Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 279/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Nghị định 45/2020/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Phổ biến, quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các cấp và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng CP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Kế hoạch triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 5/2020

2

Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 6/2020

3

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện

Trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/8/2020

4

Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 45/2020/ND-CP

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2020

5

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 5/2020

6

Rà soát, thống kê danh mục thủ tục hành chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Danh sách thủ tục hành chính

Các Sở, Ban, ngành

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 5/2020

7

Tích hợp các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Tháng 5/2020

8

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn

Văn bản chỉ đạo

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

9

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng Đoàn DBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

10

Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bao gồm quá trình lập danh mục rà soát đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí

Văn bản chỉ đạo

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

11

Xây dựng mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân

Mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ngay sau dịch vụ công trực tuyến được chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa vào áp dụng

12

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Ngay sau dịch vụ công trực tuyến được chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa vào áp dụng

13

Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Tháng 6/2020

14

Đánh giá việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Lồng ghép nội dung báo cáo tại Báo cáo tình hình đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Theo hướng dẫn về Báo cáo tình hình đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

15

Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Lồng ghép nội dung kiểm tra tại các buổi kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2020

16

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm

17

Kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa, bảo đảm hoạt động tin cậy, liên tục, an toàn, kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa được đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, không gặp sự cố khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144