Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/QĐ-TCDT năm 2012 phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Số hiệu: 121/QĐ-TCDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Dự trữ Nhà nước Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN QUYỀN KHAI THÁC, CẬP NHẬT SỐ LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ HÀNG HÓA, KHO TÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 124/2009/QĐ-TTg ngày 19/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính;

Căn cứ Thông tư 67/2009/TT-BCA ngày 30/11/2009 của Bộ Công an về Quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định 196/2003/QĐ-BTC ngày 02/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-BTC ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Cục Công nghệ Thông tin thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 21/02/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Ban hành quy trình nhập, xuất hàng hóa Dự trữ Nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TCDT ngày 21/02/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Áp dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân quyền khai thác, cập nhật số liệu cho cán bộ trong đơn vị phù hợp với yêu cầu tác nghiệp được phân công trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị thuộc Tổng cục sử dụng và triển khai tác nghiệp theo bảng phân quyền này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Website Tổng cục DTNN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Thành Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/QĐ-TCDT năm 2012 phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209