Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Số hiệu: 89/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 11/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi, bãi bỏ một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm

Ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bãi bỏ một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, Thông tư 89/2020 sửa đổi, bổ sung 04 Thông tư, bao gồm:

- Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi;

- Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

- Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm;

- Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Bên cạnh đó, Thông tư 89/2020 còn bãi bỏ 02 Thông tư sau đây:

- Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014  hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014;

- Thông tư 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014.

(02 Thông tư nêu trên bị bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2021).

Thông tư 89/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2020.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2020/TT-BTC

Hà Hội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, THÔNG TƯ SỐ 105/2016/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM, THÔNG TƯ SỐ 195/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, THÔNG TƯ SỐ 115/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN, BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 116/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THỰC HIỆN BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ THÔNG TƯ SỐ 43/2016/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 116/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THỰC HIỆN BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2016/NĐ-CP) và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, bao gồm hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm và đào tạo đại lý bảo hiểm; chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, văn phòng đại diện và các mẫu biểu; thành tập và hoạt động của Ban kiểm soát khả năng thanh toán".

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm), chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là chi nhánh nước ngoài), doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm".

3. Gạch đầu dòng thứ nhất tiết a điểm 3.1 khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"- Phương pháp trích lập:

+ Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 05 năm trở xuống: Phương pháp phí bảo hiểm thuần.

+ Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 05 năm:

• Đối với bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ: Phương pháp phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh bởi hệ số Zillmer 3% số tiền bảo hiểm. Phí thuần được điều chỉnh dùng để tính dự phòng không được cao hơn 100% phí bảo hiểm thực tế thu được.

• Đối với bảo hiểm tử kỳ: Phương pháp phí bảo hiểm thuần điều chỉnh FPT 12 tháng"

4. Bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 21 như sau:

“4. Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

5. Khoản 3 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính. Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đã khai thác trong năm tài chính".

6. Khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm:

Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hạch toán hoa hồng môi giới bảo hiểm vào doanh thu tương ứng với khoản phí bảo hiểm và thời điểm hạch toán doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo quy định tại điểm 1.1, điểm 1.2 và điểm 1.3 khoản 1 Điều 21 Thông tư này.

Đối với các khoản phải chi để giảm thu như giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm: hạch toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền".

7. Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 Điều 23 như sau:

“1a. Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

8. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 31. Trách nhiệm lập và gửi báo cáo

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm định kỳ, đột xuất; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều 80, Điều 94 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và Điều 32, Điều 33 Thông tư này.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, báo cáo cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của mình”.

9. Bổ sung khoản 3a và 3b sau khoản 3 Điều 32 như sau:

"3a. Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện lập và gửi cho Bộ Tài chính báo cáo cung cấp dịch vụ phụ trợ theo năm và kèm theo bản mềm, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 1-PTBH ban hành kèm theo Thông tư này;

- Báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 2-PTBH ban hành kèm theo Thông tư này;

- Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm: Mẫu số 3-PTBH ban hành kèm theo Thông tư này.

3b. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện lập và gửi cho Bộ Tài chính báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo năm và kèm theo bản mềm cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 4-PTBH ban hành kèm theo Thông tư này.”

10. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động, thay thế Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

"4. Nghĩa vụ báo cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm:

a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính về hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài kèm theo bản sao văn bản xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính hàng quý về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:

- Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên của quý đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo;

- Thời hạn gửi báo cáo là ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc quý.

c) Phương thức gửi Báo cáo: gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin Báo cáo của Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin Báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành)”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn định giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

"1. Căn cứ tình hình, kết quả hoạt động, công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, báo cáo tài chính của năm tài chính trước liền kề đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính quả đánh giá, xếp loại và việc thực hiện các biện pháp nêu tại Điều 6 Thông tư này, cụ thể:

- Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm;

- Phương thức gửi báo cáo: gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin Báo cáo của Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành)”.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản:

1. Khoản 8 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“8. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập Báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 6, Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

- Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên của quý đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc quý;

- Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Thời gian gửi Báo cáo chậm nhất sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày kết thúc năm;

- Phương thức gửi Báo cáo: gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin Báo cáo của Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành)."

