Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1265/QĐ-UBND về Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Số hiệu: 1265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH THANH HÓA NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH3 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phthông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020”;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1445/SKHĐT-CNDV ngày 29/3/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển các dịch vụ thành phthông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án thuộc danh mục các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Chi tiết các dự án có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi cập nhật tiến độ thực hiện các dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

- Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Kế hoạch này.

- Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch về tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và các kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Trưng các ban, ngành cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QLCTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1265/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

CĐT dự kiến

TMĐT dự kiến

Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện

Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Phê duyệt chủ trương

Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư

Lựa chọn được nhà thầu

Giải ngân kế hoạch vốn

UBND tỉnh

HĐND tỉnh

I

Các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, bổ sung hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban dân tộc

2.700

 

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

2

Cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ công chứng trên địa bàn

Sở Tư pháp

 

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

3

Hệ thống thông tin và CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa

Sở Nội vụ

4.900

 

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/4/2018

 

Chậm nhất 30/5/2018

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 25/8/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

4

Đầu tư xây dựng phần mềm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.300

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

5

Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Phần mềm quản văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

8.000

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

6

Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.000

 

Đã hoàn thành

Chậm nhất 25/4/2018

 

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 20/6/2018

Chậm nhất 20/8/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

7

Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Thanh Hóa

Sở Công thương

 

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

8

Cập nhật, số hóa kho hồ sơ và qun lý cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tnh Thanh Hoá.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10.379

8.000

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/5/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

9

Dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

89.000

59.541

Đã hoàn thành

 

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/5/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

10

Dự án: “Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp phần mềm, các phân hệ thông tin cho Trung tâm hành chính công cấp tnh Thanh Hoá"

Văn phòng UBND tỉnh

34.808

3.000

Đã hoàn thành

 

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/6/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

11

Dự án nâng cao năng lực, xây dựng, mở rộng phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền điện tcủa tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

15.000

12.000

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

12

Tăng cường năng lực CNTT và nâng cấp hệ thống Tabmis ngành tài chính Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020

Sở Tài chính

11.000

8.000

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 30/6/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

II

Các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phát triển các dịch vụ thành phthông minh tỉnh Thanh Hóa

 

 

Tổng cộng

 

 

795.412

 

 

 

 

 

 

 

A

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

 

316.940

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng thí điểm trường học thông minh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

90.000

 

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 30/6/2018

Chậm nhất 30/7/2018

Chậm nhất 30/10/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

2

Dự án "Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghim về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Đại học Hồng Đức

Trường ĐH Hồng Đức

20.000

20.000

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

3

Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Trường CĐ NCN Thanh Hóa

14.000

 

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 03/5/2018

Chậm nhất 28/5/2018

Chậm nhất 28/7/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

4

Xây dựng Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ trong khu công nghệ thông tin tập trung (phần mềm, nội dung số) của tỉnh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa

 

 

Chậm nhất 01/5/2018

 

Chậm nhất 11/6/2018

Chậm nhất 11/8/2018

Chậm nhất 11/9/2018

Chậm nhất 11/12/2018

Do đặc thù của dự án là dự án hạ tầng kỹ thuật; theo kế hoạch tiến độ đến ngày 11/12/2018 mới lựa chọn được nhà thầu. Vì vậy, dự kiến chcó thể giải ngân khoảng 100-150 tỷ cho DA trong năm 2018; trong đó Chi phí bồi thường GPMB khoảng 20 tỷ.

