Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 583/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Số hiệu: 583/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020

Thực hiện Nghị định s72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ vthông tin đi ngoại giai đoạn 2013-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương; Quyết đnh số 560-QĐ/TU, ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vviệc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 11165/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020; Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN , ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Lắk ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự hướng dẫn, phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn th và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đi ngoại;

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh vchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình thông tin đi ngoại trong giai đoạn hiện nay;

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tim năng phát trin kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Từ đó, thúc đẩy công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện vkinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương khác trong nước, với nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực;

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2020.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v đi ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020;

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự phi hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyn thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài;

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đi ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tng hp của cả hệ thng chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành;

- Chủ động phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và các cơ quan chức năng đ đu tranh phản bác, chng lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

1. Tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tham mưu các văn bản để quản lý thng nht các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo Thông tư s22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đi ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cu thông tin đi ngoại của Đảng, Nhà nước.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội phân công 01 (một) lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) nhân sự kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương; kịp thời kiện toàn nhân sự thay thế khi có sự thay đổi.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, bồi dưng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho đội ngũ làm công tác thông tin đi ngoại trên địa bàn;

- Tchức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đi ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông... cho cán bộ làm công tác thông tin đi ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Cử nhân sự tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức có liên quan đến công tác đối ngoại.

4. Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Tập trung công tác thông tin đối ngoại với Campuchia, triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Campuchia;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các Hội nghị thông tin, truyền thông và thông tin đi ngoại tại các xã biên giới của 02 huyện Buôn Đôn, Ea Súp.

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

- Tổng hp thông tin báo chí nổi bật trong nước, quốc tế và trong tỉnh, đặc biệt thông tin về tỉnh Đắk Lắk trên báo chí Trung ương; định hướng thông tin cho báo chí trong tỉnh; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; chủ động, kịp thời, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quc của Đảng và Nhà nước;

- Ký kết hợp tác truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương, các hãng thông tấn nước ngoài;

- Tăng cường hoạt động quảng bá thông qua các đoàn vào, đoàn ra;

- Xây dựng Trang thông tin điện tử về thông tin đi ngoại; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác thông tin đối ngoại;

- Xuất bản các ấn phẩm để tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tim năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh; thành tựu phát triển KT-XH dưới các hình thức như: Bản tin, phóng sự, đĩa DVD, tờ rơi, tờ gp. Video clip, chương trình phát thanh... (các sản phẩm phải được s hóa đtiện cho việc chia sẻ, cung cấp và đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội);

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk ra các tỉnh bạn, cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát trin thương mại, du lịch thông qua các hoạt động truyền thông, gặp mặt báo chí, doanh nghiệp; hoạt động đoàn ra, đoàn vào; hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao; hợp tác quốc tế; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; tổ chức và tham gia các hội chợ, trin lãm...;

- Tổ chức Triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số địa phương; triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu giới thiệu về tỉnh Đắk Lắk; những thành tựu phát triển KT-XH của tnh...;

- Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết về hội nhập quốc tế;

- Tiếp tục duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kiến thức về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo Tổ quc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các tỉnh kết nghĩa của nước bạn Lào và Campuchia trong tình hình mới...;

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá đất nước, con người và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các cơ hội hợp tác và môi trường đầu tư của tỉnh trên các kênh thông tin đi ngoại và n phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương;

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông về thông tin đi ngoại trên mạng xã hội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nội dung trong kế hoạch này lập dự toán gửi vSở Thông tin và Truyền thông tng hợp và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cn thực hiện của công tác thông tin đi ngoại trên địa bàn.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn; chủ động cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí theo thẩm quyền;

- Phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin vtỉnh cho các cơ quan báo chí trong và ngoài theo quy định; xin chủ trương UBND tỉnh để các phóng viên tác nghiệp, phỏng vn về các nội dung có liên quan đến một schính sách lớn của tỉnh về thu hút đầu tư; triển khai các hoạt động thông tin đi ngoại lồng ghép trong nội dung hoạt động làm việc tại tỉnh;

- Thường xuyên cập nhật hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh lên Cng thông tin điện tử tỉnh theo quy định;

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ với các nước hoặc các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, trao đổi thông tin về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, về tiềm năng phát triển của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công tác thông tin đi ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ TT&TT về hoạt động thông tin đối ngoại; các chương trình hoạt động thông tin đi ngoại;

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đi ngoại và các cơ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn.

