Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-CP 2019 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

Số hiệu: 17/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sắp có văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng trong giai đoạn 2019-2025 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu trong giai đoạn tới, đơn cử:

- Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12 – 2019;

- Xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, đưa vào sử dụng chính thức từ năm 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025;

- Xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch điện tử toàn quốc, triển khai trong giai đoạn 2018-2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025; …

Nghị quyết 17/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 07/3/2019.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghcủa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, như: ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn để hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy việc xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, từng bước triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như: đăng ký doanh nghiệp, kê khai thuế, nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội...; một số bộ, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tại một số địa phương, hệ thng thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức; chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng được nâng cao. Theo Báo cáo đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hp quốc, năm 2016, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của Việt Nam xếp hạng thứ 89/193 quốc gia, tăng 10 bậc, trong đó chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI) tăng 08 bậc, lên thứ hạng 74/193 quốc gia (so với năm 2014); đến năm 2018, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng thứ 88/193 quốc gia, tăng 01 bậc, trong đó chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI) tăng 15 bậc, lên thứ hạng 59/193 quốc gia (so với năm 2016).

Bên cnh đó, nhiều nội dung triển khai Chính phủ điện tử chưa được như mong đợi, kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn như: xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp, dưới mức trung bình trong ASEAN, chỉ số hạ tầng viễn thông (TII) giảm 10 bậc, xuống thứ hạng thứ 100/193 quốc gia (so với năm 2016); đặc biệt, còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, bảo mật, an toàn, an ninh thông tin thấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin vẫn còn vướng mắc; ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai chưa hiệu quả, việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn phụ thuộc nhiu vào giy tờ, thủ công; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp.

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên là do chưa phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện; cơ chế bảo đảm thực thi nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử chưa đủ mnh, các cấp, các ngành chưa xác định rõ lộ trình và các mục tiêu cụ thể trong triển khai; còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; thiếu cơ chế tài chính và đầu tư phù hợp với đặc thù dự án công nghệ thông tin; thiếu quy định cụ thể về định danh, xác thực cá nhân, tổ chức trong giao dịch điện tử; thiếu các quy định pháp lý về văn thư, lưu trữ điện tử; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của cơ quan hành chính nhà nước chậm được triển khai; tình trạng cát cứ thông tin, dữ liệu còn phổ biến dẫn đến trùng lặp, không thống nhất; việc bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước còn chưa được quan tâm đúng mức; nhiều bộ, ngành, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; việc triển khai còn mang tính hình thức, thói quen thủ công, giấy tờ chưa được khắc phục; còn thiếu gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, phương thức làm việc; chưa chú trọng công tác truyền thông và huy động ti đa nguồn lực xã hội trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử...

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 là yêu cầu cấp thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới thống nhất trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển của thế giới.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ, người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước, thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển thành công Chính phủ điện tử Việt Nam. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử không làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối chỉ đạo thống nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý, bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

3. Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ly sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

4. Dựa trên cơ sở thiết kế tổng thể, thực hiện tích hp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống từ trung ương đến địa phương; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và có sự đo lường, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện.

5. Gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử, Việt Nam làm chủ công nghệ, mã nguồn phần mềm, cơ sở dữ liệu.

6. Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hàng năm.

III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Giai đoạn 2019 - 2020

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

- Khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trước hết thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Bảo hiểm; tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu.

- 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 50% Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

- 100% cơ quan nhà nước từ trung ương tới cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử, bao gồm ba nhóm chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2020, Việt Nam tăng từ 10 đến 15 bậc, nằm trong nhóm 5 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết nối với các hệ thống thông tin của các nước trong khu vực ASEAN cũng như một số nước trên thế giới theo quy định, thông lệ quốc tế; hoàn thành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

- 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan ti nhiu người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thng thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cp tỉnh được xác thực điện tử.

- 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- 60% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

- 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua hệ thống tại các cuộc họp của Ủy ban nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử, bao gồm ba nhóm chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

a) Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành công nghệ thông tin, hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

b) Xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

c) Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

d) Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

đ) Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử, hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

e) Xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 10 năm 2019.

g) Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ phù hợp với phương thức làm việc, chỉ đạo điều hành thông qua môi trường mạng, hoàn thành trong tháng 10 năm 2019.

h) Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12 năm 2019.

i) Xây dựng Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 03 năm 2019.

k) Xây dựng Đán về Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet), hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

l) Xây dựng Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

m) Xây dựng Đề án về Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation), hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

n) Xây dựng Đán Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong tháng 4 năm 2019.

o) Xây dựng Đán thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, hoàn thành trong tháng 5 năm 2019.

p) Xây dựng Đề án triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử, hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

q) Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

r) Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

s) Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số để khuyến khích sử dụng trong các giao dịch điện tử, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

t) Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

u) Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phn trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

v) Nghiên cứu, xây dựng bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

x) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng vốn đầu tư công trong lập, triển khai dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ, hoàn thành trong năm 2019.

y) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử, các nghị định, văn bản hướng dẫn bảo đảm hành lang pháp lý phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)... trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới

a) Hoàn thành cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0), trong đó, bổ sung mô hình tham chiếu các hệ thống thông tin dùng chung và các Cơ sở dữ liệu quốc gia nêu trong Nghị quyết này, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2019.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025, công bố và định kỳ cập nhật hàng năm trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ thông qua việc tích hợp Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, kiến trúc các hệ thống thông tin dùng chung và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm phù hợp với bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới.

b) Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) trong tháng 9 năm 2019 và thường xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; triển khai áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

c) Xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đưa vào vận hành năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu này sẽ tận dụng, kế thừa kết quả triển khai Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng nếu đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật, công nghệ.

d) Xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, chia sẻ, khai thác dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin khác, đưa vào sử dụng chính thức từ năm 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

đ) Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong năm 2019.

e) Hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của ngành tài chính về thuế, hải quan, kho bạc, hoàn thành trong năm 2019; hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, đưa vào sử dụng chính thức trong năm 2022, tiếp tục phát triển, hoàn thiện đến năm 2025; kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn 2019 - 2020.

g) Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, thuế, lao động, thương binh và xã hội, hoàn thành trong tháng 10 năm 2019.

h) Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

i) Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

k) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

l) Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

m) Nâng cấp cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục hoàn thiện, phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025.

n) Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

o) Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư.

p) Nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản công qua mạng, quản lý thng nht thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thu trên phạm vi cả nước, hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống tổng thể trong năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 - 2022.

q) Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành, đưa vào vận hành trên phạm vi cả nước trong tháng 6 năm 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

r) Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

s) Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

t) Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

u) Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đến các hệ thống mạng của các cơ quan: Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp xã và các đối tượng theo yêu cầu, phù hợp với phạm vi và tính chất ứng dụng của các bài toán Chính phủ điện tử, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong giai đoạn 2021 - 2025.

v) Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

x) Triển khai các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số thành phần về hạ tầng viễn thông theo phương pháp đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

y) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của Việt Nam, làm nền tảng phát triển hệ sinh thái số và đáp ứng cho các dịch vụ mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tốc độ Internet, sử dụng hiệu quả băng tần mạng di động 4G, 5G, mở rộng vùng phủ sóng di động 4G, 5G; nâng cao tốc độ mạng cố định băng rộng; điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hóa để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa như thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối thông minh có giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam để tăng tỷ lệ người sử dụng và khả năng truy cập các thiết bị thông minh, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

3. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

a) Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiến tới triển khai phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đưa vào vận hành trong năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đưa vào vận hành tại địa phương trong năm 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

b) Xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để rút ngắn thời gian xử lý, giảm họp, giảm giấy tờ hành chính, công khai quá trình tiếp thu ý kiến, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt và trách nhiệm giải trình của các cơ quan soạn thảo, đưa vào vận hành trong tháng 12 năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

c) Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành đưa vào vận hành trong tháng 11 năm 2019 và tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020 và tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

d) Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp bảo đảm duy nhất một địa chỉ trên Internet, tích hợp với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm mọi ý kiến của người dân, doanh nghiệp được gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường mạng, đưa vào vận hành trong tháng 11 năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

đ) Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia trên cơ sở kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan địa phương, thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

e) Thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

g) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số trong giai đoạn 2019 - 2020; thực hiện xây dựng và triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

h) Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

i) Tổ chức thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

4. Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

a) Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, gồm: hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam; hệ thống chia sẻ thông tin các cuộc tấn công mạng, mối đe dọa, nguy cơ về an toàn thông tin mạng; hệ thống kiểm định an toàn thông tin; hệ thống giám sát, cảnh báo sớm về nguy cơ an ninh mạng; hệ thống hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020.

b) Triển khai giải pháp liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 5 năm 2019.

c) Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước trong giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

d) Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

đ) Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

5. Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

a) Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử.

b) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP), kinh phí sự nghiệp...) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

c) Nghiên cứu, trình Chính phủ về việc sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho việc phát triển Chính phủ điện tử, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

d) Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp các số liệu kịp thời, đầy đủ.

