Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 28/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin điện tử

Số hiệu: 28/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 28/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 14 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (sau đây gọi tắt là vi phạm hành chính về Internet) là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

3. Các hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về Internet thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về Internet trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt hành chính như tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính về Internet bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về Internet được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về Internet là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

Đối với hành vi vi phạm quy định về giá cước, phí, lệ phí thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

2. Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án vi phạm về Internet ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Quá thời hạn nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

4. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 và 2 Điều này nếu tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 5. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về Internet và các biện pháp khắc phục hậu quả.

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện liên quan tới vi phạm hành chính về Internet;

c) Buộc tiêu hủy vật phẩm hoặc xóa bỏ nội dung thông tin điện tử trên Internet có nội dung độc hại, gây hại cho tinh thần, sức khỏe con người, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục;

d) Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả kinh phí thu sai hoặc thu hồi tang vật, phương tiện đã bị tẩu tán;

đ) Buộc thu hồi tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng.

4. Người nước ngoài vi phạm hành chính còn có thể bị xử phạt trục xuất. Trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Điều 6. Vi phạm các quy định về giấy phép

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục xin cấp lại khi một trong các giấy phép sau bị mất hoặc bị hư hỏng:

a) Giấy phép cung cấp dịch vụ Internet;

b) Giấy phép thiết lập mạng Internet dùng riêng;

c) Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

d) Giấy phép xuất bản báo điện tử.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng quá hạn đến 30 ngày đối với một trong các giấy phép được nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép hoặc kê khai thông tin không trung thực để được cấp một trong các giấy phép được nêu tại khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép trên 30 ngày.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép trên 30 ngày đối với mạng Internet dùng riêng phải cấp phép.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ Internet cho công cộng không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép cung cấp dịch vụ Internet trên 30 ngày;

b) Xuất bản báo điện tử không có giấy phép hoặc sử dụng quá hạn giấy phép trên 30 ngày.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 4, 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, điểm b khoản 6 Điều này.

Điều 7. Vi phạm các quy định về thiết lập mạng Internet dùng riêng

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thiết lập mạng đối với mạng Internet dùng riêng phải cấp phép;

b) Cung cấp dịch vụ Internet cho các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của mạng Internet dùng riêng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không dừng cung cấp dịch vụ Internet cho thành viên của mạng Internet dùng riêng khi phát hiện thành viên đó vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet hoặc theo văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thiết lập trạm trung chuyển Internet đối với mạng Internet dùng riêng không phải cấp phép.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kết nối trực tiếp các mạng Internet dùng riêng;

b) Trạm trung chuyển Internet kết nối trực tiếp cho 2 mạng Internet dùng riêng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 8. Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ Internet

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet mà không thông báo cho người sử dụng dịch vụ biết trước, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Từ chối cung cấp dịch vụ Internet khi không có lý do chính đáng;

c) Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khi cung cấp đường truyền dẫn viễn thông hoặc phân tách mạch vòng nội hạt.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cung cấp đường truyền dẫn viễn thông hoặc không phân tách mạch vòng nội hạt cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khi được yêu cầu mà không có lý do chính đáng;

b) Không ban hành hợp đồng mẫu để thực hiện thống nhất trong toàn doanh nghiệp;

c) Không chấm dứt cung cấp dịch vụ Internet khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không có Website sử dụng tên miền quốc gia “.vn” để giao dịch với khách hàng khi cung cấp dịch vụ điện thoại Internet.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thiết lập đường truyền dẫn kết nối đến trạm trung chuyển Internet quốc gia đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đồng thời là doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng;

b) Làm đại lý dịch vụ điện thoại Internet cho doanh nghiệp nước ngoài;

c) Thông báo không đúng quy định thời điểm bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp các dịch vụ Internet cho công cộng không đúng theo quy định của giấy phép;

b) Thực hiện trung chuyển lưu lượng Internet quốc tế khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Ngăn chặn các thông tin trong nước đi vào, ra mạng của mình qua Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định;

d) Cung cấp các loại hình dịch vụ điện thoại Internet không đúng theo quy định;

đ) Cung cấp dịch vụ điện thoại Internet mà không có hệ thống tính cước hoặc hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng hoặc hệ thống quản lý dịch vụ đặt tại Việt Nam;

e) Không thông báo thời điểm bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và điểm c khoản 4 Điều này.