2. Điểm a khoản 8 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Định kỳ hàng tháng và năm, doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 8, báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:

- Báo cáo tháng: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 đến ngày kết thúc của tháng báo cáo. Thời hạn gửi Báo cáo chậm nhất là mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc tháng;

- Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm Báo cáo. Thời hạn gửi Báo cáo chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm;

- Phương thức gửi báo cáo: gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin Báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành).”

Điều 5. Bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các hội và đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, DNBH, DNTBH, DNMGBH, CNNN;
- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

Mẫu số 1-PTBH. Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày   tháng   năm 20...

BÁO CÁO

Về tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

1. Thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tên doanh nghiệp:

2. Kỳ báo cáo từ ...............đến ...............

STT

Đối tượng sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Dịch vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm

Dịch vụ tính toán bảo hiểm

Dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm

Dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Số lượng hợp đồng

Doanh thu (triu đồng)

Số lượng hợp đồng

Doanh thu (triu đồng)

Số lượng hợp đồng

Doanh thu (triu đồng)

Số lượng hợp đồng

Doanh thu (triu đồng)

Số lượng hợp đồng

Doanh thu (triu đồng)

I

Cá nhân

1

...

II

Tchức

1

DNBH A

....

Tng cộng (I + II)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 2-PTBH. Báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày   tháng   năm 20...

BÁO CÁO

Về cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

1. Thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tên doanh nghiệp:

2. Kỳ báo cáo từ ..... đến .....

1. Số lượng cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm tăng/giảm trong kỳ

TT

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tổng số cá nhân tăng trong kỳ

Tổng số cá nhân giảm trong kỳ

Tổng số cá nhân đang hoạt động

1

vn bảo hiểm

2

Đánh giá rủi ro bảo hiểm

3

Tính toán bảo him

4

Giám định tổn thất bảo hiểm

5

Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Tng cộng

2. Danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm:

STT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMTND/ Hộ chiếu

Quốc tịch

Chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Hợp đng lao động

Số hiệu chng chỉ

Ngày cp

Tên cơ sở đào tạo cấp

Công văn công nhận/ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

S

Ngày

Ngày bt đầu

Ngày kết thúc

1

Tư vn bảo hiểm

1

2

...

II

Đánh giá rủi ro bảo hiểm

1

...

III

Tính toán bảo hiểm

1

...

IV

Giám định tổn thất bảo hiểm

1

...

V

Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

1

...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3-PTBH. Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp phụ trợ bảo hiểm qua biên giới
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày   tháng   năm 20...

BÁO CÁO

Về tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

1. Thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tên doanh nghiệp:

2. Kỳ báo cáo từ ..... đến .....

TT

Loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm/Tên cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Quốc tịch/Trụ sở chính

Số lượng hợp đồng phụ trợ bảo hiểm tham gia cung cấp

Doanh thu (triệu đồng)

I

Tư vn bảo hiểm

1

Tên cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

....

II

Đánh giá rủi ro bảo hiểm

1

Tên tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

....

III

Tính toán bảo hiểm

1

Tên tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

....

IV

Giám định tổn thất bảo hiểm

1

Tên tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

....

V

Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

1

Tên tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

....

Tổng cộng

Tổng số hợp đồng

Tổng

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4-PTBH. Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày   tháng   năm 20...

BÁO CÁO

Về tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

1. Thông tin doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tên doanh nghiệp:

2. Kỳ báo cáo từ .... đến ....

TT

Đối tượng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

CMTND/Số giấy phép đăng ký kinh doanh

Quốc tịch/Trụ sở chính

Slượng hp đồng

Chi phí sử dụng (triệu đồng)

Sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

1

2

3

4

5

6

7

A

Cá nhân cung cấp dịch vụ

1

Cá nhân 1

...

B

Tổ chức cung cấp dịch vụ

I

Tư vn bảo hiểm

1

Tên tổ chức 1

...