đ) Tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nn kinh tế s, xã hội sdựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chui khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)... trong giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

e) Chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp).

g) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong bộ máy nhà nước.

h) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử.

i) Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

k) Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử.

l) Nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ điện tử với các nước xếp hạng cao về Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc, bảo đảm đúng pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thế mnh của các đối tác, không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo đảm không lộ lọt thông tin, bí mật quốc gia, làm chủ công nghệ và mã nguồn hệ thống.

6. Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi

a) Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đóng vai trò là cơ quan bảo đảm thực thi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Văn phòng Chính phủ làm nhiệm vụ thường trực Tổ công tác, cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông là những hạt nhân quan trọng triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và không làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

b) Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

Trưởng Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc, đóng vai trò là cơ quan bảo đảm thực thi triển khai việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là hai hạt nhân xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính tại địa phương mình.

c) Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con người để bảo đảm thực thi hiệu quả mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Chính phủ

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại các điểm g, h, i, k, l và m Mục 1 Phần IV; điểm c và v Mục 2 Phần IV; các điểm a (đối với nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ), b, c (đối với xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia), d, đ (đối với xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và i Mục 3 Phần IV Nghị quyết.

b) Chủ trì, phối hợp với Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm c Mục 6 Phần IV Nghị quyết.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán, chế độ bồi dưỡng cán bộ T công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban và chi trả chuyên gia trong nước và quốc tế; bảo đảm đủ nguồn kinh phí hoạt động và điều kiện làm việc cho các thành viên, chuyên gia của T công tác.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các điểm a, b, c, v và y Mục 1 Phn IV; các điểm a, u, x và y Mục 2 Phần IV; các điểm a, b, c (đối với giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp) và đ Mục 4 Phần IV; các điểm c và h Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

b) Chủ trì, phối hp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ, giải pháp tại các điểm s, t và u Mục 1 Phần IV Nghị quyết.

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức thuê dịch vụ, giao nhiệm vụ cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện giám sát an toàn thông tin và kiểm tra, thử nghiệm xâm nhập đối với các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng Chính phủ điện tử theo quy định pháp luật.

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyn điện tử; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên bảo đảm tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu.

e) Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) tham gia xây dựng Chính phủ điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại các điểm d, q, r Mục 1 Phn IV; các điểm d và m Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng triển khai các mặt công tác nhằm bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các điểm đ, n và o Mục 1 Phần IV; điểm q Mục 2 Phần IV; điểm g Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đề xuất việc áp dụng chế độ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại điểm x Mục 1 Phần IV; các điểm đ, n, o và p Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

6. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm e Mục 2 Phần IV; điểm g Mục 3 Phần IV; chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ, giải pháp tại điểm b Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại các điểm i, k và l Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

8. Bộ Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm r Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm d Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

10. Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm đ Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

11. Bộ Y tế

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm e Mục 3 Phần IV Nghị quyết.

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm e Mục 1 Phn IV Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm h Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

13. Bộ Quốc phòng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và triển khai các giải pháp kỹ thuật thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử phù hợp đặc thù của Bộ; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia xây dựng Chính phủ điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tích cực triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực công dân, bảo đảm kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

b) Chỉ đạo các ngân hàng lớn, uy tín thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

15. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm g Mục 2 Phần IV Nghị quyết.

16. Ban Cơ yếu Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại điểm p Mục 1; điểm c (phục vụ các cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước) và điểm d Mục 4 Phần IV Nghị quyết.

17. Các bộ, ngành, địa phương

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các điểm b, c (đối với nhiệm vụ thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia), s và t Mục 2 Phần IV; các điểm a (đối với nhiệm vụ nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), c (trừ nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia), đ (đối với nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ) và h Mục 3 Phần IV; các điểm a, e, k và 1 Mục 5 Phần IV; điểm b Mục 6 Phần IV Nghị quyết.

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước tại bộ, ngành, địa phương mình. Không sử dụng thiết bị, máy móc có nguồn gốc xuất xứ không tin cậy, không bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức, phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong xây dựng Chính phủ điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Nghiên cứu giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc (trừ khoản chi bí mật về an ninh, quốc phòng).

d) Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2019; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất, hiệu quả, chất lượng trong triển khai.

đ) Tập trung nguồn lực ưu tiên xây dựng, hoàn thiện các hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa trung ương và địa phương; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Hệ thống điện toán đám mây Chính phủ; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương; Hệ thống tham vấn chính sách; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống lưu trữ điện tử các cấp.

18. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các doanh nghiệp công nghệ thông tin đủ năng lực kỹ thuật, tài chính

a) Phát huy vai trò dẫn dắt trong triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đi đầu trong đổi mới tư duy, ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

b) Ưu tiên bố trí các nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện tử, có giải pháp huy động, tập hợp các doanh nghiệp có các thế mạnh khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm tận dụng tối đa lợi thế của khu vực tư nhân để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo mật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

19. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST)

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại điểm i Mục 5 Phần IV Nghị quyết.

b) Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

20. Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết này sâu rộng trong các ngành, các cấp và Nhân dân; tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết.

21. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Chỉ đạo triển khai, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết này tại các bộ, ngành, địa phương; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn của Nghị quyết.

22. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bãi bỏ nhiệm vụ tại điểm b Mục 12 Phần III và Phần VI Phụ lục các văn bản kiến nghị sửa đổi hoặc bổ sung tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và các văn bản khác về xây dựng Chính phủ điện tử, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng và tính kế thừa, phát triển liên tục.

23. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết; đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hàng quý (thời gian chốt số liệu báo cáo quý I từ ngày 15 tháng 12 năm trước tới ngày 14 tháng 3, quý II từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 6, quý III từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9, quý IV từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 12), gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất vào ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KSTT (2).XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ)

STT

Tên nhiệm v, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện, hoàn thành

Ghi chú

2019 - 2020

2021 - 2025

I

Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện t

1.

Xây dựng Nghị đnh thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Tháng 3/2019

 

 

2.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 7/2019

 

 

3.

Xây dựng Nghị đnh về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các văn bản hướng dẫn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2019

 

 

4.

Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2019

 

 

5.

Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2019

 

 

6.

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2019

 

 

7.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ phù hợp với phương thức làm việc, chỉ đạo điều hành thông qua môi trường mạng

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2019

 

 

8.

Xây dựng Nghị đnh quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; các văn bản quy đnh về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2019

 

 

9.

Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2019

 

 

10.

Xây dựng Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 3/2019

 

 

11.

Xây dựng Đề án về Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ không giấy tờ (eCabinet)

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 3/2019

 

 

12.

Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 3/2019

 

 

13.

Xây dựng Đề án về Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation)

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 3/2019

 

 

14.

Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 4/2019

 

 

15.

Xây dựng Đề án thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 5/2019

 

 

16.

Xây dựng Đề án triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử

Ban Cơ yếu Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 7/2019

 

 

17.

Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công an

Bộ Thông tin và Truyền thông các bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2019

 

 

18.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

Theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ quy định

19.

Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số để khuyến khích sử dụng trong các giao dịch điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 6/2019

 

 

20.

Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 6/2019

 

 

21.

Nghiên cứu, xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

Tháng 6/2019

2021 - 2025

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

22.

Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phn mm có bản quyn (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2019

 

 

23.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng vốn đầu tư công trong lập, triển khai dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

2019 - 2010

 

Trình Quốc hội thông qua

24.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử, các nghị định, văn bản hướng dẫn bảo đảm hành lang pháp lý phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)....

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

 

2021 - 2025

 

II

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế gii

1.

Hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 5/2019

2021 - 2025

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

2.

Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

Công bố và định kỳ cập nhật hàng năm trên Cổng TTĐT của Bộ

3.

Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)

Các bộ, ngành, địa phường

Các cơ quan liên quan

Tháng 9/2019

2021 - 2025

Thường xuyên cập nhật, bổ sung

4.

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

5.

Xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử... với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

2019 - 2020

2021 - 2025

 

7.

Xây dựng triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, chia sẻ, khai thác dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin khác

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

8.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2019

2021 - 2025

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, đa phương

9.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành và địa phương

 

Tháng 12/2022

 

10.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, thuế, lao động thương binh xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan liên quan

Tháng 10/2019

2021 - 2025

 

11.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

12.

Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các địa phương và các bộ, ngành

2019 - 2020

2021 - 2025

 

13.

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

14.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

15.

Hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của ngành Tài chính về thuế, hải quan, kho bạc

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2019

 

 

16.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

17.

Nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

18.

Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

19.

Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

20.

Nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản công qua mạng, quản lý thống nhất thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

2019

2020 - 2022

 

21.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 6/2020

2021 - 2025

 

22.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

23.

Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chng thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

24.

Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

25.

Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết ni Mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước đến các hệ thống mạng của các cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tquốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp phường, xã và các đối tượng theo yêu cầu

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

26.

Triển khai các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số thành phn hạ tầng vin thông theo phương pháp đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 -2025

 

27.

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

28.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của Việt Nam, làm nền tảng phát triển hệ sinh thái số và đáp ứng cho các dịch vụ mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tốc độ internet, sử dụng hiệu quả băng tần mạng di động 4G, 5G, mở rộng vùng phủ sóng di động 4G, 5G; nâng cao tốc độ mạng cố định băng rộng; điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hóa để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa như thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối thông minh có giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam để tăng tỷ lệ người sử dụng và khả năng truy cập các thiết bị thông minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2019

 

 

III

Xây dựng, phát triển Chính phủ đin tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng ti Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội s

1.

