Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 09/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55/2000/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

Thi hành Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ; Sau khi thống nhất với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung là loại trái phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư có thời hạn từ 1 năm trở lên.

Trái phiếu của cùng một đợt phát hành được quy định thống nhất về ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán.

2. Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (Trung tâm GDCK), Sở giao dịch chứng khoán (Sở GDCK).

3. Căn cứ vào kế hoạch huy động vốn hàng năm của ngân sách nhà nước và kế hoạch huy động trái phiếu đầu tư của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quỹ hỗ trợ phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ hàng quý, chi tiết theo loại kỳ hạn, thông báo cho các đối tượng đầu tư để có kế hoạch tham gia thị trường.

4. Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Trung tâm GDCK, Sở GDCK thực hiện theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm GDCK, Sở GDCK làm nhiệm vụ đại lý cho Bộ Tài chính trong việc xét duyệt thành viên tham gia thị trường đấu thầu, nhận đơn đặt thầu, xét thầu, công bố kết quả đấu thầu và được hưởng một khoản phí theo quy định tại điểm 10.3 mục 10 phần II Thông tư này.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nguyên tắc đấu thầu:

1.1. Giữ bí mật mọi thông tin của các tổ chức tham gia đấu thầu, lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính (nếu có).

1.2. Thực hiện đấu thầu công khai, bình đẳng về mọi quyền lợi, nghĩa vụ giữa các tổ chức tham gia đấu thầu.

1.3. Tổ chức trúng thầu có trách nhiệm mua trái phiếu Chính phủ theo khối lượng và lãi suất trúng thầu được thông báo.

2. Hình thức đấu thầu:

Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ được thực hiện dưới 2 hình thức: đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh.

- Đấu thầu cạnh tranh là đấu thầu lãi suất. Thông qua đấu thầu cạnh tranh hình thành lãi suất và khối lượng trúng thầu của các thành viên tham gia đấu thầu.

- Đấu thầu không cạnh tranh là việc đăng ký mua trái phiếu Chính phủ theo mức lãi suất trúng thầu được hình thành qua kết quả đấu thầu cạnh tranh.

Từng đợt phát hành, Bộ Tài chính có thể quy định hình thức đấu thầu là cạnh tranh hoặc cả hai hình thức cạnh tranh và không cạnh tranh. Trường hợp áp dụng cả hai hình thức đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh thì khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt đấu thầu đó.

3. Điều kiện tham gia đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung:

Các đối tượng quy định tại tiết a, b, c, d điểm 2 Điều 18 của Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ, muốn tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân, được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam;

- Có mức vốn pháp định tối thiểu là 22 tỷ đồng Việt Nam;

- Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh;

- Có tài khoản tiền đồng Việt Nam mở tại ngân hàng theo quy định của Trung tâm GDCK, Sở GDCK;

- Có đơn xin tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ gửi đến Trung tâm GDCK, Sở GDCK.

Hàng năm, Trung tâm GDCK, Sở GDCK xem xét điều kiện của các đối tượng để cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

4. Hình thức bán trái phiếu:

Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được bán theo các hình thức sau: chiết khấu, bằng mệnh giá, cao hơn mệnh giá hoặc thấp hơn mệnh giá.

5. Hình thức trái phiếu:

Trái phiếu đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ.

- Đối với hình thức chứng chỉ: Bộ Tài chính quy định mẫu và tổ chức in để cung cấp cho các tổ chức trúng thầu.

- Đối với hình thức bút toán ghi sổ: Do Trung tâm GDCK, Sở GDCK và các tổ chức lưu ký ghi và quản lý sổ sách.

Trái phiếu Chính phủ khi mới phát hành được thực hiện theo hình thức bút toán ghi sổ; Trường hợp chủ sở hữu muốn nhận chứng chỉ trái phiếu, tổ chức lưu ký phải thông báo cho Bộ Tài chính để cấp chứng chỉ, đồng thời thông báo cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK biết để cùng làm thủ tục giảm bút toán ghi sổ trái phiếu Chính phủ.

6. Tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ:

6.1. Thời gian tổ chức đấu thầu:

Việc đấu thầu được tổ chức theo tuần kỳ, tháng hoặc quý, căn cứ kế hoạch huy động vốn của ngân sách nhà nước, các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quỹ hỗ trợ phát triển và tình hình thị trường vốn.