II

Đánh giá rủi ro bảo hiểm

1

Tên t chức 1

...

III

Tính toán bảo hiểm

1

Tên tổ chức 1

...

IV

Giám đnh tổn tht bo him

1

Tên t chức 1

...

V

H tr giải quyết bồi thường bảo hiểm

1

Tên tổ chức 1

2

...

Ghi chú: Cột số 7 đánh dấu X trong trường hợp sử dụng cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 1

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Số: ..../GP/KDBH

Ngày:

Cấp tại: Hà Nội

Nơi cấp: Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../GP/KDBH

Hà Nội, ngày   tháng   năm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bo him số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ ngày 14/9/2019;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung tại một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018;

Xét đơn và hồ sơ ngày... tháng.... năm... của (các) chủ đầu tư xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động [tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập];

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Cho phép [Tên chủ đầu tư/sáng lập viên công ty]

- Nếu là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú;

- Nếu là doanh nghiệp, tổ chức phải ghi rõ:

+ Tên và địa chỉ giao dịch

+ Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;

+ Họ tên, chức vụ của người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

được thành lập [tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có); địa chỉ giao dịch; tư cách pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập (trường hợp thành lập chi nhánh thì ghi rõ tên, địa chỉ giao dịch của chi nhánh)] để kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm/môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định khác của pháp luật và các quy định tại Giấy phép này.

Doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp bảo hiểm).

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam (trường hợp thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Điều 2. Vốn

Vốn điều lệ của [tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập]; (hoặc vốn được cấp của [tên chi nhánh nước ngoài được thành lập]) là:.... (nêu bằng số và bằng chữ), trong đó:

Tên chủ đầu tư

Số vốn góp tính bằng tiền

Tỷ lệ %

a. Cổ đông (thành viên) sáng lập:

.............................................

..........................................

...........

.............................................

..........................................

...........

b. Cổ đông (thành viên) (không phải là cổ đông (thành viên) sáng lập góp từ 10% vốn điều lệ trở lên:

.............................................

..........................................

...........

.............................................

..........................................

...........

Điều 3. Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động

[Tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập] được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:

3.1. Lĩnh vực kinh doanh: [bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm].

3.2. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:

[Kinh doanh bảo hiểm]:

[Kinh doanh tái bảo hiểm]:

[Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất]:

[Giám định tổn thất]:

[Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn]:

[Quản lý quỹ và đầu tư vốn]:

[Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật]:

[Hoạt động môi giới bảo hiểm: chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm]

[Hoạt động phụ trợ bảo hiểm: tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm]

3.3. Địa bàn hoạt động: [trên phạm vi cả nước hay trong những khu vực địa lý nhất định]

3.4. Đối tượng khách hàng.

Điều 4. Thời hạn hoạt động

[Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập] được phép hoạt động trong thời hạn [          ] năm.

Điều 5. Điều kiện hoạt động

Trong quá trình hoạt động, [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập] phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ của doanh nghiệp/Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh.

Điều 6. Hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép thành lập và hoạt động này có hiệu lực từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập] phải hoàn thành các thủ tục để chính thức hoạt động theo quy định của pháp luật và phải thông báo kết quả tiến hành các thủ tục trên cho Bộ Tài chính.

Điều 7. Cấp Giấy phép

Giấy phép thành lập và hoạt động này được lập thành 8 bản chính: 1 bản cấp cho [tên của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập/doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài xin thành lập chi nhánh tại Việt Nam/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm]; 4 bản lưu tại Bộ Tài chính; 1 bản gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh nơi doanh nghiệp, chi nhánh đặt trụ sở chính; 1 bản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 bản gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 89/2020/TT-BTC

