Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 124/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP TRUYỀN HÌNH CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sá ch nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam và Quy định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007.

Điều 2. Việc thực hiện chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định tại Quyết định này phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định của Nhà nước.

2. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý lao động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển ngành, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của cán bộ, viên chức của Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động nghiệp vụ.

3. Thúc đẩy việc tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong việc thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

5. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về sử dụng biên chế, lao động.

1. Đài Truyền hình Việt Nam được chủ động sử dụng số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Nhà nước.

2. Đài Truyền hình Việt Nam được tuyển dụng, thuê mướn lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và phù hợp với khả năng tài chính của Đài, bảo đảm bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Về chế độ tài chính.

1. Nguồn tài chính:

a) Nguồn thu từ hoạt động quảng cáo và dịch vụ khác sau khi nộp thuế giá trị gia tăng (VAT).

b) Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi:

Chi hoạt động sự nghiệp truyền hình, bao gồm: chi thực hiện nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao; chi hoạt động quảng cáo, hoạt động dịch vụ khác; các khoản chi khác có liên quan theo quy định hiện hành. Đài Truyền hình Việt Nam được chủ động bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi trong phạm vi nguồn tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều này. Đài Truyền hình Việt Nam được hạch toán vào chi phí hoạt động sự nghiệp truyền hình các nội dung chi như sau:

- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương.

- Các khoản chi nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn.

- Mua sắm vật tư, hàng hoá, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác.

- Trích khấu hao tài sản cố định sử dụng vào hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài. Mức trích khấu hao theo quy định hiện hành áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

- Các khoản chi khác (nếu có).

3. Trích lập và sử dụng các quỹ:

a) Hàng năm căn cứ kết quả hoạt động tài chính, sau khi trang trải các khoản chi phí, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi Đài Truyền hình Việt Nam được trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

- Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi.

Mức trích lập các quỹ do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định trên cơ sở bảo đảm mức kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài và thống nhất với tổ chức công đoàn đơn vị. Trong đó mức trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa không quá 03 tháng tiền lương, thu nhập thực tế bình quân trong năm.

b) Đài Truyền hình Việt Nam được sử dụng các quỹ theo quy định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Trong đó bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đối với các dự án nhóm B và nhóm C.

Số kinh phí trên, nếu không sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

4. Ngoài nguồn kinh phí thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này, Đài Truyền hình Việt Nam được ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước (các dự án nhóm A).

b) Chi chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Chi nghiên cứu khoa học chương trình cấp nhà nước.

d) Chi đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Nhà nước.

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước… đối với các khoản kinh phí nêu tại khoản 4 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 5. Đài Truyền hình Việt Nam được vận dụng quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương, thu nhập đối với công ty nhà nước để xác định việc chi trả tiền lương, tiền công và thu nhập cho cán bộ, viên chức (kể cả số lao động theo hợp đồng) của Đài.

Điều 6. Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống định mức, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đài và các quy định của Nhà nước, trong phạm vi nguồn tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

Điều 7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định tại Quyết định này được áp dụng từ năm ngân sách 2005 đến hết năm 2007.

Điều 9. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2005/QĐ-TTg ngày 31/05/2005 về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.737

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!