Thiết lập Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

2.

Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ

2019 - 2020

2021 - 2025

Thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

3.

Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương

Tháng 11/2019

2021 - 2025

 

4.

Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương

Tháng 11/2019

2021 - 2025

 

5.

Xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương

Tháng 12/2019

2021 - 2025

 

6.

Xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

7.

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

8.

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Chính phủ

2019 - 2020

2021 - 2025

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

9.

Thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

10.

Xây dựng và triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ bản với dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Y tế

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

11.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

12.

Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

13.

Tổ chức thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa

Văn phòng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

IV

Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

1.

Triển khai giải pháp liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban Cơ yếu Chính phủ, các cơ quan liên quan

Tháng 5/2019

 

 

2.

Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ đin tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan

2019 - 2020

 

 

3.

Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin và các thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

4.

Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin và các thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước

Ban Cơ yếu Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

5.

Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử

Ban Cơ yếu Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

V

Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

1.

Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử.

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

2.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;...) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 6/2019

2021 - 2025

 

3.

Nghiên cứu, trình Chính phủ về việc sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho việc phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Tháng 6/2019

 

 

4.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp các số liệu cho các tổ chức quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

Thực hiện hàng năm

5.

Tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)...

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

Xây dựng Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và làm việc trên môi trường mạng

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

Thực hiện liên tục hàng năm

7.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong bộ máy nhà nước

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

8.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

9.

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

2021 - 2025

 

10.

Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các bộ, ngành, đa phương

Các cơ quan liên quan

2019 - 2020

2021 - 2025

 

VI

Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi

1.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chánh phủ điện tử/Chính quyền điện tử; Tổ công tác giúp việc của Trưởng ban

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, cơ quan, liên quan

Tháng 3/2019

 

 

2.

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng kết quả thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con người để bảo đảm thực thi hiệu quả mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ

Tcông tác và các bộ, cơ quan liên quan

2019 - 2020

 

Đánh giá hàng năm

 

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/NQ-CP

Hanoi, March 7, 2019

 

RESOLUTION

REGARDING CERTAIN KEY TASKS AND MEASURES OF DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT FOR THE PERIOD 2019 – 2020 WITH VISION TOWARDS 2025

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

In compliance with the Government’s Resolution No. 26/NQ-CP dated April 15, 2015 issuing the Government’s Program of Action for implementation of the Resolution No. 36-NQ/TW dated July 1, 2014 of the Politburo of the Communist Party’s Central Committee on promoting the application and development of information technology to meet sustainable development and international integration requirements;

Upon the request of the Minister cum Chief of the Government’s Office,

HEREBY RESOLVES

I. REVIEW ON CURRENT SITUATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Furthermore, there are a large number of tasks of implementing the e-Government project that have not been performed as well as expected and have achieved the modest results, i.e.: the e-Government ranking is still low and below the average among ASEAN countries, the telecommunications infrastructure index (TII) is decreased by 10 places to the rank of 100/193 countries (compared to the year 2016); In particular, there is a lack of a uniform legal framework for building and developing the e-Government; the building of national databases and information technology infrastructure backgrounds in support for the e-Government development is slow, and information confidentiality, safety and security is slow, and data connection and sharing between information systems have not yet been established; there have been unsolved issues arising from policies on IT investment and leasing; the application of information technology has been ineffective, and the implementation of administrative procedures and the processing of business files depends heavily on a documentary and manual form; the rate of use of public services provided online is still very low.

The aforesaid issues are ascribed to the following main causes, i.e. there is a lack of the leader’s roles in providing directions and guidelines for performing tasks; the guarantee mechanism for the implementation of the tasks of building e-Government is not strong enough; all administrative jurisdictions and sectoral administrations have not clearly defined the roadmap and specific objectives in implementation of the e-Government building project; there is a lack of a consistent legal framework on building e-Government; there is a lack of financial and investment mechanisms suitable to specific information technology projects; there is a lack of specific regulations on identification and authentication of individuals and organizations in electronic transactions; there is a lack of legislative regulations on electronic documents and archives; the operation of the platform for data integration and sharing between information systems of the state administrative agencies have been delayed; the speculation of information and data is still common leading to overlapping and inconsistency of data and information; maintaining safety and security for information systems of state agencies has not been given due care; a number of ministries, sectoral administrations and localities also underestimate the application of information technology to management and administration activities; application of information technology is still formalistic while the habit of dealing with work manually and in a documentary form has not yet been given up; there is a loose linkage between application of information technology, reform of administrative procedures, innovation of working styles and practices; communication and social resource maximization for the building and development of e-Government have not yet been emphasized, etc.

In order to continue to inherit and uphold achievements, overcome the above-stated unsolved issues and restrictions, meet the objectives and requirements of the Government and the Prime Minister in the upcoming time, and step-by-step actualize the determination to build the Government of action and integrity that nurtures development and better serves the people and businesses, especially in the context of the Fourth Industrial Revolution, the formulation and promulgation of the Government’s Resolutions on some key tasks and solutions for the e-Government development in the period of 2019-2020 with vision towards 2025 are urgent.

II. GUIDELINES

Building and developing e-Government, aiming at ensuring uniformity in the digital Government, the digital economy and the digital society for the present and in the future on the basis of the following guidelines:

1. Maintaining and upholding programs of information technology application, building e-Government under the direction of the Politburo, the Government and the Prime Minister according to the current context and global developmental trends.

2. Promoting the roles and responsibilities of Cabinet members, heads of state administrative agencies, members of the National Committee on e-Government, focusing on directing the successful construction and development of the e-Government of Vietnam. The National Committee on e-Government shall not be allowed to perform tasks assigned to ministries, sectoral administrations and localities. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Governmental bodies or Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall act as the presiding entities exercising the uniform regulatory authority over and taking charge of the project for construction of e-Government at ministries, sectoral administrations and localities under their remit with the aim of ensuring that the project meets efficiency, progress and quality requirements.

3. Renovating service styles, putting people and businesses at the center of services, considering satisfaction of individuals and organizations as an important measure in developing e-Government; ensuring the firm and consistent linkage between application of information technology and administrative reforms, innovation of working practices and etiquettes, and affirming that application of information technology is an effective tool to support and promote administrative reform.

4. Based on the overall design, carrying out data integration and sharing between information systems, databases, creating shared platform services for the whole system from the central to local levels; conforming to Vietnam e-Government Architecture Framework, Ministry-level e-Government Architecture, provincial-level e-Governance Architecture, measuring and evaluating the quality and efficiency of building and development of e-Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Calling for and effectively using all resources and putting emphasis on communication and propaganda activities to raise the public awareness during the period of building and developing e-Government. Ensuring that state budget funds are adequate to spend on application of information technology and build e-Government every year.

III. OBJECTIVES AND MAJOR INDICES

1. Objectives

Developing the completed e-Government platform to improve the effectiveness and efficiency of the state administrative apparatus and the quality of service rendered to people and businesses; developing e-Government based on data and open data towards the Digital Government, the digital economy and the digital society; ensuring information security and cybersecurity; increasing the ranking of e-Government according to the assessment of the United Nations from 10 to 15 places by 2020, guaranteeing Vietnam a place in the top four ASEAN countries in the e-Government ranking according to the UN’s assessment report by 2025.

2. Major indices

a) 2019 – 2020 phase

- Promulgating legal documents relating to the creation, management and sharing of data, protection of personal information, electronic identity and electronic archives; perfecting the legal framework for investment in information technology application to enhance the hiring of information technology services by state agencies.

- Expeditiously building and developing the National Document Interconnection Axis using the world’s advanced technology as the platform for data integration and sharing between information systems, databases, etc. and the national data integration and sharing platform and firstly, sending and receiving electronic documents according to the roadmap stipulated in the Prime Minister's Decision No. 28/2018/QD-TTg dated July 12, 2018 on sending and receiving electronic documents between agencies in the state administrative system and National Databases on Population and Insurance; continuing to improve the National Database on Enterprise Registration.

- Improving the capacity and quality of the specialized data transmission network service of the Party and State agencies and determining that this is the basic transmission infrastructure used for connection between e-Government information systems, data linkage and sharing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The ratio of documents processed online to the total number of documents needing to be handled according to administrative procedures of each ministry, sectoral administration or locality is expected to reach 20% or more; integrating 30% of level-3 or level-4 online public services of ministries, sectoral administrations and localities with the National Public Service portal; 100% of documents is handled according to administrative procedures online through the electronic single-window information system at the ministerial and provincial level.

- At least 30% of online public services are implemented at level 4; 50% of the Public Service portal at the ministerial and provincial level provide interfaces for mobile devices; 100% of public services are entitled to answer questions to people and businesses; 50% of state agencies publicly disclose the level of satisfaction to people using online public services; 100% of electronic information portals of ministries, sectoral administrations and localities publish full information in accordance with the Decree No. 43/2011/ND-CP dated June 13, 2011 of the Government; 20% of online public services use digital signatures built on mobile platforms to implement administrative procedures; 50% of online public services are handled in a form of electronic document; 20% of the people's information is automatically entered into the online form; 50% of online public services use data from the National Business Registration Database.

