Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP về việc thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 22/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP TRANG TIN “XÂY DỰNG PHÁP LUẬT" TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003-NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên INTERNET;
Để nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập Trang tin "Xây dựng pháp luật” trên Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) với những nội dung như sau:

1. Cung cấp thông tin về tình hình xây dựng pháp luật của Chính phủ, thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động xây dựng pháp luật, giúp định hướng chính sách trong quá trình chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đăng và tiếp nhận góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về nội dung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình Chính phủ chuẩn bị và nội dung các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trao đổi những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề mới nảy sinh trong công tác xây dựng pháp luật, giúp cho hoạt động xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ.

 4. Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của Website Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng pháp luật thiết kế Trang tin “Xây dựng pháp luật” trên Website Chính phủ; bảo đảm việc tiếp nhận thông tin được liên tục và an toàn; hỗ trợ biên tập kỹ thuật, tạo tin điện tử và xuất bản lên mạng, vận hành hệ thống quản trị nội dung.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Xây dựng pháp luật

1. Tuân thủ Luật báo chí và các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí.

2. Chủ trì, phối hợp với Website Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ bảo đảm nội dung thông tin; chịu trách nhiệm duyệt tin, bài, ảnh trước khi xuất bản lên mạng.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trang tin “Xây dựng pháp luật” điện tử được sử dụng từ nguồn kinh phí bố trí theo kế hoạch hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 6. Các ông Trưởng ban Ban Xây dựng pháp luật, Tổng Biên tập Website Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác lập pháp (UBTVQH);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL,
 Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Ban điều hành đề án 112;
- Website CP;
- Lưu VT, XDPL (10).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP về việc thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6