Hanoi, November 11, 2020

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 50/2017/TT-BTC DATED MAY 15, 2017 OF THE MINISTRY OF FINANCE ON GUIDELINES FOR GOVERNMENT’S DECREE NO. 73/2016/ND-CP DATED JULY 01, 2016 ON ELABORATION OF THE LAW ON INSURANCE BUSINESS AND THE LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON INSURANCE BUSINESS, CIRCULAR NO. 105/2016/TT-BTC DATED JUNE 29, 2016 OF THE MINISTRY OF FINANCE ON GUIDELINES FOR OUTWARD PORTFOLIO INVESTMENT BY SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, INVESTMENT COMPANIES AND INSURANCE ENTERPRISES, CIRCULAR NO. 195/2014/TT-BTC DATED DECEMBER 17, 2014 OF THE MINISTRY OF FINANCE PROVIDING GUIDELINES FOR ASSESSING AND RANKING INSURANCE ENTERPRISES, CIRCULAR NO. 115/2014/TT-BTC DATED AUGUST 20, 2014 OF THE MINISTRY OF FINANCE PROVIDING GUIDANCE ON THE INSURANCE POLICY STIPULATED IN THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 67/2014/ND-CP DATED JULY 07, 2014 ON SEVERAL POLICIES ON FISHERY DEVELOPMENT, AND REPEAL OF CIRCULAR NO. 116/2014/TT-BTC DATED AUGUST 20, 2014 OF THE MINISTRY OF FINANCE PROVIDING GUIDANCE ON CERTAIN FINANCIAL ISSUES FOR INSURANCE ENTERPRISES PROVIDING INSURANCE UNDER GOVERNMENT'S DECREE NO. 67/2014/ND-CP DATED JULY 07, 2014 ON SEVERAL POLICIES ON FISHERY DEVELOPMENT AND CIRCULAR NO. 43/2016/TT-BTC DATED MARCH 03, 2016 OF THE MINISTRY OF FINANCE ON AMENDMENTS TO ARTICLE 5 OF THE CIRCULAR NO. 116/2014/TT-BTC DATED AUGUST 20, 2014 OF THE MINISTRY OF FINANCE PROVIDING GUIDANCE ON CERTAIN FINANCIAL ISSUES FOR INSURANCE ENTERPRISES PROVIDING INSURANCE UNDER GOVERNMENT'S DECREE NO. 67/2014/ND-CP DATED JULY 07, 2014 ON SEVERAL POLICIES ON FISHERY DEVELOPMENT

Pursuant to the Law on Insurance Business dated December 09, 2000;

Pursuant to the Law on Amendments to the Law on Insurance Business dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Amendments to the Law on Insurance Business and the Law on Intellectual Property dated June 14, 2019;

Pursuant to the Government's Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 80/2019/ND-CP dated November 01, 2019 on amendments to the Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business; the Government’s Decree No. 98/2013/ND-CP dated August 28, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on insurance business and lottery business amended by the Government’s Decree No. 48/2018/ND-CP dated March 21, 2018;

Pursuant to the Government’s Decree No. 09/2019/ND-CP dated January 24, 2019 on regulations on reporting by state administrative agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Director of the Insurance Supervisory Authority;

The Minister of Finance hereby promulgates a Circular on amendments to Circular No. 50/2017/TT-BTC dated May 15, 2017 of the Ministry of Finance on guidelines for Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular No. 105/2016/TT-BTC dated June 29, 2016 of the Ministry of Finance on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular No. 195/2014/TT-BTC dated December 17, 2014 of the Ministry of Finance providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises, Circular No. 115/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on the insurance policy stipulated in the Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development, and repeal of Circular No. 116/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development and Circular No. 43/2016/TT-BTC dated March 03, 2016 of the Ministry of Finance on amendments to Article 5 of the Circular No. 116/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development.

Article 1. Amendments to Circular No. 50/2017/TT-BTC dated May 15, 2017 of the Ministry of Finance on guidelines for Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business

1. Article 1 is amended as follows:

“Article 1. Scope

This Circular provides guidelines for the Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 and the Government's Decree No. 80/2019/ND-CP dated November 01, 2019, with regard to operation of insurance enterprises, branches of foreign non-life insurers, insurance broker enterprises; financial regulations for insurance enterprises, branches of foreign non-life insurance enterprises, insurance broker enterprises; insurance agents and insurance agent training facilities; regulations on reporting and information disclosure by insurance enterprises, branches of foreign non-life insurance enterprises, insurance broker enterprises, organizations and individuals providing auxiliary insurance services, representative offices and forms; establishment and operation of Solvency Control Committee”.

