Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 06/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh c Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (viết tắt là CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quản lý, khai thác, sử dụng thông tin CBCCVC để phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, quy hoạch đào tạo, bi dưỡng đảm bảo được tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- ng dụng được công nghệ thông tin vào việc quản lý CBCCVC để đảm bảo thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

- Hoàn thiện dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, sử dụng thường xuyên, liên tục trên môi trường mạng một cách có hệ thống, đảm bảo hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tập huấn và triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Mỗi CBCCVC đều phải kê khai thông tin cá nhân, thông tin được kê khai phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

- CBCCVC được giao nhiệm vụ cập nhật, quản lý, khai thác hồ sơ phải nắm vững kỹ thuật, cách sử dụng, vận hành phần mềm quản lý.

- Hồ sơ cập nhật vào phn mềm phải được bảo vệ theo chế độ mật và tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiến đthực hiện

- Tháng 01/2018: tổ chức lớp tập huấn Quản trị hệ thống và khai thác, sử dụng phần mềm dành cho đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên làm công tác quản trị máy chủ; tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm quản lý CBCCVC.

- Tháng 02/2018: tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vnội dung kê khai, nhập thông tin đầu vào và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC.

- Tháng 3/2018: các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn phần mềm cho tất cả các đơn vị đầu mối trực thuộc (Báo cáo viên là công chức, viên chức đã được tập huấn tại tỉnh).

- Từ tháng 4/2018 đến hết tháng 6/2018: triển khai ghi Phiếu kê khai thông tin cá nhân; tổ chức nhập dữ liệu vào phn mm, kiểm tra, quyết toán hồ sơ cập nhật.

- Từ tháng 7/2018: tất cả các cơ quan, đơn vị chính thức đồng bộ dữ liệu phần mềm để sử dụng, khai thác, quản lý đồng thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ (thông qua Sở Nội vụ).

2. Thu thập dữ liệu

Nội dung dữ liệu cần thu thập dựa trên các thông tin cơ bản về hồ sơ CBCCVC đã được cụ thể hóa tại Phiếu kê khai thông tin cá nhân, giúp CBCCVC kê khai một cách dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định và phục vụ công tác quản lý, khai thác phù hợp.

3. Cách thức triển khai

- Báo cáo viên cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho công chức, viên chức đầu mối của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cách kê khai thông tin vào các mục quy định tại Phiếu kê khai thông tin cá nhân.

- Công chức, viên chức đầu mối của cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát lại Phiếu kê khai thông tin cá nhân và đối chiếu tính chính xác giữa Phiếu kê khai thông tin cá nhân với hồ sơ gốc của từng CBCCVC trong cơ quan, đơn vị để chuẩn bị cho việc cập nhật thông tin vào phần mềm.

- Phiếu kê khai thông tin sau khi được hoàn thiện, nhập xong dữ liệu của từng cá nhân sẽ được lưu bổ sung vào hồ sơ CBCCVC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hồ sơ.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ni v

- Phối hợp cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn Quản trị hệ thống và khai thác, sử dụng phần mềm dành cho đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên làm công tác quản trị máy chủ; tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm quản lý CBCCVC.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Dự trù kinh phí (thông qua Sở Tài chính) trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

+ Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý CBCCVC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức hướng dẫn việc cập nhật dữ liệu và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC.

- Xây dựng Phiếu kê khai thông tin cá nhân và hướng dẫn các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung kê khai và cách điền thông tin.

- Kiểm tra, rà soát thông tin đã được cập nhật vào phần mềm quản lý.

- Đảm bảo duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, định kỳ vào phần mềm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xlý, dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin.

- Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, bảo quản, bảo đảm an toàn vật lý, phòng chống cháy, nổ, chống sét và các điều kiện khác cho hệ thống máy chủ và trang thiết bị.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý CBCCVC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

4. Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trin khai đến các cơ quan, đơn vị, CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý về nội dung Kế hoạch này.

- Chỉ đạo chặt chẽ CBCCVC thuộc phạm vi quản lý của mình kê khai thông tin chính xác, rõ ràng và hoàn tt phiếu kê khai, nhập dữ liệu vào phần mm quản lý đúng thời gian quy định.

- Cử CBCCVC có chuyên môn, năng lực phù hợp làm đầu mối quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn ghi Phiếu kê khai thông tin cá nhân, cập nhật dliệu (kể cả việc cập nhật bổ sung sau này), vận hành và khai thác phn mềm quản lý, đảm bảo hồ sơ cập nhật phải chính xác, đầy đủ Quyết định bằng văn bản và gi về Sở Nội vụ 01 bản để quản lý, theo dõi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn/vướng mc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) đđược hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT; TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- C
ác sở, ngành tnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- H
ội đặc thù cấp tnh;
- BQL c
ác KCN;
- BQL DA 1; BQL DA 2;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP và các PCVP. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT,
VX, XD, NC, QT, CN, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77