Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 300/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện quyết định Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi là Quyết định số 311/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

a) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố Hải Phòng có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

b) Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% các chỉ tiêu tương ứng.

b) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn.

c) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

d) Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên thành phố sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

đ) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

e) Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên thành phố được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 80% thiếu niên, nhi đồng thành phố được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100% các chỉ tiêu tương ứng.

g) Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

h) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ thành phố tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất với trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

i) Đến năm 2025, các Trang thông tin điện tử, trang cộng đồng của Thành đoàn Hải Phòng mỗi tuần có ít nhất 02 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần có ít nhất 05 bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

k) Đến năm 2025, 100% Đoàn cấp huyện thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

l) Đến năm 2025, Đoàn thanh niên thành phố mỗi năm tổ chức ít nhất 02 trào lưu và đến năm 2030 mỗi năm tổ chức ít nhất 05 trào lưu trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo.

m) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

n) Đến năm 2025, phấn đấu 100% xã , phường, thị trấn, mỗi ngày xây dựng mới hoặc đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 tin tốt; mỗi tuần ít nhất 01 câu chuyện đẹp và đến năm 2030 đạt 02 tin tốt trên ngày, 02 câu chuyện đẹp trên tuần.

o) Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt 100% hộ gia đình đồng hành, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả

a) Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

b) Tăng cường tuyên truyền, giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

c) Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường chủ động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

e) Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

g) Tổ chức các chiến dịch truyền thông dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của thành phố.

h) Triển khai cẩm nang hướng dẫn thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng được an toàn, lành mạnh. Tuyên truyền, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

b) Ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi xâm hại quyền riêng tư của thanh niên, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

c) Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến, ấn phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc; chủ động đấu tranh phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch theo nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể; tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

3. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng

a) Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao.

b) Tăng số lượng, tần suất đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cho sự phát triển của thành phố.

c) Triển khai các đợt thi đua cao điểm, tuần cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng loạt đăng tải tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng, trong đó, chú trọng đăng tải trên các nền tảng số, mạng viễn thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội của ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố.

d) Phát hiện, tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội định kỳ hằng năm tổ chức hoạt động tuyên dương, biểu dương gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Hải Phòng những câu chuyện đẹp”.

đ) Khuyến khích, vận động văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng, có uy tín đăng tải các thông tin tích cực, câu chuyện ý nghĩa; chủ động sản xuất, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền tích cực hướng tới thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

4. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

a) Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ công tác thông tin dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các kênh thông tin phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đảm bảo hiệu quả, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.

c) Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố xây dựng các chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên các trang báo điện tử của đơn vị.

d) Triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, ứng dụng “Hải Phòng smart” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

5. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

a) Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại như: đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, tuyên truyền trên không gian mạng về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, đất nước, thành phố.

b) Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền dạng video đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo... tái hiện lại các tấm gương anh hùng dân tộc, đặc biệt là các gương anh hùng trẻ tuổi.

c) Xây dựng các chương trình truyền hình phát sóng định kỳ (1 tuần/lần) về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Xây dựng các thư viện điện tử và bảo tàng trực tuyến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật giới thiệu về lịch sử của dân tộc. Xây dựng các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Xây dựng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động của giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Hằng năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối thoại với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo Luật Thanh niên năm 2020 tối thiểu 01 lần/năm theo cả 02 phương thức trực tiếp và trực tuyến.

d) Có cơ chế thống nhất thông tin và triển khai đồng bộ, đồng thời các thông tin tuyên truyền dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng từ cấp thành phố đến cơ sở.

đ) Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, cơ quan chức năng trong ứng dụng các kênh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

e) Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

a) Phát huy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trẻ, có tâm huyết trong việc kết nối, chia sẻ thông tin và dẫn dắt thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền thụ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.

b) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng như: kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng truyền thông... cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố.

c) Nâng cấp, hoàn thiện và phát huy vai trò của Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố, Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi thành phố, Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên thành phố, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, Nhà thiếu nhi các quận, huyện xứng tầm với yêu cầu của sự phát triển, gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Thành lập các đội hình, mô hình tập hợp các thanh niên yêu thích lý luận chính trị thông qua các mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ” tại địa phương, đơn vị, tạo diễn đàn trực tuyến trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng.

đ) Đoàn cấp huyện thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

e) Tuyên truyền, triển khai hoạt động ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, ứng cứu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách thành phố bố trí riêng trong dự toán ngân sách hằng năm của Thành đoàn, các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt.

b) Tài trợ, viện trợ trong và ngoài thành phố; huy động từ xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ theo nhiệm vụ tại Chương trình, Thành đoàn, các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố

a) Là cơ quan chủ trì, thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện chương trình.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình; chủ trì thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 1, 3, 4, 5, 6 của chương trình; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ của chương trình.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của chương trình ở đơn vị.

d) Chủ trì kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện chương trình trước ngày 15/12 hàng năm.

