Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 113/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 26/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI INTERNET PC-TO-PHONE CHIỀU ĐI QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời cước điện thoại Internet được thực hiện từ một máy tính cá nhân (PC) đặt tại Việt Nam kết nối vào mạng Internet tới một máy điện thoại ở nước ngoài (sau đây gọi là điện thoại PC-to-Phone chiều đi quốc tế) như sau:

1. Cước liên lạc điện thoại:

- Do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định, mức cước không thấp hơn 1.400 đồng/phút.

- Đơn vị thời gian tính cước là phút. Cuộc gọi chưa đến 01 phút được tính là 01 phút. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 01 phút được tính là 01 phút.

- Mức cước trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm cước truy nhập Internet và các loại cước viễn thông khác phục vụ việc truy nhập Internet.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qui định cụ thể mức cước liên lạc điện thoại PC-to-Phone chiều đi quốc tế tới từng quốc gia, vùng lãnh thổ trên cơ sở tuân thủ khoản 1 của Điều này đồng thời báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông trước khi chính thức áp dụng.

Điều 2.

1. Định kỳ hàng tháng, vào trước ngày 10 của tháng kế tiếp, doanh nghiệp báo cáo:

- Lưu lượng và doanh thu cước cuộc gọi điện thoại PC-to-Phone chiều đi quốc tế;

- Tình hình thu cước của người sử dụng dịch vụ;

- Tình hình đàm phán và thanh toán cước với đối tác nước ngoài.

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại PC-to-Phone chiều đi quốc tế phát hành thẻ trả trước:

a) Doanh nghiệp ban hành cụ thể và công bố công khai các mức mệnh giá thẻ, thời hạn sử dụng thẻ, cước liên lạc điện thoại tương ứng với các mệnh giá thẻ đồng thời báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông trước khi chính thức áp dụng.

b) Định kỳ hàng tháng, vào trước ngày 10 của tháng kế tiếp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông các thông tin sau:

- Số lượng và doanh thu bán thẻ của doanh nghiệp trong tháng tương ứng với từng mệnh giá;

- Số lượng thẻ đã được kích hoạt mới trong tháng;

- Số lượng thẻ đã đã kích hoạt và sử dụng hết hoặc đã được bán nhưng chưa được kích hoạt nhưng đã hết thời hạn sử dụng trong tháng;

- Lưu lượng và doanh thu của các cuộc liên lạc điện thoại PC-to-Phone chiều đi quốc tế thực hiện trong tháng sử dụng thẻ của doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2003.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet PC-to-Phone đi quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c),
- Các Thứ trưởng Bộ BCVT,
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Đình Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/06/2003 ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại Internet PC-to-Phone chiều đi quốc tế do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!