Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1333/QĐ-UBND 2021 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 1333/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 06/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1294/TTr-STTTT ngày 29/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;

b) Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin;

c) Tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi theo yêu cầu thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin thuộc danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh:

a) Quản lý, vận hành hệ thống thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu; duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu theo quy định.

b) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin thuộc danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTHCB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

DANH MỤC

CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1333 /QĐ-UBND ngày 06 /7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

THÔNG TIN MÔ TẢ

HÌNH THỨC CHIA SẺ

1

Cổng/Trang thông tin điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Mục đích: tích hợp, cung cấp thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: cung cấp thông tin, hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã.

Chia sẻ dữ liệu mở

2

Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

- Mục đích: cung cấp thông tin, dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh và các nội dung liên quan phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp khai thác.

- Phạm vi: toàn tỉnh.

- Nội dung: cung cấp thông tin về các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; nội dung, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính; thông tin về dịch vụ công trực tuyến; tổng hợp, thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính; các danh mục hồ sơ, biểu mẫu; thông tin các thủ tục hành chính liên thông, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

3

Công báo điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh

Mục đích: cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: đăng tải, cập nhật thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

4

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh

- Mục đích: triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả nội dung về thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phạm vi: toàn tỉnh

- Nội dung: thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

5

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Mục đích: triển khai tập trung, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung:

- Quản lý danh mục, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục hành chính.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

- Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

- Điều hành, tác nghiệp.

- Liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

6

Hệ thống thư điện tử công vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Mục đích: giúp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước dưới dạng thư điện tử.

Phạm vi: các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Nội dung: trao đổi thông tin, công việc hành chính qua hệ thống thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

7

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông

Mục đích: thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Phạm vi: các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung:

- Quản lý toàn bộ văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, lưu trữ điện tử (trừ văn bản mật).

- Gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị có sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

8

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)

Sở Thông tin và Truyền thông

Mục đích: tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin có liên quan.

Phạm vi: các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nội dung:

- Quản lý danh mục bảng mã điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý người dùng tập trung.

- Quản lý danh mục các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Quản lý các tài nguyên cơ sở dữ liệu, dịch vụ dùng chung của tỉnh. Chia sẻ và kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin quốc gia, bộ, ngành trung ương.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

9

Cổng thông tin điện tử du lịch tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Mục đích: nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch, giới thiệu, quảng bá du lịch, hỗ trợ khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Phạm vi: trong nước và quốc tế.

Nội dung:

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thu thập thông tin về lĩnh vực du lịch.

- Liên kết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tạo thành chuỗi cũng cấp dịch vụ.

- Giúp khách du lịch dễ dàng tìm hiểu thông tin, dễ dàng tiếp cận địa điểm du lịch.

Chia sẻ dữ liệu mở

10

Trang thông tin điện tử tổng hợp

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế

Mục đích: cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung:

- Hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Thông tin, kịp thời cảnh báo các thực phẩm bị ô nhiễm, không bảo đảm an toàn và thực phẩm bị thu hồi.

- Cung cấp thông tin về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các hoạt động liên quan.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Tích hợp dịch vụ công trực tuyến.

Chia sẻ dữ liệu mở

11

Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Mục đích: quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung:

- Tin học hóa công tác tổ chức quản lý nhân sự trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quản lý nhân sự, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

- Dữ liệu, thông tin cán bộ, công chức, viên chức có được từ phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

12

Cơ sở dữ liệu Tài liệu lưu trữ lịch sử

Sở Nội vụ

Mục đích: nâng cao năng lực điều hành, quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu và tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh.

Phạm vi: các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung:

- Chuyển phương thức hoạt động của lưu trữ truyền thống sang lưu trữ điện tử.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

-Thực hiện lộ trình tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

13

Cơ sở dữ liệu Quản lý tiền lương và biên chế

Sở Tài chính

Mục đích: theo dõi chặt chẽ về biến động tăng, giảm tiền lương và biên chế của các cơ quan, đơn vị.

Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung:

- Theo dõi các biến động về tăng, giảm tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương.

- Tiết kiệm thời gian tính toán, lập bảng biểu báo cáo.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

14

Cơ sở dữ liệu Điều hành ngân sách

Sở Tài chính

Mục đích: cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương và cung cấp số liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung:

- Cung cấp hệ thống biểu mẫu báo cáo đặc thù theo nhu cầu quản lý của địa phương.

- Chuẩn hóa, số hóa quy trình hồ sơ báo cáo.

- Kết nối CSDL nâng cao hiệu quả trong công tác khai thác, quản lý tài chính.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

15

Cơ sở dữ liệu bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mục đích: cung cấp dữ liệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000; 1/1000 hoặc 1/500, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung: cung cấp số liệu về diện tích, hình thể dáng đất, vị trí - địa điểm khu vực cần khai thác.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

16

Cơ sở dữ liệu địa chính Elis-Cloud

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mục đích: cung cấp cơ sở dữ liệu địa chính cho các ngành có liên quan, có nhu cầu khai thác cơ sở dữ liệu địa chính.

Phạm vi: cung cấp cho Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; cơ quan thuế; các tổ chức có nhu cầu; Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai toàn tỉnh.

Nội dung: cung cấp dữ liệu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

17

Cơ sở dữ liệu Quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Mục đích: quản lý các dữ liệu, thông tin về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: quản lý dữ liệu, thông tin trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý và phân định các trường hợp, hiện trạng mà trẻ em gặp phải.

Chia sẻ dữ liệu mặc định

18

Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

Sở Tư pháp

Mục đích: cập nhật, cung cấp, lưu trữ quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch và thông tin ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung:

- Tin học hóa công tác công chứng, chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh bao gồm: các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực;

- Cung cấp thông tin về công chứng, chứng thực trong phạm vi cho phép phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

19

Hệ thống Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Sở Ngoại vụ

Mục đích: quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức quản lý theo thẩm quyền.

Phạm vi: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Dữ liệu, thông tin cán bộ, công chức, viên chức có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

20

Cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục đích: nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn; cung cấp thông tin về các sản phẩm OCOP; tạo thuận lợi trong công tác quản lý, khai thác dữ liệu, thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,...

Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung:

- Cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Cung cấp thông tin, danh mục về các sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn (đạt từ 3-5 sao) và các chủ thể (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất,...) đã có sản phẩm OCOP.

- Chia sẻ dữ liệu mở

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

21

Cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục đích: quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản và tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp.

Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung:

- Thông tin cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thông tin về chuỗi An toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thông tin về chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp công bố

- Chia sẻ dữ liệu mở

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

22

Cơ sở dữ liệu hiện trạng rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Mục đích: cung cấp thông tin về hiện trạng rừng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về Lâm nghiệp và các lĩnh vực có liên quan.

- Phạm vi: toàn tỉnh

- Nội dung:

+ Cung cấp thông tin về hiện trạng rừng theo mục đích sử dụng.

+ Cung cấp hiện trạng rừng theo chủ quản lý.

+ Cung cấp số liệu độ che phủ rừng các cấp: huyện, tỉnh.

- Chia sẻ dữ liệu mặc định

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1333/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


944

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!