6.2. Thông báo đấu thầu:

Trước ngày tổ chức đấu thầu 2 ngày, căn cứ đề nghị phát hành của Bộ Tài chính, Trung tâm GDCK, Sở GDCK gửi thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ cho các thành viên tham gia đấu thầu và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6.3. Đăng ký đấu thầu:

- Trước 13 h của ngày mở thầu, các thành viên tham gia đấu thầu phải gửi phiếu đặt thầu cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK và hoàn thành việc ký quỹ 5% trên khối lượng trái phiếu đặt thầu.

- Mẫu và cách thức gửi phiếu đặt thầu, nộp tiền ký quỹ do Trung tâm GDCK, Sở GDCK quy định.

6.4. Mở thầu:

Giờ mở thầu quy định là 13 h 30 của ngày đấu thầu. Trình tự, thủ tục mở các phiếu đặt thầu, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của phiếu đặt thầu do Trung tâm GDCK, Sở GDCK quy định và tổ chức thực hiện.

6.5. Xác định khối lượng và lãi suất trái phiếu trúng thầu:

a) Căn cứ xác định khối lượng và lãi suất trái phiếu trúng thầu:

- Khối lượng và lãi suất đặt thầu của các tổ chức tham gia đấu thầu.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành và lãi suất chỉ đạo (nếu có).

b) Nguyên tắc xác định khối lượng và lãi suất trúng thầu:

- Đối với các đối tượng tham gia đấu thầu theo hình thức cạnh tranh:

Khối lượng trái phiếu trúng thầu được xét chọn theo lãi suất đặt thầu từ thấp đến cao; Tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất mà khối lượng trái phiếu đặt thầu vượt quá khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành thì khối lượng trái phiếu trúng thầu được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu theo tỷ lệ thuận với khối lượng trái phiếu đặt thầu tại mức lãi suất đó;

Lãi suất trúng thầu cao nhất là lãi suất phát hành áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu.

- Các đối tượng tham gia đấu thầu theo hình thức không cạnh tranh được mua trái phiếu theo mức lãi suất trúng thầu. Khối lượng trái phiếu phát hành cho các đối tượng này được phân chia theo tỷ lệ thuận với khối lượng trái phiếu đặt mua của từng đối tượng

6.6. Xác định giá bán trái phiếu và số tiền được thanh toán khi đến hạn:

a) Bán trái phiếu theo hình thức chiết khấu:

- Giá bán trái phiếu được xác định theo công thức sau:

MG

G =

(1 + Ls)n

Trong đó: G: Giá bán trái phiếu

MG: Mệnh giá trái phiếu

Ls: Lãi suất trái phiếu trúng thầu (%/năm)

n: Kỳ hạn trái phiếu (năm)

- Khi đến hạn được thanh toán bằng mệnh giá trái phiếu.

b) Bán trái phiếu theo hình thức bằng mệnh giá:

b.1. Đối với trái phiếu thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn:

- Giá bán trái phiếu bằng 100% mệnh giá.

- Số tiền thanh toán trái phiếu khi đến hạn được tính theo công thức:

T = MG x (1 + Ls)n

Trong đó: T: Tổng số tiền (gốc, lãi) được thanh toán

MG: Mệnh giá trái phiếu

Ls: Lãi suất trái phiếu trúng thầu (%/năm)

n: Kỳ hạn trái phiếu (năm)

b.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ:

- Giá bán trái phiếu bằng 100% mệnh giá.

- Tiền lãi trả định kỳ được tính theo công thức sau:

Ls

L = MG x

k

Trong đó: L: Số tiền lãi thanh toán định kỳ

MG: Mệnh giá trái phiếu

Ls: Lãi suất trúng thầu (%/năm)

k: Số lần thanh toán lãi trong 1 năm

- Khi đến hạn, người sở hữu trái phiếu được thanh toán số tiền gốc bằng mệnh giá trái phiếu và số tiền lãi của kỳ lĩnh lãi cuối cùng.

c) Bán trái phiếu theo hình thức cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

c.1. Bộ Tài chính quy định lãi suất thanh toán định kỳ; Đồng thời thông qua đấu thầu xác định lãi suất phát hành và giá bán trái phiếu.