đ) Chủ trì sơ kết chương trình vào năm 2025, tổng kết chương trình và đề xuất xây dựng kế hoạch, giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng.

b) Căn cứ tài liệu, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng tài liệu phù hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

c) Triển khai hiệu quả các hoạt động của Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hàng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ, giải pháp số 2, 4, 7 của Chương trình.

b) Tăng cường kiểm tra các hoạt động của các cơ quan báo chí, rà soát nội dung các cổng thông tin, kênh thông tin trực tuyến, nội dung trò chơi trực tuyến và dịch vụ trực tuyến đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trong việc xây dựng chuyên mục, tuyến bài, bản tin tuyên truyền và phục vụ cho các hoạt động của Chương trình.

d) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì xây dựng hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của thành phố nhằm phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lối sống của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thành phố; phối hợp giới thiệu, phổ biến hoạt động tuyên truyền chuẩn mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

b) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền điện tử, các mô hình thư viện điện tử cho thanh niên, thiếu niên thành phố.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

5. Sở Nội vụ

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; phối hợp kiểm tra, đánh giá hàng năm về việc triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

7. Sở Tài chính

Phối hợp, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan, lập dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện Chương trình; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, các yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

b) Rà soát, phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và môi trường không gian mạng.

c) Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách phục vụ nhiệm vụ công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

d) Phối hợp phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi xâm hại thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp với Thành đoàn sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

9. Các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

a) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trên không gian mạng trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; triển khai tài liệu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo chức năng và nhiệm vụ của từng sở, ngành; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, các cơ quan báo chí thành phố

a) Triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong triển khai, thực hiện Chương trình.

b) Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên các nền tảng số; tăng cường tin tốt, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu, xuất sắc trên các nền tảng số; tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố; đồng thời phối hợp cùng các cơ quan báo chí Trung ương tại Hải Phòng triển khai các nội dung, tuyên truyền, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

b) Hướng dẫn các cấp ủy Đảng, hệ thống tuyên giáo thành phố các nội dung, hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên thành phố; trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, fanpage của địa phương, đơn vị…

12. Đề nghị Trường Chính trị Tô Hiệu

a) Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền liên quan đến lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố có liên quan

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đặc biệt trên không gian mạng.

b) Liên đoàn Lao động thành phố

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng trong các phong trào đang triển khai.

- Phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên trên không gian mạng.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các phong trào đang triển khai.

- Tuyên truyền, vận động nữ thanh niên xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục chuẩn mực, đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

d) Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố: Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

đ) Hội Khuyến học thành phố: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố triển khai thực hiện Chương trình; lồng ghép các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng gắn với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

e) Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố có liên quan: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các phong trào triển khai phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch này tại địa phương và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình/Đề án/Kế hoạch, lồng ghép vào các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác đang triển khai.

b) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do địa phương triển khai theo quy định.

d) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Thành đoàn Hải Phòng để tổng hợp) xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ngành, đơn vị tại Mục IV;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng NCKTGS;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CẤP THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia không gian mạng chủ động, an toàn, tích cực, hiệu quả

1.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo... tìm hiểu, phổ biến các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

2.

Tổ chức các Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng (Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng...)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

3.

Triển khai bộ tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Phát hành định kỳ mỗi năm 01 bộ, từ năm 2022 - 2030

4.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến không gian mạng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

5.

Triển khai cẩm nang hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tương tác tích cực trên không gian mạng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

6.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Định kỳ hằng năm, giai đoạn 2022 - 2030

II

Ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

1.

Triển khai cẩm nang điện tử hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Từ năm 2022 - 2030

2.

Bản tin, chuyên đề an ninh mạng dành cho đoàn viên, thanh niên

Công an thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Thực hiện từ năm 2022, định kỳ 4 số/năm, giai đoạn 2022 - 2030

III

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng

1.

Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, giới thiệu qua Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Định kỳ 01 lần/năm, giai đoạn 2022 - 2030

2.

Xây dựng bản tin điện tử “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

- Định kỳ 1 số/quý, từ 2022 - 2030

IV

Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

1.

Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ vận hành các Cổng, Trang thông tin điện tử, báo điện tử, diễn đàn, các trang mạng xã hội chính thống của Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc thành đoàn

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Định kỳ hằng năm

2.

Nâng cấp, vận hành các kênh thông tin tuyên truyền trên không gian mạng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Từ năm 2022 - 2030

V

Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

1.

Triển khai bộ công cụ tuyên truyền hiện đại

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng

Từ năm 2022 - 2030

2.

Xây dựng, vận hành, duy trì các chuyên mục giới thiệu gương người tốt việc tốt

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Từ năm 2022 - 2030

3.

Xây dựng chương trình truyền hình trực tuyến

Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông

Giai đoạn 2022 - 2030, phát sóng định kỳ 01 lần/tháng

4.

Xây dựng thư viện điện tử, bản đồ số hóa địa chỉ đỏ trên không gian mạng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Xây dựng năm 2023, thực hiện cả giai đoạn 2022 - 2030

6.

Tham gia xây dựng Bảo tàng trực tuyến “Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao

VI

Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

1.

Tham gia Hội thi trực tuyến Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam “Tự hào Việt Nam”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”....

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Định kỳ 2 năm/lần, giai đoạn 2022 - 2030

2.

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, chương trình giao lưu “Mỗi tuần một quyển sách”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hàng tháng. Mỗi tháng/ 01 số cho 01 chương trình, từ năm 2022 - 2030

VII

Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

1.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông

Giai đoạn 2022 - 2030, định kỳ tổ chức 01 hội nghị tập huấn/năm

2.

Tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài và nắm bắt thông tin dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố

02 lần/năm, bắt đầu từ năm 2022 - 2030

3.

Triển khai, tuyên truyền về “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Giai đoạn 2022 - 2030

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 300/KH-UBND ngày 30/12/2022 thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


123

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!