Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1050/QĐ-TCMT năm 2011 về Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành

Số hiệu: 1050/QĐ-TCMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 11/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

1050/QĐ-TCMT 2011BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1050/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TCMT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thành lập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường (gọi tắt là VEA Portal).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Biên tập VEA Portal, Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến (để báo cáo);
- Bộ TN&MT: VP, Vụ TĐKT, Cục CNTT, Báo
TN&MT;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Tổng cục;
- Lưu VT, VP (TTTH).CT50.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến
THỨ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-TCMT ngày 11 tháng 8 năm 2011của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường (sau đây gọi là VEA Portal).

2. Quy chế áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, văn phòng các Ban Biên tập , văn phòng các dự án hợp tác quốc tế đặt tại Tổng cục hoặc các đơn vị trực thuộc Tổng cục, cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường (bao gồm cả cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng, cán bộ dự án) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên VEA Portal.

Điều 2. Vị trí, chức năng của VEA Portal

1. VEA Portal là kênh thông tin chính thức của Tổng cục Môi trường trên Internet, đặt tại Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học), có ngôn ngữ sử dụng chính thức bằng tiếng Việt, các ngôn ngữ tham khảo bằng tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật.

VEA Portal được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; được thực hiện hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật để bù đắp một phần chi phí.

2. VEA Portal có các chức năng chính sau đây:

a) Đăng tải các thông tin chính thức của Tổng cục Môi trường nhằm tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương về công tác bảo vệ môi trường trên Internet; các sự kiện, vụ việc về môi trường được dư luận và xã hội quan tâm; công bố công khai thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đăng tải các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp.

b) Cung cấp các dịch vụ phục vụ việc điều hành tác nghiệp nội bộ của Tổng cục Môi trường, bao gồm: hệ thống thư điện tử; các phần mềm quản lý văn bản - hồ sơ công việc, thông tin chỉ đạo nội bộ; hội nghị giao ban trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản quy phạm pháp luật, phần mềm tổ chức cán bộ và các phần mềm khác.

c) Đầu mối kết nối hoạt động báo cáo, cung cấp thông tin qua Internet giữa Tổng cục Môi trường với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường; xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về công tác bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

e) Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến về môi trường; giao lưu trực tuyến với người dân trên Internet.

Điều 3. Các đơn vị tham gia quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên VEA Portal

1. Văn phòng Tổng cục trực tiếp quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên VEA Portal.

2. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Văn phòng các Ban Biên tập, Văn phòng các dự án hợp tác quốc tế tham gia cung cấp, trao đổi thông tin và tác nghiệp trên VEA Portal.

3. Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài Tổng cục Môi trường tham gia cung cấp, trao đổi thông tin về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên VEA Portal.

Điều 4. Các thành phần của VEA Portal

1. Hệ thống trang thiết bị phần cứng: gồm các máy chủ, đường truyền dữ liệu, thiết bị mạng, thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, các thiết bị phụ trợ khác có liên quan được bố trí tại Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Tổng cục.

2. Hệ thống phần mềm: gồm các phần mềm hệ thống, phần mềm cơ sở dữ liệu, phần Cổng và các phần mềm khác được cài đặt tại Trung tâm Tin học.

3. Địa chỉ trên Internet: http://www.vea.gov.vn

Điều 5. Thông tin cung cấp trên VEA Portal

1. Các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương về công tác bảo vệ môi trường.

2. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường về công tác bảo vệ môi trường. Các thông tin chính về hoạt động của Tổng cục Môi trường quy định tại Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

3. Các sự kiện, vụ việc về môi trường được dư luận và xã hội quan tâm; công bố công khai thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Các thủ tục hành chính công, các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Các cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cần quảng bá trên Internet.

6. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

7. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Môi trường, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, các cơ quan tổ chức về môi trường từ Trung ương đến địa phương

8. Các thông tin khác phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Các diễn đàn về môi trường giao lưu với cộng đồng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Nguyên tắc thu thập, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin trên VEA Portal

1. Tổ chức biên tập thông tin:

a) Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện việc thu thập, xử lý, biên tập và cập nhật các thông tin sau khi được duyệt.

b) Các đơn vị trực thuộc Tổng cục phối hợp với Văn phòng Tổng cục thực hiện việc thu thập, biên tập, xử lý, trình duyệt thông tin thuộc lĩnh vực đơn vị mình quản lý.

2. Nguyên tắc thu thập biên tập, xử lý và cập nhật thông tin:

a) Thông tin phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên các chuyên mục đã thiết kế, xây dựng trên VEA Portal đảm bảo tính trung thực, khách quan theo quy định.

b) Các thông tin có tính chất quảng bá, giới thiệu, đặc biệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trích yếu lý lịch cá nhân phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có sự thay đổi về nội dung đã cập nhật.

d) Các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến phải cập nhật đầy đủ thông tin đảm bảo cho việc tổng hợp, tra cứu của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và công dân được nhanh chóng, thuận tiện.