- Nếu lãi suất phát hành cao hơn lãi suất do Bộ Tài chính quy định: giá bán trái phiếu sẽ thấp hơn mệnh giá trái phiếu.

- Nếu lãi suất phát hành thấp hơn lãi suất do Bộ Tài chính quy định: giá bán trái phiếu sẽ cao hơn mệnh giá trái phiếu.

c.2. Giá bán trái phiếu được xác định theo công thức sau:


G

=

L

Ls

[l + ]1

k

+

L

Ls

[l + ]2

k

+

.....

+

L

Ls

[l + ]t

k

+

MG

Ls

[l + ]t

k

Ls

Đặt r = , công thức tính giá bán trái phiếu được rút gọn như sau:

k


G

=

1

L x [ 1 - ]

(1 + r)'

r

+

MG

(1 + r)'

Trong đó:

G: Giá bán trái phiếu

L: Số tiền lãi thanh toán định kỳ

MG: Mệnh giá trái phiếu

Ls: Lãi suất trúng thầu (%/năm)

k: Số lần thanh toán lãi trong 1 năm

t: Số kỳ trả lãi trong cả kỳ hạn trái phiếu

c.3. Số tiền lãi thanh toán định kỳ được tính theo công thức sau:

Lt

L = MG x

k

Trong đó: L: Số tiền lãi thanh toán định kỳ

MG: Mệnh giá trái phiếu

Lt: Lãi suất thanh toán định kỳ (%/năm)

k: Số lần thanh toán lãi trong 1 năm

c.4. Khi đến hạn, người sở hữu trái phiếu được thanh toán số tiền gốc bằng mệnh giá trái phiếu và số tiền lãi của kỳ lĩnh lãi cuối cùng.

6.7. Thông báo kết quả đấu thầu:

- Sau khi kết thúc việc xác định lãi suất và khối lượng trúng thầu, Trung tâm GDCK, Sở GDCK ký xác nhận và gửi các bản tổng hợp kết quả đấu thầu cho Bộ Tài chính đồng gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

- Căn cứ bảng tổng hợp kết quả đấu thầu, Trung tâm GDCK, Sở GDCK gửi thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu, công bố kết quả đấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Trung tâm GDCK, Sở GDCK.

7. Thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ:

7.1. Trong phạm vi 2 ngày làm việc tiếp theo ngày đấu thầu, các đơn vị trúng thầu phải chuyển toàn bộ tiền mua trái phiếu theo giá bán đã được xác định trong thông báo trúng thầu vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

7.2. Ngày phát hành trái phiếu được ấn định vào ngày làm việc thứ 2 kể từ sau ngày đấu thầu. Trong ngày phát hành, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước báo Có cho Kho bạc Nhà nước số tiền thu bán trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức trúng thầu, đồng thời thông báo cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK. Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm GDCK, Sở GDCK làm thủ tục ghi sổ trái phiếu cho các tổ chức trúng thầu.

7.3. Trường hợp các thành viên trúng thầu làm thủ tục thanh toán chậm so với ngày quy định, Trung tâm GDCK, Sở GDCK yêu cầu ngân hàng nơi tổ chức đấu thầu mở tài khoản trích tiền ký quỹ và tiền từ tài khoản tiền gửi chuyển cho Kho bạc Nhà nước. Các tổ chức thanh toán chậm sẽ bị phạt chậm thanh toán. Số tiền phạt được trích từ tài khoản tiền gửi của tổ chức để nộp ngân sách nhà nước. Số tiền phạt thanh toán chậm được xác định theo công thức sau:

(St x Ls x150%) x n

P =

365

Trong đó: - P: Số tiền phạt chậm thanh toán

- St: Số tiền chậm thanh toán

- Ls: Lãi suất trúng thầu (%/năm)

- n: Số ngày chậm thanh toán

Trường hợp quá 5 ngày so với thời gian thanh toán quy định, số dư trên tài khoản tiền gửi của các thành viên trúng thầu vẫn không đủ để thanh toán thì phần kết quả trúng thầu chưa được thanh toán sẽ bị huỷ bỏ và đơn vị bị phạt 5% trên số tiền huỷ bỏ để chuyển nộp ngân sách nhà nước.

