Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 87/2017/TT-BTC chỉ tiêu an toàn tài chính biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khoán

Số hiệu: 87/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 15/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 87/2017/TT-BTC về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Cụ thể, bổ sung hai đối tượng mới phải xác định giá trị rủi ro thị trường khi kết thúc ngày giao dịch đó là:

- Công ty chứng khoán phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm đang lưu hành do công ty chứng khoán phát hành.

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với hợp đồng tương lai.

Ngoài ra, Thông tư 87 cũng quy định chứng khoán của khách hàng mà tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận làm tài sản bảo đảm rồi được tổ chức đó tái cầm cố, ký quỹ không còn là tài sản phải xác định rủi ro thị trường nữa.

Xem công thức tính giá trị rủi ro thị trường tại Điều 9 Thông tư 87/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 10/10/2017).

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty chứng khoán), công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty quản lý quỹ);

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán là công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Giá trị rủi ro thị trường là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra khi giá thị trường của tài sản đang sở hữu và dự kiến sẽ sở hữu theo cam kết bảo lãnh phát hành biến động theo chiều hướng bất lợi.

3. Giá trị rủi ro thanh toán là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc chuyển giao tài sản đúng hạn theo cam kết.

4. Giá trị rủi ro hoạt động là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, do các nguyên nhân khách quan khác.

5. Tổng giá trị rủi ro là tổng các giá trị rủi ro thị trường, giá trị rủi ro thanh toán và giá trị rủi ro hoạt động.

6. Vốn khả dụng là vốn chủ sở hữu có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng chín mươi (90) ngày.

7. Tỷ lệ vốn khả dụng là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị vốn khả dụng và tổng giá trị rủi ro.

8. Bảo lãnh thanh toán là việc cam kết nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm cho việc thanh toán của một bên thứ ba.

9. Thời gian bảo lãnh phát hành là khoảng thời gian từ ngày phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn tính tới ngày thanh toán cho tổ chức phát hành theo cam kết.

10. Vị thế ròng đối với một chứng khoán tại một thời điểm (sau đây gọi là vị thế ròng đối với một chứng khoán) là số lượng chứng khoán đang nắm giữ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, sau khi đã điều chỉnh giảm số chứng khoán cho vay, số chứng khoán được phòng ngừa bởi chứng quyền bán, hợp đồng tương lai và tăng thêm số chứng khoán đi vay phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Vị thế ròng thanh toán đối với một đối tác tại một thời điểm (sau đây gọi là vị thế ròng thanh toán đối với một đối tác) là giá trị khoản cho vay, khoản phải thu sau khi đã điều chỉnh các khoản nợ, khoản phải trả cho đối tác đó.

12. Nhóm tổ chức, cá nhân liên quan tới một tổ chức hoặc một cá nhân (sau đây gọi là nhóm tổ chức, cá nhân liên quan) là tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Là công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của tổ chức đó;

b) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

c) Là tổ chức kinh tế mà cá nhân đó, những người và công ty quy định tại điểm a, b khoản này nắm giữ từ 30% vốn điều lệ trở lên.

13. Giá trị ký quỹ là tổng các giá trị sau:

a) Giá trị bằng tiền, chứng khoán mà tổ chức kinh doanh chứng khoán đóng góp vào quỹ bù trừ của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

b) Giá trị bằng tiền, chứng khoán mà tổ chức kinh doanh chứng khoán ký quỹ cho giao dịch đầu tư, tự doanh, tạo lập thị trường đối với chứng khoán phái sinh;

c) Các khoản ký quỹ bằng tiền và giá trị bảo lãnh thanh toán của ngân hàng trong trường hợp công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có bảo đảm.

14. Khối lượng mở của một chứng khoán phái sinh tại một thời điểm (sau đây gọi là khối lượng mở) là khối lượng chứng khoán phái sinh đang còn lưu hành tại thời điểm đó, chưa được thanh lý hoặc chưa được tất toán.

15. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

16. Chứng quyền có lãi là chứng quyền mua có giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp hơn giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở hoặc chứng quyền bán có giá thực hiện (chỉ số thực hiện) cao hơn giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở.

17. Giá thực hiện là mức giá mà người sở hữu chứng quyền có quyền mua (đối với chứng quyền mua) hoặc bán (đối với chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ ETF) cho tổ chức phát hành, hoặc được tổ chức phát hành dùng để xác định khoản thanh toán cho người sở hữu chứng quyền.

18. Tỷ lệ chuyển đổi cho biết số lượng chứng quyền cần có để quy đổi thành một đơn vị chứng khoán cơ sở.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tính toán.

2. Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn sử dụng để tính giá trị vốn khả dụng và các giá trị rủi ro phải được cập nhật tới thời điểm tính toán.

3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán không phải tính giá trị các loại rủi ro đối với các chỉ tiêu tài sản đã giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này.

4. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán có công ty con, tổ chức kinh doanh chứng khoán tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính dựa trên các khoản mục tài chính riêng của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 phải được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính dùng để chứng minh tổ chức kinh doanh chứng khoán đủ điều kiện đưa ra khỏi tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt và các chuẩn mực kiểm toán khác có liên quan.

6. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thiết lập hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để ghi chép, theo dõi và cập nhật đầy đủ những thông tin tài chính, thông tin chi tiết phục vụ cho việc lập và soát xét, kiểm toán các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính. Ban Giám đốc (ban quản lý điều hành) của tổ chức kinh doanh chứng khoán chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Thông tư này.

Chương II

CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

Mục 1. VỐN KHẢ DỤNG

Điều 4. Vốn khả dụng

1. Vốn khả dụng của công ty chứng khoán xác định theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Vốn góp của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có);

b) Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có);

c) Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - cấu phần vốn (đối với công ty chứng khoán có phát hành trái phiếu chuyển đổi);

d) Vốn khác của chủ sở hữu;

đ) Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý;

e) Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

g) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

h) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;

i) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập phù hợp với quy định của pháp luật;

k) Lợi nhuận chưa phân phối;

l) Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản;

m) Năm mươi phần trăm (50%) phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy định của pháp luật (trong trường hợp định giá tăng), hoặc trừ đi toàn bộ phần giá trị giảm đi (trong trường hợp định giá giảm);

n) Các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

o) Các khoản tăng thêm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

p) Vốn khác (nếu có).

2. Vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ xác định theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Vốn đầu tư của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có);

b) Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có);

c) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

d) Quỹ đầu tư phát triển (nếu có);

đ) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;

e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập phù hợp với quy định của pháp luật;

g) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

h) Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản;

i) Năm mươi phần trăm (50%) phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy định của pháp luật (trong trường hợp định giá tăng), hoặc trừ đi toàn bộ phần giá trị giảm đi (trong trường hợp định giá giảm);

k) Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

l) Các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

m) Các khoản tăng thêm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

n) Vốn khác (nếu có).

3. Vốn khả dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được điều chỉnh giảm cổ phiếu quỹ (nếu có).

Điều 5. Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán

1. Giá trị ký quỹ.

Trường hợp công ty chứng khoán có tài sản đảm bảo để ngân hàng thực hiện bảo lãnh thanh toán khi phát hành chứng quyền có bảo đảm thì giá trị giảm trừ là giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị bảo lãnh thanh toán của ngân hàng; giá trị tài sản đảm bảo được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này.

2. Giá trị tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác có thời hạn còn lại trên chín mươi (90) ngày. Giá trị tài sản được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này.

3. Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các tài sản tài chính ghi theo giá trị ghi sổ, không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 7 Điều này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị ghi sổ so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Các khoản giảm trừ khác xác định theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này như sau:

a) Các chỉ tiêu trong tài sản dài hạn, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 6 Điều này;

b) Các chỉ tiêu trong tài sản ngắn hạn sau:

- Chứng khoán quy định tại khoản 7 Điều này tại chỉ tiêu tài sản tài chính ngắn hạn;

- Các khoản trả trước;

- Các khoản phải thu có thời hạn thu hồi hoặc thời hạn thanh toán còn lại trên chín mươi (90) ngày;

- Các khoản tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên chín mươi (90) ngày;

- Các tài sản ngắn hạn khác, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều này.

c) Các khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến (nếu có) trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét mà chưa được trừ ra khỏi vốn khả dụng theo quy định tại điểm a, b khoản này. Trường hợp tổ chức kiểm toán xác nhận là đã hết ngoại trừ thì tổ chức kinh doanh chứng khoán không phải trừ đi khoản này.

5. Phần giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này không bao gồm các chỉ tiêu sau:

a) Các tài sản phải xác định rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, trừ các chứng khoán theo quy định tại khoản 7 Điều này;

b) Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị ghi sổ;

c) Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản khác;

d) Dự phòng phải thu khó đòi.

6. Khi xác định các chỉ tiêu tài sản giảm trừ khỏi vốn khả dụng quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a, b khoản 4 Điều này, tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm phần giá trị giảm trừ như sau:

a) Đối với tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán, khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản đó xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có), giá trị sổ sách, giá trị còn lại của nghĩa vụ;

b) Đối với tài sản được bảo đảm bằng tài sản của khách hàng, khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị tài sản bảo đảm xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này, giá trị sổ sách.

7. Các chứng khoán dưới đây trong chỉ tiêu tài sản tài chính ngắn hạn và tài sản tài chính dài hạn phải tính giảm trừ khỏi vốn khả dụng:

a) Chứng khoán phát hành bởi các tổ chức có liên quan với tổ chức kinh doanh chứng khoán trong các trường hợp dưới đây:

- Là công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của công ty mẹ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Chứng khoán có thời gian bị hạn chế chuyển nhượng còn lại trên chín mươi (90) ngày kể từ ngày tính toán.

Điều 6. Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ

1. Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các khoản đầu tư, không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 5 Điều này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị ghi sổ so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các khoản giảm trừ khác xác định theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này như sau:

a) Các chỉ tiêu trong tài sản dài hạn, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Các chỉ tiêu trong tài sản ngắn hạn sau:

- Chứng khoán quy định tại khoản 5 Điều này tại chỉ tiêu đầu tư tài chính ngắn hạn;

- Các khoản trả trước;

- Các khoản phải thu có thời hạn thu hồi hoặc thời hạn thanh toán còn lại trên chín mươi (90) ngày;

- Các khoản tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên chín mươi (90) ngày;

- Các tài sản ngắn hạn khác, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều này.

c) Các khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến (nếu có) trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét mà chưa được trừ ra khỏi vốn khả dụng theo quy định tại điểm a, b khoản này. Trường hợp tổ chức kiểm toán xác nhận là đã hết ngoại trừ thì tổ chức kinh doanh chứng khoán không phải trừ đi khoản này.

3. Phần giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này không bao gồm các chỉ tiêu sau:

a) Các tài sản phải xác định rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, trừ các chứng khoán theo quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Dự phòng giảm giá đầu tư;

c) Dự phòng phải thu khó đòi.

4. Khi xác định các chỉ tiêu tài sản giảm trừ khỏi vốn khả dụng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này, tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm phần giá trị giảm trừ như sau:

a) Đối với tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc cho bên thứ ba, thì khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản đó xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có), giá trị sổ sách, giá trị còn lại của nghĩa vụ;

b) Đối với tài sản được bảo đảm bằng tài sản của khách hàng, khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị tài sản bảo đảm xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này, giá trị sổ sách.

5. Các chứng khoán dưới đây trong chỉ tiêu đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn phải tính giảm trừ khỏi vốn khả dụng:

a) Chứng khoán phát hành bởi các tổ chức có liên quan với tổ chức kinh doanh chứng khoán trong các trường hợp dưới đây:

- Là công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của công ty mẹ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Chứng khoán có thời gian bị hạn chế chuyển nhượng còn lại trên chín mươi (90) ngày kể từ ngày tính toán.

Điều 7. Các khoản tăng thêm

1. Toàn bộ phần giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư, tài sản tài chính ghi theo giá trị ghi sổ không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 7 Điều 5, khoản 5 Điều 6 Thông tư này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị ghi sổ so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu bao gồm:

a) Trái phiếu chuyển đổi trừ trường hợp đã được tính là vốn khả dụng tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư này, cổ phiếu ưu đãi do tổ chức kinh doanh chứng khoán phát hành thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:

- Có thời hạn ban đầu tối thiểu là năm (05) năm;

- Không được bảo đảm bằng tài sản của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán chỉ được mua lại trước thời hạn theo đề nghị của người sở hữu hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp sau khi đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 5, 6 Điều này;

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ;

- Trong trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán giải thể, người sở hữu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức kinh doanh chứng khoán đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác;

- Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể cả việc điều chỉnh tăng lãi suất cộng thêm vào lãi suất tham chiếu chỉ được thực hiện sau năm (05) năm kể từ ngày phát hành và được điều chỉnh một (01) lần trong suốt thời hạn trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;

- Đã được đăng ký bổ sung vốn khả dụng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

b) Các công cụ nợ khác thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:

- Là khoản nợ mà trong mọi trường hợp, chủ nợ chỉ được thanh toán sau khi tổ chức kinh doanh chứng khoán đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác;

- Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu là mười (10) năm;

- Không được bảo đảm bằng tài sản của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ;

- Chủ nợ chỉ được tổ chức kinh doanh chứng khoán trả nợ trước hạn sau khi đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 5, 6 Điều này;

- Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể cả việc điều chỉnh tăng lãi suất cộng thêm vào lãi suất tham chiếu chỉ được thực hiện sau năm (05) năm kể từ ngày ký hợp đồng và được điều chỉnh một (01) lần trong suốt thời hạn của khoản vay;

- Đã được đăng ký bổ sung vốn khả dụng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Giới hạn khi tính các khoản tăng thêm cho vốn khả dụng:

a) Giá trị các khoản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này phải tính giảm dần theo nguyên tắc sau:

- Trong thời gian năm (05) năm cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán, chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, sau mỗi năm gần đến hạn chuyển đổi, thanh toán, giá trị các khoản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này phải khấu trừ 20% giá trị ban đầu;

- Trong thời hạn bốn (04) quý cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán, chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì sẽ phải khấu trừ tiếp mỗi quý 25% từ phần giá trị còn lại sau khi đã khấu trừ theo quy định nêu trên.

b) Tổng giá trị các khoản quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng để bổ sung vốn khả dụng tối đa bằng 50% phần vốn chủ sở hữu.

4. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đăng ký bổ sung các khoản nợ quy định tại khoản 2, 3 Điều này vào vốn khả dụng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ đăng ký bổ sung vốn khả dụng bao gồm:

a) Giấy đăng ký theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này về việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, các khoản nợ để bổ sung vốn khả dụng;

b) Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Quyết định của chủ sở hữu về việc sử dụng các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn khả dụng;

c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng vay vốn hoặc tài liệu tương đương, hợp đồng vay hoặc các tài liệu tương đương phải có cam kết của cả hai bên với các nội dung đầy đủ và phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

5. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được mua lại trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, hoặc thanh toán trước hạn các khoản nợ đã đăng ký bổ sung vốn khả dụng trong trường hợp sau:

a) Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi mua lại trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, hoặc thanh toán trước hạn các khoản nợ đã đăng ký sử dụng để bổ sung vốn khả dụng, không xuống dưới mức 180%;

b) Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng quy định tại điểm a khoản này, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải có nguồn vốn mới bổ sung bảo đảm duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu không thấp hơn 180%.

6. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tối thiểu mười lăm (15) ngày trước khi mua lại trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, thanh toán trước hạn các khoản nợ đã đăng ký bổ sung vốn khả dụng. Hồ sơ báo cáo bao gồm:

a) Tài liệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

b) Tài liệu theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này đối với các trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi và khoản nợ mới được sử dụng để bổ sung vốn khả dụng, thay thế cho trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi phải mua lại, khoản nợ phải thanh toán (nếu có).

