Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2005/CT-UBNDT Về việc triển khai các ứng dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu và phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 do UỶ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 04/2005/CT-UBNDT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trương Minh Chánh
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/CT-UBNDT

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM DÙNG CHUNG THUỘC ĐỀ ÁN 112

Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2005 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 1136/QĐ.HC.02, ngày 23/8/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) đến nay đã xây dựng và hoàn thiện được các dịch vụ cơ bản trên Trung tâm tích hợp dữ liệu để triển khai phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 Chính phủ; hiện có 12 đường cáp quang kết nối mạng cục bộ từ các Sở, Ban ngành về Trung tâm tích hợp dữ liệu (dự kiến trong năm 2005 sẽ kết nối thêm 4 đơn vị); đã đào tạo được 320 lượt cán bộ công chức kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hệ soạn thảo văn bản và khai thác thông tin trên mạng diện rộng của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa xây dựng được các quy trình xử lý văn bản để ứng dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc; chưa bố trí cán bộ tại chỗ có đủ năng lực để tiếp nhận các ứng dụng và khắc phục sự cố máy tính; đặt biệt là việc bố trí vµ phân công trách nhiệm cho cán bộ công chức cập nhật thông tin tác nhiệp, thông tin chuyên ngành vào hệ thống cơ sở dữ liệu và thực hiện gởi các báo cáo qua mạng. Một số Sở, Ban ngành vẫn còn “cát cứ” thông tin, điều đó đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai mạng diện rộng của tỉnh. Do đó, để ứng dụng có hiệu quả hệ thống Trung Tâm tích hợp dữ liệu và triển khai phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 bao gồm gồm: Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội, Hệ quản lý hồ sơ công việc và Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành theo Công văn 311/CV-BĐH 112, ngày 14/09/2004 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ Trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

1- Thủ Trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị bố trí và cũng cố Bộ phận quản trị mạng có khả năng khắc phục sự cố kỹ thuật cho đơn vị; đồng thời tiếp nhận chương trình ứng dụng thuộc Đề án 112 tỉnh; phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị tư vấn cài đặt dịch vụ cơ bản và triển khai các phần mềm dùng chung; tổ chức lại bộ phận tổng hợp phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng, ban và cá nhân chịu trách nhiệm cập nhật từng chỉ tiêu kinh tế xã hội và thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua mạng được quy định tại Chương II, quy định tạm thời về quản lý, sử dụng mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Sóc Trăng đuợc bàn hành kèm theo Quyết định số 184/1999/QĐ.UBNDT, ngày 15/12/1999 của UBND tỉnh Sóc Trăng; rà soát và điều chỉnh quy trình xử lý văn bản bao gồm quá trình tiếp nhận, xử lý (luân chuyển nội bộ) và ban hành văn bản để xây dựng quy trình chuẩn, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các phần mềm dùng chung của Chính phủ; tuyển chọn và bố trí cán bộ đào tạo ứng dụng và khai thác thông tin theo Kế hoạch số 01/KH.BĐHĐA112.05, ngày 23/2/2005 của Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Sóc Trăng về Đào tạo sử dụng các hệ thống thông tin điện tử thuộc Đề án 112 Chính phủ.

2- Ban Quản lý dự án xây dựng phần mềm dùng chung và đơn vị tư vấn khảo sát phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị đánh giá lại hiện trang về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh để triển khai các dịch vụ cơ bản và phần mềm dùng chung.

3- Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn cho UBND các huyện thị sớm lập kế hoạch triển khai nguồn vốn đầu tư trang thiết bị theo đúng chương trình mục tiêu trong năm 2005 đảm bảo trang thiết bị cho các đơn vị triển khai và ứng dụng phần mềm dùng chung theo Công văn số 1579/CV.HC.04, ngày 29/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn triển khai Đề án 112 trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, ưu tiên đầu tư cho Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị, các Phòng Tài chính, kế hoạch, Nông nghiệp, Thống kê, Lao động thương binh xã hội và Giáo dục…

4- Văn phòng UBND tỉnh sớn xây dựng kế hoạch triển khai vốn năm 2005 mua sắm trang thiết bị cần thiết, đảm bảo điều kiện cho triển khai phần mềm dùng chung và triển khai hệ thống cáp quang theo kế hoạch .

5- Ban quản lý Dự án xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu xây dựng và hoàn thiện các hệ thống bảo mật, an ninh mạng và xây dựng các chính sách truy nhập, các cổng dịch vụ được phép truy nhập trên Trung tâm Tích hợp dữ liệu và mạng Internet.

6- Định kỳ hàng tháng Thủ Trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị tổng hợp tình hình triển khai phần mềm dùng chung và kết quả cập nhật thông tin của cán bộ, công chức đơn vị mình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban điều hành Đề án 112 tỉnh trước ngày 25 hàng tháng. Ban điều hành Đề án 112 tỉnh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban 112 Chính phủ để có chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là một số biện pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành việc triển khai các phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị khẩn trương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh,
- CT và các PCT. UBND tỉnh,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ,
- Các Sở, Ban ngành tỉnh,
- UBND các huyện, thị,
- Đài PT-TH, Báo ST,
- Lưu (HC-TH-NC-LT).

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Trương Minh Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2005/CT-UBNDT Về việc triển khai các ứng dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu và phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 do UỶ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53