Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 06/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TỔNG THỂ "ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008”;
Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BKHTCN ngày 12 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008”;
Căn cứ Quyết định số 26/2004/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008”;
Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Ch­ương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ phận giúp việc ban chỉ đạo Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) hoạt động dư­ới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở, có chức năng giúp Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở chuẩn bị, tổ chức và đảm bảo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ:

1. Làm đơn vị đầu mối của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở trong các quan hệ giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" (gọi tắt là Dự án).

2. Xem xét nội dung, tổng hợp dự toán kinh phí của các tiểu dự án và nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa ph­ương trình Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

3. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở. Tổng hợp các báo cáo về thực hiện Dự án, báo cáo tài chính, đánh giá kết quả thực hiện để Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Xây dựng trình Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở về kế hoạch huy động các nguồn lực và hợp tác quốc tế phục vụ cho việc thực hiện Dự án.

5. Tổ chức và chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp thường kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở. Lư­u giữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008”. Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo được cân đối trong kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Ch­ương trình Kỹ thuật Kinh tế về Công nghệ thông tin, Giám đốc Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Văn Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN ngày 06/04/2005 về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "­Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!