B

Lĩnh vực y tế

 

 

332.300

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án trang thiết bị y tế và ứng dụng CNTT tại bệnh viện ung bướu Thanh Hóa

SY tế

 

 

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Chậm nhất 25/8/2018

Chậm nhất 25/11/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

C

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 

 

74.281

 

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động, cố định tại KKT Nghi Sơn và một số vị trí trọng điểm của tnh; Xây dựng trung tâm điều hành quan trắc và bổ sung thiết bị cho phòng thí nghiệm

Sở Tài nguyên và Môi trường

65.000

 

Đã hoàn thành

 

Đã hoàn thành

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 30/5/2018

Chậm nhất 30/7/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

2

Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

45.000

 

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Chậm nhất 25/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

D

Lĩnh vực quốc phòng an ninh địa phương

 

 

71.900

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020

Công an tnh

79.000

 

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 30/5/2018

Chậm nhất 30/6/2018

Chậm nhất 30/8/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

2

Hệ thống giám sát, tổng hợp, phân tích, theo dõi hoạt động của các loại tội phạm công nghệ cao trên mạng internet

Công an tnh

 

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Gii ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

3

Triển khai mạng Lan phục vụ triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư

Công an tỉnh

 

 

Chậm nhất 30/4/2018

Chậm nhất 25/5/2018

 

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 20/7/2018

Chậm nhất 20/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

4

Tăng cường phương tiện, trang thiết bị nâng cao năng lực PCCC và cứu nạn, cu hộ cho lực lượng Cnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa

Cảnh sát PCCC

42.000

 

Đã hoàn thành

 

Chậm nhất 25/5/2018

Chậm nhất 25/6/2018

Chậm nhất 25/7/2018

Chậm nhất 25/9/2018

Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chtrương đầu tư

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chtrương đầu tư đối với dự án nhóm C trọng điểm và nhóm B là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian phê duyệt chtrương đầu tư đối với dự án nhóm C là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C trọng điểm và nhóm B là 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Thời gian lựa chọn được nhà thầu

Thời gian lựa chọn được nhà thầu thực hiện dự án đối với dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vn lập DA là 90 ngày kể từ khi phê duyệt dự án (TKBVTC)

Thời gian lựa chọn được nhà thầu đối với các dự án còn lại là 60 ngày kể từ khi phê duyệt dự án (TKBVTC)

Thời gian lập dự án sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian lập dự án là 60 ngày đối với các dự án có tổng mc đầu tư dự kiến trên 90 tỷ đồng

Thời gian lập dự án là 30 ngày đối với các dự án có tổng mức đầu tư dự kiến dưi 90 tỷ đồng

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH
(Kèm theo Quyết định số: 1265/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư*

TMĐT

Vốn đã cấp đến năm 2017

Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018

Giải ngân kế hoạch vốn

1

ng dụng CNTT trong khai thác và qun lý di sn văn hóa vật thể, phi vật thể tỉnh Thanh Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6.391

4.500

1.400

Giải ngân hết 70% kế hoạch vốn giao trước ngày 31/8/2018 và 100% trước ngày 30/11/2018

2

Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp phần mềm, các phân hệ thông tin cho Trung tâm hành chính công cấp tỉnh Thanh Hóa

Văn phòng UBND tỉnh

34.808

28.000

3.000

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH
(Kèm theo Quyết định số: 1265/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

TMĐT

Vốn đã cấp đến năm 2017

Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018

Giải ngân kế hoạch vốn

1

Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống CNTT của Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa

Văn phòng HĐND tỉnh

2.264

1.950

314

Giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trước ngày 30/6/2018

2

Duy trì kỹ thuật hoạt động của Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1.964

1.500

464

3

Triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

1.453

908

545

4

Triển khai thí điểm hệ thống một cửa điện tử cho một số Sở có nhiều thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

3.092

2.400

500

5

Triển khai thí điểm hệ thống quản lý văn bản, Hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tđến cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

6.857

5.036

1.500

6

Tăng cường an ninh mạng và an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

2.887

2.228

500

7

ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020.

Trường Chính trị tỉnh

7.611

5.000

1.950

8

Dự án “Xây dựng phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông

42.257

33.000

5.415

9

Cải tạo trụ sở Trung tâm hành chính công tại thư viện tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

7.425

4.700

2.000

10

Các nhiệm vụ, hoạt động ứng dụng CNTT năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

1.616

1.265

351

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1265/QĐ-UBND về Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226