8. Chuyển vốn phát hành trái phiếu Chính phủ:

Căn cứ giấy báo Có của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chuyển đến, Kho bạc Nhà nước Trung ương làm thủ tục:

- Ghi thu ngân sách Trung ương đối với trái phiếu kho bạc.

- Ghi thu ngân sách Trung ương đối với trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình thuộc Trung ương quản lý. Các Bộ, ngành nhận nợ với Kho bạc Nhà nước về số tiền phát hành trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu.

- Ghi thu ngân sách tỉnh đối với trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình thuộc địa phương quản lý. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận nợ với Kho bạc Nhà nước số tiền phát hành trái phiếu đầu tư kể từ ngày phát hành trái phiếu.

- Ghi Có tài khoản của Quỹ hỗ trợ phát triển. Quỹ hỗ trợ phát triển nhận nợ với Kho bạc Nhà nước số tiền phát hành trái phiếu đầu tư kể từ ngày phát hành trái phiếu.

9. Thanh toán trái phiếu Chính phủ khi đến hạn:

9.1. Đối với trái phiếu không lưu ký:

Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước hoặc các đại lý thanh toán trái phiếu Chính phủ. Trước ngày đến hạn thanh toán gốc, lãi 1 ngày, Bộ Tài chính (hoặc Sở Tài chính Vật giá, Quỹ hỗ trợ phát triển) làm thủ tục chuyển vốn cho Kho bạc Nhà nước hoặc các đại lý thanh toán để chi trả cho chủ sở hữu trái phiếu. Kho bạc Nhà nước và các đại lý thanh toán được hưởng một khoản phí trên số tiền gốc, lãi thực thanh toán.

9.2. Đối với trái phiếu lưu ký:

Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu được thực hiện tại các tổ chức lưu ký trái phiếu. Trước ngày đến hạn thanh toán gốc, lãi 1 ngày, Bộ Tài chính (hoặc Sở Tài chính Vật giá, Quỹ hỗ trợ phát triển) làm thủ tục chuyển vốn cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK để chuyển cho các tổ chức lưu ký chi trả trực tiếp cho chủ sở hữu trái phiếu. Trung tâm GDCK, Sở GDCK và tổ chức lưu ký được hưởng một khoản phí trên số tiền gốc, lãi trái phiếu được thanh toán. Việc phân phối phí thanh toán trái phiếu Chính phủ giữa Trung tâm GDCK, Sở GDCK và các tổ chức lưu ký được thực hiện theo sự thoả thuận giữa các bên có liên quan.

10. Kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ:

10.1. Nguồn kinh phí tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ do ngân sách Trung ương (đối với trái phiếu kho bạc và trái phiếu công trình thuộc Trung ương quản lý), ngân sách địa phương (đối với trái phiếu công trình thuộc địa phương quản lý), Quỹ hỗ trợ phát triển (đối với trái phiếu đầu tư huy động vốn cho Quỹ) bảo đảm.

10.2. Kinh phí in chứng chỉ trái phiếu Chính phủ thanh toán với cơ quan in ấn theo hợp đồng.

10.3. Kinh phí tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ trả cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK bằng 0,1% trên tổng giá trị trái phiếu trúng thầu.

10.4. Kinh phí thanh toán trái phiếu Chính phủ trả cho các đơn vị làm nhiệm vụ thanh toán bằng 0,1% trên số tiền gốc, lãi thực thanh toán.

10.5. Trung tâm GDCK, Sở GDCK, tổ chức lưu ký, Kho bạc Nhà nước và các đại lý thanh toán trái phiếu Chính phủ có trách nhiệm sử dụng kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu theo đúng chế độ tài chính quy định cho đơn vị.

11. Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung theo đúng các quy định tại Thông tư này.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh trong việc tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể thủ tục, quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung và tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 55/2000/TT-BTC

Hanoi, June 09, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE BIDDING FOR GOVERNMENT BONDS THROUGH THE CENTRAL SECURITIES TRADING MARKET

In furtherance of the Government’s Decree No.01/2000/ND-CP of January 13, 2000 on the Regulation on issuance of Government bonds; after consulting the State Securities Commission; the Ministry of Finance hereby guides the bidding for Government bonds through the central securities trading market as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. The Government bonds to be bid through the central securities trading market are treasury bonds and investment bonds with a term of one year or more.

