Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông theo Luật Bưu chính, Luật Viễn thông. Ngành thông tin và truyền thông của tỉnh nhà từng bước được đầu tư phát triển, trong đó hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển rộng khắp, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo cơ sở hạ tầng cung cấp các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet là những dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, do sự đặc thù về địa bàn và quy mô mạng lưới bưu chính, viễn thông rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Do đó việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các hành vi trộm cắp cáp, thiết bị, phá hoại thiết bị, mạng lưới, công trình bưu chính viễn thông làm ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới, an ninh thông tin; nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông và internet, để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của người dân.

Nhằm đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với cơ quan Báo, Đài và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và internet đến mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông và internet thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet.

c) Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet như: xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;…

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm để phát hiện những hạn chế và tham mưu, đề xuất kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan rà soát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tăng cường công tác bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin hoạt động bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp.

c) Thường xuyên thông tin đến các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông và internet để tuyên truyền, kích động, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và phá hoại các công trình bưu chính, viễn thông, internet, truyền hình gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn.

d) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, điều tra, xử lý các loại tội phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, truyền hình cáp.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp; cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

4. Các Sở, Ban, ngành

a) Các Sở, Ban, ngành sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet có trách nhiệm phối hợp bảo vệ an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng. Quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý nâng cao ý thức, trách nhiệm về tham gia đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và mạng mạng internet trong trao đổi thông tin.

b) Kịp thời cung cấp thông tin đến Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông các hành vi lợi dụng cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet để thực hiện các hành vi vi phạm luật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự,...

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bưu chính, viễn thông và internet đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, mạng lưới trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn mình quản lý.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương.

d) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

6. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và truyền hình cáp

a) Chủ động xây dựng kế hoạch và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm ngăn chặn các hoạt động tấn công, đột nhập, phá hoại; chú trọng phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao độ an toàn của hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp; có kế hoạch dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố xảy ra đối với hệ thống, mạng lưới, trang thiết bị bưu chính, viễn thông và truyền hình cáp nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp; Tăng cường công tác rà soát, chỉnh trang, cải tạo mạng cáp, ngầm hóa các tuyến cáp tại các khu vực trung tâm đô thị; đẩy mạnh sử dụng chung, trao đổi cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

c) Xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin; Kịp thời thông báo, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp điều tra xác minh, xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp.

d) Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49