2. Article 2 is amended as follows:

“Article 2. Regulated entities

This Circular applies to enterprises providing life insurance, non-life insurance, health insurance and reinsurance (hereinafter referred to as “insurers”), branches of foreign non-life insurance enterprises in Vietnam (hereinafter referred to as “foreign branches”), insurance broker enterprises, representative offices of insurance enterprises, foreign insurance broker enterprises, organizations and individuals providing auxiliary insurance services and other organizations and individuals involved in insurance business activities”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“-Method of setting aside:

+ Insurance policies with a term of less than or equal to 5 years: net premium valuation.

+ Insurance policies with a term of more than 5 years:

● For term permanent life insurance, whole life insurance, endowment insurance, and annuity: The zillmerisation adjusts 3% of sum insured. The net premium to be adjusted may not account for more than 100% of insurance premium that has been earned.

● For term life insurance: Net premium valuation with adjustment of 12-month full preliminary term”

4. Clause 4 is added after Clause 3 of Article 21 as follows:

 “4. Revenue from provision of auxiliary insurance services: the insurer/foreign branch shall record such revenue as revenue after fully or partially providing services, regardless of collected or uncollected amounts”.

5. Clause 3 of Article 22 is amended as follows:

“3. The non-life insurer or foreign branch spends a maximum amount of 50% of insurance commission of insurance policies in the fiscal year on agent commendation and agent financial aid. Regarding health insurance line, the non-life insurer or foreign branch spends a maximum amount of 100% of insurance commission of health insurance policies in the fiscal year on agent commendation and agent financial aid”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. Revenue from insurance brokerage:

Broker’s commissions: The insurance broker shall record broker's commissions as revenues equivalent to insurance premiums and the time of recording revenues of insurer/foreign branch as prescribed in Point 1.1, Point 1.2 and Point 1.3 of Clause 1 Article 21 of this Circular. For amounts payable recorded as a decrease in income namely broker’s commission decrease and refund of broker’s commission: record as a decrease in income upon occurrence of transactions with evidence for payment, regardless of paid or unpaid amounts”.

7. Clause 1a is added after Clause 1 of Article 23 as follows:

 “1a. Revenue from provision of auxiliary insurance services: the insurance broker shall record such revenue as revenue after fully or partially providing services, regardless of collected or uncollected amounts”.

8. Article 31 is amended as follows:

“Article 31. Responsibilities for preparing and sending statements/reports

1. Insurers, foreign branches and insurance brokers have the responsibility to prepare and send financial statements, statistical and technical reports and reports on use of auxiliary insurance services on a periodic or ad hoc basis; auxiliary insurance service providers shall prepare and send reports on provision of auxiliary insurance services as prescribed in Articles 80 and 94 of the Decree No. 73/2016/ND-CP and Articles 32 and 33 of this Circular.

2. Insurers, foreign branches, insurance brokers and auxiliary insurance service providers shall take responsibility for the accuracy and truthfulness of their financial statements, statistical and technical reports, reports on use of auxiliary insurance services and reports on provision of auxiliary insurance services”.

9. Clauses 3a and 3b are added after Clause 3 of Article 32 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Annual report on provision of auxiliary insurance services: Form No. 1-PTBH enclosed herewith;

- Report on individuals directly providing auxiliary insurance services: Form No. 2-PTBH enclosed herewith;

- Annual report on provision of cross-border auxiliary insurance services: Form No. 3-PTBH enclosed herewith.

3b. Insurers, foreign branches and insurance brokers using auxiliary insurance services shall prepare and send annual reports on use of auxiliary insurance services enclosed with their soft copies as follows:

Annual report on use of auxiliary insurance services: Form No. 4-PTBH enclosed herewith.”