Bonds of the same issuance series shall be stipulated uniformly, bearing the same issuance date and the same maturity date.

2. The Government bonds to be bid through the central securities trading market shall be listed and traded at the Securities Trading Center (the STC) and the Stock Exchange (the SE).

3. Basing itself on the annual capital mobilization plans of the State budget and the investment bond mobilization plans of the ministries and branches, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the Development Assistance Fund, which have already been approved by the Prime Minister; the Ministry of Finance shall work out the quarterly detailed plans for Government bonds bidding, according to the bonds’ terms, which shall be notified to investors so that the latter can devise their own plans for participation in the market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Bidding principles:

1.1. All information of organizations participating in bidding and interest rates directed by the Ministry of Finance (if any) must be kept secret.

1.2. Bidding shall be conducted publicly, with equality in interests and obligations among the participating organizations.

1.3. The bid-winning organizations shall have to purchase the Government bonds in bid-winning volumes and at bid-winning interest rates already notified to them.

2. Bidding forms:

The Government bonds bidding shall be conducted in two forms: competitive bidding and non-competitive bidding.

- Competitive bidding is the interest-rate bidding. Through competitive bidding, the bid-winning interest rates and volumes of participating members shall be formulated.

- Non-competitive bidding is the registration for the purchase of Government bonds at bid-winning interest rates formulated from the competitive bidding results.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Conditions for participating in bidding through the central securities trading market:

Subjects defined in Items a, b, c and d, Point 2, Article 18 of the Regulation on issuance of Government bonds, promulgated together with the Government’s Decree No.01/2000/ND-CP of January 13, 2000, that wish to participate in the bidding for Government bonds through the central securities trading market must satisfy the following conditions:

- Having the legal person status and having been established according to the current Vietnamese law;

- Having a minimum legal capital of 22 billion Vietnam dong (VND);

- Conducting efficient business activities and having a healthy financial status;

- Having VND accounts opened at banks under the regulations of STC and SE;

- Having filed applications for participation in the Government bonds bidding to the STC and/or the SE.

Annually, the STC and the SE shall consider conditions of subjects, then grant or withdraw certificates of members participating in the Government bonds bidding.

4. Forms of selling bonds:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Forms of bonds:

Bonds to be bid through the central securities trading market shall be issued in the forms of certificate or book-entry.

- For those in form of certificate: the Ministry of Finance shall set model form and organize the printing thereof, then supply them to the bid-winning organizations.

- For those in form of book-entry: the STC, the SE and custody organizations shall make book entries and keep relevant books.

The Government bonds, as they are newly issued, shall come in form of book-entry. In cases where bond owners wish to receive bond certificates, custody organizations shall have to report such to the Finance Ministry, for granting of bond certificates, and at the same time notify the STC and the SE thereof, for coordination in carrying out the procedures to correspondingly reduce the book entries of Government bonds.

6. Organizing the Government bonds bidding:

6.1. Time to organize bidding:

The bidding shall be organized weekly, monthly or quarterly, based on the capital mobilization plans of the State budget, the ministries, branches, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the Development Assistance Fund, and on the capital-market situation.

6.2. Bidding notices:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.3. Bidding registration:

- Before 13:00 hrs on the bid-opening date, the members participating in the bidding shall have to send in their tender tickets to the STC or the SE and complete the depositing of 5% of the tendered bond volume.

- Form and mode of sending in tender tickets and making deposits shall be stipulated by the STC and the SE.

6.4. Bid opening:

The bid opening time point shall be 13:30 hrs on the bid opening date. The order and procedures for opening tender tickets and checking their legality and validity shall be prescribed and carried out by the STC and the SE.

6.5. Determination of bid-winning bond volumes and interest rates:

a/ Bases for determining bid-winning bond volumes and interest rates:

- Tendering volumes and interest rates of bidding participating organizations.

