Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định s19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tại tỉnh, đảm bảo đạt được các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Xây dựng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Qua đó, tạo điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức có thêm lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Yêu cầu

- Triển khai Đề án với nội dung, lộ trình và phân công thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm tính khoa học, tính khả thi, tính kế tha và phát huy tối đa hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực và các giải pháp, sản phẩm (phần mềm,...) dùng chung hiện có một cách hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm an toàn thông tin.

- Đề cao trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa sở, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

a) Đăng tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý I; Quý II năm 2016.

b) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy trình thực hiện phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tờ rơi, tờ gấp tại các bưu cục của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Lồng ghép gii thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trong các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, năm 2017.

2. Về cơ sở vật chất và kỹ thuật, công nghệ

a) Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tư pháp nâng cấp, bổ sung tính năng của Phần mềm lý lịch tư pháp phiên bản dùng chung cho Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Xây dựng quy trình nghiệp vụ về đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

c) Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Trang bị, nâng cấp đường truyền mạng đáp ứng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

- Trang bị máy móc, phương tiện làm việc phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Công an tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Cử công chức trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu, phí dịch vụ của người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đội ngũ người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

4. Thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý I năm 2016.

5. Triển khai thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý I năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

- Trong điều kiện thực hiện, giao Sở Tư pháp lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phù hợp để phối hợp thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra.

b) Sở Tài chính: Phối hợp tích cực, hiệu quả với Sở Tư pháp trong việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

c) Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp tích cực, hiệu quả với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- NC(A);

-
Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Các Báo, Đài;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A)

- Lưu: VT, Mi02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128