- 100% of file management and administration software used in ministries, sectoral administrations and localities are connected and linked through the National Document Interconnection Axis designed for sending and receiving electronic documents; 90% of documents exchanged between state agencies (except for confidential documents as prescribed by law) are in an electronic form; at least 80%, 60% and 30% of administrative documents at the ministerial or provincial level, the district level and the commune level, respectively, are handled on the networked environment (exclusive of those with confidential contents).

- At least 30% of unclassified periodic reports are sent and received through the National Report Information System.

- Shortening 30% - 50% of meeting timelength, minimizing the use of paper documents through the Information System intended for meetings and handling of business affairs and designed as an electronic office.

- 100% of state agencies from the central to district level are connected to the specialized Data Transmission Networks of agencies of the Party and the State.

- Continuing to improve the e-Government Index, including the online service component index (OSI), the telecommunications infrastructure index (TII) and the human capital index (HCI); by the end of 2020, striving to raise the Vietnam’s rank in the e-Government Development Index by 10 - 15 places to become one of the top 5 ASEAN countries according to the UN’s assessment report.

b) 2021 – 2025 period

- Continuing to develop e-Government development platform systems, research and develop solutions to connecting them with information systems of ASEAN countries as well as some countries in the world according to regulations and international conventions; completing the implementation of the National Database of Finance, the National Land Database and integrate, share data with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 40% of the people and businesses participating in the e-Government system must be given smooth and uniform digital identity trust on all of information systems from the central to local level.

- The ratio of documents handled by level-3 and level-4 online public services to total number of documents is expected to reach 50% or more; 80% of administrative procedures meeting the prescribed requirements will be allowed to implement online public services at level 3 and 4; integrating 50% of level-3 and level-4 online public services of ministries, sectoral administrations and localities with the national public service portal; at least 90% of people and businesses are satisfied with the handling of administrative procedures.

- 60% of information systems of ministries, sectoral administrations and localities related to people and enterprises that have been put into operation are connected and linked through the data integration and sharing platforms; information of people and businesses that have been digitized and stored in national databases will not have to be re-provided.

- 90% of the administrative files at the ministerial and provincial level, 80% of the administrative files at the district level and 60% of the administrative files at the commune level are handled through the networked environment (exclusive of classified ones).

- 80% of unclassified periodic reports of state administrative agencies will be updated and shared on the National Reporting and Information System, and will effectively serve management, direction and administration activities.

- Extending information systems intended for meetings and handling of administrative activities of the Government to provincial-level and district-level People’s Committees; by 2025, striving to ensure that 100% of provincial-level People's Committees and 80% of district-level People’s Committees hold meetings through information systems.

- Continuing to improve the e-Government Index, including the online service component index (OSI), the telecommunications infrastructure index (TII) and the human capital index (HCI); by 2025, striving to raise Vietnam’s rank in the e-Government Development Index to become one of the top 4 ASEAN countries according to the UN’s assessment report.

IV. MAJOR DUTIES AND SOLUTIONS

1. Building and completing the institution in order to create sufficient and comprehensive legal bases for building and development of the e-Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drafting instructional documents on methods for determination of costs of hiring of information technology services, sample contracts for hiring of information technology services and instructional documents on determination of costs of personnel during the process of management of costs of information technology investment to ensure that these costs are relevant to the reality and the nature of the information technology sector, and completing the drafting in July 2019.

b) Drafting the Decree on management, connection and sharing of data, instructional documents and completing such drafting in September 2019.

c) Drafting the Decree on electronic identification and authentication for organizations, individuals and instructional documents thereof, and completing such drafting in September 2019.

d) Drafting the Decree on protection of data of individuals, organizations and instructional documents thereof, and completing such drafting in September 2019.

dd) Drafting the Decree replacing the Government’s Decree No. 110/2004/ND-CP dated April 8, 2004 on archives, other legislative documents on storage, management and exploitation of electronic data, and completing such drafting in September 2019.

e) Drafting the Decree regulating the National Database of Insurance, other documents prescribing technical standards, regulations and data structures intended for information connection and sharing with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities, and completing such drafting in October 2019.

g) Drafting the Decree on amendments and supplements to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 setting out the Government’s work regulations in line with working and administration modalities through the networked environment, and completing such drafting in October 2019.

h) Drafting the Decree on implementation of administrative procedures in the electronic environment and completing this task in December, 2019.

i) Formulating the National Public Service portal project and completing such task in March 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Setting up the project for data connection and sharing and restructuring of information technology infrastructure of ministries, sectoral administrations and localities, and completing this task in March 2019.

m) Setting up the policy consultation system project (eConsultation), and completing this task in March 2019.

n) Formulating the project for database of officials, public servants and employees, and completing this task in April 2019.

o) Setting up the project for implementation of electronic archives of state agencies, and completing this task in May 2019.

p) Formulating the project for operation of systems for protection of state secrets that use passwords for the purpose of meeting demands for initiation of the e-Government, and completing this task in July 2019.

q) Setting out the cybersecurity project in support for the building and development of the e-Government, and completing this task in August 2019.

r) Drafting instructional documents on the Cybersecurity Law according to the plan approved by the Prime Minister.

s) Researching and suggesting the Prime Minister for the method of facilitation of digital certification for people and businesses with a view to decreasing costs of granting and continuation of validity of digital certificates in order to encourage the use of these certificates in electronic transactions and completing this task in June 2019.

t) Researching and appealing to the Prime Minister to promulgate regulations on the use of equipment and machinery for e-Government information systems with the aim of ensuring safety for networked information and completing this task in June 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

v) Researching and building the electronic identity code set of agencies and organizations in uniformity with international standards for connection and sharing of data of all information systems, databases, and completing this task in June 2019.

x) Studying and recommending amendments to the Law on Public Investment with a view to removing difficulties and problems in the use of public investment capital in the process of formulation and implementation of projects and information technology application activities in the form of service lease, and completing such task in 2019.

y) Studying and recommending the drafting of the e-Government Law, decrees and instructional documents to create the legal framework for developing e-Government based on open data, applying modern technologies such as artificial intelligence (AI), block chain, Internet of things (IoT), big data, open application programming interface (Open API), etc. in the period 2021 – 2025.

2. Building the technological platform for development of the e-Government in line with the tendency for development of the e-Government worldwide.

a) Completing the update of the Vietnam’s e-Government Architecture Framework (version 2.0), including additions to reference models of shared information systems and National Databases specified in this Resolution, and submitting the updated one to the Prime Minister to seek his approval before release in May 2019.

Ministry of Information and Communications will build the overall architecture of Vietnam’s e-Government in the period of 2019-2025, announce and periodically give the annual update on the Ministry's electronic information portal through the integration of ministerial-level e-Government Architecture, provincial-level e-Governance Architecture, shared information system architecture and national databases in conformity with the fourth industrial revolution context and the trend for developing e-Government in the world.

b) Completing the construction and update of the ministerial-level e-Government Architecture, provincial-level e-Governance Architecture in line with Vietnam's e-Government Architecture Framework (version 2.0) in September 2019, regularly updating and issuing the next versions in uniformity with the updated versions of Vietnam’s e-Government Architecture Framework; initiating the application of the ministerial-level e-Government Architecture and the provincial-level e-Governance Architecture that have been issued in the process of building e-Government and e-Governance in ministries, sectoral administrations and localities.

c) Building and developing the National Document Interconnection Axis powered by world-class advanced technologies as a platform for data integration and sharing between information systems, databases, ... and a national data integration and sharing platform, bringing them into operation in 2019, and continuing to become more perfect in the period 2020 – 2025.

This data integration and sharing platform will utilize and inherit the results gained from operation of the system linking and interconnecting central and local information systems (NGSP) developed by the Ministry of Information and Communications if it meets technical and technological requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Improving the National Database of Enterprise Registration that shares data with the National Public Service portal, information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities, and completing this task in 2019.

e) Completing the construction of important specialized financial databases of taxation, customs, and treasury, accomplishing this task in 2019; completing the construction of the National Financial Database that shares data with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities, is officially put into use in 2022, continues to be developed and improved until 2025; connecting the National Single-Window Information Portal with the National Public Service Portal in the period of 2019-2020.

g) Developing the National Database of Insurance to connect and share data with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities with priority given to sharing data in the healthcare, tax, labor, war invalids and social affairs sector, and completing this task in October 2019.

h) Building the National Database of Social Security that connects and shares data with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities in 2019 - 2020, and continuing to develop and complete it in the period of 2021 - 2025.

i) Building the National Database of Land that connects and shares data with the National Public Service portal, information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities in 2019 - 2020, and continuing to develop and complete it in the period of 2021 - 2025.

k) Continuing to build and completing the natural resource and environmental Database that connects and shares data with information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities in the period of 2019 - 2020, and continuing to develop and complete it in the period of 2021 - 2025.

l) Building the national geographical spatial database providing essential data infrastructure for operation and development of e-Government and online public services and development of smart cities, initiating this project in the period of 2019 - 2020 and continuing to improve it during the period of 2021 - 2025.