Điều 9. Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ Internet

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng các dịch vụ Internet bị cấm theo quy định của pháp luật;

b) Người sử dụng dịch vụ kinh doanh lại các dịch vụ Internet.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet thì bị xử phạt theo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 10. Vi phạm các quy định về đại lý Internet

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm cung cấp dịch vụ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ;

b) Hệ thống thiết bị Internet không đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định;

c) Thiết lập hệ thống thiết bị Internet ngoài địa điểm đã đăng ký trong hợp đồng để làm đại lý Internet;

d) Để khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Để người sử dụng dịch vụ vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

b) Không ký hợp đồng đại lý đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước.

Điều 11. Vi phạm các quy định về sử dụng tên miền Internet

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền “.vn” mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, địa chỉ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước trừ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

b) Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 “.vn” cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình khi chưa là Nhà đăng ký tên miền “.vn”; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 12. Vi phạm các quy định về đăng ký, cung cấp tên miền Internet

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thực hiện việc thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông các thông tin theo quy định;

b) Ngăn cản trái phép tổ chức, cá nhân chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn”.;

c) Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không báo cáo việc cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình đang quản lý với Bộ Thông tin và Truyền thông qua môi trường mạng theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với Nhà đăng ký tên miền “.vn” vi phạm một trong các hành vi sau:

a) Không duy trì hoặc không thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh đối với các tên miền của tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) của mình;

b) Đăng ký giữ chỗ hoặc đầu cơ tên miền dưới mọi hình thức khi cung cấp tên miền quốc gia “.vn”;

c) Cản trở tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền hợp pháp;

d) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không chính xác về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền “.vn”

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông khi làm đại lý cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam;

b) Không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tên miền.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp tên miền quốc tế mà không đáp ứng một trong các điều kiện để trở thành Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 13. Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng.

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Vi phạm các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng;

b) Xin cấp địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng trực tiếp từ các tổ chức quốc tế để sử dụng tại Việt Nam mà không được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép bằng văn bản;

c) Không thực hiện định tuyến các vùng địa chỉ do Việt Nam cấp theo hướng dẫn của Trung tâm Internet Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi định tuyến cho các vùng địa chỉ IP quốc tế do các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang từ nước ngoài về Việt Nam sử dụng mà không được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi địa chỉ IP, số hiệu mạng đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 14. Vi phạm các quy định an toàn, an ninh thông tin.

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ngừng cung cấp dịch vụ khi thiết bị truy nhập đầu cuối gây mất an toàn cho hệ thống thiết bị Internet;

b) Phổ biến mật khẩu hoặc khóa mật mã hoặc thông tin riêng của tổ chức, cá nhân bị đánh cắp.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và điều tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động Internet;

b) Không triển khai hoặc triển khai không đầy đủ các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp hoặc các nhiệm vụ công ích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền huy động.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 15. Vi phạm các quy định về giá cước, phí, lệ phí

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo giá cước theo quy định;

b) Không đăng ký giá cước theo quy định;

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet không hạch toán riêng dịch vụ Internet;

d) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet không xác định giá thành dịch vụ Internet theo quy định.

đ) Thu cước dịch vụ Internet không đúng với mức giá cước đã công bố.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành giá cước dịch vụ Internet.

3. Đối với các hành vi vi phạm về giá cước, phí, lệ phí trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet được áp dụng theo các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và lĩnh vực phí, lệ phí.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi số tiền đã thu sai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 16. Vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không công bố chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng trên trang tin điện tử của doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ Internet không thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng;

b) Công bố hoặc tự công bố chất lượng dịch vụ không đúng thời hạn theo quy định;

c) Công bố trên trang tin điện tử của doanh nghiệp hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch không đúng với Bản công bố chất lượng dịch vụ và Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ trong hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ đã gửi cơ quan quản lý nhà nước;

d) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ văn bản kết quả giám sát, các số liệu giám sát trong thời hạn hai năm kể từ ngày lập kết quả giám sát;

đ) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ văn bản kết quả kiểm tra, đo kiểm, đánh giá, các số liệu xây dựng kết quả kiểm tra, số liệu đo kiểm, đánh giá ít nhất là hai năm kể từ ngày lập kết quả kiểm tra, số liệu đo kiểm, đánh giá.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không công bố trên trang tin điện tử hoặc không niêm yết tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp Bản công bố chất lượng dịch vụ và danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của các dịch vụ Internet thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng;

b) Không thực hiện việc tự kiểm tra hoặc tự giám sát chất lượng dịch vụ theo quy định.

