Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai thuộc phạm vi được giao quản lý; từ đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai.

Các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan cấp tỉnh, các tổ chức liên quan nêu cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đy đủ nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung làm tốt công tác định giá đất, xác định quỹ đất có lợi thế để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất còn tồn đọng.

2. Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

3. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất.

4. Tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thng thông tin đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; rà soát đề nghị chuyển tiếp hoặc hủy bỏ các công trình, dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng đã quá 03 năm chưa thực hiện; rà soát chuyển tiếp hoặc hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng đã quá 03 năm chưa thực hiện gắn với công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trước mắt trong quý 3 năm 2018 bố trí kinh phí thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.

Thực hiện rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

Thực hiện rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu để thống nhất thu nộp ngân sách nhà nước.

Rà soát cải cách các thủ tục hành chính về đất đai cấp huyện để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết, các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa giao cho người sử dụng đất và lập phương án giải quyết.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan lập phương án sử dụng quỹ đất công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý, tổng hợp phương án sử dụng đất của toàn cấp huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương (trong đó ưu tiên các hộ gia đình người thiểu số, các hộ gia đình chính sách, các hộ thiếu đất sản xuất tính theo bình quân diện tích đất sản xuất trên địa bàn cấp xã).

Tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Rà soát các vụ việc tồn đọng về đất đai để tập trung giải quyết, trường hợp còn vướng mắc đề xuất phương án giải quyết từng trường hợp cụ thể.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Xây dựng “Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với những dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội.

Tiếp tục thực hiện việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Hòa Bình theo các quyết định của cấp thẩm quyền đã phê duyệt để quản lý, khai thác hiệu quả, bảo đảm liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương; trong đó lưu ý việc xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ việc quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý các vấn đề về đất đai khi sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước và các doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Thanh tra tỉnh có giải pháp kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; các trường hợp buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất quốc phòng do cơ quan mình quản lý thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý, sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đối với những vị trí đất quốc phòng do cơ quan, đơn vị khác quản lý, sử dụng thì đề xuất lập hồ sơ để quản lý theo quy định.

Quá trình rà soát, nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh (kể cả đất do cơ quan, đơn vị khác quản lý, sử dụng), khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc quản lý không chặt chẽ đbị lấn, bị chiếm đất thì kịp thời xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

4. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát giải quyết dt điểm các vụ việc tồn đng về đất đai tại địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kiểm tra rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng chậm triển khai hoặc triển khai đầu tư không hiệu quả, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và xử lý theo quy định của Luật Đầu tư.

Cân đối, lập kế hoạch kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai; đảm bảo kinh phí để thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, giá đất và đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh các quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể đảm bảo chất lượng theo quy định, nhất là đối với những khu đất có giá trị lớn, không gây thất thu cho ngân sách nhà nước; thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước đúng quy định, đảm bảo quản lý tốt tài sản công và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng sthu từ tin sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị s1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra việc thu chi các khoản kinh phí từ việc đấu thầu sử dụng quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và sử dụng; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nâng cao chất lượng qun lý sử dụng nguồn thu, không để thất thoát nguồn thu từ quỹ đất công ích.

7. Sở Xây dựng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng; Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý việc xây dựng nhà ở tại các huyện, thành phố theo đúng quy định, khắc phục tình trạng xây dựng không có giấy phép, hoặc xây nhà trên đất nông nghiệp.

Chịu trách nhiệm về sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện với các quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt hoặc định hướng quy hoạch xây dựng phát triển tại các địa phương.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách nhà ở, giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, góp phần tăng nguồn thu cho Nhà nước.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì tham mưu việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; xác định quỹ đất trồng rừng thay thế, mức nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Chủ trì chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc lập hồ sơ cho thuê rừng trình cấp thẩm quyền quyết định đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và doanh nghiệp có liên quan trong việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo, đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đất đai.

10. Sở Tư pháp

Chủ trì rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

11. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xử lý nghiêm, đề xuất xử lý người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Định kỳ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TTTT, TP;
- Bộ CHQS t
nh;
- Thanh tra t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chán
h VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (
K24).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146