Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 11/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 123/1999/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 49/CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90;
Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế : Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật liệu và Công nghệ Tự động hóa;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin để giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án của các Bộ, ngành, địa phương; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề nẩy sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện Chương trình, có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến quản lý và điều hành Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án của Chương trình.

Điều 3. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế và Công nghệ Thông tin. Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin gồm có :

1. Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

2. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

3. ủy viên thư ký : Đại diện Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

4. Các ủy viên là một đại diện của các cơ quan:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Bộ Công nghiệp,

- Tổng công ty Bưu chính viễn thông,

- Bộ Công an,

- Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia,

- Bộ Quốc phòng,

và Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu và triển khai cấp Nhà nước về Điện tử - Tin học - Viễn thông.

Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm Chương trình sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiêm Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm và những thay đổi (nếu có) trong quá trình thực hiện Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin được quy định như sau :

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiệm giúp việc Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các ủy viên Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công, Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được phép sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Chánh Văn phòng là ủy viên thư ký của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiêm Chủ nhiệm Chương trình quy định.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chủ nhiệm, do ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, từ nguồn kinh phí của Chương trình theo dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiêm Chủ nhiệm và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508
DMCA.com Protection Status