c) Thực hiện việc tự kiểm tra hoặc giám sát chất lượng dịch vụ không đúng với quy định hoặc thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ không đúng với yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ban hành quy chế tự kiểm tra hoặc quy chế tự giám sát chất lượng dịch vụ theo quy định;

b) Không thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ Internet thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng nhưng không có Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Không thực hiện lại việc công bố chất lượng dịch vụ Internet khi có sự thay đổi liên quan đến các nội dung đã công bố;

c) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác tài liệu, số liệu cho việc đo kiểm, kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ Internet có mức chất lượng thấp hơn mức chất lượng dịch vụ đã công bố hoặc tự công bố.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm các quy định về trò chơi trực tuyến (online games)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo, giới thiệu các trò chơi trực tuyến chưa được phép lưu hành tại Việt Nam;

b) Không xây dựng các quy định quản lý hoạt động trò chơi trực tuyến theo quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam;

c) Không cung cấp đầy đủ các thông tin về luật lệ trò chơi và các quy định quản lý hoạt động trò chơi trực tuyến trên trang chủ của trò chơi do doanh nghiệp thiết lập;

d) Vi phạm một trong các điều kiện về cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo trên trang chủ của trò chơi trước thời điểm ngừng cung cấp dịch vụ ít nhất ba tháng;

b) Cung cấp trò chơi trực tuyến có nội dung không đúng với quy định tại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;

b) Để người sử dụng cung cấp các nội dung trong trò chơi và trên diễn đàn của trò chơi những nội dung vi phạm các điều cấm trong Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xóa bỏ nội dung thông tin điện tử đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm các quy định về trang thông tin điện tử

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

b) Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định của pháp luật;

c) Vi phạm một trong các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đưa xuất bản phẩm lên trang thông tin điện tử khi không được sự đồng ý của Nhà xuất bản;

b) Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp không đúng với nội dung thông tin được quy định trong giấy phép.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác về trang thông tin điện tử được áp dụng theo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép từ 90 ngày đến 180 ngày đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xóa bỏ nội dung thông tin điện tử trên Internet đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 19. Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy chế cung cấp, sử dụng và trao đổi thông tin do doanh nghiệp ban hành.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng quy chế cung cấp, sử dụng và trao đổi thông tin theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp các thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến khi chưa có thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xóa bỏ nội dung thông tin điện tử trên Internet đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 20. Vi phạm các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không niêm yết công khai quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ Internet tại các điểm giao dịch;

b) Giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ Internet không đảm bảo thời gian theo quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ban hành quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ Internet;

b) Không giải quyết khiếu nại của khách hàng theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xem xét, giải quyết hoặc không báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 21. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi chậm báo cáo đến 15 ngày so với quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo chậm trên 15 ngày so với quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Báo cáo không trung thực theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 22. Hành vi cản trở, chống đối nhân viên, cơ quan nhà nước thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các tài liệu, giấy tờ, chứng từ có liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra;

b) Không khai báo hoặc khai báo không đúng về nội dung liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra của nhân viên, cơ quan nhà nước khi thi hành công vụ.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tẩu tán tang vật vi phạm đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc tạm giữ;

b) Tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật vi phạm đang bị niêm phong hoặc tạm giữ.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trì hoãn, trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính về thanh tra và xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tang vật, phương tiện đã bị tẩu tán đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

1. Thanh tra viên chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ có thẩm quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại các điểm a và c khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

đ) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 2 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và khoản 2 Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

2. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

e) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 1 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

3. Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

e) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 1 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 24. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành khác.

Trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được Chính phủ quy định, Thanh tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các khoản 4, 5 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi tại Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2007 trong phạm vi địa bàn do mình quản lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về Internet được quy định tại Nghị định này.

Điều 26. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường

Cơ quan Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 11 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Điều 37 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đối với những hành vi vi phạm hành chính về Internet có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình quản lý được quy định tại Nghị định này.

Điều 27. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

2. Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại các Điều 23, 24, 25 và 26 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

3. Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc quy định tại điểm 3 khoản 17 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 28. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

2. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

3. Các vụ việc vi phạm hành chính bị xử phạt đều phải lập thành hồ sơ và lưu giữ đầy đủ tại cơ quan xử phạt trong thời hạn pháp luật quy định.

Chương 4.

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về Internet hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Trong thời gian chờ kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân bị xử phạt vẫn phải thi hành quyết định xử phạt.

2. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những vi phạm hành chính về Internet theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Internet.

