Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3646/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 3646/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nói chung, trong lĩnh vực hộ tịch nói riêng;

- Hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch; bảo đảm việc kết nối chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân.

2. Yêu cầu

- ng dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đảm bảo phần mềm đồng bộ, thống nhất tại các cơ quan đăng ký hộ tịch, phù hợp với yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch;

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc thực hiện Đề án, nhất là trong việc bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc đáp ứng được việc kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Giai đoạn 1 (từ 2016-2017)

1.1. Khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng để triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (số lượng, chất lượng máy tính, hạ tầng mạng, phần mềm đang sử dụng, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch...).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố.

1.2. Bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác hộ tịch, cụ thể: bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đúng đối tượng, cơ cấu, đủ điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

1.3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để ứng dụng phần mềm trong đăng ký, quản lý hộ tịch.

Đ triển khai cài đặt và ứng dụng phần mềm một cách có hiệu quả trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị (như: bàn ghế, máy vi tính, máy in, máy photocopy...) hệ thống máy tính phải có cấu hình cao, dung lượng lớn đ đảm bảo sử dụng được phần mềm.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các xã, phường, thị trấn.

1.4. Tổ chức tập huấn sử dụng, triển khai phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Giai đoạn 2017-2019

2.1. Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch, giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Doanh nghiệp cung cấp phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và các đơn vị khác có liên quan.

2.2. Cập nhật dữ liệu hộ tịch t sổ giấy (hiện đang được lưu trữ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Giai đoạn từ 2020 trở đi

Duy trì, vận hành, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất trên toàn tỉnh và kết nối với toàn quốc nhằm bảo đảm đăng ký, quản lý hộ tịch theo đúng quy định của Luật Hộ tịch; triển khai quản lý, khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” tại địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra.

2. Các Sở, ngành

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công tại địa phương mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp để tổng hợp) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị
trấn;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3646/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239