10. Promulgated together with this Circular is the Appendix 01 – Forms of Establishment and operation license replacing the Appendix 02 promulgated together with the Circular No. 50/2017/TT-BTC.

Article 2. Amendments to Clause 4 Article 19 of the Circular No. 105/2016/TT-BTC dated June 29, 2016 of the Ministry of Finance on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises

“4. Reporting by insurers:

a) Within three (03) working days from the date on which the Vietnam State Bank’s endorses the registered limitation on proprietary trading of outward portfolio investment, an insurance enterprise shall send a report to the Ministry of Finance on such limitation enclosed with the copy of Vietnam State Bank’s written endorsement of the registered limitation on proprietary trading.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The data collection period begins from the 1st of the first month of a quarter to the 30th or 31st of the last month of a quarter in the reporting period;

- The time limit for sending the report is thirty (30) days from the end of each quarter.

c) The report may be sent in person or by email or through the Information and Reporting System of the Ministry of Finance (as the system operates)”.

Article 3. Amendments to Clause 1 Article 7 of the Circular No. 195/2014/TT-BTC dated December 17, 2014 providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises

“1. Every insurer shall send a report on assessment, ranking and implementation of the measures prescribed in Article 6 of this Circular to the Ministry of Finance according to the business performance, business administration, risk management, the financial statement ascertained by an independent auditor of the preceding fiscal year. To be specific:

- The time limit for sending the report is ninety (90) days from the end of the year;

- The report may be sent in person or by email or through the Information and Reporting System of the Ministry of Finance (as the system operates)”.

Article 4. Amendments to the Circular No. 115/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on the insurance policy stipulated in the Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development

1. Clause 8 of Article 13 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Quarterly report: The data collection period begins from the 1st of the first month of a quarter to the 30th or 31st of the last month of a quarter in the reporting period. The time limit for sending the report is thirty (30) days from the end of each quarter;

- Annual report: The data collection period begins from the 1st of the first month of a quarter to December 31 of reporting year. The time limit for sending the report is sixty (60) days from the end of year;

- The report may be sent in person or by email or through the Information and Reporting System of the Ministry of Finance (as the system operates)”.

2. Point a Clause 8 of Article 14 is amended as follows:

“a) On a monthly and annual basis, every insurer shall prepare and submit to the Ministry of Finance a report on provision of crew personal accident insurance according to the form in the Appendix 8, report on provision of hull, equipment and fishing gear insurance according to the form in the Appendix 9 hereof. To be specific:

- Monthly report: The data collection period begins from the 1st to the end of the reporting month. The time limit for sending the report is fifteen (15) days from the end of the month;

- Annual report: The data collection period begins from the 1st of the first month of a quarter to December 31 of reporting year. The time limit for sending the report is ninety (90) days from the end of the year;

- The report may be sent in person or by email or through the Information and Reporting System of the Ministry of Finance (as the system operates)”.

Article 5. Repeal of Circular No. 116/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development and Circular No. 43/2016/TT-BTC dated March 03, 2016 of the Ministry of Finance on amendments to Article 5 of the Circular No. 116/2014/TT-BTC dated August 20, 2014 of the Ministry of Finance providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development as of 01 January, 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from December 26, 2020.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry for consideration./.

 PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

 

Form No. 1-PTBH. Report on provision of auxiliary insurance services
(Promulgated together with the Circular No. 89/2020/TT-BTC of the Minister of Finance)

NAME OF ENTERPRISE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT
PROVISION OF AUXILIARY INSURANCE SERVICES

To: The Ministry of Finance (The Insurance Supervisory Authority)

1. Information about the enterprise providing auxiliary insurance services

Name of the enterprise:

2. Reporting period: from ...............to ...............

No.

User of auxiliary insurance services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Risk assessment service

Actuarial analysis service

Loss assessment service

Claim settlement service

Quantity of policies

Revenue
(million dong)

Quantity of policies

Revenue
(million dong)

Quantity of policies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity of policies

Revenue
(million dong)

Quantity of policies

Revenue
(million dong)

I

Individuals

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Organizations

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Insurance enterpirse A

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

....