Mục 2. CÁC GIÁ TRỊ RỦI RO

Điều 8. Giá trị rủi ro hoạt động

1. Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị sau: 25% chi phí duy trì hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng liền kề tính tới thời điểm tính toán, 20% vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

2. Chi phí duy trì hoạt động của công ty chứng khoán được xác định bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

a) Chi phí khấu hao;

b) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính ngắn hạn và tài sản thế chấp;

c) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn;

d) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu;

đ) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản ngắn hạn khác;

3. Chi phí duy trì hoạt động của công ty quản lý quỹ được xác định bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

a) Chi phí khấu hao;

b) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn;

c) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;

d) Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

4. Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động dưới một (01) năm, rủi ro hoạt động được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị sau: ba (03) lần chi phí duy trì hoạt động bình quân hàng tháng tính từ thời điểm tổ chức kinh doanh chứng khoán đi vào hoạt động; hai mươi phần trăm (20%) vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Giá trị rủi ro thị trường

1. Kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thị trường đối với các tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Rủi ro thị trường phải được xác định đối với các tài sản sau:

a) Chứng khoán trên tài khoản tự doanh không bao gồm số lượng chứng quyền có bảo đảm không phát hành hết (đối với công ty chứng khoán), tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán không có nghiệp vụ tự doanh), chứng khoán ủy thác, chứng khoán đầu tư khác. Các chứng khoán trên bao gồm cả số chứng khoán trong quá trình nhận chuyển giao từ bên bán;

b) Chứng khoán nhận hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức khác theo quy định của pháp luật, bao gồm chứng khoán đi vay cho bản thân tổ chức kinh doanh chứng khoán, chứng khoán đi vay thay mặt cho các cá nhân, tổ chức khác;

c) Chứng khoán của khách hàng mà tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận làm tài sản bảo đảm, sau đó được tổ chức kinh doanh chứng khoán sử dụng hoặc cho một bên thứ ba vay phù hợp với quy định của pháp luật;

d) Tiền, các khoản tương đương tiền, công cụ chuyển nhượng, các loại giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

đ) Chứng khoán mà tổ chức kinh doanh chứng khoán bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn chưa phân phối và chưa nhận thanh toán đầy đủ trong thời gian bảo lãnh phát hành.

3. Chứng khoán, tài sản quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm các loại sau:

a) Cổ phiếu quỹ;

b) Chứng khoán quy định tại khoản 7 Điều 5 và khoản 5 Điều 6 Thông tư này;

c) Trái phiếu, các công cụ nợ, giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ đã đáo hạn.

d) Chứng khoán đã được phòng ngừa rủi ro bởi chứng quyền bán hoặc hợp đồng tương lai; Chứng quyền bán và hợp đồng quyền bán được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở.

4. Công thức xác định giá trị rủi ro thị trường đối với tài sản quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này như sau:

Giá trị rủi ro thị trường = Vị thế ròng x Giá tài sản x Hệ số rủi ro thị trường

a) Hệ số rủi ro thị trường xác định theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giá tài sản được xác định theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giá trị rủi ro thị trường của mỗi tài sản xác định theo quy định tại khoản 4 Điều này phải điều chỉnh tăng thêm trong trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán đầu tư quá nhiều vào tài sản đó, ngoại trừ chứng khoán đang trong thời gian bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Giá trị rủi ro được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc sau:

a) Tăng thêm 10% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của một tổ chức chiếm từ trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

b) Tăng thêm 20% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của một tổ chức chiếm từ trên 15% đến 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

c) Tăng thêm 30% trong trường hợp tổng giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của một tổ chức chiếm từ trên 25% trở lên vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

6. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải điều chỉnh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi nếu phát sinh (đối với chứng khoán), hoặc lãi cho vay (đối với tiền gửi và các khoản tương đương tiền, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá) vào giá tài sản khi xác định giá trị rủi ro thị trường.

7. Giá trị rủi ro thị trường đối với số chứng khoán chưa phân phối hết trong thời gian phân phối và có giá giao dịch thấp hơn giá bảo lãnh phát hành từ các hợp đồng bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn được xác định theo công thức sau:

Giá trị rủi ro thị trường = (Qo x Po - Vc) x R x (r +

(Po - P1)

x 100%)

Po

Trong đó:

Qo: là số chứng khoán còn lại chưa phân phối hoặc đã phân phối nhưng chưa nhận thanh toán

Po: là giá bảo lãnh phát hành

Vc: là giá trị tài sản bảo đảm (nếu có)

R : là hệ số rủi ro phát hành

r : là hệ số rủi ro thị trường

P1: là giá giao dịch

a) Giá giao dịch được xác định tùy theo loại chứng khoán tương ứng quy định tại mục 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp phát hành lần đầu ra công chúng, kể cả đấu giá cổ phần hóa lần đầu, đấu thầu trái phiếu, thì giá giao dịch bằng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của tổ chức phát hành được xác định tại thời điểm gần nhất, hoặc giá khởi điểm (nếu không xác định được giá trị sổ sách), hoặc mệnh giá (đối với trái phiếu);

b) Hệ số rủi ro thị trường được xác định tùy theo loại chứng khoán tương ứng quy định tại mục II, III, IV, V, VI, VII của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Hệ số rủi ro phát hành được xác định căn cứ vào khoảng thời gian còn lại tính tới thời điểm kết thúc đợt phân phối theo quy định tại hợp đồng, nhưng không vượt quá thời hạn được phép phân phối theo quy định của pháp luật, như sau:

- Tính tới ngày cuối cùng của thời hạn phân phối, nếu khoảng thời gian còn lại là trên sáu mươi (60) ngày: hệ số rủi ro phát hành bằng 20%;

- Tính tới ngày cuối cùng của thời hạn phân phối, nếu khoảng thời gian còn lại là từ ba mươi (30) ngày tới sáu mươi (60) ngày: hệ số rủi ro phát hành bằng 40%;

- Tính tới ngày cuối cùng của thời hạn phân phối, nếu khoảng thời gian còn lại là dưới ba mươi (30) ngày: hệ số rủi ro phát hành bằng 60%;

- Trong thời gian kể từ ngày kết thúc thời hạn phân phối tới ngày phải thanh toán cho tổ chức phát hành: hệ số rủi ro phát hành bằng 80%.

d) Sau ngày cuối cùng phải thanh toán cho tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thị trường đối với số chứng khoán không thể phân phối hết theo quy định tại khoản 4 Điều này.

đ) Giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này.

8. Công ty chứng khoán phải tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm đang lưu hành do công ty chứng khoán phát hành. Giá trị rủi ro này được xác định theo công thức sau:

Giá trị rủi ro thị trường = (Po x Qo x k - P1 x Q1) x r - MD

Trong đó:

Po: là giá thanh toán của chứng khoán cơ sở tại ngày tính toán do Sở Giao dịch Chứng khoán xác định và công bố

Qo: là số lượng chứng quyền đang lưu hành của công ty chứng khoán.

k : là tỷ lệ chuyển đổi

P1: là giá của chứng khoán cơ sở được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

Q1: là số lượng chứng khoán cơ sở mà công ty chứng khoán dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán chứng quyền có bảo đảm do mình phát hành

r : là hệ số rủi ro thị trường của chứng quyền được xác định theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này

MD: là giá trị ký quỹ khi công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có bảo đảm

a) Chứng khoán cơ sở để tính toán rủi ro thị trường theo công thức nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã có trong phương án phát hành hoặc đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sử dụng chứng khoán này trên tài khoản tự doanh để phòng ngừa rủi ro khi phát hành chứng quyền có bảo đảm;

- Là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm.

b) Trường hợp chứng quyền do công ty chứng khoán phát hành không có lãi như quy định tại khoản 16 Điều 2 Thông tư này, công ty chứng khoán không phải tính rủi ro thị trường đối với chứng quyền đã phát hành nhưng phải tính rủi ro thị trường đối với chứng khoán cơ sở hình thành từ hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền đã phát hành.

c) Công ty chứng khoán phải tính rủi ro thị trường đối với phần chênh lệch giữa giá trị chứng khoán cơ sở do công ty chứng khoán dùng để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm do mình phát hành và giá trị chứng khoán cơ sở cần thiết để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm. Giá trị cần thiết để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm phải tương ứng với giá trị phòng ngừa.

9. Giá trị rủi ro thị trường đối với hợp đồng tương lai được xác định theo công thức sau:

Giá trị rủi ro thị trường

= (

Giá trị thanh toán cuối ngày

-

Giá trị thanh toán mua vào

) x

Hệ số rủi ro thị trường của hợp đồng tương lai

-

Giá trị ký quỹ

Giá trị thanh toán cuối ngày

=

Giá thanh toán cuối ngày

x

Khối lượng mở

Trong đó:

- Giá trị chứng khoán mua vào là giá trị chứng khoán cơ sở mà tổ chức kinh doanh chứng khoán mua vào để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai;

- Giá trị ký quỹ là phần giá trị tài sản mà tổ chức kinh doanh chứng khoán ký quỹ cho giao dịch đầu tư, tự doanh, tạo lập thị trường.

Điều 10. Giá trị rủi ro thanh toán

1. Kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch sau:

a) Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân khác;

b) Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

d) Hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

đ) Hợp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với các tổ chức khác trong tổ hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là tổ chức bảo lãnh phát hành chính;

g) Các khoản phải thu trong hạn của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các khoản phải thu cho khách hàng trong hoạt động môi giới bán chứng khoán;

h) Các khoản phải thu đã quá hạn, kể cả trái phiếu đáo hạn, các giấy tờ có giá, công cụ nợ đã đáo hạn mà chưa được thanh toán;

i) Tài sản quá thời hạn chuyển giao, kể cả chứng khoán trong hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh chứng khoán, chứng khoán của khách hàng trong hoạt động môi giới chứng khoán.

2. Đối với các hợp đồng theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 1 Điều này, giá trị rủi ro thanh toán trước thời hạn nhận chuyển giao chứng khoán, tiền và thanh lý hợp đồng, được xác định như sau:

Giá trị rủi ro thanh toán

=

Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác

x

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán

a) Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác xác định tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của đối tác giao dịch theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán phải được điều chỉnh tăng thêm các khoản cổ tức, trái tức, giá trị quyền ưu đãi nếu phát sinh (đối với chứng khoán), hoặc lãi tiền gửi, lãi cho vay và các khoản phụ phí khác (đối với các khoản tín dụng).

3. Đối với các hợp đồng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này, giá trị rủi ro thanh toán được xác định bằng 30% giá trị còn lại của các hợp đồng bảo lãnh phát hành chưa được thanh toán.

4. Đối với các khoản phải thu quá hạn, chứng khoán chưa nhận chuyển giao đúng hạn theo quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều này, kể cả chứng khoán, tiền chưa nhận được từ các giao dịch, hợp đồng đáo hạn quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 1 Điều này, giá trị rủi ro thanh toán được xác định theo nguyên tắc sau:

Giá trị rủi ro thanh toán

=

Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian

x

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán

a) Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian được xác định căn cứ vào khoảng thời gian quá hạn thanh toán theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán được xác định như sau:

- Đối với các giao dịch mua, bán chứng khoán, cho khách hàng hoặc cho bản thân tổ chức kinh doanh chứng khoán: là giá trị thị trường của hợp đồng tính theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

- Đối với các giao dịch cho vay mua chứng khoán ký quỹ, giao dịch bán có cam kết mua lại, giao dịch mua có cam kết bán lại, vay, cho vay chứng khoán: giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

- Đối với các khoản phải thu, trái phiếu đã đáo hạn, các công cụ nợ đã đáo hạn: là giá trị khoản phải thu tính theo mệnh giá, cộng thêm các khoản lãi chưa được thanh toán, chi phí có liên quan và trừ đi khoản thanh toán đã thực nhận trước đó (nếu có).

5. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm trừ phần giá trị tài sản bảo đảm của đối tác, khách hàng khi xác định giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch này đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đối tác, khách hàng có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và tài sản bảo đảm là tiền, các khoản tương đương tiền, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Bộ Tài chính bảo lãnh phát hành;

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán có quyền định đoạt, quản lý, sử dụng, chuyển nhượng tài sản bảo đảm trong trường hợp đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã thỏa thuận tại các hợp đồng.

6. Giá trị tài sản bảo đảm tính giảm trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này được xác định như sau:

Giá trị tài sản bảo đảm

=

Khối lượng tài sản

x

Giá tài sản

x

(1 - Hệ số rủi ro thị trường)

a) Giá tài sản được xác định theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hệ số rủi ro thị trường được xác định theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Khi xác định giá trị rủi ro thanh toán, tổ chức kinh doanh chứng khoán được bù trừ ròng song phương giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Rủi ro thanh toán liên quan tới cùng một đối tác;

b) Rủi ro thanh toán phát sinh đối với cùng một loại hình giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Việc bù trừ ròng song phương đã được các bên thống nhất trước bằng văn bản.

8. Giá trị rủi ro thanh toán phải được điều chỉnh tăng thêm trong các trường hợp sau:

a) Tăng thêm 10% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiền gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn, hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tổng giá trị các khoản vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), chiếm từ trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu;

b) Tăng thêm 20% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiền gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn, hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tổng giá trị các khoản vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), chiếm từ trên 15% đến 25% vốn chủ sở hữu;

c) Tăng thêm 30% trong trường hợp giá trị hợp đồng tiền gửi, khoản cho vay, khoản phải thu trong hạn, hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán, hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán, tổng giá trị các khoản vay đối với một tổ chức, cá nhân và nhóm tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), hoặc một cá nhân và các bên liên quan tới cá nhân đó (nếu có), chiếm từ trên 25% vốn chủ sở hữu trở lên.

9. Trường hợp đối tác đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán, toàn bộ khoản thiệt hại tính theo giá trị hợp đồng phải được giảm trừ đi từ vốn khả dụng.

Mục 3. TỶ LỆ VỐN KHẢ DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 11. Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo

1. Tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo nguyên tắc sau:

Tỷ lệ vốn khả dụng

=

Vốn khả dụng

x

100%

Tổng giá trị rủi ro

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo theo quy định tại Điều 13 Thông tư này, tình trạng kiểm soát theo quy định tại Điều 14 Thông tư này hoặc kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi ban hành quyết định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức kinh doanh chứng khoán công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Điều 12. Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng

1. Chế độ báo cáo định kỳ

a) Định kỳ hàng tháng, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày kết thúc tháng.

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này sau khi đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Các báo cáo này phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố cùng với thời điểm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

2. Chế độ báo cáo bất thường

a) Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này một (01) tháng hai (02) lần (vào ngày 15 và 30 hàng tháng). Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử trong vòng ba (3) ngày làm việc sau ngày 15 và 30 hàng tháng.

b) Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng một (01) tuần một (01) lần theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử trước 16 giờ ngày thứ sáu hàng tuần.

c) Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%, tổ chức kinh doanh chứng khoán hàng ngày phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử trước 16 giờ hàng ngày.

3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều này khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt và vượt 180% của các kỳ báo cáo trong ba (03) tháng liên tục.

Chương III

BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

Mục 1. CẢNH BÁO

Điều 13. Cảnh báo

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau:

a) Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong ba (03) tháng liên tục; hoặc

b) Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; hoặc

c) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%.

2. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong ba (03) tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Mục 2. KIỂM SOÁT

Điều 14. Kiểm soát

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát trong các trường hợp sau:

a) Tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150% trong tất cả các kỳ báo cáo trong ba (03) tháng liên tục; hoặc

b) Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 120% đến dưới 150%; hoặc

c) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150%.

2. Thời hạn kiểm soát không quá 12 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát.

3. Sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát, Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát. Việc đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán kết thúc khi công ty chứng khoán thành viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giao dịch của công ty chứng khoán thành viên thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán.

4. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong ba (03) tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Điều 15. Phương án khắc phục kiểm soát

1. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

2. Phương án khắc phục phải được xây dựng cho hai (02) năm kế tiếp, có lộ trình, điều kiện, thời hạn và kế hoạch thực hiện chi tiết tới hàng tháng, quý. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán điều chỉnh phương án khắc phục tại bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy là không khả thi, không phù hợp với điều kiện thị trường hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Phương án khắc phục bao gồm những biện pháp sau:

a) Bán các tài sản có mức độ rủi ro cao; hạn chế, ngừng mua cổ phiếu quỹ;

b) Thu hồi nợ; bán lại cổ phần, phần vốn góp cho chủ nợ;

c) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý doanh nghiệp; tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự, cắt giảm nhân viên;

d) Thu hẹp phạm vi và địa bàn hoạt động; đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch; rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

đ) Dừng việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; thực hiện tăng vốn theo quy định của pháp luật;

e) Hợp nhất, sáp nhập với tổ chức kinh doanh chứng khoán cùng ngành nghề, cùng loại theo quy định của pháp luật;

g) Các biện pháp khác không trái với các quy định của pháp luật.

Mục 3. KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 16. Kiểm soát đặc biệt

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%; hoặc

b) Không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn mười hai (12) tháng quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này; hoặc

c) Không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong hai (02) kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư này; hoặc

d) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

2. Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá bốn (04) tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

3. Trừ trường hợp bị kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, sau thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần hoạt động giao dịch cho khách hàng của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt. Việc đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán kết thúc khi công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giao dịch của công ty chứng khoán thành viên thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán.

4. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong ba (03) tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

5. Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ gộp (chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán) đạt mức 50% vốn điều lệ trở lên thì bị đình chỉ hoạt động. Trình tự, thủ tục thực hiện việc đình chỉ hoạt động thực hiện theo quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

6. Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ gộp (chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán) dưới 50% vốn điều lệ hoặc không bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về phá sản doanh nghiệp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán tạm ngừng hoạt động.

7. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán tạm ngừng hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về việc này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

8. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tạm ngừng hoạt động, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải công bố thông tin về việc tạm ngừng hoạt động, các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép trong thời gian tạm ngừng hoạt động trên trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh chứng khoán và của Sở giao dịch Chứng khoán, đồng thời hoàn tất thủ tục tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.

9. Việc tạm ngừng hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 6 Điều này kéo dài cho tới khi:

a) Tổ chức kinh doanh chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều này; hoặc

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán hợp nhất, sáp nhập với tổ chức kinh doanh chứng khoán khác, hoặc giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về phá sản doanh nghiệp và các quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 17. Phương án khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt

1. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

2. Phương án khắc phục thực hiện như quy định tại khoản 2, 3 Điều 15 Thông tư này.

Mục 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Điều 18. Trách nhiệm của cá nhân và tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức kinh doanh chứng khoán bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm:

a) Xây dựng phương án khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện phương án đó;

b) Tiếp tục quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động và bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán trước, trong và sau thời hạn kiểm soát, kiểm soát đặc biệt;

d) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức khác thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Thông tư này và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trước mười sáu (16) giờ ngày thứ sáu hàng tuần, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tình hình triển khai phương án khắc phục và kết quả thực hiện.

3. Trong thời hạn kiểm soát, kiểm soát đặc biệt:

a) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn; chia thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), kế toán trưởng, nhân viên và người có liên quan tới tổ chức kinh doanh chứng khoán;

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

c) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được mua cổ phiếu quỹ, mua lại phần vốn góp từ thành viên góp vốn;

d) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được ký mới, ký kéo dài và tiếp tục thực hiện các hợp đồng giao dịch ký quỹ, cho vay mua chứng khoán, giao dịch mua có cam kết bán lại, cho khách hàng vay không có tài sản bảo đảm; không được ký các hợp đồng bảo lãnh phát hành dưới hình thức cam kết chắc chắn;

đ) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được lập thêm phòng giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, mở rộng địa bàn hoạt động, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

e) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

4. Trong thời gian tổ chức kinh doanh chứng khoán tạm ngừng hoạt động theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Thông tư này:

a) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được ký mới, gia hạn các hợp đồng kinh tế liên quan tới các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép và chấm dứt các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo nguyên tắc sau:

- Đối với công ty chứng khoán: không được mở tài khoản giao dịch cho khách hàng mới, thực hiện việc tất toán các hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán (hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán) và chuyển các tài khoản của khách hàng sang công ty chứng khoán thay thế theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật liên quan (đối với nghiệp vụ môi giới chứng khoán); không được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác có liên quan tới nghiệp vụ chứng khoán; không được ký mới, gia hạn hợp đồng tư vấn đầu tư (đối với nghiệp vụ tư vấn đầu tư), bảo lãnh phát hành (đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành); chấm dứt các hoạt động tự doanh chứng khoán, tất toán các tài khoản tự doanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán);

- Đối với công ty quản lý quỹ: không được huy động vốn để lập quỹ mới, công ty đầu tư chứng khoán mới; không được tăng vốn điều lệ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hiện đang quản lý; không được ký mới, gia hạn các hợp đồng quản lý đầu tư, hợp đồng tư vấn đầu tư; bàn giao trách nhiệm quản lý và tài sản ủy thác cho công ty quản lý quỹ thay thế theo yêu cầu của khách hàng, đại hội nhà đầu tư và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan;

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ và các nghĩa vụ tài chính khác chưa thanh toán đối với nhà nước;

c) Đối với các hợp đồng đã ký với khách hàng, người lao động đang còn hiệu lực, tổ chức kinh doanh chứng khoán tiếp tục thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ theo đúng các điều khoản tại hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan, trừ trường hợp khách hàng, người lao động và chủ nợ có thỏa thuận khác; tất toán các hợp đồng kinh tế ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

d) Tổ chức kinh doanh chứng khoán tiếp tục thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại Điều 15, Điều 17 Thông tư này và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;

đ) Sở giao dịch Chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ của tổ chức kinh doanh chứng khoán cho đến khi kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động;

e) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; không chấp thuận cho phép cung cấp dịch vụ giao dịch mua ký quỹ chứng khoán và dịch vụ tài chính khác; không chấp thuận đối với các hoạt động đầu tư, các giao dịch cần có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trừ các giao dịch chuyển nhượng, hợp nhất, sáp nhập, tăng vốn, rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Điều 19. Trách nhiệm của các tổ chức khác có liên quan

1. Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký, ngân hàng giám sát, ngân hàng thanh toán và các tổ chức khác nếu có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu có liên quan về giao dịch, hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt khi có yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký và các tổ chức kinh doanh chứng khoán có liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng của tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định có liên quan tại Thông tư này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, UBCK, (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC I

HỆ SỐ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Loại tài sản

Hệ số rủi ro thị trường (%)

I

TIỀN

1

Tiền mặt (VND)

0

2

Các khoản tương đương tiền

0

3

Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi

0

II

CHỨNG KHOÁN NỢ

Trái phiếu Chính phủ

4

Trái phiếu Chính phủ không trả lãi

0

5

Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu: Trái phiếu Chính phủ (bao gồm công trái và trái phiếu công trình đã phát hành trước đây), Trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, Trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD

3

Trái phiếu doanh nghiệp

6

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

8

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

10

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

15

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

20

7

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

25

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

30

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

35

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

40

III

CỔ PHIẾU

8

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; chứng chỉ quỹ mở

10

9

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

15

10

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom

20

11

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đợt phát hành lần đầu (IPO)

30

12

Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác

50

IV

CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

13

Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

10

14

Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

30

V

CHỨNG KHOÁN BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

15

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

40

16

Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủy giao dịch

50

VI

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

17

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu

8

18

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

3

VII

CHỨNG KHOÁN KHÁC

19

Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác

80

20

Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài thuộc các chỉ số được liệt kê tại Phụ lục VIII

25

21

Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài không thuộc các chỉ số được liệt kê tại Phụ lục VIII

100

22

Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8

23

Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10

24

Giao dịch chênh lệch giá

2

PHỤ LỤC II

NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Loại tài sản

Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường

Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ

1

Tiền (VND)

Số dư tài khoản tại ngày tính toán

2

Ngoại tệ

Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối tính tại ngày tính toán

3

Tiền gửi kỳ hạn

Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tới ngày tính toán

4

Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu

Giá mua cộng với lãi lũy kế tính đến ngày tính toán

Trái phiếu

5

Trái phiếu niêm yết

- Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán của giao dịch thông thường tại ngày giao dịch gần nhất cộng lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế);

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá mua cộng lãi lũy kế;

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế;

+ Giá xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, bao gồm cả lãi lũy kế.

Tức là:

Max (Giá mua cộng lãi lũy kế, Mệnh giá cộng lãi lũy kế, Giá xác định theo phương pháp nội bộ, bao gồm cả lãi lũy kế).

6

Trái phiếu không niêm yết

Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá do tổ chức kinh doanh chứng khoán lựa chọn, cộng lãi lũy kế;

+ Giá mua cộng lãi lũy kế;

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế;

+ Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, bao gồm cả lãi lũy kế.

Tức là:

Max (Giá yết (nếu có), Giá mua cộng lãi lũy kế, Mệnh giá cộng lãi lũy kế, Giá xác định theo phương pháp nội bộ, bao gồm cả lãi lũy kế).

Cổ phiếu

7

Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội bộ)

8

Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội bộ).

9

Cổ phiếu của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom

- Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội bộ).

10

Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch

- Giá trị trung bình dựa trên báo giá của tối thiểu 03 công ty chứng khoán không phải là người có liên quan tại ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm tính toán.

- Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 công ty chứng khoán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá từ các báo giá;

+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất;

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua;

+ Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá từ các báo giá, Giá của kỳ báo cáo gần nhất, Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán).

11

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch

Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Mệnh giá;

+ Giá theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Mệnh giá, Giá xác định theo phương pháp nội bộ).

12

Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản

80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó (giá cổ phiếu được chia do tổ chức giải thể, phá sản công bố hoặc giá trị sổ sách) tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất, hoặc giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

13

Cổ phần, phần vốn góp khác

Là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua/giá trị vốn góp;

+ Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua/giá trị vốn góp, Giá theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán).

Quỹ/cổ phiếu của Công ty đầu tư chứng khoán

14

Quỹ đóng đại chúng/Quỹ ETF

- Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán là: NAV/1CCQ tại kỳ báo cáo gần nhất trước ngày tính toán.

15

Quỹ thành viên/Quỹ mở/cổ phiếu của Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ

Giá trị tài sản ròng NAV trên một đơn vị phần vốn góp/đơn vị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu tại kỳ báo cáo gần nhất trước ngày tính toán

16

Các trường hợp khác

Theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tài sản cố định

17

Quyền sử dụng đất...

Giá trị được xác định bởi tổ chức định giá độc lập do tổ chức kinh doanh chứng khoán lựa chọn

18

Nhà cửa/vật kiến trúc bao gồm cả các hạng mục xây dựng cơ bản dở dang

Giá trị được xác định bởi tổ chức định giá độc lập do tổ chức kinh doanh chứng khoán lựa chọn/Chi phí xây dựng cơ bản dở dang lũy kế

19

Các trang thiết bị, máy móc, phương tiện...

Giá trị còn lại của tài sản

20

Các tài sản cố định khác

Giá trị được xác định bởi tổ chức định giá độc lập do tổ chức kinh doanh chứng khoán lựa chọn

Chứng khoán khác

21

Chứng quyền có đảm bảo do tổ chức kinh doanh chứng khoán khác phát hành

- Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Giá mua (nếu chứng quyền có bảo đảm chưa niêm yết).

22

Cổ phiếu niêm yết trên thị trường nước ngoài

- Giá (theo đồng ngoại tệ) x tỷ giá chuyển đổi sang đồng tại ngày tính toán

- Giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất ngày tính toán;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày tính toán, là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

+ Giá trị sổ sách;

+ Giá mua;

+ Giá xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tức là:

Max (Giá trị sổ sách, Giá mua, Giá xác định theo phương pháp nội bộ).

Ghi chú:

- Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm tính toán.

- Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuteurs/Bloomberg/VNBF hoặc các tổ chức tương đương) để tham khảo.

PHỤ LỤC III

HỆ SỐ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

3.1. Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác

STT

Đối tác thanh toán cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Hệ số rủi ro thanh toán

1

Chính phủ, các tổ chức phát hành được Chính phủ bảo lãnh và Ngân hàng Trung ương các nước thuộc khối OECD; Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

0%

2

Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

0,8%

3

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập ở các nước thuộc khối OECD và có hệ số tín nhiệm đáp ứng các điều kiện khác theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

3,2%

4

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập ngoài các nước OECD; hoặc thành lập tại các nước thuộc khối OECD và không đáp ứng các điều kiện khác theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

4,8%

5

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam

6%

6

Các tổ chức, cá nhân khác

8%

3.2. Hệ số rủi ro thanh toán theo thời gian

TT

Thời gian quá hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

Hệ số rủi ro

1

Từ 0 đến 15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

16%

2

Từ 16 đến 30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

32%

3

Từ 31 đến 60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

48%

4

Từ 60 ngày trở lên sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

100%

Ghi chú:

- Thời hạn thanh toán/nhận chuyển giao chứng khoán theo quy định về chứng khoán phái sinh (đối với chứng khoán phái sinh), là T+2 (đối với cổ phiếu niêm yết), T+1 (đối với trái phiếu niêm yết) hoặc T+n (đối với các giao dịch thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch trong n ngày theo thỏa thuận của hai bên).

- Giá trị rủi ro thanh toán được điều chỉnh tăng thêm theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư này trên cơ sở thông tin cung cấp bởi khách hàng liên quan tới quy định tại khoản 12 Điều 2 Thông tư này.

PHỤ LỤC IV

GIÁ TRỊ TÀI SẢN TIỀM ẨN RỦI RO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

4.1. Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán trong hoạt động vay, cho vay chứng khoán, giao dịch ký quỹ, giao dịch mua bán lại

TT

Loại hình giao dịch

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán

1

Tiền gửi có kỳ hạn, khoản tiền cho vay không có tài sản bảo đảm

Toàn bộ giá trị khoản cho vay

2

Cho vay chứng khoán

Max{(Giá trị thị trường của hợp đồng - Giá trị tài sản bảo đảm (nếu có)), 0}

3

Vay chứng khoán

Max{(Giá trị tài sản bảo đảm - Giá trị thị trường của hợp đồng ), 0}

4

Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại

Max{(Giá trị hợp đồng tính theo giá mua - Giá trị thị trường của hợp đồng x (1 - Hệ số rủi ro thị trường)),0}

5

Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại

Max{(Giá trị thị trường của Hợp đồng x (1 - Hệ số rủi ro thị trường) - Giá trị hợp đồng tính theo giá bán),0}

6

Hợp đồng cho vay mua ký quỹ (cho khách hàng vay mua chứng khoán)/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

Max{(số dư nợ - Giá trị tài sản bảo đảm), 0}

Ghi chú:

- Số dư nợ bao gồm giá trị khoản vay, lãi vay và các loại phí;

- Trường hợp tài sản bảo đảm của khách hàng không có giá tham khảo theo thị trường, thì được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

4.2. Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán

TT

Thời gian

Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro

A - Đối với các giao dịch bán chứng khoán (bên bán là tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc khách hàng của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong hoạt động môi giới)

1

Trước thời hạn nhận thanh toán

0

2

Sau thời hạn nhận thanh toán

Giá trị thị trường của hợp đồng (trong trường hợp giá thị trường thấp hơn giá giao dịch

0 (trong trường hợp giá thị trường cao hơn giá giao dịch)

B - Đối với các giao dịch mua chứng khoán (bên mua là tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc khách hàng của tổ chức kinh doanh chứng khoán)

1

Trước thời hạn nhận chuyển giao chứng khoán

0

2

Sau thời hạn nhận chuyển giao chứng khoán

Giá trị thị trường của hợp đồng (trong trường hợp giá thị trường thấp hơn giá giao dịch

0 (trong trường hợp giá thị trường cao hơn giá giao dịch)

Ghi chú: Thời hạn thanh toán/nhận chuyển giao chứng khoán theo quy định về chứng khoán phái sinh (đối với chứng khoán phái sinh), là T+2 (đối với cổ phiếu niêm yết), T+1 (đối với trái phiếu niêm yết) hoặc T+n (đối với các giao dịch thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch trong n ngày theo thỏa thuận của hai bên).