m) Upgrading the database of means of transport intended for policy planning, urban planning and initiating this project in the period of 2019 – 2020, continuing to improve and develop it in the period of 2021 – 2025.

n) Building and operating the national information system and database of planning in the period of 2019 – 2020, continuing to develop and improve it for the period of 2021 – 2025.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p) Upgrading the national procurement system intended for online bidding and procurement of public assets, uniform management of procurement information and databases across the nation, completing and operating the general system in 2019, continuing to develop and improve it during the period of 2020 – 2022.

q) Building the database of public officials, servants and employees, completing and operating it nationwide in June 2020, continuing to develop and improve it for the period of 2021 – 2025.

r) Building the National Civil Status Database connecting and sharing information with the National Population Database and other specialized databases, initiating the building for the period of 2019 – 2020, continuing to develop and improve it during the period of 2021 - 2025.

s) Building and completing specialized databases interconnecting and sharing information with the electronic single-window information system, public service portals at the ministerial or provincial level and the national public service portal to serve people and businesses, initiating this task in the period of 2019 - 2020, continuing to develop and complete it in the period of 2021-2025.

t) Restructuring information technology infrastructure of ministries, sectoral administrations and localities with a view to combining the centralization and dispersion models based on the cloud computing technology, optimizing region-specific information technology infrastructure (hiring services of leading suppliers in Vietnam) in order to effectively use and exploit existing infrastructure, enhancing security, backup, disaster prevention and mitigation, ensuring stable operation, information security and cybersecurity for information systems and databases.

u) Promoting the service capacity and quality and expanding connection of specialized data transmission networks of agencies of the Party and the State to other network systems of the following entities: National Assembly, Vietnam Fatherland Front Committee, socio-political organizations, state corporations and incorporations. Reviewing, expanding and connecting networks to communal-level and other entities upon request and depending on the practical scope and nature of e-Government mathematical problems, ensuring conformance to requirements concerning technology, information connection and safety, initiating this task during the period of 2019 - 2020, continuing to develop and increase the service quality in the period of 2021 - 2025.

v) Building a data integration center enabling the Government and the Prime Minister to carry out direction and administration activities, initiating this task in the period of 2019-2020, continuing to develop and complete it during the period of 2021-2025.

x) Implementing measures to improve the rank of the component index regarding telecommunications infrastructure according to the method of evaluation of e-Government adopted by the United Nations.

y) Researching and recommending solutions to supporting telecommunications enterprises to build and improve the capacity of Vietnam's telecommunications network, serving as a foundation for developing digital ecosystems and responding to requirements of new services; improving service quality, especially Internet speed, effectively using 4G, 5G mobile network bandwidths, expanding 4G and 5G mobile coverage; improving the broadband fixed network speed; adjusting localization incentive policies to support the production of domestic products such as network equipment and smart terminals with costs relevant to actual conditions in Vietnam to increase the rate of users and capabilities of accessing smart devices, and completing this task in August 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Building the information system for meetings and handling of work, carrying out the direction and administration by the Government and the Prime minister and in the future, enabling it to serve the direction and administration by leaderships of provincial-level People's Committees in order to shorten meeting timelength, reduce administrative paperwork and improve the efficiency and effectiveness of direction and administration of leaders of state administrative agencies, bringing it into operation in 2019 and continuing to develop and complete it during the period of 2021 – 2025.

Multiply the information system for meetings and handling of work of the Government at provincial or district-level People’s Councils, People’s Committees, bring it into operation at localities in 2020, continuing to develop and complete it during the period of 2021 – 2025.

b) Develop the system for consultation of policies and legal documents in order to shorten the time to handle work, reduce meetings, reduce administrative paperwork, publicly disclose the process of collecting opinions and improve the quality of drafted legislative documents, special documents and increase the accountability of drafting agencies, putting it into operation in December 2019, and continuing to develop and complete it during the period 2020 – 2025.

c) Carrying out the plan for implementation of the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 on application of single-window and interconnected single-window regime to handling of administrative procedures (enclosing the Prime Minister’s Decision No. 985/QD-TTg dated August 8, 2018).

Building the national Public Service Portal to connect, integrate and share data with the Public Service Portal, the electronic single-window information system at the ministerial or provincial level, national and specialized databases, bringing it into operation in November 2019 and continuing to develop and complete it during the period 2020 – 2025.

Building and completing the Public Service Portal, the electronic single-window information system at the ministerial and provincial level, organizing connection and integration of data with the national Public Service Portal through the single sign-on mechanism from the National Public Service Portal, accomplishing this task in the period of 2019-2020 and continuing to develop and complete in the period 2021 – 2025.

d) Completing the information system designed to receive, respond to feedbacks and suggestions of people and businesses through a unique address on the Internet, integrating it with information systems of ministries, sectoral administrations, localities with the aim of ensuring that all opinions of people and businesses are sent and received entirely in the network environment, putting it into operation in November 2019, continuing to develop and complete it in the period of 2020 – 2025.

dd) Developing the national reporting information system on the basis of connecting the reporting information system of the Government and the reporting information systems of ministries and local agencies, setting up the center for direction and administration of the Government and the Prime Minister based at the Government’s Office, putting them into operation in the period of 2019-2020, continuing to develop and complete them in the period of 2021 – 2025.

e) Establishing the network of medicine supply establishments in order to enable regulatory authorities, medicine suppliers and health institutions to enhance their management and control of medicines, commencing during the period of 2019 – 2020 and continuing to develop and complete this network during the period of 2021 – 2025.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Studying, proposing, developing and implementing the digital budget and accounting information system in the period of 2019-2020; building and operating the system for the period of 2021 – 2025.

h) Organizing the standardization of structure, systemization of identification codes, digitization of data and provision of digitized data lists according to regulations in force in order to integrate and share information between information systems of state agencies for the purpose of ensuring data are collected once only.

i) Organizing the opening of data and provision of open data of the Government, integrating them with the digital Vietnamese knowledge system for the period of 2019 – 2020, continuing to perform this task during the period of 2021 – 2025.

4. Building e-Government to ensure close connection with information security, network security, national security, protection of personal information.

a) Building technical systems to ensure information security for e-Government development, including: Vietnam’s Internet attack response system; system for sharing information about cyber attacks, threats and risks to cybersecurity; information safety inspection system; early monitoring and warning system for cybersecurity risks; system for support for coordination and rescue of cybersecurity incidents, and completing these systems in the period of 2019-2020.

b) Implementing the solution to interconnecting the public digital signature authentication system and the Governmental digital signature authentication system and accomplishing this task in May 2019.

c) Rendering the digital signature validation service for information systems and mobile devices to enable people, businesses, public officials, servants and employees and state agencies to access to this service in the period of 2019 - 2020 and completing this service during the period of 2021 - 2025.

d) Continuing to develop and expand technical infrastructure of the specialized electronic authentication system of the Government in order to meet requirements for provision, management and use of the Government’s specialized digital signature at state agencies, serve the needs of building of the e-Government, and accomplishing this task during the period of 2021 – 2025.

dd) Providing instructions about maintenance of information security for platforms and systems supporting the e-Government development; promoting the implementation of information security activities in accordance with the provisions of the Government’s Decree No. 85/2016/ND-CP dated July 1, 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Preferring resources used for the construction of e-Government and e-Governance in the form of hiring of full-package information technology services from information technology enterprises, using state budget funds in accordance with regulations in force, avoiding the use of ODA funds subject to binding terms and conditions to build the e-Government system.

b) Studying and recommending solutions to mobilizing resources (e.g. enterprise's investments, the State’s service hiring, public-private partnership (PPP) funds, public service expenditures, etc.) to implement projects for construction of e-Government, report to the Prime Minister for his consideration and decision, and accomplishing this task in June 2019.

c) Studying and appealing to the Government to approve the use of part of expenditures from the public telecommunications service fund of Vietnam for development of the e-Government, and accomplishing this task in June 2019.

d) Continuing to implement solutions to improving the component index of human resources of Vietnam according to the method of assessment of e-Government endorsed by the United Nations and closely collaborating with involved international organizations in providing data in a timely and sufficient manner.

dd) Continuing to implement the scientific research and technology development program, integrated solutions, applications and information technology products intended for the construction of e-Government with a view to developing the digital economy and society based on open data, applying new technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, internet of things, big data, open application programming interface, etc. during the period of 2019 - 2020 with vision towards 2025.

e) Focusing on designing and providing public officials, servants and employees with training and educational programs about e-Government and e-Governance, use of and access to information systems and working in the network environment, and use of level-3 and level-4 public services online (intended for people and businesses).

g) Studying and establishing incentive and preferential policies for attracting manpower participating in the construction and development of e-Government in the state apparatus.

h) Studying and formulating encouragement mechanisms and policies for enterprises investing in information technology infrastructure intended for the operation and development of e-Government.

i) Increasing participation of businesses providing public post services in implementation of the e-Government, granting of support for individuals and organizations, especially communal-level ones performing level-3 and level-4 public services online.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Studying and implementing international cooperation, learning experiences of building of e-Government from countries gaining the high rank of e-Government according to the assessment of the United Nations, ensuring that comply with laws, have key points and themes relevant to the strengths of partners, do not depend on a single partner, especially in terms of information security, cybersecurity, avoidance of disclosure of information, state secrets, and mastering of technologies and system source codes.

