Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 12/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Ngọc
Ngày ban hành: 06/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 ca Chính phủ v việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn c Quyết định s 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định s 1265/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyn thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Danh mục này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Kon Tum lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bsung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính: Tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kthuật; giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đ xut Sở Thông tin và Truyền thông, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phvà Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX;
- Lưu: VT, KTTH, KGVXMNK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Ngọc

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

STT

Tên dch v

Mức sử dụng NSNN

I

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

 

1

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm:

Sản xuất các chương trình thời sự chính luận; bản tin trong nước, quốc tế; tin, bài, phóng sự; phóng sự chuyên mục, chuyên đ; chương trình tọa đàm, giao lưu; phim tài liệu, ký sự; chương trình ghi hình, truyền hình trực tiếp phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

NSNN đảm bảo 100%

2

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quc phòng gm:

Sản xuất các chương trình thời sự chính luận; bản tin trong nước, quốc tế; tin, bài, phóng sự; phóng sự chuyên mục, chuyên đ; chương trình tạo đàm, giao lưu; phim tài liệu, ký sự; chương trình ghi hình, truyền hình trực tiếp phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

NSNN đảm bảo 100%

3

Thông tin tuyên truyền phụ vụ tuyên truyền đi ngoại:

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề, phim tài liệu, thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

NSNN đm bảo 100%

4

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề, phim tài liệu, thông tin tuyên truyn phục vụ nhiệm vụ phát trin kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phục vụ cộng đng; phục vụ thanh thiếu niên, nhi đng, người khiếm thính, khiếm thị; phục vụ đng bào các dân tộc thiu s, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác phù hợp với từng thời k theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

NSNN đảm bảo 100%

II

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

2

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tchức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

3

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

4

Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

5

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thng thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

6

Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tchức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

7

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lhổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

NSNN đảm bảo 100%

8

Giám sát an toàn không gian mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

NSNN đảm bảo 100%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


98

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36