Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 103/2006/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng đất nước

Số hiệu: 103/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 02/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 103/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2006

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 88/2003/TT-BTC NGÀY 16/9/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 182/2003/QĐ-TTG NGÀY 5/9/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THUỶ LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 1, phần II:

"1. Đơn vị tiền tệ phát hành và thanh toán trái phiếu:

- Trái phiếu Chính phủ được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi.

- Trái phiếu ngoại tệ đến hạn được thanh toán gốc và lãi bằng đồng ngoại tệ khi phát hành. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu thanh toán bằng đồng Việt Nam (một phần hoặc toàn bộ) thì được quy đổi theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Ngoại thương trên địa bàn công bố tại thời điểm gần nhất

Trường hợp số tiền thanh toán trái phiếu ngoại tệ có số lẻ (dưới 10 đơn vị tiền tệ trở xuống) thì được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Ngoại thương trên địa bàn công bố tại thời điểm gần nhất để chi trả cho khách hàng"

2. Sửa đổi, bổ sung tiết c, điểm 6.1, mục 6, phần II:

"c) Trái phiếu phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước được bán dưới các hình thức: Ngang mệnh giá; cao hơn mệnh giá; thấp hơn mệnh giá. Hình thức bán trái phiếu cụ thể cho mỗi đợt phát hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

3. Sửa đổi tiết a, điểm 6.3, mục 6, phần II:

"a) Trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 21/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung."

4. Sửa đổi điểm 6.4, mục 6, phần II:

"6.4 Bảo lãnh và đại lý phát hành

Trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam được phát hành theo phương thức bảo lãnh hoặc đại lý phát hành theo quy định tại Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương".

5. Sửa đổi, bổ sung tiết b, điểm 7.1, mục 7, phần II:

"b) Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo các phương thức: Thanh toán lãi định kỳ, thanh toán lãi một lần cùng tiền gốc trái phiếu khi đến hạn và thanh toán lãi ngay khi phát hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

6. Sửa đổi, bổ sung điểm 7.2, mục 7, phần II:

"7.2. Thanh toán trái phiếu trước hạn và mua lại trái phiếu trước hạn:

a) Trường hợp chủ sở hữu trái phiếu vì những lý do khách quan, có nhu cầu thanh toán trái phiếu trước hạn, có thể được xem xét thanh toán trái phiếu trước hạn. Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu trước hạn được xác định trên cơ sở thời gian thực tế nắm giữ trái phiếu và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính đối với từng đợt phát hành.

b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cụ thể việc mua lại trái phiếu trước hạn cho phù hợp với khả năng của Ngân sách Nhà nước và mục tiêu của chính sách tài chính Quốc gia. Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện việc mua lại trái phiếu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

7. Sửa đổi tiết a, e và f, điểm 11.1, mục 11, phần II:

"a) Phí phát hành và thanh toán trái phiếu bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước bằng 0,5% trên giá trị trái phiếu bán lẻ.

Riêng việc phát hành và thanh toán trái phiếu đối với Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước được hưởng mức phí tối đa là 0,05% trên giá trị trái phiếu phát hành.

e) Phí cho tổ chức bảo lãnh phát hành được hưởng tối đa 0,15% trên số tiền trái phiếu nhận bảo lãnh.

f) Phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước bằng 0,05% giá trị trái phiếu phát hành.".

8. Thông tư này có hiệu lực thi sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Sở TC-VG, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Công báo,
- Website Chính phủ,
- Lưu: VP (2), Vụ TCNH.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 103/2006/TT-BTC ngày 02/11/2006 sửa đổi Thông tư 88/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 182/2003/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.662

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!