6. Establishing the implementation guarantee mechanism

a) National Committee on E-Government chaired by the Prime Minister shall directly take control of the construction and development of e-Government.

The workgroup assisting the Chairman of the National Committee on e-Government shall play its roles as an entity guaranteeing the implementation of the Government's Resolutions on a number of key tasks and solutions for e-Government development in the 2019 – 2020 period with vision towards 2025.

The Government’s Office performing standing tasks in the working group, in collaboration with the Ministry of Information and Communications, shall play its central roles in implementing e-Government, exercising delegated powers, performing assigned tasks and shall not perform tasks on behalf of ministries, sectoral administrations and localities.

b) On the basis of strengthening the organization structure of the Steering Committee on application of information technology at ministries, ministerial-level agencies, governmental bodies and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities, the Steering Committee on building of e-Government or e-Governance shall be headed by the Minister or Head of ministerial-level agencies and President of People's Committee of a province or centrally-affiliated city, and shall directly take charge of the building and development of the e-Government or e-Governance at the ministries, sectoral administrations and localities under its remit.

Head of the Steering Committee shall be assisted by a workgroup acting as an entity guaranteeing the construction and development of e-Government and e-Governance at ministries, sectoral administrations and localities. In particular, the provincial Department of Information and Communication and the Office of the provincial People's Committee shall play their central role in building e-Governance that guarantees a close link between the application of information technology and administrative reform within localities under their jurisdiction.

c) Studying the construction of a set of indices measuring and assessing the efficiency and quality of the performance of the task of building e-Government and e-Governance; developing the mechanism for monitoring, evaluating and supervising accountability, decision making and prompt handling of problems regarding institution, financial resources, technological solutions and manpower for the purpose of guaranteeing the effective accomplishment of objectives of building e-Government during the period of 2019-2020 with vision towards 2025.

V. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assume the prime responsibility for, and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in, performing specific tasks and solutions at points g, h, i, k, l and m of Section 1 in Part IV; points c and v of Section 2 in Part IV; points a (as for the task of building the information system for meetings and handling of affairs of the Government), b, c (as for the construction of the national public service portal), d, dd (as for the construction of the Reporting Information System of the Government, the Steering and Administration Center of the Government and the Prime Minister) and point i of Section 3 in Part IV herein.

b) Preside over and cooperate with the workgroup charged with assisting the Chair of the National Committee on e-Government in performing duties and solutions specified in point c of Section 6 in Part IV herein.

c) Assume the prime responsibility for and cooperate with the Ministry of Finance in establishing cost estimates, compensation and remuneration packages for public officials working for the assistant workgroup of the Committee's Chair and domestic and international experts; assure provision of sufficient funding for operation and working conditions of members and experts of the workgroup.

2. Ministry of Information and Communications

a) Preside over and cooperate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at points a, b, c, v and y of Section 1 in Part IV; points a, u, x and y of Section 2 in Part IV; points a, b and c (as for solutions aimed at serving people and businesses) and point dd of Section 4 in Part IV; points c and h of Section 5 in Part IV herein.

b) Preside over and collaborate with the Ministry of Public Security and the Ministry of National Defense, the Government’s Ciphering Department and other relevant entities in implementing duties and solutions specified in points s, t and u of Section 1 in Part IV herein.

c) Preside over and collaborate with the Government’s Office, Ministry of Public Security and relevant agencies in undertaking the tasks of network information safety and security in the process of implementing the provisions laid down herein in accordance with laws; preside over hiring of services, assignment of tasks to Vietnamese organizations and businesses to carry out information security monitoring, perform penetration tests for information systems in support of e-Government; periodically organize training courses and drills to ensure information security in support of e-Government.

d) Preside over and collaborate with the Ministry of Science and Technology, relevant ministries and entities in formulating and promulgating technical standards and regulations on the building of e-Government in accordance with laws.

dd) Instruct, encourage and inspect ministries, sectoral administrations and localities performing the tasks of formulating and implementing the e-Government architecture and e-Governance architecture; instruct, encourage and inspect ministries and sectoral administrations building national databases in order to prioritize the data integration and sharing between information systems and databases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministry of Public Security

a) Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions at points d, q and r of Section 1 in Part IV; points d and m of Section 2 in Part IV herein.

b) Assume the prime responsibility for and collaborate with the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Defense in carrying out activities aimed at ensuring information security and network security in the course of implementing the contents of the Resolution according to its delegated powers and assigned tasks.

4. Ministry of Home Affairs

a) Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions at points dd, n and o of Section 1 in Part IV; point q of Section 2 in Part IV; point g of Section 5 in Part IV herein.

b) Preside over and collaborate with the Ministry of Finance and the Government Office to propose the application of policies to attract high-quality human resources to work in the workgroup assisting the Chair of the National Committee on E-Government, the Head of the Steering Committee on building e-Government and e-Governance at ministries, sectoral administrations and localities, and submit that proposal to the Prime Minister to seek his decision.

5. Ministry of Planning and Investment

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions at point x of Section 1 in Part IV; points dd, n, o and p of Section 2 in Part IV herein.

6. Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ministry of Natural Resources and Environment

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at points i, k and l of Section 2 in Part IV herein.

8. Ministry of Justice

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at point r of Section 2 in Part IV herein.

9. Ministry of Education and Training

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at point d of Section 5 in Part IV herein.

10. Ministry of Science and Technology

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at point dd of Section 5 in Part IV herein.

11. Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions at point e of Section 1 in Part IV herein; preside over and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified in point h of Section 2 in Part IV herein.

13. Ministry of National Defense

Promote the application of information technology, ensure information security and implement technical solutions to building the e-Government suitable for the Ministry; direct and create favorable conditions for the Government’s Ciphering Department, Military Industry and Telecommunications Group (Viettel) to participate in building e-Government according to its delegated powers and assigned tasks.

14. State Bank of Vietnam

a) Direct payment service providers and payment intermediaries to actively provide the non-cash payment service, the service of payment intermediation in the citizenship field, ensure connection with the national public service portal and electronic single-window information system at the ministerial and provincial level in order for organizations and individuals to pay fees and charges online.

b) Direct large and renowned banks to promote the provision of electronic payment services.

15. Vietnam Social Security

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at point g of Section 2 in Part IV herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions at point p of Section 1; point c (as for public officials, servants and employees and state agencies) and point d of Section 4 in Part IV herein.

17. Ministries, sectoral administrations and localities

a) Take charge of performing tasks specified in points b and c (as for the tasks of linking and interconnecting information systems and databases with the national data integration and sharing platform), s and t of Section 2 in Part IV; points a (as for the tasks of multiplying the Information System for meetings and handling of affairs of the Government at the provincial, district and commune-level People's Councils, People's Committees), c (except for the tasks of building the national public service portal), dd (as for the task of building the reporting information systems of ministries, sectoral administrations and localities that is connected with the Government’s reporting information system) and h of Section 3 in Part IV; points a, e, k and 1 of Section 5 in Part IV; point b of Section 6 in Part IV herein.

b) Ministers, heads of ministerial-level agencies, Governmental bodies and Presidents of People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall be responsible to the Prime Minister if information unsafety, insecurity and disclosure of state secrets occur at ministries, sectoral administrations and localities under their jurisdiction. Avoid using equipment and machinery of unreliable origin that fail to ensure information security for important information systems.

Ministry of Information and Communications, Ministry of Public Security, Ministry of National Defense and Government’s Ciphering Department shall preside over and collaborate in implementing solutions to ensuring information security and cybersecurity in the course of construction of e-Government within their delegated powers and assigned tasks.

c) Study solutions to ensuring that information technology infrastructure conditions meet prescribed requirements, implement online public services enabling to make compulsory electronic payments (except expenditures for state secrets relating to national security and defense).

d) Develop the action plan for implementation of this Resolution, accomplish this task by March 31, 2019; organize the implementation of tasks and solutions under the direction and administration of the National Committee on e-Government to closely link administrative reforms with the application of information technology, consistency, efficiency and quality of implementation.

dd) Concentrate resources on the construction and completion of the following systems: National document interconnection axis; platforms for data integration and sharing between central and local entities; national reporting information systems and direction and administration center of the Government and the Prime Minister; data integration center for the direction and administration of the Government and the Prime Minister; national public service portal; national single-window information portal; public service portals and single-window information systems at the ministerial and provincial level; Government’s cloud computing system; specialized data transmission networks of the Party’s and State agencies; national electronic databases of population, finance, business registration, national land and civil status; file management and administration systems of ministries, sectoral administrations and localities; policy consultation systems; information systems intended for meetings and handling of affairs of the Government; national bidding network system; electronic storage systems at all levels.

18. Military Industry - Telecommunication Group (Viettel), Vietnam Post and Telecommunications Group (VNPT) and other information technology enterprises that have technical and financial competencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prioritize the allocation of resources for e-Government construction, provide solutions to mobilizing and gathering enterprises with other strengths in the field of information technology to participate in the construction of e-Government, ensure maximization of the advantages of the private sector to improve quality, accelerate the implementation process and take responsibility before law for information security, safety and cybersecurity.