đ) Đối với thông tin thuộc chuyên mục hỏi đáp: khi nhận được câu hỏi phải xem xét và trả lời công khai trên VEA Portal hoặc trả lời trực tiếp cho người hỏi trong thời gian sớm nhất.

e) Các cơ sở dữ liệu được đưa lên Internet phải đầy đủ, kịp thời. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin cho Văn phòng Tổng cục để tổ chức biên tập và đưa lên VEA Portal theo quy định.

g) Các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành cần phổ biến trên Internet theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Quy trình thu thập, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin trên VEA Portal

1. Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) có trách nhiệm thu thập, biên tập cập nhật thông tin từ các Báo điện tử, Trang tin điện tử và các nguồn chính thống khác để cập nhật lên VEA Portal.

2. Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ mít tinh và sự kiện lớn của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) cử cán bộ tham gia để thu thập, biên tập và xử lý thông tin.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục chủ trì tổ chức sự kiện có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ thu thập thông tin hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp các biên tập viên của Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) không tham gia được, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, hình ảnh cho Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) để biên tập đăng tải lên VEA Portal.

3. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện việc thu thập, biên tập, xử lý thông tin thuộc phạm vi lĩnh vực đơn vị mình phụ trách. Thông tin của các đơn vị trực thuộc Tổng cục sau khi được thu thập, biên tập và xử lý phải được gửi cho thành viên Ban Biên tập theo phân công tại Khoản 2, 3, 4, Điều 11 Quy chế này duyệt trước khi đưa lên VEA Portal.

4. Thông tin của các đơn vị trực thuộc Tổng cục sau khi được duyệt phải được gửi ngay cho Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) để đưa lên VEA Portal. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin được duyệt của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) phải tiến hành đưa lên VEA Portal.

5. Đối với các văn bản “đi” không phải là tài liệu mật, phải được gửi bản e-copy tới VEA Portal để phổ biến, công bố.

6. Đối với các thông tin mang tính chất “nhảy cảm”, các điểm nóng về vấn đề môi trường phải được gửi và xin ý kiến Trưởng Ban Biên tập được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

7. Đối với thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Tổng cục có liên quan đến môi trường được gửi về Văn phòng Tổng cục (Trung tâm tin học) để biên tập, xử lý và cập nhật lên VEA Portal.

8. Các tin tức dịch sang các ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật cung cấp theo chức năng của các đơn vị trực thuộc Tổng cục phải được gửi về Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ thẩm định/duyệt trước khi gửi về Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) để đăng tải lên VEA Portal.

9. Quy trình thu thập, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin trên VEA Portal được thể hiện theo quy trình theo Phụ lục 1 kèm theo của Quy chế này.

Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin trên VEA Portal

1. Mọi thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi về Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Bằng văn bản cung cấp thông tin, dữ liệu cho VEA Portal, kèm theo tệp thông tin, dữ liệu (kể cả các biểu bảng, công thức, hình ảnh, phim ảnh) qua email theo địa chỉ vea_portal@vea.gov.vn.

b) Đối với các dữ liệu đặc thù, cần được bảo mật được thực hiện như sau: gửi qua mạng theo địa chỉ được qui định riêng hoặc ghi vào đĩa CD, theo mẫu riêng cho từng loại dữ liệu.

2. Thống nhất chỉ sử dụng trên VEA Portal là mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.

3. Thông tin, dữ liệu không đáp ứng các quy định tại khoản 1 và 2 Điều này sẽ không đủ điều kiện đưa lên VEA Portal.

Điều 9. Kinh phí duy trì hoạt động của VEA Portal

1. Kinh phí duy trì hoạt động của VEA Portal được bảo đảm trong kế hoạch và dự toán ngân sách nguồn chi sự nghiệp môi trường hàng năm của Tổng cục Môi trường.

2. Kinh phí duy trì hoạt động của VEA Portal được sử dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chi trả nhuận bút, chi cho việc chuẩn hóa, biên tập, cập nhật thông tin dữ liệu theo quy định.

b) Chi phí vận hành thường xuyên, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp VEA Portal.

c) Chi cho công tác quản lý VEA Portal.

d) Các chi khác phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nguồn kinh phí phục vụ việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phần cứng, phần mềm và các hoạt động khác của VEA Portal sẽ được cấp căn cứ vào yêu cầu thực tế hàng năm.

Điều 10. Chế độ tổng hợp, báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, cán bộ phụ trách Cổng nội bộ của các đơn vị tổng hợp, báo cáo lãnh đạo đơn vị về tình hình hoạt động của Cổng nội bộ của cơ quan mình.

2. Các cơ quan, tổ chức có Cổng nội bộ định kỳ quý, sáu tháng, năm báo cáo tình hình hoạt động của các Cổng nội bộ với Tổng cục trưởng và cơ quan thường trực là Ban Biên tập VEA Portal.

3. Văn phòng Tổng cục thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo định kỳ quý, sáu tháng, năm với Tổng cục trưởng về tình hình hoạt động của VEA Portal.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập VEA Portal, Trưởng

Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên

1. Ban Biên tập VEA Portal có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý các hoạt động của VEA Portal; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng hoạt động; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về chất lượng, nội dung và định hướng chính trị đối với hoạt động của VEA Portal.