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày ….. tháng … năm ….

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Tại thời điểm: ………………………..

Chúng tôi cam đoan rằng:

(1) Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính;

(2) Đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày lập báo cáo này, chúng tôi cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;

(3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo.

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

I. BẢNG TÍNH VỐN KHẢ DỤNG

TT

NỘI DUNG

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng

Khoản giảm trừ

Khoản tăng thêm

1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có)

2

Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có)

3

Cổ phiếu quỹ

(√)

4

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nếu có)

5

Quỹ đầu tư phát triển (nếu có)

6

Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

7

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9

Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản

10

Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định

11

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

12

Các khoản nợ có thể chuyển đổi

13

Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính

14

Vốn khác (nếu có)

1A

Tổng

B

Tài sản ngắn hạn

I

Tiền và các khoản tương đương tiền

II

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1

Đầu tư ngắn hạn

Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 Điều 9

Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định khoản 5 Điều 6

2

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

III

Các khoản phải thu ngắn hạn, kể cả phải thu từ hoạt động ủy thác

1

Phải thu của khách hàng

Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

2

Trả trước cho người bán

3

Phải thu hoạt động nghiệp vụ

- Phải thu hoạt động nghiệp vụ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu hoạt động nghiệp vụ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

4

Phải thu nội bộ ngắn hạn

- Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

5

Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán

- Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

6

Các khoản phải thu khác

- Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

7

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV

Hàng tồn kho

V

Tài sản ngắn hạn khác

1

Chi phí trả trước ngắn hạn

2

Thuế GTGT được khấu trừ

3

Thuế và các khoản phải thu nhà nước

4

Tài sản ngắn hạn khác

4.1

Tạm ứng

- Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90 ngày

4.2

Tài sản ngắn hạn khác

1B

Tổng

C

Tài sản dài hạn

I

Các khoản phải thu dài hạn, kể cả phải thu từ hoạt động ủy thác

1

Phải thu dài hạn của khách hàng

- Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

2

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

3

Phải thu dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

4

Phải thu dài hạn khác

- Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

5

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II

Tài sản cố định

III

Bất động sản đầu tư

IV

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1

Đầu tư vào công ty con

2

Vốn góp liên doanh

3

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4

Đầu tư chứng khoán dài hạn

- Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 Điều 9

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 6

5

Các khoản đầu tư dài hạn ra nước ngoài

6

Đầu tư dài hạn khác

7

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

V

Tài sản dài hạn khác

1

Chi phí trả trước dài hạn

2

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3

Ký cược, ký quỹ dài hạn

Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét mà không bị tính giảm trừ theo quy định tại Điều 6

1C

Tổng

VỐN KHẢ DỤNG = 1A-1B-1C

Ghi chú:

1) Dấu √ là các chỉ tiêu cần tính toán

2) Khi xác định phần giảm trừ khỏi vốn khả dụng (mục B, C), tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm phần giá trị giảm trừ như sau:

- Đối với tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc cho bên thứ ba (ví dụ như hợp đồng bán có cam kết mua lại mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là bên bán), thì khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản xác định theo quy định tại Phụ lục II, giá trị sổ sách, giá trị còn lại của các nghĩa vụ;

- Đối với tài sản được bảo đảm bằng tài sản của khách hàng (ví dụ như hợp đồng giao dịch ký quỹ, giao dịch mua có cam kết bán lại mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là bên mua): thì khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản bảo đảm xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10, giá trị sổ sách.

Trong đó, giá trị sổ sách là giá trị còn lại của tài sản bảo đảm (trong trường hợp tài sản cố định) tại thời điểm giao kết hợp đồng hoặc giá trị xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại thời điểm giao kết hợp đồng (nếu là loại tài sản khác).

II. BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO

A. RỦI RO THI TRƯỜNG

Các hạng mục đầu tư

Hệ số rủi ro (%)

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ

1

Tiền mặt (VND)

0

2

Các khoản tương đương tiền

0

3

Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi

0

II. Trái phiếu Chính phủ

4

Trái phiếu Chính phủ không trả lãi

0

5

Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu: Trái phiếu Chính phủ (bao gồm công trái và trái phiếu công trình đã phát hành trước đây), trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD

3

III. Trái phiếu doanh nghiệp

6

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

8

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

10

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

15

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

20

7

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

25

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

30

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

35

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

40

IV. Cổ phiếu

8

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; chứng chỉ quỹ mở

10

9

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

15

10

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom

20

11

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đợt phát hành lần đầu (IPO)

30

12

Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác

50

V. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán

13

Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

10

14

Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

30

VI. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch

15

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

40

16

Chứng khoán bị hủy niêm yết hủy giao dịch

50

VII. Các tài sản khác

17

Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác

80

18

Các tài sản đầu tư khác

80

VIII. Rủi ro tăng thêm (nếu có) (được xác định trên cơ sở vốn chủ sở hữu đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng)

Mã chứng khoán

Mức tăng thêm

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

1

……………..

2

…………….

A. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG (A = I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

B. RỦI RO THANH TOÁN

Loai hình giao dịch

Giá trị rủi ro

Tổng giá trị rủi ro

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Rủi ro trước thời hạn thanh toán

1

Tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền cho vay không có tài sản bảo đảm và các khoản phải thu từ hoạt động giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

2

Cho vay chứng khoán/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

3

Vay chứng khoán/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

4

Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

5

Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

6

Hợp đồng cho vay mua ký quỹ (cho khách hàng vay mua chứng khoán)/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

II. Rủi ro quá thời hạn thanh toán

Thời gian quá hạn

Hệ số rủi ro

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

1

Từ 0 đến 15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

2

Từ 16 đến 30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

3

Từ 31 đến 60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

4

Từ 60 ngày trở lên sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

III. Rủi ro tăng thêm (nếu có)

Chi tiết tới từng khoản vay, tới từng đối tác

Mức tăng thêm

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

1

……………

B. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+II+III)

C. RỦI RO HOẠT ĐỘNG (TÍNH TRONG VÒNG 12 THÁNG)

I

Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng tính tới tháng xx năm 20xx

Giá trị

II

Các khoản giảm trừ khỏi tổng chi phí

1. Chi phí khấu hao

2. Chi phí/Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn

3. Chi phí/Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn

4. Chi phí/Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

III

Tổng chi phí sau khi giảm trừ (III = I - II)

IV

25% Tổng chi phí sau khi giảm trừ (IV = 25% III)

V

20% Vốn pháp định của tổ chức kinh doanh chứng khoán

C. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (C=Max{IV, V})

D. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO (A+B+C)

Ghi chú:

(1) : Giá trị rủi ro thanh toán đối với Chính phủ, các tổ chức phát hành được Chính phủ bảo lãnh, Bộ Tài chính bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các nước thuộc khối OECD; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(2) : Giá trị rủi ro thanh toán đối với Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

(3) : Giá trị rủi ro thanh toán đối với tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thành lập ở các nước thuộc khối OECD.

(4): Giá trị rủi ro thanh toán đối với tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thành lập ngoài các nước thuộc khối OECD.

(5): Giá trị rủi ro thanh toán đối với tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

(6): Giá trị rủi ro thanh toán đối với các tổ chức cá nhân khác.

III. BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG

TT

Các chỉ tiêu

Giá trị rủi ro/vốn khả dụng

Ghi chú (nếu có)

1

Tổng giá trị rủi ro thị trường

2

Tổng giá trị rủi ro thanh toán

3

Tổng giá trị rủi ro hoạt động

4

Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)

5

Vốn khả dụng

6

Tỷ lệ vốn khả dụng (6=5/4)

PHỤ LỤC VI

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày …. tháng ….. năm ….

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Tại thời điểm: ………………………..

Chúng tôi cam đoan rằng:

(1) Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính;

(2) Đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày lập báo cáo này, chúng tôi cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;

(3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo.

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

I. BẢNG TÍNH VỐN KHẢ DỤNG

Đơn vị tính: đồng

TT

NỘI DUNG

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng

Khoản giảm trừ

Khoản tăng thêm

(1)

(2)

(3)

A

Vốn chủ sở hữu

1

Vốn góp của chủ sở hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có)

2

Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có)

3

Cổ phiếu quỹ

(√)

4

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn

5

Vốn khác của chủ sở hữu

6

Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

7

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

8

Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

9

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10

Lợi nhuận chưa phân phối

11

Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản

12

Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định

13

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

14

Các khoản nợ có thể chuyển đổi

15

Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính

16

Vốn khác (nếu có)

1A

Tổng

B

Tài sản ngắn hạn

I

Tài sản tài chính

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

2

Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

- Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng

3

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

- Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng

4

Các khoản cho vay

5

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

- Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng

6

Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7

Các khoản phải thu (Phải thu bán các tài sản tài chính; Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính)

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

8

Chứng quyền có bảo đảm chưa phát hành hết

9

Chứng khoán cơ sở phục vụ mục đích phòng ngừa rủi ro khi phát hành chứng quyền có bảo đảm

10

Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

11

Phải thu nội bộ

- Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

12

Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

13

Các khoản phải thu khác

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày

14

Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu

II

Tài sản ngắn hạn khác

1

Tạm ứng

- Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày trở xuống

- Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90 ngày

2

Vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ

3

Chi phí trả trước ngắn hạn

4

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

7

Tài sản ngắn hạn khác

8

Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

1B

Tổng

C

Tài sản dài hạn

I

Tài sản tài chính dài hạn

1

Các khoản phải thu dài hạn

2

Các khoản đầu tư

2.1

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường

- Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng

2.2

Đầu tư vào công ty con

2.3

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

2.4

Đầu tư dài hạn khác

II

Tài sản cố định

III

Bất động sản đầu tư

IV

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V

Tài sản dài hạn khác

1

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

2

Chi phí trả trước dài hạn

3

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4

Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

5

Tài sản dài hạn khác

VI

Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét mà không bị tính giảm trừ theo quy định tại Điều 5

1C

Tổng

D

Tài khoản ký quỹ đảm bảo

1

Giá trị ký quỹ

1.1

Giá trị đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (đối với thị trường chứng khoán phái sinh)

1.2

Giá trị đóng góp vào quỹ bù trừ của đối tác thanh toán trung tâm đối với vị thế mở của chính thành viên bù trừ (đối với thị trường chứng khoán phái sinh)

1.3

Khoản ký quỹ bằng tiền và giá trị bảo lãnh thanh toán của ngân hàng khi phát hành chứng quyền có bảo đảm

2

Giá trị tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phải trả có thời hạn còn lại trên 90 ngày

1D

Tổng

VỐN KHẢ DỤNG = 1A-1B-1C-1D

Ghi chú:

1) Dấu √ là các chỉ tiêu cần tính toán

2) Khi xác định phần giảm trừ khỏi vốn khả dụng (mục B, C), tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm phần giá trị giảm trừ như sau:

- Đối với tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc cho bên thứ ba (ví dụ như hợp đồng bán có cam kết mua lại mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là bên bán), thì khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản xác định theo quy định tại Phụ lục II, giá trị sổ sách, giá trị còn lại của các nghĩa vụ;

- Đối với tài sản được bảo đảm bằng tài sản của khách hàng (ví dụ như hợp đồng giao dịch ký quỹ, giao dịch mua có cam kết bán lại mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là bên mua): thì khi tính giảm trừ được giảm đi giá trị nhỏ nhất của các giá trị sau: giá trị thị trường của tài sản bảo đảm xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 10, giá trị sổ sách.

Trong đó, giá trị sổ sách là giá trị còn lại của tài sản bảo đảm (trong trường hợp tài sản cố định) tại thời điểm giao kết hợp đồng hoặc giá trị xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại thời điểm giao kết hợp đồng (nếu là loại tài sản khác).

II. BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO

(Đơn vị tính: đồng)

A. RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Các hạng đầu tư

Hệ số rủi ro (%)

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

(1)

(2)

(3)=(1) x (2)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ

1

Tiền mặt (VND)

0

2

Các khoản tương đương tiền

0

3

Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi

0

II. Trái phiếu Chính phủ

4

Trái phiếu Chính phủ không trả lãi

0

5

Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu

5.1

Trái phiếu Chính phủ (bao gồm công trái và trái phiếu công trình đã phát hành trước đây), trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD

3

III. Trái phiếu doanh nghiệp

6

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

8

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

10

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

15

Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

20

7

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

25

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến dưới 3 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

30

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến dưới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi

35

Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi

40

IV. Cổ phiếu

8

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; chứng chỉ quỹ mở

10

9

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

15

10

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom

20

11

Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký, nhưng chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đợt phát hành lần đầu (IPO)

30

12

Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác

50

V. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán

13

Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

10

14

Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

30

VI. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch

15

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

40

16

Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủy giao dịch

50

VII. Chứng khoán phái sinh

17

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu

8

Cách tính:

Giá trị rủi ro = (Giá trị thanh toán cuối ngày - giá trị chứng khoán mua vào để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai) x hệ số rủi ro của hợp đồng tương lai - Giá trị ký quỹ (phần đóng góp vào quỹ bù trừ đối với vị thế mở của công ty chứng khoán).

Giá trị thanh toán cuối ngày = Giá thanh toán cuối ngày x khối lượng mở.

18

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

3

Cách tính:

Giá trị rủi ro = (Giá trị thanh toán cuối ngày - giá trị chứng khoán mua vào để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai) x hệ số rủi ro của hợp đồng tương lai - Giá trị ký quỹ (phần đóng góp vào quỹ bù trừ đối với vị thế mở của công ty chứng khoán).

Giá trị thanh toán cuối ngày = Giá thanh toán cuối ngày x khối lượng mở.

VIII.

Chứng khoán khác

19

Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác

80

20

Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài thuộc chỉ số đạt chuẩn

25

21

Cổ phiếu niêm yết trên các thị trường nước ngoài không thuộc các chỉ số đạt chuẩn

100

22

Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8

23

Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10

24

Chứng quyền có bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành

Cách tính:

Giá trị rủi ro = (Po x Qo x k - P1 x Q1) x R - MD

25

Chứng khoán hình thành từ hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm do công ty chứng khoán đã phát hành (trường hợp chứng quyền có bảo đảm không có lãi)

26

Phần chênh lệch giữa giá trị chứng khoán cơ sở dùng để phòng ngừa rủi ro và giá trị chứng khoán cơ sở cần thiết để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm

IX. Rủi ro tăng thêm (nếu có) (được xác định trên cơ sở vốn chủ sở hữu đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng)

Mã chứng khoán

Mức tăng thêm

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

1

……….

2

……….

TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

B. GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN

(Đơn vị tính: đồng)

Giá trị rủi ro

Rủi ro trước thời hạn thanh toán (Thuyết minh 1)

……………..

Rủi ro quá thời hạn thanh toán (Thuyết minh 2)

……………..

Rủi ro tăng thêm (Thuyết minh 3)

……………..