4. Thẩm quyền, thủ tục, trình tự, thời hạn khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 30. Khởi kiện hành chính

Việc khởi kiện ra tòa án đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Điều 31. Xử lý vi phạm

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Internet mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không đúng mức, xử phạt vượt quá thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người bị xử phạt vi phạm hành chính về Internet nếu có hành vi cản trở, chống đối người đang thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2009.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 28/2009/ND-CP

Hanoi, March 20, 2009

 

DECREE

ON SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE MANAGEMENT, PROVISION AND USE OF INTERNET SERVICES AND ONLINE INFORMATION

THE GOVERNMENT

Pursuant to December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 29, 2006 Law on Information Technology;
Pursuant to the December 28, 1989 Press Law and the June 12, 1999 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law;
Pursuant to the December 14, 2004 Publication Law and the June 3, 2008 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Publication Law;
Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the April 2, 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;
At the proposal of the Minister of Information and Communication,

DECREES:

Chapter I

 GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Administrative violations in the management, provision and use of Internet services and online information (below referred to as administrative violations in the Internet domain) are acts of violating the law on the state management of the management, provision and use of Internet services and online information which are committed intentionally or unintentionally by individuals, agencies or organizations (below collectively referred to as individuals and organizations) but do not constitute crimes and. according to law, must be administratively sanctioned.

Administrative violations in the provision or use of specialized application services on the Internet shall be handled under the laws on sanctioning of administrative violations in relevant state management domains.

Article 2. Subjects of application

1. Vietnamese organizations and individuals that commit acts of administrative violation in the Internet domain shall be sanctioned under this Decree.

Foreign organizations and individuals that commit acts of administrative violation in the Internet domain within the territory, exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam shall be administratively sanctioned like Vietnamese organizations and individuals.

2. Minors who commit acts of administrative violation in the Internet domain shall be handled under Point a. Clause 1, Article 6, and Article 7 of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 3. Sanctioning principles

Principles for sanctioning administrative violations in the Internet domain comply with Article 3 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations, and Articles 3 and 4 of the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16. 2008, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 4. Statute of limitations for sanctioning

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For violations of regulations on service prices, charges and fees, the statute of limitations for sanctioning an administrative violation is 2 years from the date the violation is committed.

2. For an individual who was prosecuted or against whom a decision on bringing the case for trial according to criminal procedures was issued, but later a decision on termination of investigation or the case is issued, if his/her act shows signs of administrative violation, he/she shall be administratively sanctioned; within 3 days after of issuing the decision on termination of investigation or the case, the issuer shall send that decision to a person competent to sanction the administrative violation; in this case, the statute of limitations for sanctioning the administrative violation is 3 months after the person with  sanctioning competence receives the termination decision and the violation case dossier.

3. Past the time limits specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators will not be sanctioned but shall still be subject to consequence remedies specified in Clause 3, Article 5 of this Decree.

4. Within the statute of limitations specified in Clauses 1 and 2 of this Article, if violators commit a new act of violation in the domain in which they have committed administrative violations, or deliberately avoid or obstruct the sanctioning, the statute of limitations for sanctioning administrative violations shall be re-counted from the time of committing the new act of violation or the time of stopping the act of avoiding or obstructing the sanctioning.

Article 5. Forms of sanction for administrative violations in the Internet domain and consequence remedies

1. For each act of administrative violation, violators shall be subject to either of the following principal sanctions:

a/ Caution; b/ Fine.

2. Depending on the nature and severity of their violations, violators may also be subject to one or both of the following additional sanctions:

a/ Deprivation for a definite or indefinite time of the right to use licenses or practice certificates;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In addition to the principal and additional sanctions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violators may be subject to one or more of the following consequence remedies:

a/ Forcible restoration of the original state which has been altered due to administrative violations;

b/ Forcible bringing out of the Vietnamese territory or forcible re-export of goods, articles and means related to administrative violations in the Internet domain;

c/ Forcible destruction of articles or removal of online information which are harmful to human spirit or health or adversely affect fine customs and traditions;

d/ Forcible recovery or refund of funds already wrongly collected or recovery of material evidence or means already dispersed;

e/ Forcible withdrawal of domain names, Internet addresses or autonomous system numbers.

4. Foreigners who commit acts of administrative violation may be subject to expulsion. The application of expulsion as the principal sanction or additional sanction depends on a case-by-case basis.

Chapter II

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION, SANCTIONING FORMS AND LEVELS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000.000 shall be imposed for failing to carry out procedures of application for re-grant of any of the following licenses when it is lost or damaged:

a/ License for provision of Internet services;

b/ License for establishment of a private Internet network;

c/ License for establishment of a general website;

d/ License for publication of an online newspaper.

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for using one of the licenses stated in Clause 2 of this Article which has expired for up to 30 days.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000.000 shall be imposed for modifying or erasing a license to alter its contents or making untruthful declaration for the grant of a license stated in Clause 1 of this Article.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for establishing a general website without a license or using a license which has expired for more than 30 days.

5. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000shall be imposed for failing to obtain a license or using a license which has expired for more than 30 days, for private Internet networks for which an establishment license is required.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Establishing an equipment system to provide public Internet services without a license or using a license for provision of Internet services which has expired for more than 30 days;

b/ Publishing an online newspaper without a license or using a publication license which has expired for more than 30 days.

7. Additional sanctions:

a/ Deprivation of the right to use licenses for a unspecified period of time, for acts of violation specified in Clause 3 of this Article;

b/ Confiscation of material evidence and means used in committing administrative violations specified in Clauses 4, 5 and 6 of this Article.

8. Consequence remedy:

Forcible revocation of domain names, for violations specified in Clause 4 and Point b. Clause 6 of this Article.

Article 7. Violations of regulations on the establishment of private Internet networks

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Providing Internet services to non-members of the private Internet network.

2. A fine of between VND 5,000.000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to stop the provision of Internet services to members of the private Internet network when detecting that these members commit prohibited acts in the management, provision and use of Internet services and online information or at the written request of competent state management agencies;

b/ Re-establishing Internet exchange points for private Internet networks for which establishment licenses are not required.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Making direct connection to private Internet networks;

b/ Directly connecting an Internet exchange point to two private Internet networks.

4. Additional sanction:

Confiscation of material evidence and means used in committing administrative violations specified at Point b. Clause 2, and Clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Terminating or suspending the provision of Internet services without sending an advance notice to service users, except for force majeure cases;

b/ Refusing to provide Internet services without any plausible reasons;

c/ Discriminating Internet service providers when providing telecommunications transmission lines or separating local loops.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to provide telecommunications transmission lines or separate local loops for Internet service providers as requested without any plausible reasons;

b/ Failing to issue a model contract for unified application within the enterprise;

c/ Failing to stop the provision of Internet services at the written request of competent state management agencies;

d/ Failing to set up a website with the country-code domain name ".vn" for transactions with customers when providing Internet telephone services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Failing to set up a transmission line to the national Internet exchange, for Internet service providers that are also enterprises providing network infrastructure services;

b/ Acting as Internet telephone service agencies for foreign enterprises;

c/ Failing to notify the Ministry of Information and Communication of the time of official commencement of, and plan on, provision of services as prescribed.

4. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Establishing an equipment system to provide public Internet services in contravention of licenses;

b/ Conducting international exchange of Internet traffic without the Ministry of Information and Communication's permission;

c/ Blocking domestic information from entering or leaving their networks through the Vietnam National Internet Exchange (VNIX), except for banned services;

d/ Providing Internet telephone services in contravention of regulations;

e/ Providing Internet telephone services without a charge calculation, database management or service management system based in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Additional sanction:

Confiscation of material evidence and means used in committing administrative violations specified at Point b, Clause 3 and Point a. Clause 4 of this Article.

6. Consequence remedy:

Forcible restoration of the original state which has been altered due to administrative violations, for violations specified at Point a, Clause 1 and Point c, Clause 4 of this Article.

Article 9. Violations of regulations on the use of Internet services

1. A fine of between VND 2.000,000 and 5,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Using or guiding others to use Internet services banned by law;

b/ Providing Internet services for commercial purposes by service users.

2. Prohibited acts specified in the Government's decree on the management, provision and use of Internet services and online information shall be handled under the Government's decree on the sanctioning of administrative violations in the domain of information technology.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Confiscation of material evidence and means used in committing administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 10. Violations of regulations on Internet agents

1. A caution or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for failing to post up or fully post up regulations on the use of Internet services at places of service provision as prescribed.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to satisfy regulations and criteria on fire prevention and fighting and environmental sanitation in order to protect the safety and health of service users;

b/ Operating an Internet equipment system not up to requirements on assurance of information safety and security as prescribed;

c/ Setting up an Internet equipment system outside places already registered in contracts to act as Internet agents;

d/ Allowing customers to use services beyond prescribed hours.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Failing to sign agency contracts with organizations and individuals providing free Internet services to users.

Article 11. Violations of regulations on the use of Internet domain names

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for using top-level domain names other than the domain name ".vn" without making notification, or notifying untruthful information or failing to notify changed information to the Ministry of Information and Communication as prescribed; making inaccurate declarations or failing to update changes in their names and contact addresses, for organizations, or names, contact addresses, identity card or passport serial numbers, for individuals registering and using domain names -.vn".