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Total (I + II)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

We hereby undertake to take legal responsibility for the accuracy of the above-mentioned information.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LEGAL REPRESENTATIVE OR AUTHORIZED PERSON
(Signature, full name and seal)

 

Form No. 2-PTBH. Report on individuals directly providing auxiliary insurance services
(Promulgated together with the Circular No. 89/2020/TT-BTC of the Minister of Finance)

NAME OF ENTERPRISE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

 

…(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Ministry of Finance (The Insurance Supervisory Authority)

1. Information about the enterprise providing auxiliary insurance services

Name of the enterprise:

2. Reporting period: from ..... to .....

1. Number of individuals directly providing auxiliary insurance services increased/decreased during the period

No.

Auxiliary insurance services

Total number of invididuals increased during period

Total number of invididuals decreased during period

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Consulting

 

 

 

2

Risk assessment

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Actuarial analysis

 

 

 

4

Loss assessment

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Claim settlement

 

 

 

Total

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Full name

Date of birth

ID Card/ Passport Number

Nationality

Auxiliary Insurance Certificate

Employment contract

Certificate number

Date of issue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Official Dispatch on recognition/Decision on approval of test results

 

 

 

 

 

 

 

Number

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Starting date

Ending date

1

Consulting

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Risk assessment

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

III

Actuarial analysis

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

IV

Loss assessment

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

...

 

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

We hereby undertake to take legal responsibility for the accuracy of the above-mentioned information./.

 

PREPARED BY
(Signature and full name)

LEGAL REPRESENTATIVE OR AUTHORIZED PERSON
(Signature, full name and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF ENTERPRISE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

 

…(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT

PROVISION OF CROSS-BORDER AUXILIARY INSURANCE SERVICES

To: The Ministry of Finance (The Insurance Supervisory Authority)

1. Information about the enterprise providing auxiliary insurance services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Reporting period: from ..... to .....

No.

Type of auxiliary insurance service/Name of individual or organization providing cross-border auxiliary insurance services

Nationality/Head office

Quantity of policies

Revenue
(million dong)

I

Consulting

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Name of foreign individual/organization providing cross-border auxiliary insurance services

 

 

 

 

....

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

Risk assessment

 

 

 

1

Name of foreign organization providing cross-border auxiliary insurance services

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

....

 

 

 

III

Actuarial analysis

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Name of foreign organization providing cross-border auxiliary insurance services

 

 

 

 

....

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

Loss assessment

 

 

 

1

Name of foreign organization providing cross-border auxiliary insurance services

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

....

 

 

 

V

Claim settlement

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Name of foreign organization providing cross-border auxiliary insurance services

 

 

 

 

....

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Total

 

Total quantity of policies

Total

We hereby undertake to take legal responsibility for the accuracy of the above-mentioned information information./.

 

PREPARED BY
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No. 4-PTBH. Report on use of auxiliary insurance services
(Promulgated together with the Circular No. 89/2020/TT-BTC of the Minister of Finance)

NAME OF ENTERPRISE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

 

…(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT

USE OF AUXILIARY INSURANCE SERVICES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Information about the enterprise using auxiliary insurance services

Name of the enterprise:

2. Reporting period: from ..... to .....

No.

Users of auxiliary insurance services

ID Card number/Business license number

Nationality/Head office

Quantity of policies

Expenditure on service
(million dong)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4

5

6

7

A

Individuals providing services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Individual 1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

I

Consulting

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Name of organization 1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

 

II

Risk assessment

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Name of organization 1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

...

 

 

 

 

 

III

Actuarial analysis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Name of organization 1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1

Name of organization 1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Claim settlement

 

 

 

 

 

1

Name of organization 1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note: In column 7, tick X if a foreign individual/organization provides cross-border auxiliary insurance services.