- Bond volume projected to be issued and directed interest rates (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- For subjects participating in competitive bidding:

The bid-winning bond volumes shall be considered and selected out according to tendering interest rates from lower to higher ones. In cases where the tendering bond volume at the highest bid-winning interest rate exceeds the bond volume projected to be issued, the bid-winning bond volume shall be divided to each tender ticket in proportion to the tendering bond volume at such interest rate;

The highest bid-winning interest rate is the issuance interest rate to be applicable to all bid-winning subjects.

- Subjects participating in non-competitive bidding shall be entitled to purchase bonds at the bid-winning interest rate(s). The volume of bonds issued to such subjects shall be divided in proportion to the bond volume subscribed by each subject.

6.6. Determining bond selling price and the money amount to be paid when bonds become mature:

a/ Selling bonds in form of discount:

- The bond selling price is determined according to the following formula:

G

=

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.( 1 + Ls )n

In which:

G: Bond selling price

MG: Bond par-value

Ls: Bid-winning bond interest rate (%/year)

n: Bond term (years)

- Upon their maturity, bonds shall be settled with payment being equal to their par-value.

b/ Selling bonds at prices equal to their par-value:

b.1. For bonds with their principals and interests being paid in lump-sum upon their maturity:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The amount to be paid when bonds mature is calculated according to the following formula:

T = MG x ( 1 + Ls )n

In which:

T: Total amount (principal and interest) to be paid

MG: Bond par-value

Ls: Bid-winning bond interest rate (%/year)

n: Bond term (years)

b.2. For bonds with interests being periodically paid:

- The bond selling price is equal to 100% of the par-value.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.L

=

MG

x

Ls

k

In which:

L: Periodically paid interest amount

MG: Bond denomination

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.k: Number of times of interest payment in a year

- When bonds mature, their owners shall be paid the principals equal to the bond par-value and the interest amounts of the last interest payment period.

c/ Selling bonds at prices higher or lower than their par-value

c.1. The Finance Ministry shall prescribe the periodical payment interest rate; and at the same time determine the bond issuance interest rate and selling price through bidding.

- If the issuance interest rate is higher than that prescribed by the Finance Ministry: the bond selling price shall be lower than the bond par-value.

- If the issuance interest rate is lower than that prescribed by the Finance Ministry: the bond selling price shall be higher than the bond par-value.

c.2. The bond selling price is determined according to the following formula:

G

=

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+

L

+ …. +

L

+

MG

[1+

Ls

]1

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ls

]2

[1+

Ls

]t

[1+

Ls

]t

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.k

 

k

 

k

 

k

 

Substituting "r" for

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.k

Then the formula for calculating the bond selling price shall be simplified as follows:

 

 

L x [ 1 -

1

]

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.=

(1 + r)t

+

MG

r

(1 + r)t

In which:

G: Bond selling price

L: Periodically paid interest amount

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ls: Bid-winning interest rate (%/year)

k: Number of interest payment times in a year

t: Interest payment periods throughout the bond term

c.3. The periodically paid interest amount shall be calculated according to the following formula:

L

=

MG

x

Lt

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In which:

L: Periodically paid interest amount

MG: Bond par-value

Lt: Periodical interest rate (%/year)

k: Number of interest payment times in a year

c.4. When bonds mature, their owners shall be paid the principal equal to the bonds’ par-value and the interest amount of the last interest payment time.

6.7. Announcement of bidding results:

- After completing the determination of bid-winning interest rates and volumes, the STC and/or the SE shall sign for certification the bidding result sum-ups and then send them to the Finance Ministry and concurrently to the State Securities Commission.

- Basing themselves on the bidding-result sum-ups, the STC and/or the SE shall send notices thereon to the units having participated in the bidding, and announce the bidding results on the mass media and post them up at their head offices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7.1. Within 2 working days following the bidding date, the bid-winning units shall have to transfer the total sum of money for bond purchase at the selling price stated in the bid-winning notices into the State Treasury’s account(s) opened at the State Bank’s Transaction Bureau.

7.2. The bond issuance date is fixed to be the second working day following the bidding date. On the issuance date, the State Bank’s Transaction Bureau shall make a credit notice of the Government bond sale proceeds collected from bid-winning organizations to the State Treasury, and at the same time notify the STC and the SE thereof. Basing themselves on the notice of the State Bank’s Transaction Bureau, the STC and the SE shall carry out the procedures to make bond register entries for bid-winning organizations.