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Official websites of Party and state agencies, except those of overseas Vietnamese representative missions fail to use Vietnam's country-code domain name ".vn" or are not cached in servers with IP addresses in Vietnam;

b/ Granting third-level domain names below their second-level domain name ".vn" to entities other than members of their agencies, organizations or enterprises, for entities other than domain name ".vn" registries; individuals granting third-level domain names below their second-level domain names to other organizations and individuals.

3. Consequence remedy:

Forcible revocation of domain names, for violations specified at Point b. Clause 2 of this Article.

Article 12. Violations of regulations on registration and grant of Internet domain names

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Vietnam-based international domain name registries' failure to guide organizations and individuals that register and use international domain names in notifying online information to the Ministry of Information and Communication under regulations;

b/ Unlawfully obstructing organizations and individuals to shift to another domain name ".vn" registry;

c/ Vietnam-based international domain name registries' failure to report online on the updating of the list of international domain names under their management to the Ministry of Information and Communication under regulations on management and use of Internet resources.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000.000 shall be imposed on domain name ".vn" registries that commit any of the following acts:

a/ Failing to maintain or adopting measures to assure safety and security for domain names of organizations and individuals which are registered in their systems of domain name servers (DNS):

b/ Booking or speculating domain names in any forms when granting country-code domain names '.vn";

c/ Obstructing organizations and individuals to register and use lawfully domain names;

d/ Failing to supply or supplying inaccurate information about organizations and individuals registering domain names ".vn".

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Failing to coordinate or inadequately coordinating with state management agencies in handling cases related to domain names.

4. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for granting international domain names without satisfying one of the conditions to become international domain name registries in Vietnam as prescribed by the Ministry of Information and Communication.

Article 13. Violations of regulations on registration and use of IP address and autonomous system numbers

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Violating regulations on registration and use of IP addresses and autonomous system numbers issued by the Ministry of Information and Communication;

b/ Directly applying for the grant of IP addresses or autonomous system numbers of international organizations for use in Vietnam without obtaining written permission of the Ministry of Information and Communication;

c/ Failing to route addresses allocated by Vietnam under the guidance of the Vietnam National Internet Center.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for routing international IP addresses brought by agencies, organizations and individuals from overseas to Vietnam for use without permission of competent state management agencies.

3. Consequence remedy:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14. Violations of regulations on information safety and security

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to stop the provision of services when terminal access devices cause unsafety to Internet equipment systems;

b/ Populatizing stolen passwords, keywords or private information of organizations or individuals.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to cooperate or comprehensively coordinate with state management agencies in assuring information safety and security as well as in investigating into and preventing law-breaking acts in Internet-related activities;

b/ Failing to develop or inadequately developing equipment and devices as well as technical and professional plans to assure network safety and information security under the guidance of competent state agencies.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for failing to perform urgent or public-utility tasks under the order of competent state agencies.

4. Additional sanctions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Expulsion of foreigners committing violations specified at Point b. Clause 1 of this Article.

Article 15. Violations of regulations on service charge rates, charge and fee rates

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to notify service charge rates as prescribed:

b/ Failing to register service charge rates as prescribed;

c/ Failing to make separate accounting of Internet services, for Internet service providers;

d/ Failing to determine costs of Internet services as prescribed, for Internet service providers;

e/ Collecting Internet service charges at rates other than publicized ones.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for failing to issue Internet service prices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Consequence remedy:

Forcible recovery of money amounts already collected in contravention of regulations, for violations specified at Point e. Clause I of this Article.

Article 16. Violations of regulations on service standards and quality

1. A fine of between VND 500.000 and 1.000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to announce service quality according to voluntary application standards on providers' websites when providing Internet services outside the list of telecommunications services subject to quality control;

b/ Failing to announce service quality within the prescribed time limit;

c/ Posting on providers' websites or at their transaction places information inconsistent with the service quality announcements and the list of service quality criteria in the service quality announcement dossiers sent to state management agencies;

d/ Failing to keep or keeping insufficient documents on supervision results and data within 2 years after the date of obtaining supervision results;

e/ Failing to keep or keeping insufficient documents on examination, measurement and inspection and assessment results and data for making examination results, measurement and inspection data and assessment data within 2 years after the date of obtaining examination, measurement and inspection and assessment results.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Failing to post on providers' websites or at their transaction places the service quality notification document and list of service quality-criteria, for Internet services on the list of telecommunications services subject to quality control;

b/ Failing to conduct self-examination or self-supervision of service quality as prescribed:

c/ Conducting self-examination or self-supervision of service quality in contravention of regulations or conducting supervision of service quality in contravention of written requests of competent state management agencies.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to issue regulations on self-examination and self-supervision of service quality as prescribed;

b/ Failing to supervise service quality at the written request of competent state management agencies.