Tổng giá trị rủi ro thanh toán

1. Rủi ro trước thời hạn thanh toán

Hệ số rủi ro (%)

Loại hình giao dịch

Giá trị rủi ro (VND)

Tổng giá trị rủi ro

0%

0,8%

3,2%

4,8%

6%

8%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền cho vay không có tài sản bảo đảm, các khoản phải thu từ hoạt động giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và các khoản mục tiềm ẩn rủi ro thanh toán khác

2

Cho vay tài sản tài chính/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

3

Vay tài sản tài chính/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

4

Hợp đồng mua tài sản tài chính có cam kết bán lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

5

Hợp đồng bán tài sản tài chính có cam kết mua lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất

TỔNG RỦI RO TRƯỚC THỜI HẠN THANH TOÁN

Chi tiết hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác được xác định như sau:

TT

Đối tác thanh toán cho Công ty

Hệ số rủi ro thanh toán

(1)

Chính phủ, các tổ chức phát hành được Chính phủ bảo lãnh, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các nước thuộc khối OECD; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

0%

(2)

Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán

0,8%

(3)

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập ở các nước thuộc khối OECD và có hệ số tín nhiệm đáp ứng các điều kiện khác theo quy định nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

3,2%

(4)

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập ngoài các nước OECD; hoặc thành lập tại các nước thuộc khối OECD và không đáp ứng các điều kiện khác theo quy định nội bộ của Công ty

4,8%

(5)

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam

6%

(6)

Các tổ chức, cá nhân khác

8%

2. Rủi ro quá thời hạn thanh toán

TT

Thời gian quá hạn

Hệ số rủi ro (%)

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

1

Từ 0 đến 15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

16

2

Từ 16 đến 30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

32

3

Từ 31 đến 60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán

48

4

Từ 60 ngày trở đi

100

TỔNG RỦI RO QUÁ THỜI HẠN THANH TOÁN

3. Rủi ro tăng thêm

TT

Chi tiết tới từng đối tác

Hệ số rủi ro (%)

Quy mô rủi ro

Giá trị rủi ro

TỔNG RỦI RO TĂNG THÊM

C. GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu

Giá trị

I

Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng tính tới tháng xx năm 20xx

II

Các khoản giảm trừ khỏi tổng chi phí (Thuyết minh 1)

III

Tổng chi phí sau khi giảm trừ (III = I - II)

IV

25% Tổng chi phí sau khi giảm trừ (IV = 25% III)

V

20% Vốn pháp định của công ty chứng khoán

TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (Max {IV, V})

1. Các khoản giảm trừ khỏi tổng chi phí

(Đơn vị tính: đồng)

Giá trị

Chi phí khấu hao

Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn

Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu

Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

Chi phí/Hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

III. BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG

TT

Các chỉ tiêu

Giá trị rủi ro/vốn khả dụng

Ghi chú

1

Tổng giá trị rủi ro thị trường

2

Tổng giá trị rủi ro thanh toán

3

Tổng giá trị rủi ro hoạt động

4

Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)

5

Vốn khả dụng

6

Tỷ lệ vốn khả dụng (6=5/4)

PHỤ LỤC VII

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI, CÁC KHOẢN NỢ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI, CÁC KHOẢN NỢ ĐỂ BỔ SUNG VỐN KHẢ DỤNG/THANH TOÁN TRƯỚC THỜI HẠN THANH TOÁN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức kinh doanh chứng khoán: …………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

3. Số Giấy phép thành lập và hoạt động …………do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ………

4. Đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………..

5. Giá trị sử dụng trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, các khoản nợ hoặc thanh toán trước hạn: ……………………………………………………………………….

6. Đối tác nhận thanh toán (bên cho vay)

7. Lý do đăng ký hoặc thanh toán

8. Ngày dự kiến thanh toán

9. Giá trị trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, các khoản nợ trước và sau khi thanh toán

10. Nguồn vốn bổ sung phù hợp quy định hoặc phương án xử lý bảo đảm tổ chức kinh doanh chứng khoán duy trì tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (nêu chi tiết)

11. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng dự kiến sau khi thanh toán mua lại hoặc thanh toán

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Quyết định của chủ sở hữu;
-Bản sao hợp lệ Hợp đồng vay vốn hoặc các tài liệu tương đương.

Đại diện theo pháp luật tổ chức kinh doanh chứng khoán
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC VIII

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

Úc

S&P/ASX 200

Hà Lan

EOE 25

Áo

ATX

Tây Ban Nha

IBEX 35

Bỉ

BEL 20

Thụy Điển

OMX

Canada

S&P/TSX 60

Thụy Sỹ

SMI

Pháp

CAC 40

Anh

FTSE 100

Đức

DAX

Anh

FTSE mid-250

Nhật Bản

Nikkei 25

Hoa Kỳ

S&P 500

Singapore

MSCI Singapore Index

Hồng Kông

Hang Seng Index

Hàn Quốc

KOSPI 200

Trung Quốc

Shanghai Composite

PHỤ LỤC IX

GIẤY ĐĂNG KÝ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức kinh doanh chứng khoán: ......................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

3. Số Giấy phép thành lập và hoạt động ………………….do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

4. Đại diện theo pháp luật: ..........................................................................................

Chúng tôi đăng ký cách tính giá trị hợp đồng tương lai như sau:

TT

Loại chứng khoán

Số lượng

Giá trị

1

Danh mục chứng khoán phòng ngừa rủi ro

……..

2

Hợp đồng tương lai

……..

3

Cách tính giá trị hợp đồng tương lai

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu giải thích mô hình tính toán số lượng tài sản cơ sở phải mua hoặc bán để phòng ngừa rủi ro.

Đại diện theo pháp luật tổ chức kinh doanh chứng khoán
(ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC X

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TỰ DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TỰ DOANH ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO KHI PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức kinh doanh chứng khoán: .....................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

3. Số Giấy phép thành lập và hoạt động…………………… do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

4. Đại diện theo pháp luật: ..........................................................................................

5. Giá trị đợt phát hành: ..............................................................................................

6. Giá trị chứng quyền đang lưu hành: .........................................................................

7. Số lượng tài sản cơ sở phải mua hoặc bán theo lý thuyết: .......................................

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu giải thích mô hình tính toán số lượng tài sản cơ sở phải mua hoặc bán để phòng ngừa rủi ro.

Đại diện theo pháp luật tổ chức kinh doanh chứng khoán
(ký tên và đóng dấu)

MINISTRY OF FINANCE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 87/2017/TT-BTC

Hanoi, August 15, 2017

 

CIRCULAR

PRUDENTIAL INDICATORS AND ACTIONS AGAINST SECURITIES-TRADING ORGANIZATIONS THAT FAIL TO ACHIEVE PRUDENTIAL INDICATORS

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on amendments to some articles of the Law on Securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 elaborating and providing guidelines for some articles of the Law on Securities and the Law on amendments to some articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 on amendments to some articles of the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 elaborating and providing guidelines for some articles of the Law on Securities and the Law on amendments to some articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 05, 2015 on derivative securities and derivative securities market;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the President of the SSC;

The Ministry of Finance promulgates a Circular on prudential indicators and actions against securities-trading organizations that fail to achieve prudential indicators.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope

This Circular deals with the determination of prudential indicators, regulation on report on prudential ratios of securities-trading organizations, actions against and responsibilities of relevant parties to securities-trading organizations that fail to achieve prudential indicators. The Circular shall not apply to the determination of tax payable to the state budget by securities-trading organizations.

2. Regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Relevant organizations and individuals.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Circular, the terms below shall be construed as follows:

1. “securities-trading organizations” include securities companies, branches of foreign securities companies in Vietnam, fund management companies, branches of foreign fund management companies in Vietnam.

2. “value at risk” means a value equivalent to a loss likely to be incurred when the market price of assets owned and expected to be owned by an organization according to underwriting commitment adversely fluctuates.

3. “settlement risk value” means a value equivalent to a loss likely to be incurred when a partner fails to settle or transfer assets on schedule as committed.

4. “operational risk value” means a value equivalent to a loss likely to be incurred due to a technical, systematic or professional procedure breakdown or a human error in the course of performance, or due to working capital shortages resulting from investment costs or losses or for other objective reasons.

5. “total risk value” means the total of the value at risk, settlement risk value and operational risk value.

6. “liquid capital” means the equity which can be converted into cash within ninety (90) days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. “payment guarantee” means an commitment to fulfill financial obligations in order to secure the payment by a third party.

9. “underwriting period” means a period from the date on which the underwriting obligation arises in the form of firm commitment to the date on which the underwriter is paid as agreed.

10. “net position in a security at a specific time” (hereinafter referred to as “net position in a security”) means the number of securities currently held by a securities-trading organization after the number of lent securities is reduced, the number of securities is protected by put warrant or futures contract, and the number of borrowed securities is increased in accordance with regulations of law.

11. “net payment position in a partner at a specific time” (hereinafter referred to as “net position in a partner”) means the value of loans and receivables after debts owed and payable to such partner are adjusted.

12. “related group” includes:

a) Parent company, subsidiaries, joint-venture companies or associate companies of such organization;

b) Parents, adoptive parents, spouses, children, adopted children, blood siblings, brother-in-law or sister-in-law of such individual.

c) Business entity 30% or more of charter capital of which is held by such individual, persons and companies specified in Points a and b of this Clause.

13. “margin value” means the total of the following values:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The value in cash or securities accepted as by a securities-trading organization as margins for investment, self-trading and derivatives market making;

c) The margins in cashes and the payment guarantee value of a bank in case a securities-trading organization issues a covered warrant.

14. “open interests of a derivative at a specific time” (hereinafter referred to as “open interests”) mean the number of derivatives which is traded at that time, is yet to be liquidated or closed.

15. “accredited audit organization” means an audit organization which is permitted by the State Securities Commission (hereinafter referred to as "SSC") to audit a public interest units in terms of securities.

16. “in-the-money” means a call warrant whose exercise price (exercise index) is lower than the market price (index) of the underlying securities or a put warrant whose exercise price (exercise index) is higher than the price (index) of the underlying securities..

17. “exercise price” means the price at which the warrant holder has the right to buy (call warrant) or sell (put warrant) the underlying securities (a stock or ETF certificate) to the issuer or on which the issuer bases to calculate the payout to the warrant holder.

18. “conversion ratio” indicates the number of warrants required to convert into one unit of the underlying securities.

Article 3. Rules for application of prudential indicators

1. The securities-trading organization shall calculate its prudential indicators and take responsibility for the accuracy of the calculations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The securities-trading organization is not required to calculate the value of various risks against assets which have been deducted from liquid capital as prescribed in Articles 5 and 6 of this Circular.

4. The securities-trading organization that has subsidiaries shall calculate prudential indicators according to its own financial terms.

5. The prudential ratio report of June 30 must be examined by an accredited audit organization according to the Vietnam’s Audit Standard for Examination. The prudential ratio report of December 31 and the prudential ratio report used for proving that a securities-trading organization is eligible to have warning, control or special control lifted must be audited by an accredited audit organization according to the Vietnam’s Audit Standard - Special considerations – Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks and other relevant Audit Standards.

6. The securities-trading organization must establish an internal control and information system for recording, monitoring, and updating the financial information and detailed information serving the preparation, examination, and audit of the prudential ratio reports. The Board of Directors (administration board) of the securities-trading organization shall prepare and present the prudential ratio report as prescribed in this Circular.

Chapter II

PRUDENTIAL INDICATORS

Section 1. LIQUID CAPITAL

Article 4. Liquid capital

1. The liquid capital of a securities company shall be determined according to Appendix VI hereof. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Share capital surplus, excluding refunded preferred equity (if any);

c) Options on conversion from bond to stake (for the securities company issuing convertible bond);

d) Other equity;

dd) Differences upon asset valuation according to the reasonable value;

e) Foreign exchange differences;

g) Additional reserve fund of charter capital;

h) Operational risk and financial reserve funds; <0}

i) Other funds which are established in accordance with regulations of law;

k) Undistributed profits;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Fifty percent (50%) of the increase in of fixed assets which are revalued in accordance with regulations of law (in case the value of these assets is increased), or the entire decrease in value (in case the value of these assets is reduced);

n) Deductions specified in Article 5 of this Circular;

o) Increases specified in Article 7 of this Circular;

p) Other capitals (if any).

2. The liquid capital of a fund management company shall be determined according to Appendix V hereof. To be specific:

a) Paid-in capital, excluding refunded preferred equity (if any);

b) Share capital surplus, excluding refunded preferred equity (if any);

c) Additional reserve fund of charter capital;

d) Investment and development fund (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other funds which are established in accordance with regulations of law;

g) Undistributed profit after tax;

h) Provision for impairment of assets;

i) Fifty percent (50%) of the increase in value of fixed assets which are revalued in accordance with regulations of law (in case the value of these assets is increased), or the entire decrease in value (in case the value of these assets is reduced);

k) Foreign exchange differences;

l) Deductions specified in Article 6 of this Circular;

m) Increases specified in Article 7 of this Circular;

n) Other capitals (if any).

3. The liquid capital specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall be adjusted to reduce treasury stock (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Margin value.

In case a securities company has secured assets in order for the bank to guarantee payment when issuing covered warrants, the deduction value equals the minimum value of payment guarantee value of the bank; secured assets value determined as prescribed in Clause 6, Article 10 of this Circular. <0}

2. The asset value used for securing other organizations and individuals’ obligations has the remaining term of over ninety (90) days. The asset value shall be determined as prescribed in Clause 6, Article 10 of this Circular.

3. The entire decrease in value of financial assets according to their book value, excluding the securities specified in Clause 7 of this Article, shall be calculated according to the difference between the book value and the market price determined according to Appendix II hereof.

4. Other deductions shall be determined according to Appendix VI hereof, including:

a) Long-term assets, except for those specified in Clause 6 of this Article;

b) The following short-term assets:

- Securities specified in Clause 7 of this Article in the short-term financial assets;

- Prepayments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Advances that may be returned after over ninety (90) days;

- Other short-term assets, except for those specified in Clause 5 of this Article.

c) Amounts mentioned in the qualified opinions, adverse opinions or disclaimer of opinions (if any) in the audited and examined financial statements but yet to be deducted from the liquid capital as prescribed in Points a and b of this Clause. In case an audit organization certifies that exceptions no longer exist, the securities-trading organization is not required to deduct them.

5. The following indicators are not included in the deductions from liquid capital specified at Points a and b, Clause 4 of this Article:

a) Assets against which market risks shall be identified as prescribed in Clause 2, Article 9 of this Circular, except for the securities specified in Clause 7 of this Article;

b) Provision for impairment of assets recorded at book value;

c) Provision for impairment of other assets;

d) Provision for non-performing receivables.

6. When determining assets to be deducted from liquid capital specified in Clause 1, Clause 2, Points a and b of Clause 4 of this Article, the securities-trading organization may reduce the value of deductions as follows:.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) For the asset secured by client’s property, upon calculation of deductions, the minimum value of the market value of such property determined as prescribed in Clause 6, Article 10 of this Circular and book value may be deducted.

7. The following securities classified as short-term and long-term financial assets shall be considered deductions from liquid capital:

a) Securities issued by organizations are related to securities-trading organizations in the following cases:

- They are parent companies, subsidiaries, joint-venture companies or associate companies of securities-trading organizations;

- They are subsidiaries, joint-venture companies or associate companies of parent companies of securities-trading organizations.

b) Securities to be restricted from transfer for over ninety (90) days from the date of calculation.

Article 6. Deductions from liquid capital of a fund management company

1. The entire decrease in value of investments, excluding the securities specified in Clause 5 of this Article, shall be calculated according to the difference between the book value and the market price determined according to Appendix II hereof.

2. Other deductions shall be determined according to Appendix V hereof, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The following short-term assets:

- Securities specified in Clause 5 of this Article in the short-term financial assets;

- Prepayments;

- Receivables with the payback period or remaining maturity of over ninety (90) days;

- Advances that may be returned after over ninety (90) days;

- Other short-term assets, except for those specified in Clause 3 of this Article.

c) Amounts mentioned in the qualified opinions, adverse opinions or disclaimer of opinions (if any) in the audited and examined financial statements in the audited and examined financial statements but yet to be deducted from the liquid capital as prescribed in Points a and b of this Clause. In case an audit organization certifies that exceptions no longer exist, the securities-trading organization is not required to deduct them.

3. The following indicators are not included in the deductions from liquid capital specified at Points a and b Clause 2 of this Article:

a) Assets against which market risks shall be identified as prescribed in Clause 2, Article 9 of this Circular, except for the securities specified in Clause 5 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Provision for non-performing receivables.

4. When determining assets to be deducted from liquid capital specified in Points a and b Clause 2 of this Article, the securities-trading organization may reduce the value of deductions as follows:

a) For the asset used for securing the obligation of a securities-trading organization or third party , upon calculation of deductions, the minimum value of the market value of these assets determined as prescribed in the Appendix II hereof (if any), book value and remaining value of the obligation may be deducted;

b) For the asset secured by client’s property, upon calculation of deductions, the minimum value of the market value of such property determined as prescribed in Clause 6 Article 10 of this Circular and book value may be deducted.