 

PREPARED BY
(Signature and full name)

LEGAL REPRESENTATIVE OR AUTHORIZED PERSON
(Signature, full name and seal)

 

Appendix 1

 (Promulgated together with the Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 of the Minister of Finance)

MINISTRY OF FINANCE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ESTABLISHMENT AND OPERATION LICENSE

 

 

 

 

No. ..../GP/KDBH

Date:

Issued in: Hanoi

Place of issue: Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. ..../GP/KDBH

Hanoi, date (dd/mm/yyyy) ….  

 

MINISTER OF FINANCE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Amendments to the Law on Insurance Business No. 61/2010/QH12 dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Amendments to Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property dated September 14, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government's Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 80/2019/ND-CP dated November 01, 2019 on amendments to the Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business; Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2013/ND-CP dated August 28, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on insurance business and lottery business amended by the Government’s Decree No. 48/2018/ND-CP dated March 21, 2018;

In consideration of the application and documents requesting for the License for establishment and operation of [name of the insurer/foreign branch/insurance broker to be established] dated (dd/mm/yyyy);

At the request of the Director of the Insurance Supervisory Authority,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Establishment of the insurer/foreign branch/insurance broker

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the applicant is an individual, his/her full name, date of birth and permanent address shall be clearly specified;

- If the applicant is an enterprise or organization, the following shall be clearly specified:

+ Its name and transaction address

+ Date of establishment, Number of the Establishment license/decision;

+ Full name and position of its representative.

to establish [full name, abbreviated name and business name in Vietnamese and foreign language (if any); transaction address; legal status of the insurer/foreign branch/insurance broker (in the case of applying for establishment of a branch, its name and transaction address shall be specified)] for the purposes of insurance business/re-insurance business/insurance brokerage in accordance with regulations of the Law on Insurance Business, its guiding documents, other regulations of law and regulations set out in this License.

The insurer/insurance broker has its own seal and opens its account at bank in accordance with Vietnam’s law (in the case of applying for establishment of an insurer).

Branch of a foreign non-life insurer is a dependent unit of the foreign non-life insurer, has no legal status and has its obligations and commitments in Vietnam fulfilled by the foreign non-life insurer (in the case of applying for establishment of a branch of a foreign non-life insurer).

Article 2. Capital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of the investor

Ratio %

a. Founding shareholders (members):

.............................................

..........................................

...........

.............................................

..........................................

...........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.............................................

..........................................

...........

.............................................

..........................................

...........

Article 3. Business lines, contents, scope and areas of operation

[Name of the established insurer/foreign branch/insurance broker] is permitted to carry out the following business activities:

3.1. Business line: [life insurance, non-life insurance, health insurance, insurance brokerage, re-insurance].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Insurance business]:

[Re-insurance business]:

[Risk and loss prevention and minimization]:

[Loss assessment]:

[Request for third party’s reimbursements]:

[Fund management and capital investment]:

[Other activities prescribed by the law]:

 [Insurance brokerage: only applicable to insurance brokers]

 [Auxiliary insurance services: consulting, risk assessment, actuarial analysis, loss assessment, claim settlement]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4. Customers.

Article 4. Duration of operation

[Name of the established insurer/foreign branch/insurance broker] is permitted to operate within [          ] years.

Article 5. Conditions for operation

During its operation, [name of the established insurer/foreign branch/insurance broker] shall comply with Vietnam’s law, regulations set out in the establishment and operation license, enterprise’s charter and branch’s regulation on organization and operation.

Article 6. Effect

This License comes into force from the date on which it is signed. Within 12 months from the date of issuing the establishment and operation license, [name of the established insurer/foreign branch/insurance broker] shall complete procedures so as to officially operate in accordance with law and notify results of implementation of the said procedures to the Ministry of Finance.

Article 7. Issuance of license

This License is made into 8 copies: 1 sent to [name of the established insurer/foreign non-life insurer applying for establishment of a branch in Vietnam/insurance broker]; 4 archived at the Ministry of Finance; 1 sent to the People’s Committee of the province where the head office of the enterprise or branch is located; 1 sent to the Ministry of Planning and Investment and 1 sent to the business registration authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE MINISTER
(Signature, full name and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.907

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!