Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 27/KH-UBND tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực và chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt yêu cầu quy định, đồng thời từng bước giảm thiểu và hạn chế tình trạng công dân cố tình khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư với công tác cải cách hành chính, tạo cơ chế chỉ đạo, điều hành công khai, dân chủ và hiệu quả nhằm phát huy cao nhất năng lực của cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. NỘI DUNG

Tổ chức các hội nghị chuyên đề:

- Nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, rà soát, đôn đốc giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh;

- Trách nhiệm của Thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới;

- Tình hình giải phóng mặt bằng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc biện pháp chấn chỉnh tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu nại, tố cáo;

- Kết quả, chất lượng tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu thực hiện các chuyên đề chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

2. Căn cứ tình hình thực tế và tính chất phức tạp của vụ việc các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thêm Hội nghị trực tuyến để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 


Nơi nhận:
- T.T Tỉnh ủy;
- T.T HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCD (H.Th70b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ LIÊN OUAN ĐẾN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 27//KH-UBND ngày 27/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Nội dung Chuyên đề

Cơ quan chủ trì, tham mưu

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

1

Nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, rà soát, đôn đốc giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 3/2017

Hội nghị trực tuyến

2

Trách nhiệm của Thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.

Thanh tra tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 6/2017

Hội nghị trực tuyến

3

Tình hình giải phóng mặt bằng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, biện pháp chấn chỉnh tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu nại, tố cáo.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố; Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 9/2017

Hội nghị trực tuyến

4

Kết quả, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 12/2017

Hội nghị trực tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 27/KH-UBND tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


869
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74