19. Vietnam Post Corporation (VNPOST)

a) Assume the prime responsibility for and collaborate with ministries, sectoral administrations and localities in performing tasks and solutions specified at point i of Section 5 in Part IV herein.

b) Closely collaborate with the Government Office, ministries, sectoral administrations and localities in supporting and guiding people and businesses to use online public services to ensure the increase in the number of documents to be processed and handled in the network environment.

20. The Ministry of Information and Communications, Vietnam News Agency, Voice of Vietnam and Vietnam Television shall act on their own initiative in cooperating with ministries, sectoral administrations and local authorities in running communication and propaganda programs to profoundly propagate this Resolution amongst sectors, administrative levels and people; shall intensify the monitoring and supervision of communications agencies and press agencies over results achieved after implementation of this Resolution.

21. National Committee on e-Government

Direct the implementation and assessment of implementation of this Resolution at ministries, sectoral administrations and localities; carry out the preliminary and final review and assessment of results over specific periods of implementation of this Resolution.

22. This Resolution shall enter into force from the signature date and replace the Government’s Resolution No. 36a/NQ-CP dated October 14, 2015 on e-Government.

Repealing tasks specified in point b of Section 12 in Part III and Part IV of Appendices to documents on recommended amendments or supplements to the Government's Resolution No. 19-2018/NQ-CP dated May 15, 2018 on continued implementation of major duties and solutions to improvement of business environment, enhancement of national competitiveness in 2018 and the subsequent years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, governmental bodies and Presidents of People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall take direct control of and assume responsibility to the Government and the Prime Minister for implementation of this Resolution; shall carry out the quarterly review and report on the implementation of the Resolution (the time of closing data for preparation of the first-quarter report from December 15 of the previous year to March 14, the second-quarter report from March 15 to June 14, the third-quarter report from June 15 to September 14, the fourth-quarter report from September 15 to December 14), sent to the Government Office and the Ministry of Information and Communications by the 25th of the last quarter of the quarter at the latest for synthesis and reporting purposes; the Government Office shall be responsible for presiding over and collaborating with the Ministry of Information and Communications to expedite, monitor, inspect, make, prepare the report on the implementation of this Resolution at regular meeting sessions of the Government, promptly report to the Government and the Prime Minister on issues arising in the course of implementing the Resolution./.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

SCHEDULE OF ASSIGNMENTS AND PROJECTS TO BE IMPLEMENTED

(Annexed to the Government’s Resolution No. 17/NQ-CP dated March 7, 2019)

No.

Description

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cooperating bodies

Implementation and completion time

Remarks

2019 - 2020

2021 - 2025

 

I

Building and completing the institution in order to create sufficient and comprehensive legal bases for building and development of the e-Government

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and entities involved

March 2019

 

 

2.

Drafting instructional documents on methods for determination of costs of hiring of information technology services, sample contracts for hiring of information technology services and instructional documents on determination of costs of personnel during the process of management of costs of information technology investment to ensure that these costs are relevant to the reality and the nature of the information technology sector.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.

Drafting the Decree on management, connection and sharing of data, and instructional documents thereof.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

September 2019

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drafting the Decree on electronic identification and authentication for organizations, individuals and instructional documents thereof.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

September 2019

 

 

5.

Drafting the Decree on protection of data of individuals, organizations and instructional documents thereof.

Ministry of Public Security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

September 2019

 

 

6.

Drafting the Decree replacing the Government’s Decree No. 110/2004/ND-CP dated April 8, 2004 on archives, other legislative documents on storage, management and exploitation of electronic data.

Ministry of Home Affairs

Ministries, sectoral administrations and localities

September 2019

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

Drafting the Decree on amendments and supplements to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 setting out the Government’s work regulations in line with working and administration modalities through the networked environment.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

October 2019

 

 

8.

Drafting the Decree regulating the National Database of Insurance; other documents prescribing technical standards, regulations and data structures intended for information connection and sharing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam Social Security, ministries, sectoral administrations and localities

October 2019

 

 

9.

Drafting the Decree on implementation of administrative procedures in the electronic environment.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

December 2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10.

Formulating the National Public Service Portal.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

March 2019

 

 

11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

March 2019

 

 

12.

Setting up the project for data connection and sharing and restructuring of information technology infrastructure of ministries, sectoral administrations and localities.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

13.

Setting up the policy consultation system (eConsultation) project.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

March 2019

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating the project for the database of public officials, servants and employees.

Ministry of Home Affairs

Ministries, sectoral administrations and localities

April 2019

 

 

15.

Setting up the project for implementation of electronic archives of state agencies.

Ministry of Home Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

May 2019

 

 

16.

Formulating the project for operation of systems for protection of state secrets that use passwords for the purpose of meeting demands for initiation of e-Government.

Government’s Ciphering Department

Ministries, sectoral administrations and localities

July 2019

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

Setting out the cybersecurity project in support for the building and development of the e-Government.

Ministry of Public Security

Ministry of Information and Communications, ministries, sectoral administrations and localities

August 2019

 

 

18.

Drafting documents providing instructions for implementation of the Law on Cybersecurity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

According to the plan approved by the Prime Minister

19.

Researching and appealing to the Prime Minister to approve the method of facilitation of digital certification for people and businesses with a view to decreasing costs of granting and continuation of validity of digital certificates in order to encourage the use of these certificates in electronic transactions.

Ministry of Information and Communications

Ministry of Public Security, Ministry of National Defense, Government’s Ciphering Department and entities involved

June 2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

20.

Researching and appealing to the Prime Minister to promulgate regulations on the use of equipment and machinery for e-Government information systems with the aim of ensuring safety for networked information.

Ministry of Information and Communications

Ministry of Public Security, Ministry of National Defense, Government’s Ciphering Department and entities involved

June 2019

 

 

21.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and entities involved

June 2019

2021 - 2025

Submitting these code sets to the Prime Minister to seek his approval for promulgation.

22.

Researching and appealing to the Government and the Prime Minister to promulgate regulations on use of copyrighted software (e.g. operation system, office software, etc.) for newly purchased computers and the percentage ratio of funds intended for continuous update of software and assurance of safety for information systems.

Ministry of Information and Communications

Ministry of Public Security, Ministry of National Defense, Government’s Ciphering Department and entities involved

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

23.

Studying and recommending amendments to the Law on Public Investment with a view to removing difficulties and problems in the use of public investment capital in the process of formulation and implementation of projects and information technology application activities in the form of service lease.

Ministry of Planning and Investment

Ministry of Finance, Ministry of Information and Communications and involved entities

2019 - 2010

 

Presenting such amendments to the National Assembly to seek its ratification

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Studying and recommending the drafting of the e-Government Law, decrees and instructional documents to create the legal framework for developing e-Government based on open data, applying modern technologies such as artificial intelligence (AI), block chain, Internet of things (IoT), big data, open application programming interface (Open API), etc.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

 

2021 - 2025

 

II

Building the technological platform for development of the e-Government in line with the tendency for the worldwide development of the e-Government.

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Government’s Office, ministries, sectoral administrations and localities

May 2019

2021 - 2025

Appealing to the Prime Minister to seek his approval

2.

Overall e-Government architecture for the period of 2019 – 2025.

Ministry of Information and Communications

Government’s Office, ministries, sectoral administrations and localities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

Publishing and annually giving a periodic update on electronic information portals of Ministries

3.

Completing construction and update of ministerial-level e-Government architecture and provincial-level e-Governance architectures in uniformity with the e-Government architecture of Vietnam (version 2.0).

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

September 2019

2021 - 2025

Regularly giving update and amendments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implementing the ministerial-level e-Government architecture and the provincial-level e-Governance architectures.

Ministries, sectoral administrations and localities

Ministry of Information and Communications and involved entities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

5.

Building and developing the National Document Interconnection Axis powered by world-class advanced technologies as a platform for data integration and sharing between information systems, databases, ... and a national data integration and sharing platform.

Government’s Office

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

Linking and interconnecting information systems and databases of ministries, sectoral administrations and localities in sending and receiving electronic documents, online public services, reporting information and data in support of direction, administration, administrative procedures and electronic official gazettes, etc. with the national data integration and sharing platform.

Ministries, sectoral administrations and localities

Government’s Office, Ministry of Information and Communications

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

Designing and initiating the National Population Database project that shares and exploits data with the National Public Service portal and other information systems.

Ministry of Public Security

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

8.

Completing the National Database of Enterprise Registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

December 2019

2021 - 2025

Linking and sharing data with information systems of ministries, sectoral administrations and localities

9.

Setting up the National Database of Finance

Ministry of Finance

Ministries, sectoral administrations and localities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10.

Building the National Database of Insurance, sharing data with systems of information about healthcare, business, tax and war invalids and social affairs.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Vietnam Social Security and involved entities

October 2019

2021 - 2025

 

11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

12.

Continuing to operate the National Database of Land connecting and sharing data with information systems of ministries, sectoral administrations and localities.

