Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 92/KH-UBND 2021 hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội

Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 2905/BTTTT-TTĐN ngày 04/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Thủ đô và đất nước ra thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô với các quốc gia trên thế giới.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới. Đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tùng đối tượng”; các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp hiệu quả trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong và ngoài nước. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Công tác thông tin đối ngoại của Thành phố phải bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại; đồng thời gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2021. Nội dung thông tin đối ngoại cần tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, chính xác, kịp thời, hiệu quả.

- Các cơ quan liên quan thuộc thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp, tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường thông tin ra nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan Thành phố thực hiện, bố trí kinh phí, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị.

- Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Tiếp tục bố trí nhóm chuyên gia, tham mưu đắc lực cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phổ biến các nội dung tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế...

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn, cập nhật thông tin về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại của Hà Nội năm 2021; kết quả Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại

- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại giai đoạn sau 2020 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

- Tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021.

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

- Tiếp tục tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước đưa tin về Thành phố trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tăng hiệu quả của việc giải thích, làm rõ những quan điểm sai trái trong tuyên truyền đối ngoại.

- Tổ chức cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền và làm rõ các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của Thành phố.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội.

- Tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại: Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và văn bản số 1074/BTTTT-TTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ; Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và văn bản số 3890/BTTTT-TTĐN ngày 08/10/2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Thủ đô và đất nước, các ngày lễ lớn, đặc biệt là sự kiện Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền thành tựu to lớn của Việt Nam sau 35 năm đổi mới.

- Tuyên truyền nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước đối tác trong năm 2021; tuyên truyền công tác biển, đảo và công tác biên giới, lãnh thổ, ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia; tuyên truyền đảm bảo quyền con người trên địa bàn Thành phố.

- Chú trọng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của cơ quan báo chí Hà Nội; cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan thành phố Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND thành phố Hà Nội; các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có độ lan tỏa lớn... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tin, bài viết, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phim ngắn...

- Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện quốc tế do Thành phố tổ chức và các sản phẩm truyền thông do các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài.

- Tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện tại nước ngoài và phối hợp tổ chức các ngày văn hóa Thủ đô Hà Nội tại các nước trọng điểm trong năm 2021 sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên thế giới và trong khu vực.

- Tuyên truyền khẳng định Thủ đô Hà Nội và Việt Nam đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thu được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội; các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Triển khai tuyên truyền hiệu quả, phổ biến rộng rãi các cam kết quốc tế Thành phố đã ký kết; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, người dân trên địa bàn Thành phố về yêu cầu hội nhập quốc tế, hiểu rõ cách thức, cơ hội có được từ việc thực hiện các cam kết, từ đó tham gia một cách chủ động và tích cực.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội thuộc nhiệm vụ chi cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021. Thực hiện chế độ báo cáo UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố định kỳ 6 tháng và tổng kết năm 2021.

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2021.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; công chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của Thành phố. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị.

3. Các Sở, Ban, ngành Thành phố

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 theo các nội dung công việc được nêu tại mục II và Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố; thông tin các văn bản, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các văn bản pháp lý, tài liệu tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

4. Các cơ quan báo chí Thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

- Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử... , chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

- Báo Kinh tế và Đô thị: Nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin đối ngoại năm 2021; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị; gắn với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên về công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch (trước ngày 20/6 và 20/11, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung)./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Thường trực
Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo
chí Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng: KGVX, TKBT,TH;
- Lưu: VT, KGVXHg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/4/2021)

TT

Nội dung, quy mô công việc

Tiến độ thời gian

Cơ quan phụ trách

Cơ quan phối hợp

Phân công phụ trách

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cả năm

Phòng BCXBTT

Ban TGTU, các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

2

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã (về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; thông tin tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế...)

Quý III/2021

Trung tâm Đào tạo CNTT-TT thuộc Sở TTTT

Ban TGTU, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, phòng VHTT các quận, huyện, thị xã

Giám đốc Sở TTTT

3

- Phối hợp tuyên truyền đối ngoại của Thành phố trên các phương tiện truyền thông của cơ quan báo chí Trung ương: Kênh Truyền hình VTV4, Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia (VOV5), Kênh Truyền hình đối ngoại (VTC10), Trang tin của Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN), Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2021; công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các chương trình, sự kiện trong và ngoài nước sau khi Việt Nam và thế giới kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Cả năm

Phòng BCXBTT

Ban Tuyên giáo TU, các Sở, ngành; các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở

Giám đốc Sở TTTT

4

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài thông tin về thành phố Hà Nội (Thông tấn xã Việt Nam)

Cả năm

Phòng BCXBTT

Thông tấn xã Việt Nam

Giám đốc Sở TTTT

5

Kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác thông tin đối ngoại và các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...

Cả năm

Phòng Thông tin Điện tử

Ban TGTU và đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

6

Tiếp tục tổ chức trưng bày sách, ảnh, ấn phẩm... tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội, Việt Nam và về biển, đảo tại các Hội sách Hà Nội thường niên và gian hàng của Hà Nội tại Hội chợ sách quốc tế ... sau khi Việt Nam và thế giới kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Cả năm

Phòng BCXBTT

Ban TGTU và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

7

Duy trì hoạt động của trang tiếng Anh trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (phiên bản tiếng Anh).

