Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 05/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và qun lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 3828-CV/TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ngãi gắn với đi mới mô hình tổ chức, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí cả nước.

- Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chquản và cơ quan báo chí.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập, phóng viên cơ quan báo chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện quy hoạch báo chí phải đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu, định hướng và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần có sự phối hp chặt chẽ trong quá trình tổ chức sắp xếp.

II. Hiện trạng báo chí tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4 loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Thời gian qua, báo chí của tỉnh đã thể hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí của tỉnh thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và các cơ quan nhà nước, là phương tiện thông tin thiết yếu đáp ứng nhu cầu quyền được tiếp cận thông tin của nhân dân trong tỉnh.

Đội ngũ hoạt động báo chí ở Quảng Ngãi có gần 200 người, trong đó 96 người được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo. Toàn tỉnh có hơn 180 hội viên Hội nhà báo Việt Nam sinh hoạt ở 07 chi hội.

Các cơ quan báo chí của tỉnh hiện có:

1. Báo Quảng Ngãi

- Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

- Giấy phép hoạt động báo chí: Báo Quảng Ngãi in hoạt động theo Giấy phép s400/GP-BTTTT ngày 12/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Ngãi điện tử hoạt động theo Giấy phép số 158/GP-BTTTT ngày 14/5/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Về cơ cấu tổ chức:

+ Ban Biên tập gồm: Tổng Biên tập và 02 Phó Tổng Biên tập.

+ Các phòng, bộ phận chuyên môn: 5 phòng

+ Phòng Hành chính - Trị sự;

+ Phòng Thư ký - Tòa soạn;

+ Phòng Kinh tế;

+ Phòng Nội chính - Văn xã - Xây dựng Đảng;

+ Phòng Báo điện tử.

- Đội ngũ công chức, viên chức:

+ Biên chế được giao: 32 người, hiện sử dụng 28.

+ Hợp đồng và cộng tác viên thường xuyên tại cơ quan Báo: 19 người.

- Hoạt động xuất bản, phát hành (báo in):

+ Xuất bản: 05 kỳ/tuần;

+ Khuôn khổ: 28cm x 42cm;

+ Số trang: 8 trang các số phát hành vào thứ 2, 3, 4, 5; 12 trang số cuối tuần (thứ 6);

+ Số lượng phát hành: bình quân 5.200 tờ/ kỳ xuất bản.

- Về kinh phí hoạt động: Chủ yếu ngân sách nhà nước cấp, có đảm bảo một phần kinh phí từ nguồn thu dịch vụ quảng cáo.

2. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Giấy phép hoạt động báo chí: Giấy phép hoạt động Phát thanh số 1326/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép hoạt động Truyền hình số 1351/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyn thông.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Các Phòng, bộ phận chuyên môn: 9 phòng

• Phòng Tổ chức và hành chính;

• Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh;

• Phòng Biên tập Thời sự Truyền hình;

• Phòng Thư ký biên tập chương trình;

• Phòng Chuyên đề;

• Phòng Văn nghệ và Giải trí;

• Phòng Kỹ thuật Phát thanh;

• Phòng Kỹ thuật Truyền hình;

• Phòng Dịch vụ và quảng cáo.

- Đội ngũ công chức, viên chức:

+ Biên chế được giao: 90 người, hiện sử dụng 80.

+ Hợp đồng: 60 người.

- Thời lượng phát sóng và tiếp sóng

* Kênh Phát thanh:

+ Thời lượng tiếp sóng chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam: VOV1: 19 giờ/ngày, VOV2: 9 giờ/ngày, VOV3: 17 giờ/ngày.

+ Thời lượng phát sóng chương trình của Đài tỉnh (PTQ): 13 giờ/ngày.

* Kênh Truyền hình:

+ Thời lượng tiếp sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam từ VTV1 đến VTV9 là 24 giờ/ngày.

+ Thời lượng phát sóng chương trình của Đài tỉnh (PTQ): 18 giờ 30 phút/ngày.

- Về kinh phí hoạt động: Chủ yếu ngân sách nhà nước cấp, tự đảm bảo một phần kinh phí từ nguồn thu dịch vụ, quảng cáo.

3. Tạp chí Cẩm Thành

- Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giấy phép hoạt động báo chí: Giấy phép xuất bản số 401/GP-BTTTT ngày 12/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban biên tập: Tổng biên tập (nghỉ hưu từ ngày 01/9/2019), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời chịu trách nhiệm hoạt động của Tạp chí; 01 trưởng Phòng Biên tập phóng viên (chuyên trách); 01 trưởng Phòng Trị sự hành chính (chuyên trách); 01 phóng viên (chuyên trách), 01 nhân viên Phòng Trị sự hành chính (chuyên trách).

- Hoạt động xuất bản, phát hành:

+ Xuất bản: 06 số/năm;

+ Khuôn khổ: 16 x 24 cm; 120 trang (116 trang ruột, 4 trang bìa in màu);

+ Phát hành: 600-1.500 bản/kỳ xuất bản.

- Về kinh phí hoạt động: Ngân sách nhà nước cấp (nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

4. Tạp chí Sông Trà

- Cơ quan chủ quản: Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

- Giấy phép hoạt động báo chí: Giấy phép xuất bản số 666/GP-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban biên tập: 01 Tổng biên tập (kiêm nhiệm); 01 phó trưởng Phòng trị sự (chuyên trách); 01 kế toán (kiêm nhiệm); 01 thiết kế đồ họa (chuyên trách).