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10.000,000 shall be imposed for any the following acts:

a/ Providing Internet services on the list of telecommunications services subject to quality control without a competent state management agency's document on the receipt of service quality notification document;

b/ Failing to re-announce Internet service quality upon changes in the announced contents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for providing Internet services of quality lower than the announced quality.

6. Consequence remedy:

Forcible restoration of the original state which has been altered due to administrative violations, for violations specified in Clause 5 of this Article.

Article 17. Violations of regulations on online games

1. A fine of between 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Advertising or introducing online games not yet permitted for circulation in Vietnam;

b/ Failing for issue regulations on management of online games as prescribed by law when providing online games services in Vietnam;

c/ Failing to supply adequate information on game rules and regulations on management of online games on the game homepages set up by enterprises;

d/ Failing to satisfy one of conditions on the provision of online game services as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Failing to notify in writing a competent state management agency of or announce on the game homepages the termination of the provision of services at least three months in advance;

b/ Providing online games with contents different from those prescribed in competent state agencies' decisions approving game contents and scenarios.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Providing online game services or acting as online game service agents in Vietnam without permission of competent state management agencies;

b/ Letting users post onto the games and game forums prohibited contents specified in the decree on management, provision and use of Internet services and online information.

4. Additional sanctions:

a/ Confiscation of material evidence and means used in committing administrative violations specified at Point a, Clause 3 of this Article;

b/ Expulsion of foreigners committing violations specified at Point a. Clause 3 of this Article.

5. Consequence remedy:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 18. Violations of regulations on websites

1. A fine of between 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to comply or improperly complying with the provisions of licenses for establishment of general websites;

b/ Providing links to websites with prohibited contents;

c/ Violating one of regulations on management of websites on the Internet, for websites for which licenses are not required.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Posting publications on websites without permission of publishing houses;

c/ Supplying on general websites information other than those prescribed in licenses.

3. Other administrative violations in websites shall be handled under the Government's decree on the sanctioning of administrative violations in the domain of information technology, press and publication.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Deprivation of the right to use licenses for a period of between 90 and 180 days, for violations specified at Point b. Clause 2 of this Article.

5. Consequence remedy:

Forcible removal of online information, for violations specified at Point b. Clause 1, and Clause 2 of this Article.

Article 19. Violations of regulations on the provision of online social network services

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for failing to comply or improperly complying with regulations on supply, use and exchange of information promulgated by enterprises.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for failing to issue regulations on supply, use and exchange of information as prescribed.

3. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for failing to supply information on service users at the request of competent state agencies.

4. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for providing online social network services without the Ministry of Information and Communication's written certification of the receipt of a valid registration dossier.

5. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for failing to prevent and remove prohibited information as prescribed in the decree on management, provision and use of Internet services and online information at the request of competent state management agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Forcible removal of online information, for violations specified at Clause 5 of this Article.

Article 20. Violations of regulations on settlement of disputes and complaints

1. A fine of between VND 500,000 and 1,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to post up information on procedures for settlement of complaints related to Internet services at transaction places;

b/ Failing to settle complaints related to Internet services within the prescribed time limit.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to issue procedures for settlement of complaints related to Internet services;

b/ Failing to settle customer complaints under law.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for failing to consider and settle or failing to report on results of complaint settlement at the request of competent state management agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed for delaying the sending of reports for up to 15 days behind the prescribed time limit or as requested by competent state agencies.

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for making insufficient reports as prescribed or requested by competent state management agencies.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to make reports or delay the sending of reports for more than 15 days behind the prescribed time limit or as requested by competent state agencies;

b/ Making untruthful reports as prescribed or requested by competent state agencies.

Article 22. Acts of obstructing or resisting state officials and agencies performing inspection and examination

1. A caution or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Failing to supply or inadequately supplying relevant documents, papers and vouchers at the request of persons with examination and inspection competence;

b/ Failing to declare or making false declarations about issues subject to examination and inspection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for any of the following acts:

a/ Dispersing material evidence of violations which is being examined, inspected or seized;

b/ Removing without permission seals from material evidence which is sealed or seized.

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for delaying or shirking the execution of competent persons' administrative decisions on inspection and handling of administrative violations.

5. Consequence remedy:

Forcible recovery of material evidence and means which have been dispersed, for violations specified at Point a, Clause 3 of this Article.