- Xây dựng, phi hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông về thông tin đi ngoại.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyn thông và thông tin đi ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan đơn vị liên quan quản lý, hướng dn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh;

4. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài thông tin các nội dung liên quan đến hoạt động trong nước và tỉnh Đk Lk để phục vụ công tác thông tin đi ngoại.

- Phi hợp với các sở, ngành liên quan quảng bá, cung cấp các thông tin về KT-XH, tim năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các đoàn khách quốc tế;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh đphối hợp, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh đúng quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đi ngoại, hoạt động lễ tân, ngoại giao cho cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Giới thiệu cộng tác viên uy tín, chất lượng cho các đơn vị, địa phương thực hiện biên dịch các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

- Phối hợp cung cấp các thông tin về những hoạt động đối ngoại chung của tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông biên tập phục vụ công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại.

- Không ngừng nâng cao chất lượng về hình thức và nội dung trên Trang thông tin điện tử, Bản tin đối ngoại của Sở và các ấn phẩm khác phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Cung cấp các sản phẩm, tư liệu về công tác thông tin đối ngoại nhân dân khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cp thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động xúc tiến thương mại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động thông tin đối ngoại, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại.

- Cung cấp các sản phẩm, tư liệu về công tác thông tin đối ngoại nhân dân khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Quan tâm xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Đắk Lk để giới thiệu, giao lưu, biểu diễn phục vụ công tác thông tin đi ngoại của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu các quy hoạch, kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực văn hóa, ththao và du lịch.

- Sản xuất các sản phẩm quảng bá về du lịch tỉnh Đắk Lk như: Đĩa CD, DVD, tờ rời, tờ gấp giới thiệu về những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhng đim du lịch nổi tiếng, các món ăn đặc trưng, các lễ hội truyền thống đặc sắc của tỉnh Đắk Lắk.

- Cung cấp các sản phẩm, tư liệu về công tác thông tin đối ngoại nhân dân khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tim năng du lịch của tỉnh và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Vận hành “Cổng thông tin xúc tiến đầu tư” nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác, tiềm năng du lịch của tỉnh cho các doanh nghiệp, tchức, cá nhân.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, cơ hội hợp tác, tiềm năng du lịch của tỉnh cho các doanh nghiệp, tchức, cá nhân.

- Phi hợp với các đơn vị liên quan trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và nước ngoài.

8. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các đơn vị do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp; tham mưu, đxuất UBND tỉnh việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

9. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với các ngành và các địa phương theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đi ngoại để đxuất chủ trương, biện pháp cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cung cấp các sản phẩm, tư liệu về công tác thông tin đối ngoại nhân dân khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

10. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, tổ chức tuyên truyn kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước, quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quc tế của Việt Nam, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyn của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quảng bá hình ảnh về lịch sử, văn hóa, du lịch và con người Đắk Lắk; tình hình hoạt động đi ngoại của tỉnh; thông tin về tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

- Thường xuyên có các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Đk Lk...Tăng cường phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá khi đại đoàn kết toàn dân tộc...

- Tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình thời sự trong nước, quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin về Đắk Lắk đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

- Phối hợp tuyên truyền, trao đổi chương trình, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lk trên các báo, đài trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các chuyên trang, chuyên mục về thông tin đi ngoại, đưa hoạt động thông tin đi ngoại ngày càng đi vào chiều sâu.

- Cung cấp các sản phẩm phát thanh, truyền hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác đối ngoại nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng và các hoạt động giao lưu văn hóa, hòa bình hữu nghị với bạn bè các nước.

- Cung cấp các sản phẩm, tư liệu về công tác thông tin đối ngoại nhân dân khi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh yêu cầu.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến thông tin đối ngoại của địa phương trong phạm vi quản lý.

- Chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả quảng bá về tỉnh, định kỳ hằng quý cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông.

13. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan, định kỳ hằng quý cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện; tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh định k6 tháng trước ngày 05/6/2020, báo cáo năm trước ngày 31/11/2020 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp); trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (B/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh; BCH Bộ đội BP tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PT&TH tỉnh;

- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng-35b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 583/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117