Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg

Số hiệu: 1330/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 18/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QB-LĐTBXH

Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 07/6/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chthị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chnh phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mng nhằm ci thiện chỉ số xếp hạng ca Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành km theo Quyết định này Kế hoạch ca Bộ Lao động - Thương binh vXã hội thực hiện Ch th số 14/CT-TTg ngày 07 thng 6 năm 2019 của Thtướng Chnh ph về việc tăng cường bảo đảm an ton, an ninh mạng nhằm cải thiện ch số xếp hạng ca Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các đơn vthuộc Bộ căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công ti Kế hoạch này chủ động, nghiêm tc triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu.

2. Cục Trẻ em có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp tnh hình, kết qu thực hiện Kế hoạch, báo co Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định ny chiệu lực thi hành kể từ ngy k.

Điều 4. Chnh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tr em, Gim đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng cc đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, Cc TE.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 07/6/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG NHẰM CẢI THIỆN CHỈ SỐ XẾP HẠNG CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

II. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

1. Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

2. Tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

3. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

1

Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

 

 

 

 

1.1

Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Cục Trẻ em

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các cơ quan có liên quan

Hằng năm

- Báo cáo nghiên cứu, rà soát

- Văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) được ban hành

1.2

Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng

Cục Trẻ em

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan

Năm 2019 - 2020

- Mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được thiết lập

- Quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng được ban hành và áp dụng

1.3

Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cục Trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan

Hằng năm

Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

2

Tăng cường công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

 

 

 

 

2.1

Xây dựng và tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quảng bá Tổng đi điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111)

Cục Trẻ em

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

Năm 2019 và hằng năm

Chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng và thực hiện

2.2

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cục Trẻ em

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

Năm 2019

Tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng

2.3

Nghiên cứu xây dựng Bộ ứng dụng, phương tiện và cơ chế tương tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

Trung tâm Thông tin

Cục Trẻ em và các cơ quan liên quan

Năm 2019 và hằng năm

Công cụ giám sát trẻ em truy cập mạng an toàn; Công cụ khai báo khẩn cấp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng; cơ sở dữ liệu truy cập mạng phục vụ nghiên cứu và báo cáo hoạch định chính sách bảo vệ trẻ em./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.938

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98