Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Mục tiêu cụ thể

- Góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

- Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

- Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Lạng Sơn đến với các tỉnh bạn và cộng đồng thế giới.

2. Yêu cầu

Tập trung triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở và phù hợp với nhiều đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân; góp phần đấu tranh, phản bác thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Nội dung

- Phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tin về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thực hiện việc tuyên truyền về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn được xây dựng bao gồm: sản phẩm in, video và các sản phẩm thông tin đã được số hóa.

b) Đối tượng tham gia

- Là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo.

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và cơ quan, phóng viên thường trú.

- Cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưởng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thành viên Ban quản lý, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

c) Cơ quan chủ trì

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc.

- Sở Nội vụ chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chính sách, pháp luật và việc chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... Sưu tầm, nghiên cứu, biên tập các tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Cơ quan chủ trì:

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu văn hóa tín ngưỡng dân gian phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về các giá trị văn hóa - tín ngưỡng của dân tộc.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về dân tộc, tôn giáo

a) Nội dung

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn phát huy nếp sống văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư của các dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam ra nước ngoài.

- Tuyên truyền về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong đó chú trọng tuyên truyền về truyền thống lịch sử yêu nước, đoàn kết, sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong bảo vệ sự độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; về công tác xây dựng chính sách, pháp luật và ý thức thực thi chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên không gian mạng trong điều kiện phát triển công nghệ, mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

- Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Ý thức cộng đồng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm.

- Tuyên truyền đấu tranh chống các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác của Nhân dân về các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

b) Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua báo chí, xuất bản phẩm, Trang/Cổng Thông tin điện tử. Chú trọng sản xuất, biên dịch sang tiếng dân tộc trong các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để phát sóng trong các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đăng trên báo Lạng Sơn dành cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh...

- Tuyên truyền thông qua các hình thức khác như hoạt động thông tin cơ sở, tuyên truyền thông qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền trước, trong các buổi chiếu phim; thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các buổi sinh hoạt chung tại thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép phổ biến sản phẩm thông tin; tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, thư viện, điểm bưu điện - văn hóa xã; trong các hội nghị chuyên đề; trên mạng Internet, mạng xã hội,…

- Thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác.

c) Cơ quan thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong hoạt động cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng mở các chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền lưu động trên địa bàn.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

a) Nội dung:

- Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin về dân tộc, tôn giáo.

- Thiết kế vận hành website, ứng dụng trí tuệ nhân tạo triển khai tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo như: tìm kiếm tự động; chuyển ngữ; trưng bày giới thiệu; văn hóa, phong tục tập quán, lễ giáo… để người dân biết, thực hành đối với văn hóa truyền thống và đấu tranh với những hủ tục mê tín dị đoan; truyền đạo trái phép,…

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 (Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Năm 2020: các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối, sắp xếp từ dự toán giao tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

- Năm 2021: căn cứ Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch lập dự toán kinh phí chi tiết cùng với thời gian lập dự toán hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định hoặc thực hiện lồng ghép với các Chương trình, Đề án tương đương khác để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

- Tổng hợp, theo dõi thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo trên báo chí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thông tin sai lệch, ổn định dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

2. Ban Dân tộc tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp ngân sách hiện hành. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Các Sở, ban, ngành; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch này. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền các hoạt động triển khai Kế hoạch này, phát sóng các tài liệu tuyên truyền do các cơ quan chuyên môn cung cấp, tiếp sóng các nội dung tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các Phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

Ghi chú

1

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

1.1

Tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh

Các Sở, ngành,UBND các huyện, thành phố

2020-2021

 

1.2.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng tôn giáo

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

2020-2021

 

2

Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu nội dung truyền thông về dân tộc, tôn giáo

2.1

Xây dựng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc

(bao gồm: sản phẩm in, video và các sản phẩm thông tin đã được số hóa)

Ban Dân tộc tỉnh

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

2020

 

2.2

Xây dựng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo

(bao gồm: sản phẩm in, video và các sản phẩm thông tin đã được số hóa)

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

2020

 

2.3

Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về các giá trị văn hóa - tín ngưỡng dân tộc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

2020

 

3

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về dân tộc, tôn giáo

3.1

Sản xuất, biên dịch sang tiếng dân tộc trong các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

3.2

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thư viện, điểm bưu điện - văn hóa xã

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

3.3

Hoạt động thông tin cơ sở, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

3.4

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào sản xuất, phát hành, đăng tải các sản phẩm thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

2020-2021

 

3.5

Thông qua các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

3.6

Cổng/Trang Thông tin điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

4.1

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin về dân tộc tôn giáo

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

2020-2021

 

4.2

Thiết kế vận hành website, trí tuệ nhân tạo về dân tộc, tôn giáo.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217