5. The following securities included in the ratio of short-term and long-term financial assets shall be considered deductions from liquid capital:

a) Securities issued by organizations are related to securities-trading organizations in the following cases:

- They are parent companies, subsidiaries, joint-venture companies or associate companies of securities-trading organizations;

- They are subsidiaries, joint-venture companies or associate companies of parent companies of securities-trading organizations.

b) Securities to be restricted from transfer for over ninety (90) days from the date of calculation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The entire increase in value of investments and financial assets according to the book value, excluding the securities specified in Clause 7, Article 5, Clause 5, Article 6 of this Circular, shall be calculated according to the difference between the book value and the market price determined according to Appendix II hereof.

2. The debts which can be converted into equity include:

a) Convertible bonds, except for those considered liquid capital specified in Point c Clause 1 Article 4 of this Circular and preferred stocks issued by a securities-trading organization which satisfy all of the following conditions:

- The initial term is at least five (05) years;

- They are not secured by assets of the securities-trading organization;

- The securities-trading organization shall only early redeem these bonds and stocks at the request of the holder or redeem them on the secondary market after informing the SSC as prescribed in Clauses 5 and 6 of this Article;

- The securities-trading organization may stop paying interests and transferring accumulated interests to the subsequent year in case the payment of interests causes business losses in the year;

- In case of dissolution of the securities-trading organization, payment may be made to the bond and stock holder only after the securities-trading organization pays debts to all other secured and unsecured creditors;

- The interest rate, including the interest rate and the reference interest rate added shall only be increased after five (05) years after the date of issuance and increased once throughout the term before these preferred stocks are converted into common stocks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Other debt instruments which satisfy all of the following conditions:

- It is the debt which shall, in any circumstances, be paid to a creditor after the securities-trading organization has paid debts to all other secured and unsecured creditors;

- The initial term is at least ten (10) years;

- They are not secured by assets of the securities-trading organization;

- The securities-trading organization may stop paying interests and transferring accumulated interests to the subsequent year in case the payment of interests causes business losses in the year;

- The securities-trading organization may early pay debts to the creditor after informing the SSC as prescribed in Clauses 5 and 6 of this Article;

- The interest rate, including the interest rate and the interest rate added to the reference interest rate shall only be increased after five (05) years after the date on which a contract is signed and increased once throughout the life of the loan;

- They have been registered for inclusion in the liquid capital as prescribed in Clause 4 of this Article.

3. Limitations upon calculation of increases in liquid capital:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Over the last five (05) years before the deadline for payment and conversion into common stocks, the initial value of the debts specified in Points a and b Clause 2 of this Article shall be decreased by 20% each year;

- Over the last four (04) quarters before the deadline for payment and conversion into common stocks, the remaining value after the decrease prescribed the abovementioned regulation shall be decreased by an additional 25% on a quarterly basis.

b) Total value of the debts specified in Clause 2 of this Article used for increasing liquid capital must not exceed 50% of equity.

4. The securities-trading organization shall apply for registration as increases of debts prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article in liquid capital with the SSC. An application for registration as increases in liquid capital includes:

a) An application form made using the form in the Appendix VII hereof with respect to the use of convertible bonds, preferred stocks and debts used to increase liquid capital;

b) A meeting minute, Resolution of the Board of Directors, Board of Members, holder's decision on the use of debts convertible into equity for addition to liquid capital;

c) Valid copies of loan agreements or equivalent documents. Loan contracts or equivalent documents must contain commitments made by the two parties and all proper contents specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

5. The securities-trading organization may redeem convertible bonds and preferred stocks or early pay debts registered as increases in liquid capital in the following cases:

a) The liquid capital ratio after the redemption of convertible bonds and preferred stocks or early payment of debts registered as increases in liquid capital must not fall below 180%;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The securities-trading organization shall submit a report to the SSC at least fifteen (15) days before redeeming convertible bonds and preferred stocks or early paying debts registered as increases in liquid capital. The report includes:

a) The documents prescribed in Point a, Clause 4 of this Article;

b) The documents specified in Points b and c, Clause 4 of this Article about new convertible bonds, preferred stocks and debts that are used for addition to liquid capital in replacement of convertible bonds and preferred stocks which must be redeemed or debts which must be paid (if any).

Section 2. RISK VALUES

Article 8. Operational risk value

1. The operational risk of a securities-trading organization is either 25% of such trader's operating costs in twelve (12) months by the time of calculation or 20% of the legal capital, whichever is greater.

2. The operating cost of a securities-trading organization equals the total costs incurred in a period, minus:

a) Depreciated cost;

b) Cost or reversal of provision for impairment of short-term financial assets and collateral;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Cost or reversal of provision for impairment of receivables;

dd) Cost or reversal of provision for impairment of other short-term financial assets;

3. The operating cost of a fund management company equals the total costs incurred in a period, except for:

a) Depreciated cost;

b) Cost or reversal of provision for impairment of short-term investments;

c) Cost or reversal of provision for impairment of long-term investments;

d) Cost or reversal of provision for non-performing receivables.

4. In case a securities-trading organization that has operated for less than one (01) year, its operational risk shall be either three (03) times the average monthly operating cost beginning from the time this trader commences its operation or 20% of its legal capital, whichever is greater.

Article 9. Value at risk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Market risk of the following assets shall be determined:

a) Securities from proprietary trading accounts, excluding the number of covered warrants that are yet to be completely issued; (applicable to securities companies) or securities trading accounts (applicable to fund management companies and securities companies not involved in proprietary trading of securities), entrusted securities , other investment securities. These securities include securities transferred from the seller;

b) Securities provided by other individuals and organizations in accordance with regulations of law, including securities borrowed by the securities-trading organization itself and securities borrowed on behalf of other individuals and organizations;

c) Clients’ securities used by the securities-trading organization as secured assets. The trader may either use such securities or lend them to a third party in accordance with regulations of law;

d) Cash, cash equivalents, negotiable instruments and valuable papers owned by the securities-trading organization;

dd) The securities which are underwritten by the securities-trading organization in the form of firm commitment, which remain undistributed and to which full payment has not been made throughout the underwriting period.

3. The securities and assets specified in Clause 2 of this Article shall not include:

a) Treasury stocks;

b) The securities specified in Clause 7 Article 5 and Clause 5 Article 6 of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The securities that have been prevented from risks with call warrant or futures contract. The call warrant and warrant agreement shall be used for preventing risks from underlying securities.

4. The value at risk of the assets specified at Points a, b, c and d Clause 2 of this Article shall be determined according to the following formula:

Value at risk = Net position x Asset price x Market risk coefficient

a) Market risk coefficient shall be determined according to Appendix 1 hereof;

b) Asset price shall be determined according to Appendix 2 hereof.

5. The value at risk of each asset determined as prescribed in Clause 4 of this Article shall be increased in case the securities-trading organization invests too much in such asset, except the securities underwritten in the form of firm commitment, government bonds and government-guaranteed bonds. This value shall be increased according to the following rules:

a) Increased by 10% in case the total investment in an organization's share and bond accounts for from more than 10% to 15% of the securities-trading organization’s equity;

b) Increased by 20% in case the total investment in an organization's share and bond accounts for from more than 15% to 25% of the securities-trading organization’s equity;

c) Increased by 30% in case the total investment in an organization's share and bond accounts for more than 25% of the securities-trading organization’s equity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The value at risk applicable to the securities that are not fully distributed and whose trading price is lower than the underwriting price under the firm commitment underwriting agreement shall be determined according to the following formula:

Value at risk = (Qo x Po - Vc) x R x (r +

(Po - P1)

 x 100%)

Po

Where:

Qo: Undistributed securities or distributed securities for which payment has not been paid

Po: underwriting price

Vc: Value of security asset (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

r: Market risk coefficient

P1: Trading price

a) The trading price shall be determined according corresponding securities prescribed in Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 and 22 of the Appendix II hereof. In case of initial public offering, including initial equity auction or bond auction, the trading price equals the book value per stock of the issuer, which is determined at the nearest time, or reserve price (if the book value is unidentifiable) or par value (applicable to bonds);

b) Market risk coefficient shall be determined according to corresponding securities prescribed in the Sections II, III, IV, V, VI and VII of the Appendix I hereof;

c) The underwriting risk coefficient shall be determined according to the remainder of the distribution period, including its ending day under the contract, which must not exceed the distribution deadline prescribed by law. To be specific:

- If the remainder of the distribution period, including its ending day, is more than sixty (60) days, the underwriting risk coefficient is 20%;

- If the remainder of the distribution period, including its ending day, is between thirty (30) and sixty (60) days, the issuance risk coefficient is 40%;

- If the remainder of the distribution period, including its ending day, is under sixty (30) days, the issuance risk coefficient is 60%;

- During the period from the ending day of the distribution to the due date of payment to the issuer, the issuance risk coefficient is 80%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The clients’ collateral value shall be determined as prescribed in Clause 6 Article 10 of this Circular.

8. The securities company shall determine the value at risk of the outstanding covered warrant issued by the securities-trading organization. This value shall be determined according to the following formula:

Value at risk = (Po x Qo x k - P1 x Q1) x r - MD

Where:

Po: settlement price of the underlying securities at the date of calculation determined and announced by the Stock Exchange

Qo: the number of outstanding warrants of the securities company.

k: conversation ratio

P1: price of the underlying securities determined as prescribed in the Appendix II hereof

Q1: the number of the underlying securities used by a securities-trading organization as guarantee of the obligation to make payment for the covered warrant issued by such trader.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MD: the margin value in case the securities company issues the covered warrant

a) The underlying securities used for calculation of market risk according to the abovementioned formula must satisfy the following conditions:

- The use of underlying securities have been included in the issuance plan and registered with the SSC for on proprietary trading accounts in order to prevent risks upon issuance of covered warrants have been issued in the issuance plan and registered with the SSC;

- Shares are used as underlying securities of the covered warrant

b) In case the warrant issued by a securities company is out-of-the-money as prescribed in Clause 16, Article 2 of this Circular, the securities company shall not calculate the market risk of the issued warrant but shall calculate the market risk of the underlying securities derived from management of risks to the issued warrants.

c) The securities company shall determine the value at risk of the difference between underlying security value used for management of risks to its covered warrants by such company and underlying security value necessary for prevention of covered warrants from risks. The value necessary for prevention of covered warrants from risks must be equivalent to the prevention value.

9. The value at risk of the futures contract shall be determined according to the following formula:

Value at risk

= (

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Buy-in security value

) x

Market risk coefficient of futures contract

-

Margin value

 

Daily settlement value

=

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Open interests

Where:

- Buy-in securities value is the value of underlying securities which a securities-trading organization buys in to guarantee the obligation to settle the futures contract;

- Margin value is the value of asset accepted by a securities-trading organization as margins for investment, self-trading and derivatives market making.

Article 10. Settlement risk value

1. At the end of a trading day, the securities-trading organization shall determine the settlement risk value of the following contracts and transactions:

a) Time deposits at credit institutions and loans provided for other organizations and individuals;

b) Securities borrowing agreement in accordance with regulations of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Securities purchase contracts which contain commitments to resell securities in accordance with regulations of law;

dd) Securities margin lending and purchase contracts in accordance with regulations of law;

e) Firm commitment underwriting agreement signed with other organizations in an underwriting syndicate in which the securities-trading organization is the principal underwriter;

g) Due receivables of the securities-trading organization, receivables of clients in securities brokerage;

h) Overdue receivables, including also mature bonds, valuable papers, mature debt instruments for which payment has not been paid;

i) Assets the lime limit for transfer of which has expired, including securities in trading activities of the securities-trading organization and securities of clients in securities brokerage;

2. For the contracts specified in Points a, b, c, d, dd and g, Clause 1 of this Article, the settlement risk value before the deadline for transfer of securities, cash and contract liquidation shall be determined as follows:

Settlement risk value

=

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Value of assets with potential settlement risk

a) The settlement risk coefficient by partner shall be determined according to credit ratings of trading partner(s) under the rules prescribed in Appendix III hereof;

b) Asset value with potential settlement risk shall be determined under the rules prescribed in Appendix IV hereof. The stock dividends, bond yields and the value of preferred rights whenever they arise (applicable to securities), or deposit interests, loan interests and other surcharges (applicable to credits) shall be aggregated with the value of assets with potential settlement risk.

3. For the contracts specified in Point e, Clause 1 of this Article, the settlement risk value equals 30% of the remaining value of unpaid underwriting agreements.

4. For the overdue receivables and securities that are yet to be transferred on schedule as prescribed in Points h and i Clause 1 of this Article, including securities and cash that are yet to be received from due transactions and contracts prescribed in Points a, b, c, d, dd and g, Clause 1 of this Article, the settlement risk value shall be determined according to the following rules:

Settlement risk value

=

Settlement risk coefficient by time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of assets with potential settlement risk

a) The settlement risk coefficient by time shall be determined according to the overdue settlement period under the rules prescribed in the Appendix III hereof;

b) The value of assets with potential settlement risk shall be determined as follows:

- For securities purchase or sale transactions by clients or the securities-trading organization itself: This value is the market value of contracts, calculated according to the rules prescribed in Appendix II and Appendix IV hereof;

- For margin lending and purchase transactions, securities sale transactions with a commitment to redeem securities, securities purchase transactions with a commitment to resell, borrow or lend securities: This value shall be determined according to the rules prescribed in Appendix IV hereof;

- For receivables, mature bonds and due debt instruments: This value is the value of receivables calculated according to their par value. The unpaid interests and related expenses shall be added, and actually received payments (if any) shall be deducted.

5. A securities-trading organization may decrease the value of secured assets of its partners and clients upon determination of the value of assets with potential settlement risk prescribed in Clause 1 of this Article if these contracts and transactions satisfy the following conditions:

a) Partners and clients provide secured assets to ensure the fulfillment of their obligations and these secured assets are cash, cash equivalents, valuable papers and negotiable instruments on the monetary market or securities listed or registered for trading on the Stock Exchange, government bonds and bonds underwritten by the Ministry of Finance;

b) The securities-trading organization may dispose of, manage, use and transfer secured assets in case its partners fail to fulfill the settlement obligation within the time limit under the contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of secured asset

=

Volume of assets

x

Asset price

x

 (1 - Market risk coefficient)

a) The asset price shall be determined according to the rules provided in Appendix II hereof;

b) The market risk coefficient shall be determined according to the rules provided in Appendix I hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The settlement risk is related to the same partner;

b) The settlement risk arises during the same type of transaction specified in Clause 1 of this Article;

c) The mutual offsetting has been agreed upon in writing by the parties.

8. The settlement risk value shall be increased in the following cases:

a) Increased by 10% in case the value of deposit contract, loans, due receivables, securities purchase contract with a commitment to resell securities,  sale contract with a commitment to repurchase securities, total value of loans provided for an organization, individual and related group (if any), accounts for from more than 10% to15% of the equity;

b) Increased by 20% in case the value of deposit contract, loans, due receivables, securities purchase contract with a commitment to resell securities,  sale contract with a commitment to repurchase securities, total value of loans provided for an organization, individual and related group (if any), accounts for from more than 15% to 25% of the equity;

c) Increased by 30% in case the value of deposit contract, loans, due receivables, securities purchase contract with a commitment to resell securities, sale contract with a commitment to repurchase securities, total value of loans provided for an organization, individual and related group (if any), or an individual and parties related to him/her (if any), accounts for more than 25% of the equity.

9. In case a partner is totally insolvent, the loss calculated according to the contract value shall be deducted from liquid capital.

Section 3. LIQUID CAPITAL RATIO AND REGULATION ON REPORTING BY SECURITIES-TRADING ORGANIZATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The liquid capital ratio shall be determined according to the following rules:

Liquid capital ratio

=

Liquid capital

x

100%

Total risk value

2. The SSC shall issue the decision to issue warning to the securities-trading organization as prescribed in Article 13 of this Circular, place it under control or under special control as prescribed in Article 14 and Article 16 of this Circular. Within twenty-four (24) hours since the decision is issued, the SSC shall publish this decision on its website. The securities-trading organization shall publish this decision on its website and websites of SSC and Stock Exchange.

