chi theo quy định, lập dự toán ngân sách để chi cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Việc lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí, nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” và theo các quy định hiện hành khác của nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu liên quan, bảo đảm các điều kiện về thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp Hội Hải Dương để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời bằng văn bản cho Liên hiệp Hội Hải Dương sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội được lưu trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Hải Dương

1. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quản lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu, tư liệu theo quy định của pháp luật, của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

2. Sau 20 ngày nhận đủ hồ sơ Liên hiệp Hội Hải Dương phải hoàn thiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội và báo cáo kết quả gửi cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hải Dương và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251