Chapter III

COMPETENCE AND PROCEDURES FOR SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 23. Competence of the Information and Communication Inspectorate for sanctioning administrative violations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Impose cautions;

b/ Impose fines of up to VND 500,000;

c/ Confiscate material evidence and means used in committing administrative violations valued at up to VND 2,000,000;

d/ Apply consequence remedies specified at Points a and c, Clause 3, Article 5 of this Decree;

e/ Exercise the rights defined at Point a. Clause 19, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Clause 2, Article 48 of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. Chief inspectors of provincial-level Information and Communication Services may:

a/ Impose cautions;

b/ Impose fines of up to VND 30,000,000;

c/ Deprive of the right to use licenses or practice certificates;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Apply consequence remedies specified at Points a, c, d and e, Clause 3, Article 5 of this Decree;

f/ Exercise the rights specified at Point 1. Clause 19, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. The Chief Inspector of the Ministry of Information and Communication may:

a/ Impose cautions;

b/ Impose fines of up to VND 70,000,000;

c/ Deprive of the right to use licenses under his/her competence;

d/ Confiscate material evidence and means used in committing administrative violations;

e/ Apply consequence remedies specified at Points a, c, d and e. Clause 3. Article 5 of this Decree;

f/ Exercise the rights defined at Point 1, Clause 19, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within the scope of their state management competence prescribed by the Government, inspectors and chief inspectors of other inspectorates may sanction administrative violations in the provision and use of specialized application services on the Internet in their state management domains.

Article 25. Sanctioning competence of People's Committees at all levels

Presidents of People's Committees at all levels may impose sanctions according to the competence specified at Clauses 4 and 5, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Article 30 of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations which was amended under the 2007 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations, for Internet-related administrative violations prescribed in this Decree and committed in their localities.

Article 26. Sanctioning competence of the People's Police, Border Guard, Coast Guard, customs offices, tax offices and market control agencies

People's police, border guard, coast guard, customs offices, tax offices and market control agencies may impose sanctions according to their competence specified in Clauses 6, 7. 8, 9 and 11, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Article 37 of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations for administrative violations in the Internet domain directly related to domains under their management as prescribed in this Decree.

Article 27. Determination of competence to sanction administrative violations

1. In case an administrative violation falls within the sanctioning competence of several persons, the person who accepts the case first has competence to sanction it.

2. The sanctioning competence of persons specified in Articles 23,24,25 and 26 of this Decree is applied to an administrative violation. In case of imposing a fine, the sanctioning competence shall be determined according to the maximum level of the fine bracket prescribed for each specific violation.

3. In case of sanctioning one person who commits several administrative violations, the person with sanctioning competence shall be determined according to the principles specified at Point 3, Clause 17, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Procedures for sanctioning administrative violations comply with the Ordinance on Handling of Administrative Violations and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. Coercive measures for enforcement of decisions on sanctioning of administrative violations shall be applied under the Government's Decree No. 37/2005/ND-CP of May 18, 2005, providing procedures for application of coercive measures for enforcement of decisions on administrative violations and Clause 27, Article 1 of the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. Written records must be made for all administrative violations subject to sanction and kept at sanctioning agencies within the time limit prescribed by law.

Chapter IV

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 29. Complaints, denunciations and settlement of complaints and denunciations

1. Organizations and individuals sanctioned for administrative violations in the Internet domain or their lawful representatives may lodge complaints about the sanctioning decisions of competent persons. Pending the settlement of complaints by competent agencies, sanctioned individuals shall still comply with sanctioning decisions.

2. Citizens may denounce to competent agencies, organizations and individuals administrative violations in the Internet domain according to the law on complaints and denunciations.

3. Citizens may denounce to competent agencies, organizations and individuals illegal acts committed by persons competent to impose sanctions against administrative violations in the Internet domain.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 30. Filing of administrative lawsuits

Lawsuits may be filed against decisions on the sanctioning of administrative violations, decisions on the application of preventive measures and assurance of the handling of administrative violations in accordance with the law on procedures for settlement of administrative cases.

Article 31. Handling of violations

1. Persons competent to sanction administrative violations who commit acts of harassment, cover up, refuse to sanction violations, fail to promptly or properly sanction or impose sanctions against violations ultra vires shall, depending on the nature and severity of their violations, be disciplined or examined for penal liability; if causing damage, they shall make compensation in accordance with law.

2. Persons sanctioned for administrative violations in the Internet domain, if obstructing or opposing officers on duty, shall, depending on the nature and severity of their violations, be administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they shall make compensation in accordance with law.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 32. Implementation effect

This Decree takes effect on May 15, 2009.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister of Information and Communication, ministers, heads of ministerial-levels, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

PRIME MINISTER

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.221.156