Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2153/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2153/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 27/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2153/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh thống nhất, dùng chung toàn tỉnh theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tiết kiệm kinh phí, thời gian, nhân lực, đồng bộ hóa dữ liệu báo cáo.

II. Yêu cầu

- Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng; việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo đồng bộ với các hệ thống đã có của tỉnh.

- Bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt giữa Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với các Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ban, ngành Trung ương và Hệ thống thông tin báo cáo Quốc Gia.

B. NỘI DUNG

I. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình trên cơ sở nâng cấp, tích hợp Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và Hệ thống báo cáo trực tuyến của tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/02/2020.

II. Lập Danh mục chế độ báo cáo định kỳ

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê, hệ thống các chế độ báo cáo định kỳ do các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành áp dụng tại 3 cấp chính quyền (bao gồm Danh mục chế độ báo cáo, Đề cương báo cáo và Biểu mẫu số liệu báo cáo) theo yêu cầu và thời hạn tại Công văn số 1590/UBND-KSTT ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng chế độ báo cáo và cung cấp biểu mẫu báo cáo.

2. Trên cơ sở kết quả thống kê, hệ thống chế độ báo cáo định kỳ của các sở, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện tại tỉnh Quảng Bình làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/01/2019.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về chế độ báo cáo định kỳ, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thống kê các chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trước thời điểm chế độ báo cáo định kỳ có hiệu lực thi hành theo hướng dẫn tại Công văn số 1590/UBND-KSTT nêu trên.

III. Hoàn thiện, triển khai chạy thử và đua vào khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

1. Căn cứ theo Danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình đáp ứng các quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019. Thời gian hoàn thành: trước 15/02/2020.

2. Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo áp dụng đối với các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông (bao gồm cả 3 cấp chính quyền).

a) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện các phần mềm báo cáo theo các chế độ báo cáo định kỳ; thiết lập cài đặt cấu hình; cấp tài khoản cho các đơn vị sử dụng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện kỹ thuật khác để làm cơ sở cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/3/2019 và thông báo cho các cơ quan, đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm để phối hợp chạy thử, hoàn thiện.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/3/2020.

c) Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử, hoàn thiện phần mềm đối với từng chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện thí điểm.

Các Sở, ngành được lựa chọn thí điểm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả chạy thử, hoàn thiện trước ngày 31/3/2020. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/4/2020.

3. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình đến tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

a) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện các phần mềm báo cáo theo các chế độ báo cáo định kỳ; thiết lập cài đặt cấu hình; cấp tài khoản cho các đơn vị sử dụng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện kỹ thuật khác để làm cơ sở cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/4/2019 và thông báo cho các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để phối hợp chạy thử, hoàn thiện.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2020.

c) Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử, hoàn thiện phần mềm đối với từng chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả chạy thử, hoàn thiện trước ngày 30/6/2020. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2020.

4. Sau khi chạy thử, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc chính thức triển khai việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

5. Trong quá trình xây dựng, triển khai chạy thử, hoàn thiện, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2020.

b) Tổ chức quản lý, vận hành và thường xuyên rà soát, hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo kết nối thông suốt với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo chuyên ngành của các bộ, ban, ngành trung ương. Thời gian thực hiện: Theo lộ trình cùa Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định, phân cấp quản lý hiện hành.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, hạ tầng, máy chủ, bảo mật, an toàn thông tin và kinh phí duy trì, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình tổ chức triển khai chạy thử, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo tại cơ quan, đơn vị mình và đưa Hệ thống vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ, đúng quy định, hiệu quả cao.

c) Thường xuyên rà soát để bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ đã và đang thực hiện nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để bổ sung lên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, hoàn thiện các chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp, tích hợp Hệ thống thông tin tổng hợp, kinh tế-xã hội và Hệ thống báo cáo trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, bảo mật, an toàn thông tin và các điều kiện kỹ thuật khác để triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh hoạt động an toàn, thông suốt, ổn định.

c) Tổ chức triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh có hiệu quả.

d) Kịp thời sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo sau khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định và được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo QB, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TDNV, KSTTHC (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32