Article 12. Liquid capital reporting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The securities-trading organization shall submit monthly prudential ratio reports made using the form in the Appendix V or VI hereof to the SSC. The report must be electronically submitted within ten (10) days from the end of the month.

b) The securities-trading organization must submit prudential ratio reports of 30 June and 31 December made using the form in the Appendix V or VI hereof and publish them on its website after they have been examined and audited by an accredited audit organization. These reports must be submitted to the SSC and published at the same time as the disclosure of information about the examined biannual financial statement and the audited annual financial statement.

2. Unscheduled reporting

a) Since its liquid capital ratio falls below 180%, the securities-trading organization shall submit an liquid capital ratio report made using the form in the Appendix V or VI hereof to the SSC twice a month (on the 15th and 30th). The report must be electronically submitted within three (03) working days after the 15th and 30th. <0}

b) Since its liquid capital ratio falls below 150%, the securities-trading organization shall submit a weekly report on liquid capital ratio made using the form in the Appendix V or VI hereof to the SSC. The report must be electronically submitted before 16:00 on every Friday.

c) Since its liquid capital ratio falls below 120%, the securities-trading organization shall submit a daily report on liquid capital ratio made using the form in the Appendix V or VI hereof to the SSC. The report must be electronically submitted before 16:00 every day.

3. The securities-trading organization may prepare periodic reports as prescribed in Clause 1 of this Article when its liquid capital ratio reaches or surpasses 180% during the reporting periods for three (3) consecutive months.

Chapter III

ACTIONS AGAINST SECURITIES-TRADING ORGANIZATIONS THAT FAIL TO ACHIEVE PRUDENTIAL INDICATORS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Warning

1. The SSC shall issue the decision to issue warning to a securities-trading organization in the following cases:

a) The liquid capital ratio reaches from 150% to below 180% during the reporting periods for three (3) consecutive months; or

b) The liquid capital ratio that has been examined or audited by an accredited audit organization reaches from 150% to below 180%; or

c) The prudential ratio report about which the accredited audit organization issues a dissenting or contrary opinion, or a disclaimer of opinion, or fails to issue any opinion, or issues a qualified opinion that, the liquid capital ratio is from 150% to below 180%, if the exceptions are not included in the liquid capital.

2. A securities-trading organization may have the warning lifted if its liquid capital ratio reaches at least 180% for three (3) consecutive months, and the liquid capital ratio during the last reporting period must be audited by an accredited audit organization.

Section 2. CONTROL

Article 14. Control

1. The SSC shall issue the decision to place a securities-trading organization under control in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The liquid capital ratio that has been examined or audited by an accredited audit organization reaches from 120% to below 150%; or

c) The prudential ratio report about which the accredited audit organization issues a dissenting or contrary opinion, or a disclaimer of opinion any opinion, or fails to issue any opinion, or issues a qualified opinion, the liquid capital ratio is from 120% to below 150%, if the exceptions are not included in the liquid capital.

2. The control period must not exceed 12 months from the day on which the securities-trading organization is placed under control.

3. After 6 months from the day on which the control is placed, the Stock Exchange shall partially suspend the trading by the affiliated securities companies that fail to successfully take remedial actions against the control. The period of suspension of the trading by the Stock Exchange will end when the affiliated securities companies have the control lifted by the SSC. The procedures for suspension of the trading by the affiliated securities companies shall be compliant with regulations of the Stock Exchange.

4. A securities-trading organization may have the control lifted if its liquid capital ratio reaches at least 180% for three (03) consecutive months, and the liquid capital ratio during the last reporting period must be audited by an accredited audit organization.

Article 15. Remediation plan

1. Within fifteen (15) days from the day on which the SSC issues the decision to place a securities-trading organization under control, the securities-trading organization shall submit a detailed report on financial position, reasons and remediation plan to the SSC.

2. The remediation plan shall cover the next two (02) years and specify a detailed roadmap, conditions, deadline and monthly and quarterly plans for implementation. The SSC may request the securities-trading organization to make adjustments to the remediation plan at any time if it is unfeasible or inconsistent with market conditions or regulations of law.

3. The remedial measures include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Recovery of debts; resale of shares or stake to the creditor;

c) Reduction of operating and corporate governance costs; reorganization of the management apparatus and human resources or staff reduction;

d) Narrowing of the operation scope and area; shutdown of some branches or transaction offices; reduction of securities services;

dd) Suspension of the payment of stock dividends and distribution of profits; increase of capital in accordance with law;

e) Consolidation into or merger with a securities-trading organization conducting the same business line or of the same type in accordance with law;

g) Other measures that are not contrary to regulations of law.

Section 3. SPECIAL CONTROL

Article 16. Special control

1. The SSC shall issue the decision to place a securities-trading organization under special control in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The securities-trading organization fails to take remedial actions against the special control within twelve (12) months as prescribed in Clause 2 Article 14 of this Circular; or

c) The securities-trading organization has not prepared any prudential ratio report for two (02) consecutive reporting periods, or fails to carry out audits or examine prudential ratio reports or fails to publish the prudential ratio reports examined or audited by a accredited audit organization as prescribed in Point b Clause 1 Article 12 of this Circular; or

d) The prudential ratio report about which the accredited audit organization issues a dissenting or contrary opinion, or a disclaimer of opinion, or fails to issue any opinion, or issues a qualified opinion, the liquid capital ratio is below 120%, if the exceptions are not included in the liquid capital.

2. The special control period must not exceed four (04) months from the day on which the securities-trading organization is placed under special control.

3. In case the special control is placed as prescribed in Point b Clause 1 of this Article, after two (02) months from the day on which the special control is placed, the Stock Exchange shall partially suspend the trading of the affiliated securities companies that fail to take remedial actions against the special control. The period of suspension of the trading by the Stock Exchange will end if the affiliated securities companies have the special control lifted by the SSC. The procedures for suspension of the trading by the affiliated securities companies shall be compliant with regulations of the Stock Exchange.

4. A securities-trading organization may have the special control lifted if its liquid capital ratio reaches at least 180% for three (03) consecutive months, and the liquid capital ratio during the last reporting period must be audited by an accredited audit organization.

5. After the special control period ends as prescribed in Clause 2 of this Article, if the securities-trading organization still fails to take remedial actions against the special control and has a gross loss (the undistributed profit on the balance sheet) exceeding 50% of its charter capital, its operation shall be suspended. The procedures for suspending the operation shall be compliant with the regulations on organizational structure and operation of securities companies and fund management companies.

6. After the special control period ends as prescribed in Clause 2 of this Article, if the securities-trading organization still fails to take remedial actions against the special control and has a gross loss (the undistributed profit on the balance sheet) reaching below 50% of its charter capital or fails to settle all debts and other financial obligations as prescribed by the law on enterprises and law on bankruptcy, the SSC shall request the securities-trading organization to suspend its operation.

7. Within twenty-four (24) hours since the SSC requests the securities-trading organization to suspend its operation, the SSC shall publish such information on its website.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. The suspension of the operation of a securities-trading organization prescribed in Clause 6 of this Article shall last until:

a) The securities-trading organization has the liquid capital ratio that satisfies regulations specified in Clause 4 of this Article; or

b) The securities-trading organization is merged into or consolidated with another securities-trading organization, or dissolves, or declares bankruptcy in accordance with the law on enterprises, law on bankruptcy and regulations on establishment, organizational structure and operation of a securities-trading organization promulgated by the Ministry of Finance.

Article 17. Remediation plan

1. Within fifteen (07) days from the day on which the SSC issues the decision to place a securities-trading organization under special control, the securities-trading organization shall submit a detailed report on financial condition, reasons and remediation plan to the SSC.

2. The remediation plan shall be implemented as prescribed in Clauses 2 and 3 Article 15 of this Circular.

Section 4. RESPONSIBILITIES OF RELEVANT PARTIES

Article 18. Responsibilities of individuals and securities-trading organization placed under control or special control

1. The Board of Directors, Board of Members, President, Director General (Director) of the securities-trading organization placed under control or special control shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Continue managing, controlling and administering operation and ensuring safety of securities-trading organization’s assets in accordance with law;

c) Take responsibility for the issues concerning organizational structure and operation of the securities-trading organization before, during and after the period of control or special control;

d) Provide assistance for or enable other organizations to perform their duties as prescribed in this Circular and perform other tasks at the request of the SSC.

2. Before 16:00 every Friday, the securities-trading organization shall submit a report on the implementation of remediation plan and results thereof.

3. During the control or special control period:

a) A securities-trading institution shall not pay stock dividends to its shareholders, divide profits to its capital contributors or give bonuses to members of the Board of Directors, Board of Members, Board of Controllers, Director General (Director), Deputy Director General (Deputy Director), chief accountant, staff members and relevant individuals;

b) The securities-trading organization must not convert unsecured debts into debts secured by its assets;

c) The securities-trading organization must not purchase treasury stocks or redeem the stake from capital contributors;

d) The securities-trading organization must not sign new and extended margin trading contracts, securities lending and purchase contracts, purchase transactions with a commitment to resell securities and contracts on provision of loans to customers without secured assets and continue carrying out these contracts and transactions; and must not sign the firm commitment underwriting agreement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. During the suspension period prescribed in Clause 6, Article 16of this Circular:

a) The securities-trading organization must not sign new economic contracts or extend the economic contracts related to the licensed securities services, and must stop other securities services according to the following rules:

- For securities companies: must not open transaction accounts for new clients, close the contracts to provide securities brokerage services (contracts to open securities trading accounts), and transfer the clients’ accounts to a substitute securities company at the request of clients and in accordance with relevant regulations of law (applicable to securities brokerage services), must not provide margin trading services and other financial services related to securities services; must not sign new investment consulting agreement (applicable to investment consulting services) or underwriting agreement (applicable to underwriting services) or extend it; stop the proprietary securities trading, close the proprietary trading accounts under the guidance of the SSC (applicable to proprietary trading);

- For fund management companies: must not raise capital to create new funds or new securities investment companies; must not increase the charter capital of the fund and investment companies under their management; must not sign new or extend investment management agreements and investment consulting agreements; must hand over managerial responsibility and transfer trust assets to a substitute fund management company at the request of the clients, general meeting of investors and in accordance with other relevant regulations of law (if any);

b) The securities-trading organization still has to pay the outstanding tax and fulfill other unsettled financial obligations to the State;

c) For the unexpired contracts signed with clients and employees, the securities-trading organization must keep paying the debts and fulfill financial obligations, and fulfilling the commitments and obligations under the terms of the signed contracts in accordance with regulations of the civil law, law on enterprises, law on securities, and other relevant regulations of law (if any) unless otherwise agreed by the clients, employees or creditors; close the economic contracts right after fulfilling the obligations of the securities-trading organization;

d) The securities institution must keep implementing the remediation plan as prescribed in Article 15 and Article 17 of this Circular, and comply with regulations of the law on securities and securities market; protect the lawful rights and interests of clients and investors as prescribed by law;

dd) The Stock Exchange and Vietnam Securities Depository shall suspend the clearing by the securities-trading organization until the end of the suspension period;

e) The SSC must not allow securities-trading organizations to expand their coverage provide new securities services; must not allow the provision of margin trading services and other financial services; must not approve the investments and transactions that are subject to the approval of the SSC in accordance with regulations of the law on securities and securities market, except for the transfer, consolidation, merger, capital increase, or removal of securities services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Stock Exchange and Vietnam Securities Depository, depository members, supervisory banks, payment banks and other relevant organizations shall sufficiently and promptly provide the SSC with information and documents on transactions, investment and trading operations of the securities-trading organization placed under control or special control at the request of the SSC.

2. The Stock Exchange and Vietnam Securities Depository, supervisory banks, payment banks and relevant securities-trading organizations shall provide guidance, assistance and securities services for clients of the securities-trading organization placed under control or special control at the request of the SSC.

3. The Stock Exchange and Vietnam Securities Depository shall comply with relevant regulations of this Circular.

Chapter IV

IMPLMENTATION

Article 20. Implementation

1. This Circulars comes into force from October 10, 2017 and supersedes the Circular No. 226/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Minister of Finance promulgates on prudential indicators and actions against securities-trading organizations that fail to achieve the prudential indicators and the Circular No. 165/2012/TT-BTC dated October 09, 2012 of the Minister of Finance on amendments to some articles of the Circular No. 226/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 on prudential indicators and actions against securities-trading organizations that fail to achieve the prudential indicators.

2. The amendments to this Circular shall be decided by the Minister of Finance./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

APPENDIX I

MARKET RISK COEFFICIENT
(Enclosed with the Circular No. 87/2017/TT-BTC dated August 15, 2017 of the Minister of Finance)

No.

Types of assets

Market risk coefficient (%)

I

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cash (VND)

0

2

Cash equivalents

0

3

Financial instruments, negotiable instruments on the monetary market, deposit certificates

0

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Government bonds

 

4

Zero-coupon Government bonds

0

5

Coupon Government bonds: Government bonds (including previously issued bonds and project bonds), Government bonds in OECD countries or guaranteed by Government or Central Banks of these countries, bonds issued by international organizations including IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB and EBRD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Corporate bonds

 

6

Listed bonds with a maturity of less than 01 year, including convertible bonds

8

Listed bonds with a maturity of from 01 to less than 03 years, including convertible bonds

10

Listed bonds with a maturity of from 03 to less than 05 years, including convertible bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Listed bonds with a maturity of at least 05 years, including convertible bonds

20

7

Unlisted bonds with a maturity of less than 01 year, including convertible bonds

25

Unlisted bonds with a maturity of from 01 to less than 03 years, including convertible bonds

30

Unlisted bonds with a maturity of from 03 to less than 05 years, including convertible bonds

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

III

STOCKS

 

8

Common stocks and preferred stocks of the listed organizations on Ho Chi Minh City Stock Exchange; open-ended fund certificates.

10

9

Common stocks and preferred stocks of the listed organizations at the Hanoi Stock Exchange;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Common stocks and preferred stocks of public companies that are yet to be registered for trading on the UpCom

20

11

Common stocks and preferred stocks of public companies that have been registered or deposited but are yet to be listed or registered for trading; stocks that are in the initial public offering issuance (IPO)

30

12

Stocks of other public companies

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CERTIFICATE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

 

13

Public funds, including public investment companies

10

14

Member funds, separate investment companies

30

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

15

Securities suspended from trading

40

16

Delisted or canceled securities

50

VI

DERIVATIVE SECURITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

Stock index futures contract

8

18

Government bond futures contract

3

VII

OTHER SECURITIES

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shares, stakes and other types of securities

80

20

Stocks listed on foreign market that are on the indexes provided in the Appendix VIII

25

21

Stocks listed on foreign market that are not on the indexes provided in the Appendix VIII

100

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

23

Covered warrants listed on the Hanoi Stock Exchange

10

24

Difference in transaction price

2

 

APPENDIX II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Types of assets

Rules for valuation of trading price on the market

Cash and cash equivalents, money market instruments

1

Cash (VND)

Account balance on the valuation date

2

Foreign currencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Term deposits

Value of deposits, plus unpaid interests, up to the date preceding the valuation date

4

Treasury bills, bank drafts, commercial papers, deposit certificates, negotiable certificates of deposit, bonds and money market instruments

The purchase price, plus accrued interests, up to the date preceding the valuation date

Bonds

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The average quoted price announced on the Stock Exchange on the latest trading date prior to the valuation date, plus accrued interest (if the quoted price is yet to be included in the accrued interest);

- In case there is no transaction over a period longer than two (02) weeks prior to the valuation date, the trading price in the market is the maximum value of the following values:

+ The purchase price, plus accrued interest;

+ The par value, plus accrued interest;

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization, including accrued interest.

Or:

Max (purchase price, plus accrued interest, par value, plus accrued interest, price determined by employing the internal method, including accrued interest).