- Hoạt động xuất bản, phát hành:

+ Xuất bản: 12 số/năm;

+ Khuôn khổ: 16 x 24 cm; 124 trang (120 trang ruột, 4 trang bìa in màu);

+ Phát hành: 600-1.500 bản/kỳ xuất bản.

- Về kinh phí hoạt động: Ngân sách nhà nước cấp.

5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

- Giấy phép hoạt động báo chí: Giấy phép xuất bản s1951/GP-BTTTT ngày 23/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban biên tập: 01 Tổng biên tập (kiêm nhiệm); 02 phó tổng biên tập (kiêm nhiệm) và 22 ủy viên (kiêm nhiệm).

- Hoạt động xuất bản, phát hành:

+ Ngôn ngữ: tiếng Việt;

+ Xuất bản: 03 số/năm;

+ Khuôn khổ: 19 x 27 cm; 200 trang;

+ Phát hành: 200 bản/kỳ xuất bản.

- Về kinh phí hoạt động: Từ nguồn kinh phí tự chủ của trường.

6. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán

- Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Tài chính-Kế toán (Bộ Tài chính).

- Giấy phép hoạt động báo chí: Giấy phép xuất bản số 345/GP-BTTTT ngày 03/9/2013.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban biên tập: 01 Tổng biên tập (kiêm nhiệm); 01 Phó tổng biên tập (kiêm nhiệm) và 09 ủy viên (kiêm nhiệm).

- Hoạt động xuất bản, phát hành:

+ Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Xuất bản: 03 số/năm;

+ Khuôn khổ: 19 x 27cm; 100 trang;

+ Phát hành: 200 cuốn/kỳ xuất bản.

- Về kinh phí hoạt động: Từ nguồn kinh phí tự chủ của trường.

III. Định hướng sắp xếp theo Quy hoạch

- Sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan báo điện tử thuộc Đảng bộ tỉnh, 01 cơ quan tạp chí thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn tạp chí.

- Tỉnh có 01 Đài Phát thanh-Truyền hình với 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đổi mới hoạt động theo hướng tăng cường sản xuất các chương trình địa phương, mở rộng liên kết sản xuất chương trình bảo đảm các chương trình sản xuất trong tỉnh, trong nước đạt tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng. Chương trình khai thác từ các kênh truyền hình nước ngoài tập trung vào các nội dung tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng. Duy trì việc phát sóng qua vệ tinh và các nền tảng khác, thực hiện hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất.

IV. Phương án sắp xếp

1. Đối vi báo in

Báo Quảng Ngãi không thực hiện điều chỉnh, sắp xếp, tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển.

2. Đối vi tạp chí in

Sau khi sắp xếp, tỉnh từ 4 tạp chí còn 3 tạp chí, cụ thể như sau:

- Giải thể Tạp chí Cẩm Thành thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giữ nguyên Tạp chí Sông Trà thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh.

- Giữ nguyên Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Tài chính Kế toán.

Xây dng Đán đổi mới nội dung và hình thức các tạp chí khoa học phù hp với xu hướng phát triển của các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

3. Đối vi phát thanh, truyền hình

- Tiếp tục duy trì Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi hoạt động với 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu giải trí, thưng thức văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân.

- Đến năm 2025, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động.

4. Đối vi báo điện tử, tạp chí điện tử

- Báo Quảng Ngãi được tiếp tục duy trì Báo điện tử, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phù hp với xu hướng phát triển của loại hình báo chí điện tử.

- Tạp chí Sông Trà có Trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc Tạp chí điện tử (phiên bản của Tạp chí in).

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đầu tư nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hp của Đài.

4. Lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 2019-2020

- Quý IV/2019: ban hành Kế hoạch thực hiện Đán “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án, lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ngãi.

- Sau khi Kế hoạch của tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt sẽ tiến hành giải thể Tạp chí Cẩm Thành thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ngãi.

- Đến năm 2025 hoàn thành công tác quy hoạch cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan báo chí sau:

+ Báo Quảng Ngãi in và Quảng Ngãi điện tử.

+ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

+ Tạp chí Sông Trà thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh.

+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

+ Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Tài chính-Kế toán.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

- Thẩm tra, góp ý Đề án, phương án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kim tra các cơ quan báo chí thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

2. Sở Tài chính

Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bảo đảm kinh phí cho một số cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo chế độ đặt hàng của Nhà nước và hỗ trợ đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và theo kế hoạch. Trên cơ sở dự toán của các đơn vị lập và căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, Sở tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan thẩm định phương án giải thể Tạp chí Cẩm Thành, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

4. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì xây dựng phương án giải thể Tạp chí Cẩm Thành và sắp xếp biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính của Tạp chí gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Hi Văn hc-Ngh thut tỉnh

Xây dựng phương án đổi mới hoạt động của tạp chí và thiết kế đưa Trang thông tin điện tử tổng hp vào hoạt động. Về lâu dài có thể xây dựng Tạp chí Sông Trà điện tử (phiên bản của Tạp chí in).

6. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tnh và các Tạp chí

- Xây dựng phương án đổi mới hoạt động để thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và từng giai đoạn cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông); đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/cáo);
- Cục Báo chí, Bộ TT&TT;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các Sở: TT&TT, Tài chính, Nội vụ, VH,TT&DL;
- Hội VHNT tỉnh; Hội Nhà báo t
nh;
- Báo Qu
ng Ngãi, Đài PTTH tnh;
- Trường ĐH TCKT, ĐH PVĐ;
- Các Tạp chí;
- VP
UB: C, PCVP, các Phòng N/c, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 05/11/2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219