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động, các biện pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của VEA Portal.

c) Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia xây dựng, đóng góp thông tin và bảo đảm hoạt động thường xuyên của VEA Portal.

d) Các thành viên Ban Biên tập tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động của VEA Portal; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của đơn vị được phân công trực tiếp, tham gia xây dựng, đóng góp thông tin và bảo đảm hoạt động thường xuyên của VEA Portal;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Biên tập :

a) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của VEA Portal và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về mọi hoạt động của VEA Portal; chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc tham gia xây dựng và bảo đảm hoạt động của VEA Portal.

b) Phê duyệt và chỉ đạo triển khai phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động, các biện pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của VEA Portal.

c) Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Biên tập và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công việc được phân công.

d) Chủ trì các cuộc họp thường kỳ 6 tháng một lần và các cuộc họp đột xuất của Ban Biên tập.

e) Trực tiếp duyệt các thông tin, nội dung liên quan đến những sự kiện, vụ việc nhạy cảm, phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm; những thông tin, nội dung khác mà Trưởng Ban Biên tập xét thấy cần thiết trước khi được đăng tải chính thức trên VEA Portal.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban Biên tập:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Ban Biên tập; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc tham gia xây dựng và bảo đảm hoạt động của VEA Portal.

b) Chỉ đạo việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động, các biện pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của VEA Portal.

c) Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Biên tập.

d) Trực tiếp duyệt các thông tin, nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách; thông tin hoạt động chung của Tổng cục có liên quan đến nhiều đơn vị theo phân công của Trưởng Ban Biên tập trước khi được đăng tải chính thức trên VEA Portal và chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin, nội dung đó.

e) Chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập khi được Trưởng ban ủy quyền.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Biên tập:

a) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Biên tập .

b) Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động, các biện pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của VEA Portal.

c) Thực hiện đúng trách nhiệm được giao theo phân công của Trưởng Ban Biên tập.

d) Trực tiếp duyệt các thông tin, nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách trước khi được đăng tải chính thức trên VEA Portal và chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin, nội dung đó.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tổng cục

1. Là đầu mối giúp Ban Biên tập; tiếp nhận và yêu cầu cung cấp thông tin từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục để cập nhật thông tin lên VEA Portal; quản lý và cập nhật nội dung của VEA Portal lên Internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo phân công chỉ đạo của Ban Biên tập.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ cho hoạt động của VEA Portal; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của VEA Portal.

3. Chủ trì quản lý các thành phần của VEA Portal; nâng cấp, bảo dưỡng, sữa chữa, thay đổi hệ thống VEA Portal theo yêu cầu của Ban Biên tập; thường xuyên liên tục cập nhật phần mềm virus mới nhất, phần mềm sửa lỗi của nhà sản xuất; định kì sao chép lưu trữ dữ liệu theo quy định của công tác lưu trữ Nhà nước.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng và bảo vệ thuyết minh dự toán kinh phí hàng năm phục vụ công tác quản lý, vận hành, cập nhật thông tin và nâng cấp VEA Portal, trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

5. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê hàng năm về tình hình hoạt động của VEA Portal với Ban Biên tập.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Tổng cục

1. Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu giúp Tổng cục trưởng đề xuất việc phân bổ nguồn ngân sách hàng năm; thẩm định, phê duyệt dự toán, duyệt quyết toán hàng năm cho hoạt động của VEA Portal.

2. Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ kiểm soát và thẩm định các thông tin, tin tức được dịch sang tiếng nước ngoài trước khi đăng lên VEA Portal.

3. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia thu thập, biên tập và xử lý các thông tin liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình phụ trách theo chức năng nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ của đơn vị trong việc thu thập, biên tập và xử lý thông tin theo quy trình tại Khoản 9, Điều 7 của Quy chế này.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Môi trường

1. Được tham gia truy cập và tác nghiệp thông tin trên VEA Portal, bao gồm cả các thông tin điều hành tác nghiệp nội bộ của Tổng cục; tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin đưa lên VEA Portal.

2. Được cung cấp 01 tài khoản thư điện tử miễn phí phục vụ việc trao đổi thông tin nội bộ.

3. Có trách nhiệm bảo quản thông tin truy cập quản trị hệ thống (gồm: tên đăng nhập và mật khẩu); chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến thông tin truy cập quản trị hệ thống đó.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế, góp phần phát triển VEA Portal được xét khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi phá hoại hệ thống VEA Portal dưới mọi hình thức. Các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này đều bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp, báo cáo trình Tổng cục trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn phòng Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng, các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên VEA Portal có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 


PHỤ LỤC:

SƠ ĐỒ LUỒNG THÔNG TIN XỬ LÝ ĐƯỢC CẬP NHẬT LÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-TCMT ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường về việc ban ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên VEA Portal

Chú thích:

1: Thông tin nóng, nhạy cảm cần xin ý kiến chỉ đạo

2: Các thông tin nóng, nhạy cảm đã được xử lý, các thông tin được chỉ đạo trực tiếp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1050/QĐ-TCMT năm 2011 về Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.406
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19