6

Unlisted bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The quoted price (if any) announced on quotation systems selected by the securities-trading organization, plus accrued interest;

+ The purchase price, plus accrued interest;

+ The par value, plus accrued interest;

+ The price determined according to internal regulations of the securities-trading organization, including accrued interest.

Or:

Max (quoted price (if any), purchase price plus accrued interest, par value, plus accrued interest, price determined by employing the internal method, including accrued interest).

STOCKS

7

Stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case there is no transaction over a period longer than two (02) weeks prior to the valuation date, the trading price in the market is the maximum value of the following values:

+ Book value;

+ Purchase price;

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, purchase price, price determined by employing the internal method)

8

Stocks listed on the Hanoi Stock Exchange

- The closing price on the latest trading date prior to the valuation date;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Book value;

+ Purchase price;

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, purchase price, price determined by employing the internal method)

9

Stocks of public companies that have been registered for trading on the UpCom

- The closing price on the latest trading date prior to the valuation date;

- In case there is no transaction over a period longer than two (02) weeks prior to the valuation date, the trading price in the market is the maximum value of the following values:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Purchase price;

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, purchase price, price determined by employing the internal method)

10

Stocks which have been registered or deposited but are yet to be listed or registered for trading

- The average value determined on the basis of quoted prices of at least 03 securities companies that are not related to the fund on the latest trading day prior to the valuation date.

- In case it is unable to obtain quoted prices from at least 03 securities companies, the trading price in the market is the maximum value of the following values:

+ The price determined on the basis of quoted price;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Book value;

+ Purchase price;

+ The price determined according to internal regulations of the securities-trading organization.

Or:

Max (price determined on the basis of quoted price, price announced on the latest reporting period, book value, purchase value, price determined according to internal regulations of the securities-trading organization).

11

Stocks which are suspended from trading or delisted, or the registration for trading of which is cancelled

The trading price in the market is the maximum value of the following values:

+ Book value;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, par value, price determined by employing the internal method).

12

Stocks of issuers that are under dissolution or bankruptcy

80% of the liquidation value of such stocks (the stock price is divided because the issuer is under dissolution or bankruptcy or book value) determined at the date of preparing the latest balance sheet, or price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

13

Other shares or stakes

The trading price in the market is the maximum value of the following values:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Purchase price/value of contributed capital;

+ The price determined according to internal regulations of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, purchase price/value of contributed capital, price determined according to internal regulations of the securities-trading organization).

Funds/stocks of securities investment companies

14

Public closed-end fund/Exchange-Traded Fund

- The closing price on the latest trading date prior to the valuation date;

- In case there is no transaction over a period longer than two (02) weeks prior to the valuation date, the price is net asset value (NAV)/fund certificate on the last reporting period prior to the date of calculation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Member funds/Open-end funds/stocks of separate securities investment companies

NAV per unit of contributed capital/fund certificate unit/stock on the latest reporting period prior to the date of calculation

16

Other cases

Under the internal regulations of the securities-trading organization

Fixed assets

17

Land use right…

Value determined by an independent valuation organization selected by a securities-trading organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Houses/architectures including capital construction items in progress

Value determined by an independent valuation organization selected by a securities-trading organization/Accumulated expenses for capital construction in progress

19

Equipment, machines, vehicles, etc.

Remaining value of assets

20

Other fixed assets

Value determined by an independent valuation organization selected by a securities-trading organization

OTHER SECURITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Covered warrants issued by the securities-trading organization

- The closing price on the latest trading date prior to the valuation date;

- The purchase price (if the covered warrant is yet to be listed).

22

Stocks listed on foreign market

- Price (in foreign currency) x VND exchange rate on the date of calculation

- The closing price on the latest trading date prior to the valuation date;

- In case there is no transaction over a period longer than two (02) weeks prior to the valuation date, the trading price in the market is the maximum value of the following values:

+ Book value;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The price determined by employing the internal method of the securities-trading organization.

Or:

Max (book value, purchase price, price determined by employing the internal method)

Notes:

- Accrued interest refers to the amount of interest that has accumulated from the last interest payment up to the calculation date;

- The book value of a stock is determined according to the latest audited or examined financial statement.

- The securities-trading organization may refer prices on bond quotation systems (Reuters/Bloomberg/VNBF, etc.).

 

APPENDIX III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Settlement risk coefficient by partner

No.

Partners make payment to securities-trading organization

Market risk coefficient

1

Government, the issuers guaranteed by the Government, Central Banks of OECD countries; People's Committees of provinces and central-affiliated cities;

0%

2

Securities Exchange, Vietnam Securities Depository

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Credit institutions, financial institutions, securities-trading organizations that are established in the OECD countries and have credit coefficient satisfying other conditions according to the internal regulation of the securities-trading organization.

3.2%

4

Credit institutions, financial institutions, securities-trading organizations that are established outside the OECD countries and fail to satisfy other conditions according to the internal regulation of the securities-trading organization

4.8%

5

Credit institutions, financial institutions, securities-trading organizations that are established and operate in Vietnam

6%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other organizations and individuals

8%

3.2. Settlement risk coefficient by time

No.

Overdue period of securities payment and transfer

Risk coefficient

1

0-15 days after the period of securities payment and transfer

16%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16-30 days after the period of securities payment and transfer

32%

3

31-60 days after the period of securities payment and transfer

48%

4

At least 60 days after the period of securities payment and transfer

100%

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The payment risk value is increased as prescribed in Clause 8, Article 10 of this Circular according to the information provided by clients in relation to the regulation specified in Clause 12, Article 2 of this Circular.

 

APPENDIX IV

ASSET VALUE WITH POTENTIAL RISKS
(Enclosed with the Circular No. 87/2017/TT-BTC dated August 15, 2017 of the Minister of Finance)

4.1. The asset value with potential settlement risks upon securities lending and borrowing, margin trading, repurchase

No.

Types of transactions

Value of assets with potential settlement risk

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The entire value of loan

2

Securities lending

Max{(Market value of the contract - Value of secured asset (if any)), 0}

3

Securities borrowing

Max{(Value of secured asset - Market value of the contract), 0}

4

Securities purchase contracts with resale commitment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Securities purchase contracts with redemption commitment

Max{(Market value of the contract x (1 - Market risk coefficient) - Contract value calculated according to the purchase price),0}

6

Margin lending and purchase contracts (for clients taking loans to purchase securities)/Business agreements with the same nature

Max{(Credit balance - Value of the contract), 0}

Notes:

- The credit balance includes the loan value, loan interest and costs;

- In case it is not possible to determine the reasonable price of the collateral, it shall be determined by employing the internal regulation of the securities-trading organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Time

Value of assets with potential settlement risk

A - Regarding securities sale (the seller is a securities-trading organization or a client of a securities-trading organization during brokerage activity)

1

Before the term of payment receipt

0

2

After the term of payment receipt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0 (in case the market price is higher than the trading price)

B - Regarding securities sale (the seller is a securities-trading organization or a client of a securities-trading organization)

1

0

2

After the period of securities transfer

Market value of the contract (in case the market price is lower than the trading price)

0 (in case the market price is higher than the trading price)

Notes: The period of securities payment/transfer according to the regulation on derivative securities (applicable to derivative securities) is T+2 (applicable to listed stocks), T+1 (applicable to listed bonds) or T+n (applicable to the transactions that are traded outside the trading system in n days as agreed upon by both parties).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX V

PRUDENTIAL RATIO REPORT BY FUND MANAGEMENT COMPANY
(Enclosed with the Circular No. 87/2017/TT-BTC dated August 15, 2017 of the Minister of Finance)

NAME OF COMPANY….
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

 

…………….[place],…………….[date]

 

To: The State Securities Commission

PRUDENTIAL RATIO REPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We undertake that:

 (1) The report is prepared according to the data updated on the date of preparing this report in accordance with the Circular No. 87/2017/TT-BTC dated August 15, 2017 of the Ministry of Finance, on the prudential indicators and actions against the securities-trading organizations that fail to achieve prudential indicators;

 (2) The issues that may affect the financial position of the company which arise after this report is prepared shall be addressed in the succeeding report;

 (3) We take full responsibility to law for accuracy and truthfullness of the report.

 

Chief accountant
(Signature and full name)

Head of Internal Control Division
(Signature and full name)

 (General) Director
(Signature, full name and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

CONTENT

Liquid capital

Liquid capital

Decreases

Increases

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

3

(√)

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

 

 

6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

 

 

8

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

10

 

 

11

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

 

 

13

 

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1A

 

 

 

B

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

 

 

 

II

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

III

 

 

 

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Trade receivables with a maturity of over 90 days

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Receivables from trading services

 

 

 

- Receivables from trading services with a maturity of 90 days or less

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Receivables from trading services with a maturity of over 90 days

 

 

4

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- Intra-company receivables with a maturity of over 90 days

 

 

5

Receivables from securities trading

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Receivables from trading services with a maturity of 90 days or less

 

 

 

- Receivables from trading services with a maturity of over 90 days

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Other revenues

 

 

 

- Other receivables with a maturity of 90 days or less

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

 

 

 

IV

Inventory

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

V

Other short-term assets

 

 

 

1

Short-term prepaid costs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Deducted VAT

 

 

 

3

Taxes and receivables from the State

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Other short-term assets

 

 

 

4.1

Advances

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Advances that may be returned after 90 days or less

 

 

 

 

- Advances that may be returned after over 90 days

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.2

Other short-term assets

 

 

1B

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

C

Long-term assets

I

Long-term receivables, including receivables from entrustment

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- Long-term trade receivables with a maturity of 90 days or less

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

 

 

3

Long-term intra-company receivables

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- Long-term intra-company receivables with a maturity of 90 days or less

 

 

 

 

- Long-term intra-company receivables with a maturity of over 90 days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Other long-term receivables

 

 

 

 

- Other long-term receivables with a maturity of 90 days or less

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

- Other long-term receivables with a maturity of over 90 days

 

 

5

Provision for long-term bad debts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II

Fixed assets

 

 

III

Investment assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

Long-term financial investment

 

 

 

1

Investment in subsidiaries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

3

Investment in associated companies, joint-venture companies

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Long-term securities investment

 

 

 

 

- Securities with potential market risk according to Clause 2, Article 9

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Securities to be deducted from liquid capital according to Clause 5, Article 6

 

 

5

Outward long-term investments

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

Other long-term investments

 

 

7

Provision for long-term financial investment markdown

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

V

Other long-term assets

 

 

1

Long-term prepaid costs

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Deferred tax asset

 

 

3

Long term deposits

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

The assets are the amounts that are mentioned in the qualified opinions, adverse opinions or disclaimer of opinions in the audited and examined financial statements but yet to be deducted as prescribed in Article 6

 

 

1C

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

LIQUID CAPITAL = 1A-1B-1C

 

 

 

Notes:

1) The entries with “√” must be calculated

2) When calculating the deduction from the liquid capital (sections B and C), the securities-trading organization may reduce the value of deduction as follows:

- For the assets used as secured assets for the obligations of the securities-trading organizations or a third party (if the sale contract contains a commitment to buy back, in which the securities-trading organization is the seller), when calculating the deductions, the smallest value of the following values may be reduced: the market value of the asset calculated as prescribed in the Appendix II, the book value, and remaining value of the obligations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The book value is the remaining value of the secured asset (in case of fixed assets) at the time of contract conclusion or the value determined by employing the internal method of the securities-trading organization at the time of contract conclusion (in case of other assets).

II. RISK VALUE WORKSHEET

A. MARKET RISK

Investment portfolio

Risk coefficient
(%)

Risk scale

Risk value

(1)

(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Cash and cash equivalents, money market instruments

 

 

 

1

Cash (VND)

0

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cash equivalents

0

 

 

3

Financial instruments, negotiable instruments on the monetary market, deposit certificates

0

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Zero-coupon Government bonds

0

 

 

5

Coupon Government bonds: Government bonds (including previously issued bonds and project bonds), Government bonds in OECD countries or guaranteed by Government or Central Banks of these countries, bonds issued by international organizations including IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB and EBRD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

III. Corporate bonds

 

 

6

Listed bonds with a maturity of less than 01 year, including convertible bond

8

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Listed bonds with a maturity of from 01 to less than 03 years, including convertible bonds

10

 

 

Listed bonds with a maturity of from 03 to less than 05 years, including convertible bonds

15

 

 

Listed bonds with a maturity of at least 05 years, including convertible bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

Unlisted bonds with a maturity of less than 01 year, including convertible bonds

25

 

 

Unlisted bonds with a maturity of from 01 to less than 03 years, including convertible bonds

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Unlisted bonds with a maturity of from 03 to less than 05 years, including convertible bonds

35

 

 

Unlisted bonds with a maturity of at least 05 years, including convertible bonds

40

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Common stocks and preferred stocks of the listed organizations at the Ho Chi Minh city Stock Exchange; open-ended fund certificates

10

 

 

9

Common stocks and preferred stocks of the listed organizations at the Hanoi Stock Exchange

15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Common stocks and preferred stocks of public companies that are yet to be listed or registered for trading on the UpCom

20

 

 

11

Common stocks and preferred stocks of public companies that have been registered deposit but are yet to be listed or registered for trading; stocks that are in the initial public offering issuance (IPO)

30

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Stocks of other public companies

50

 

 

V. CERTIFICATE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

13

Public funds, including public investment companies

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14

Member funds, separate investment companies

30

 

 

VI. RESTRICTED SECURITIES

15

Securities suspended from trading

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

16

Delisted or canceled securities

50

 

 

VII. Other assets

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

 

 

18

Other investment assets

80

 

 

VIII. The additional risk (if any) (determined according to the liquid capital after making all provisions)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Securities codes

Increases

Risk scale

Risk value

1

……………..

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………….

 

 

 

A. TOTAL VALUE OF MARKET RISKS (A = I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

 

B. SETTLEMENT RISK

Types of transactions

Risk value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

I. Risk before the maturity

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

Securities lending/Business agreements with the same nature

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

Securities borrowing/Business agreements with the same nature

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

Securities purchase contract with a resale commitment/Business agreements with the same nature

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

Securities sale contract with a repurchase commitment/Business agreements with the same nature

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

Margin lending and purchase contracts (for clients taking loans to purchase securities)/Business agreements with the same nature

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II. Risk after the maturnity

 

Overdue period

Risk coefficient

Risk scale

Risk value

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

16-30 days after the period of securities payment and transfer

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

From more than 60 days after the period of securities payment and transfer

 

 

 

III. Increased risk (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specify each loan and each partner

Increases

Risk scale

Risk value

1

……………

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

C. OPERATIONAL RISK (CALCULATING WITHIN 12 MONTHS)

I

Total of operating costs incurred within 12 months by month xx year 20xx

Value

II

Amounts deducted from the total costs

1. Depreciation

2. Cost/Reserved provision against devaluation of short-term investments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Cost/Reversed allowance for bad debts

 

III

Total cost after deduction (III = I – II)

 

IV

25% of total cost after deduction (IV = 25% III)

 

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

C. TOTAL VALUE OF OPERATIONAL RISK (C=Max{IV, V})

 

D. TOTAL VALUE OF RISK (A+B+C)

 

Notes:

 (1): Value of settlement risk of the Government, the issuers guaranteed by the Government, the Ministry of Finance, State Bank, Government and Central Banks of OECD countries; People's Committees of provinces and central-affiliated cities.

 (2): Value of settlement risk of the Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository.

 (3): Value of settlement risk of credit institutions, financial institutions, securities-trading organizations that are established and operate in OECD countries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (5): Value of settlement risk of credit institutions, financial institutions, securities-trading organizations that are established and operate in Vietnam.

 (6): Value of settlement risk of other organizations and individuals.

III. SUMMARY OF RISKS AND LIQUID CAPITAL

No.

Risks and liquid capital

Risk value/liquid capital

Notes (if any)

1

Total value of market risk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Total value of settlement risk

 

 

3

Total value of operational risk

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total value of risk (4=1+2+3)

 

 

5

Liquid capital

 

 

6

Liquid capital ratio (6=5/4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.487