Ministry of Natural Resources and Environment

Localities, ministries and sectoral administrations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

 

13.

Building the national geographical spatial database providing essential data infrastructure for operation and development of e-Government and online public services and development of smart cities.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Setting up the Nationwide Civil Status Database.

Ministry of Justice

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

15.

Completing the building of important financial databases regarding taxes, customs and treasury.

Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

December 2019

 

 

16.

Continuing to build and complete the natural resource and environment database

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

Upgrading the database of means of transport intended for policy planning and urban planning purposes

Ministry of Public Security

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

18.

Building and operating the national information system and database of planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

19.

Building and operating the national information system and database of investment projects; continuing to develop and complete information systems and databases of public investment and supervision of investment assessment.

Ministry of Planning and Investment

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

20.

Upgrading the national procurement system intended for online bidding and procurement of public assets, uniform management of nationwide procurement information and databases.

Ministry of Planning and Investment

Ministries, sectoral administrations and localities

2019

2020 - 2022

 

21.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Home Affairs

Ministries, sectoral administrations and localities

June 2020

2021 - 2025

 

22.

Building and completing specialized databases interconnecting and sharing information with the electronic single-window information system, public service portals at the ministerial or provincial level and the national public service portal to serve people and businesses.

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

 

23.

Restructuring information technology infrastructure of ministries, sectoral administrations and localities with a view to combining the centralization and dispersion models based on the cloud computing technology, optimizing region-specific information technology infrastructure (hiring services of leading suppliers in Vietnam or investing in construction of information technology infrastructure by taking out preferential loans) in order to effectively use and exploit existing infrastructure, enhancing information security, backup, disaster prevention and mitigation, ensure stable operation, information security and cybersecurity for information systems and databases.

Ministries, sectoral administrations and localities

Government’s Office, Ministry of Information and Communications and involved entities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Building the Data Integration Center in support of direction and administration by the Government and the Prime Minister

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

25.

Improving capacity and quality of services and expanding connection of the specialized data transmission network of entities of the Party and the State to information systems of entities of National Assembly, Vietnam Fatherland Front Committee, socio-political organizations, state corporations and incorporations; reviewing, expanding and connecting networks to ward-, commune-level and other entities upon request.

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

2021 - 2025

 

26.

Implementing solutions to improving the rank of the component index regarding telecommunications infrastructure according to the method of evaluation of e-Government adopted by the United Nations.

Ministry of Information and Communications

Government’s Office, ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 -2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.

Formulating technical standards and regulations regarding the construction of e-Government

Ministry of Information and Communications

Ministry of Science and Technology, ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

28.

Researching and recommending solutions to supporting telecommunications enterprises to build and improve the capacity of Vietnam's telecommunications network, serving as a foundation for developing digital ecosystems and responding to requirements of new services; improving service quality, especially Internet speed, effectively using 4G, 5G mobile network bandwidths, expanding 4G and 5G mobile coverage; improving the broadband fixed network speed; adjusting localization incentive policies to support the production of domestic products such as network equipment and smart terminals with costs relevant to actual conditions in Vietnam to increase the rate of users and capabilities of accessing smart devices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

August 2019

 

 

III

Building and developing e-Government to ensure a close link between the application of information technology and administrative reform, innovation of working practices and approaches for services rendered to people and businesses, and carrying out the national digital transformation program in the expectation of building the digital Government, digital economy and digital society.

1.

Establishing the information system for meetings and handling of affairs of the Government

Government’s Office

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

2021 - 2025

 

2.

Multiplying the information system for meetings and handling of work of the Government at provincial or district-level People’s Councils, People’s Committees.

Ministries, sectoral administrations and localities

Government’s Office

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.

Building the National Public Service Portal

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

November 2019

2021 - 2025

 

4.

Completing the information system for receiving and responding to feedbacks and recommendations of people and businesses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

November 2019

2021 - 2025

 

5.

Building the system for consultation of policies and legislative documents.

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

December 2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.

Building the ministerial- or provincial-level Public Service Portals and centralized single-window information system.

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Government’s Office

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

8.

Building reporting information systems of ministries, sectoral administrations and localities that are connected to the Government’s reporting information system

Ministries, sectoral administrations and localities

Government’s Office

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

According to instructions given by the Government’s Office

9.

Connecting the network of medicine supply establishments in order to strengthen management and control of medicines by regulatory authorities, medicine suppliers and health institutions.

Ministry of Health

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Building and operating the system for electronic healthcare file management accessed by people, linking and sharing basic data with the national database of population

Ministry of Health

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

11.

Studying, proposing, building and operating the digital state budget and accounting information system

Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

2021 - 2025

Appealing to the Prime Minister to seek his approval decision

12.

Organizing the standardization of structure, systemization of identification codes, digitization of data and provision of digitized data lists according to regulations in force in order to integrate and share information between information systems of state agencies for the purpose of ensuring data are collected once only.

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.

Organizing the opening of data and provision of open data of the Government, integrating them with the digital Vietnamese knowledge system.

Government’s Office

Ministry of Science and Technology, Ministry of Information and Communications, ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

Requesting the Prime Minister to consider granting his decision

IV

Building e-Government to ensure close connection with information security, safety, national security and protection of personal information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implementing the solution to interconnecting the public digital signature authentication system and the Government’s digital specialized signature authentication system.

Ministry of Information and Communications

Government’s Ciphering Department and relevant entities

May 2019

 

 

2.

Building technical systems to ensure information security for e-Government development.

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

 

 

3.

Rendering the service of digital signature validation, electronic authentication for information systems and mobile devices for the convenience of people and businesses.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.

Rendering the service of digital signature validation, electronic authentication for information systems and mobile devices for the convenience of public officials, servants and employees, and state agencies.

Government’s Ciphering Department

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

5.

Continuing to develop and expand technical infrastructure of the specialized electronic authentication system of the Government in order to meet requirements for provision, management and use of digital signatures to serve the needs of building of the e-Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

Providing instructions about maintenance of information security for platforms and systems supporting the e-Government development; promoting the implementation of information security activities in accordance with the provisions of the Government’s Decree No. 85/2016/ND-CP dated July 1, 2016.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

V

Assuring provision of resources necessary for the e-Government construction.

1.

Mobilizing preferred resources used for the construction of e-Government/e-Governance in the form of hiring of full-package information technology services from information technology enterprises, using state budget funds in accordance with regulations in force, avoiding the use of ODA funds subject to binding terms and conditions to build the e-Government system.

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

2019 - 2020

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Studying and recommending solutions to mobilizing resources (e.g. enterprise's investments, the State’s service hiring, public-private partnership (PPP) funds, public service expenditures, etc.) for implementation of e-Government construction projects, and reporting to the Prime Minister to seek his decision.

Ministry of Finance

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Information and Communications, other ministries, sectoral administrations and localities

June 2019

2021 - 2025

 

3.

Studying and appealing to the Government to approve the use of part of expenditures from the public telecommunications service fund of Vietnam for development of the e-Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Justice, Ministry of Finance

June 2019

 

 

4.

Continuing to implement solutions to improving the component index of human resources of Vietnam according to the method of assessment of e-Government endorsed by the United Nations and closely collaborating with involved international organizations in providing data for other international bodies.

Ministry of Education and Training

Relevant ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annually performing this task

5.

Continuing to implement the scientific research and technology development program, integrated solutions, applications and information technology products intended for the construction of e-Government with a view to developing the digital economy and society based on open data, applying new technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, internet of things, big data, open application programming interface, etc.

Ministry of Science and Technology

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant entities

2019 - 2020

2021 - 2025

Annually performing this task

7.

Studying and establishing incentive and preferential policies for attracting manpower participating in the construction and development of e-Government in the state apparatus.

Ministry of Home Affairs

Ministries, sectoral administrations and localities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

 

8.

Studying and formulating encouragement mechanisms and policies for enterprises investing in information technology infrastructure intended for the operation and development of e-Government.

Ministry of Information and Communications

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Increasing participation of businesses providing public post services in implementation of the e-Government, granting of support for individuals and organizations performing level-3 and level-4 public services online.

Vietnam Post Corporation

Ministries, sectoral administrations and localities

2019 - 2020

2021 - 2025

 

10.

Proactively implementing communication programs to raise awareness, change habits and behaviors, create consensus among people and businesses on the e-Government development.

Ministry of Information and Communications, Vietnam News Agency, Voice of Vietnam, Vietnam Television; ministries, sectoral administrations and localities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019 - 2020

2021 - 2025

 

VI

Establishing the implementation guarantee policy

1.

Establishing the Steering Committee on building of e-Government/e-Governance; the assistant workgroup of the Committee’s Head.

Ministries, sectoral administrations and localities

Relevant ministries and entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.

Studying the construction of a set of indices measuring and assessing the efficiency and quality of the performance of the task of building e-Government and e-Governance; developing the mechanism for monitoring, evaluating and supervising accountability, decision making and prompt handling of problems regarding institution, financial resources, technological solutions and manpower for the purpose of guaranteeing the effective accomplishment of objectives of building e-Government.

Government’s Office

Workgroup, relevant ministries and entities

2019 - 2020

 

Making annual assessments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152