Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/KH-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đán), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt tới các cấp, các ngành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đ án.

- Vận hành, khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và cán bộ sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong công tác PBGDPL, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

- Kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hiện nay; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội trong công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Đán trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai Đề án; chuẩn bị cơ sở vật chất (nhân lực, nguồn lực) để đáp ứng việc xây dựng, triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL khác phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Năm 2019, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cấp, các ngành, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tng, thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ hoạt động tiếp nhận, tích hợp, vận hành cấu trúc tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tcủa tỉnh do Bộ Tư pháp liên kết, chia sẻ.

2.2. Năm 2020, tiếp nhận, tích hp, vận hành cấu trúc tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Bộ Tư pháp liên kết, chia sẻ; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao lên Trang thông tin điện tử PBGDPL; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kỹ năng sử dụng và khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL để phục vụ công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân.

2.3. Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm PBGDPL; gia tăng sự tương tác trao đi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

2.4. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác PBGDPL.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Phổ biến, quán triệt Đán nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

2. Tiếp nhận, tích hợp, vận hành cấu trúc tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Bộ Tư pháp cung cấp.

3. Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin PBGDPL với Cổng thông tin điện tPBGDPL của Bộ Tư pháp.

4. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

5. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

6. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

7. Kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đ án.

8. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai thực hiện Đ án.

(Các hoạt động cụ thể, Cơ quan chủ trì, Cơ quan phi hợp, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kết quả của 8 nhiệm vụ trên trong Biểu kèm theo).

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN ĐỀ ÁN

1. Đăng tải trên Trung tâm Thông tin-Công báo tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 và Kế hoạch này để phổ biến, quán triệt tới cán bộ và nhân dân.

2. Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm cho các lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành về trách nhiệm cung cấp các thông tin phổ biến chủ trương, chính sách, chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để cập nhật, đăng tải lên Trang thông tin PBGDPL của Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính

1.1. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia PBGDPL. Khuyến khích, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia...tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đi, thảo luận, bình luận, phổ biến pháp luật trực tuyến đồng thời lựa chọn đăng tải các video tư vấn pháp luật thiết thực, liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân để đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL.

1.2. Sử dụng ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương kết hp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, dự án, sdụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia Đ án.

2. Giải pháp về kỹ thuật

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn để phục vụ hoạt động quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu PBGDPL; tăng cường bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử PBGDPL chính thống trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Tiếp nhận, nâng cấp tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác PBGDPL.

Xây dựng các nhóm sản phẩm tuyên truyền PBGDPL và các tài liệu, văn bản QPPPL theo lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ cho công tác nghiên cứu, khai thác được thuận lợi, hiệu quả.

3. Giải pháp về truyền thông

Tổ chức phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; vận động cán bộ, nhân dân hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật, tìm hiểu pháp luật trên internet.

4. Giải pháp về chính sách

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đkịp thời sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hp với các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên về PBGDPL, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì cung cấp các tài liệu PBGDPL có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để cập nhật, đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm

- Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Liên hệ, tiếp nhận tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL do Bộ Tư pháp cung cấp, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Hướng dẫn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kỹ năng sử dụng và khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để phục vụ công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân.

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại địa phương.

1.2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của Cổng thông tin điện ttỉnh để tiếp nhận, tích hợp, vận hành cấu trúc tài khoản Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh khi Bộ Tư pháp cung cấp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL.

1.3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đán. Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các chính sách về công tác PBGDPL để sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện, tình hình triển khai thực hiện Đề án.

1.4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách, bố trí phương tiện, nguồn lực, cử cán bộ đầu mối cung cấp các tài liệu PBGDPL có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để cập nhật, đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tng kết tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

1.5. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các cơ quan thông tin tuyên truyền các cấp: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL để cập nhật, đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

1.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang: Phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện nội dung của Kế hoạch này; tích cực vận động các thành viên, hội viên và nhân dân hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

1.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển phù hợp với Điều kiện, tình hình của địa phương; cử đầu mối cung cấp các tài liệu PBGDPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý của địa phương để cập nhật, đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với các Chương trình, Kế hoạch, Đề án có liên quan; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kỹ năng sử dụng và khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL; bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2. Chế độ thông tin báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp bằng văn bản và file điện tử: PBGDPL.STP@hagiang.gov.vn) để báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ.

- Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 25/5, báo năm gửi trước ngày 20/11 hàng năm lồng ghép trong báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (Số điện thoại: 02193.867.065 hoặc 0918.809.656) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tư ph
áp (Vụ PBGDPL) (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND t
nh (B/c);
- Chủ tịch, PCT
UBND tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng (NCPC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo (để đăng tải);
- Vnpt ioffice, CVNCTH: Đ/c Cảnh;
- Lưu: VT, NCPC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 07/08/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14