Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 62/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 30/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTCP ngày 11/7/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”; Công văn số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch triển khai phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về khiếu nại, tố cáo để phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thng kê số liệu, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thm quyền khi có yêu cầu.

- ng dụng được công nghệ thông tin vào việc quản lý về khiếu nại, tố cáo để đảm bảo thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Hoàn thiện dữ liệu phn mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, sử dụng thường xuyên, liên tục trên môi trường mạng một cách có hệ thống, đảm bảo hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tập huấn và triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Cán bộ, công chức, viên chức được được giao nhiệm vụ cập nhật, quản lý, khai thác hồ sơ phải nm vững kỹ thuật, cách sử dụng, vận hành phn mm quản lý.

- Hồ sơ cập nhật vào phần mềm phải được bảo vệ theo chế độ mật và tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiến đ thực hiện

- Tháng 4/2018: tổ chức tập huấn, hướng dẫn, khai thác, sử dụng phn mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho công chức quản trị, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cấp tỉnh, cấp huyện.

- Từ tháng 5/2018: cấp tài khoản và mật khẩu người dùng của từng đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị chính thức đồng bộ nhập dữ liệu phần mềm để sử dụng, khai thác, quản lý đồng thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh).

- Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018: Tổ tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo tham mưu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm.

2. Thu thập dữ liệu

Nội dung dữ liệu cần thu thập dựa trên các thông tin hồ sơ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đơn vị, tổ chức và người dân đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định và phục vụ công tác quản lý và khai thác.

3. Cách triển khai

- Công chức của tỉnh được cử đi tập huấn có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho công chức, viên chức đầu mối của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Công chức, viên chức đầu mối của cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát lại thông tin đơn vị, cơ quan, tổ chức, người dân tính chính xác của hồ sơ để chuẩn bị cho việc cập nhật thông tin vào phần mềm.

- Hồ sơ sau khi hoàn thiện, nhập xong dữ liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được lưu hồ sơ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý hồ sơ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì phối hp cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn Quản trị hệ thống và khai thác, sử dụng phần mềm dành cho đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên làm công tác quản trị máy chủ; tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm khiếu nại, t cáo.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Dự trù kinh phí (thông qua Sở Tài chính) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

+ Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức hướng dẫn việc cập nhật dữ liệu và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra, rà soát thông tin đã được cập nhật vào phần mềm.

- Đảm bảo duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, định kỳ đúng quy định vào phần mềm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm về hạ tng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc đ x lý dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin.

- Qun lý, vn hành hạ tầng kỹ thuật, bảo quản, bảo đảm an toàn vật lý phòng chng cháy, n, chng sét và các điều kiện khác cho hệ thống máy chủ và trang thiết bị.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý về ni dung Kế hoạch này.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, năng lực phù hợp làm đầu mối quản lý, trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn cp nhật d liu, vận hành và khai thác phn mm, đảm bảo hồ sơ cập nhật phải chính xác, đầy đủ. Có văn bản và gửi về Thanh tra tỉnh để quản lý, theo dõi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai quản lý phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: NC, BTCD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 30/05/2018 triển khai phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.012
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211