7.3. In cases where bid-winning members carry out the payment procedures behind the dealine, the STC and the SE shall request the banks where the bidding organizations have opened their accounts to deduct and transfer part of deposits and deposit accounts to the State Treasury. Organizations that delay their payments shall be fined therefor. The fines shall be deducted from such organizations’ deposit accounts and remitted to the State budget. The fines for delayed payment shall be determined according to the following formula:

P

=

(St x Ls x 150%) x n

365

In which:

P: Fines for delayed payment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ls: Bid-winning interest rate (%/year)

n: Number of days of delayed payment

In cases where the payment is made later than 5 days behind the deadline while, the balance on deposit accounts of the bid-winning members is still not enough for the payment, the unpaid bid-winning part shall be canceled and the concerned units shall be subject to a fine equal to 5% of the canceled amount, which shall be remitted to the State budget.

8. Transfer of capital mobilized from the Government bond issuance:

Basing itself on the credit notice of the State Bank’s Transaction Bureau, the Central State Treasury shall carry out the procedures for:

- Making the central budget’s revenue entries for treasury bonds.

- Making the central budget’s revenue entries for investment bonds to mobilize capital for centrally-managed projects. The ministries and branches shall acknowledge debts being bond issuance money amounts owed to the State Treasury as from the bond issuance date.

- Making the provincial budgets’ revenue entries for investment bonds to mobilize capital for locally-managed projects. The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall acknowledge debts being investment bond issuance money amounts owed to the State Treasury as from the bond issuance date.

- Crediting to the accounts of the Development Assistance Fund. The Development Assistance Fund shall acknowledge debts being investment bond issuance money amounts owed to the State Treasury as from the bond issuance date.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9.1. For non-custodial bonds:

The payment of bond principals and interests shall be made at the State Treasury or the Government bond payment agents. One day prior to the maturity date for principal and interest payment, the Finance Ministry (or the provincial/municipal Finance and Pricing Services or the Development Assistance Fund) shall carry out the procedures for transferring capital to the State Treasury or the payment agents, so that the latter make payments to the bond owners. The State Treasury and the payment agents shall enjoy a commission on the principal and interest amounts actually paid.

9.2. For custodial bonds:

The payment of bond principals and interests shall be made at the bond custody organizations. One day prior to the maturity date for principal and interest payment, the Finance Ministry (or the provincial/municipal Finance and Pricing Services or the Development Assistance Fund) shall carry out the procedures for transferring capital amounts to the STC and the SE, so that the latter forward them to the custody organizations to make direct payments to the bond owners. The STC, the SE and the custody organizations shall enjoy a commission on the bond principal and interest amounts paid. The division of the Government bond payment commission among the STC, the SE and the custody organizations shall be effected according to the agreement reached among the concerned parties.

10. The funding for the Government bond issuance and settlement:

10.1. The funding source for organizing the issuance and settlement of the Government bonds shall be supplied by the central budget (for treasury bonds and bonds for centrally-managed projects), the local budgets (for bonds for locally-managed projects), and the Development Assistance Fund (for investment bonds to mobilize capital for the Fund).

10.2. Expenses for printing Government bond certificates shall be paid to the printing agencies under contracts.

10.3. Expenses for organizing the bidding of Government bonds shall be paid to the STC and SE, and equal to 0.1% of the total bid-winning bond value.

10.4. Expenses for paying Government bonds shall be paid to the units performing the payment tasks and equal to 0.1% of the principal and interest amount actually paid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. The Finance Ministry and the State Securities Commission shall have to inspect and supervise activities of Government bonds bidding through the central securities trading market according to provisions of this Circular.

The State Securities Commission shall have to settle all disputes, complaints and denunciations arising or lodged in the course of organizing the Government bonds bidding through the central securities trading market.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect after its signing.

2. The State Securities Commission shall provide detailed guidance on the procedures and process for Government bonds bidding through the central securities trading market and organize the implementation of provisions of this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 55/2000/TT-BTC ngày 09/06/2000 hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.592

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27