Cả năm

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

Phòng BCXBTT, Phòng TTĐT thuộc Sở TTTT

Giám đốc Sở TTTT

8

Tổ chức thực hiện sản phẩm tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố, lồng ghép thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, thành tựu của đất nước, công tác phân giới cắm mốc, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch về các vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...

Quý IV/2021

Phòng BCXBTT

Ban TGTU, các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

9

Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố:

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thực hiện tài liệu tuyên truyền cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Cả năm

Phòng BCXBTT

Ban TGTU, các cơ quan, đơn vị liên

 

10

Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố

Cả năm

Phòng CNTT

Ban Tuyên giáo Thành ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc TP

Giám đốc Sở TTTT

II

SỞ NGOẠI VỤ

1

Phối hợp cơ quan liên quan xây dựng các tài liệu tuyên truyền, chuyên đề, chuyên trang về kỷ niệm quan hệ hợp tác với các nước, giới thiệu quảng bá về chính sách và thành tựu của Thủ đô (ưu tiên ấn phẩm điện tử)

Cả năm (Quý III)

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội, các sở, ngành;

Giám đốc Sở Ngoại vụ

2

Nâng cao chất lượng website của Sở, hoàn thiện nội dung tiếng Anh

Cả năm

Sở Ngoại vụ

Đơn vị dịch thuật

Giám đốc Sở Ngoại vụ

3

Hỗ trợ tuyên truyền trên các báo đài Trung ương phục vụ công tác thông tin đối ngoại

Cả năm

Sở Ngoại vụ

Báo đài Trung ương

Giám đốc Sở Ngoại vụ

4

Xây dựng và đề xuất các quà tặng đối ngoại mang đặc trưng của Thủ đô để phục vụ hoạt động đối ngoại của Thành phố

Cả năm

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan

Giám đốc Sở Ngoại vụ

5

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đối ngoại và công tác Biển Đông - hải đảo cho đội ngũ báo cáo viên của Thành phố

Quý II

Sở Ngoại vụ

Ủy ban Biên giới Quốc gia; Ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Sở Ngoại vụ

6

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đối ngoại và công tác Biển Đông - hải đảo cho lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã

Quý III

Sở Ngoại vụ

Ủy ban Biên giới Quốc gia; Ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Sở Ngoại vụ

7

Phối hợp thực hiện chương trình truyền hình về Người Việt Nam ở nước ngoài

Dự kiến Quý III

Sở Ngoại vụ, Đài truyền hình Hà Nội

Văn phòng Sở, các cơ quan liên quan

Giám đốc Sở Ngoại vụ

8

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

III

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

1

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức về tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở VHTT

2

Phối hợp các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức các ngày văn hóa Thủ đô Hà Nội tại địa bàn các nước trọng điểm khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực được kiểm soát và điều kiện cho phép.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở VHTT

3

Hỗ trợ các Đại sứ quán nước ngoài, đại diện, cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa du lịch tại Thủ đô Hà Nội.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở VHTT

4

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại qua các kênh báo chí, cổng thông tin điện tử, các trang mạng do Sở Văn hóa và Thể thao quản trị.

Cả năm

Đoàn thanh niên Sở VHTT

Đoàn thanh niên quốc tế

Giám đốc Sở VHTT

5

Xây dựng một số ấn phẩm quảng bá, xúc tiến văn hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền sâu rộng hình ảnh Thủ đô đến du khách trong nước và quốc tế.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở VHTT

6

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành như các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị nghệ thuật thực hiện hiệu quả công tác phục vụ tổ chức chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô và các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể, trong năm 2021: thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Seagames 31 vào tháng 11/2021.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở VHTT

7

Triển khai tổ chức thành công sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế, chủ đề “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” dự kiến vào tháng 7/2021 trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tháng 7/2021

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở VHTT

8

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

IV

SỞ DU LỊCH

1

Tổ chức thực hiện chiến lược tuyên truyền quảng bá du lịch Thủ đô trên kênh CNN quốc tế đến năm 2024.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

2

Xây dựng nội dung, chủ đề các chiến dịch quảng bá du lịch Hà Nội hướng đến các thị trường mục tiêu cụ thể.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

3

Tổ chức chương trình khảo sát cho phóng viên Việt Nam và quốc tế (Press Trip) để phát triển nội dung số quảng bá du lịch Thủ đô.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

4

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút khách quốc tế tới Hà Nội; tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM-Hà Nội năm 2021 sau khi dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực được kiểm soát.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

5

Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai Đề án chuyển đổi số trong du lịch và ngành du lịch, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

6

Vận hành, cập nhật thông tin, dữ liệu về du lịch Hà Nội trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch để cung cấp thông tin cho du khách, tăng cường liên kết giữa khách du lịch - các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch - cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Tiến hành nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở, bổ sung thêm một số ngôn ngữ mới (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc...)

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội. Tiếp tục triển khai số hóa điểm du lịch của quận, huyện, thị xã trong hệ thống giới thiệu du lịch chung của Thủ đô bằng giao diện ảnh 360,3D.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

8

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

V

SỞ TÀI CHÍNH

1

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Thành phố cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2021 theo quy định

Cả năm

Sở Tài chính

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc Sở Tài chính

2

Phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định đối với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí trong quá trình thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021.

Cả năm

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

Giám đốc Sở Tài chính

VI

SỞ CÔNG THƯƠNG

1

Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền những thành tựu đạt được của đất nước và Thủ đô trong các dịp lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng trong năm 2021; quảng bá các hoạt động của ngành công thương trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

2

Tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế; tham gia trưng bày sản phẩm hàng hóa tại hội chợ, triển lãm; in các ấn phẩm, tờ rời... phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá thuộc lĩnh vực của ngành; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô đến các nước trên thế giới; tích cực tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Thủ đô thông qua các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

3

Cung cấp thông tin về tình hình hợp tác quốc tế giữa Hà Nội và các nước trên thế giới trong lĩnh vực công thương; tuyên truyền phổ biến các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

4

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thông tin báo chí và dư luận nước ngoài đề cập đến thành phố Hà Nội, ngành công thương để từ đó kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình phát triển của ngành công thương, đặc biệt là những thông tin về thị trường, sản phẩm, môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

5

Nâng cao chất lượng website của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc cập nhật thông tin về Thủ đô và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

  VII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Triển khai thực hiện dự án Giao thông đô thị bền vững Hà Nội.

Cả năm

Ngân hàng Thế giới, Sở Giao thông Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở GTVT

2

Triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

Cả năm,

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Sở Giao thông Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở GTVT

3

Phối hợp triển khai Dự án Hà Nội đô thị bền vững do ADF (Cơ quan phát triển Pháp) tài trợ

Cả năm

Ủy ban Châu Âu và Sở Ngoại vụ

Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

VIII

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Hợp tác Ngân hàng Thế giới trong công tác hỗ trợ các cơ quan Thành phố tăng cường năng lực quản lý, cải thiện chất lượng không khí; hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng mô hình quản lý chất lượng không khí, từ đó xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể về quản lý chất lượng không khí, giảm phát thải nhà kính cho Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

2

Hợp tác với Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam về dự án Chất lượng cuộc sống, chất lượng đô thị.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

3

Hợp tác Tổ chức C40: Xây dựng các kế hoạch cụ thể giảm khí nhà kính cho Thành phố, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho Hà Nội;

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

4

Hợp tác với Cơ quan Hợp tác phát triển Mỹ trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch, thành phố xanh”, triển khai các chương trình, giải pháp liên quan đến cải thiện chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

5

Tổ chức các đoàn công tác nước ngoài: Sau khi dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực được kiểm soát, trên cơ sở thư mời của các tổ chức quốc tế về quản lý chất lượng không khí, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu... Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, xin ý kiến UBND Thành phố tổ chức các đoàn công tác của Thành phố tham dự các Hội nghị quốc tế.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

IX

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; tuyên truyền sâu rộng về việc Việt Nam đắc cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021...

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

2

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Trang thông tin điện tử của Công an Thành phố.

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Trang thông tin điện tử của Công an Thành phố

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

3

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ làm công tác tuyên truyền, công tác quản lý báo chí của Công an Thành phố.

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

X

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

1

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thông tin đối ngoại gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Thủ đô.

 

 

 

 

2

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài; Đẩy mạnh phát triển ấn phẩm điện tử.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

3

Tổ chức quản lý, vận hành cổng thông tin Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố; Cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, tiềm năng du lịch của Thủ đô với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

4

Tổ chức quản lý, vận hành các trang web chuyên đề về hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

5

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại của Hà Nội và hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí tại các chương trình, sự kiện kinh tế đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

6

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

XI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ

1

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về các ngày lễ lớn và dịp kỷ niệm quan trọng; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội; tuyên truyền quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, nâng cao chất lượng những kênh thông tin hiện có, tăng cường các hoạt động hòa bình, hữu nghị...

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

2

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố nhằm nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố.

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

3

Tập trung củng cố tổ chức, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển hội viên, nghiên cứu phát triển thêm các hội song phương. Nghiên cứu mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế theo định hướng, chính sách đối ngoại của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

4

Tiếp tục triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài tại một số quận, huyện tại Hà Nội. Làm tốt vai trò cầu nối để vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ góp phần cải thiện đời sống văn hóa xã hội của các khu vực ngoại thành Hà Nội

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

XII

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

1

Xuất bản Bản tin “Hà Nội hội nhập và Phát triển”

Cả năm

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển KTXH Hà Nội

2

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, trao đổi, đào tạo cán bộ và thông tin kinh tế - xã hội theo quy định.

Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào năm 2021 theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

Cả năm

XIII

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

Triển khai dự án hợp tác giữa Thành phố và Vùng Ile-de-France (Pháp)

Cả năm

Viện Quy hoạch xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Viện trưởng Viện QHXD

2

Thực hiện Chương trình hợp tác với Viện Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc

Cả năm

3

Triển khai Chương trình hợp tác với Viện FES (CHLB Đức)

Cả năm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại ngày 06/04/2021 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!