Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 253/QĐ-UBCK năm 2009 về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 253/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 253/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH BẰNG NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 12/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Ban PTTT.

CHỦ TỊCH  
Vũ Bằng  

 

QUY ĐỊNH

VỀ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH BẰNG NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này quy định về việc niêm yết, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thủ tục đăng ký niêm yết

Hồ sơ và thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được quy định tương tự như đối với đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng Việt Nam.

2. Mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 100 Đô la Mỹ.

3. Giao dịch của nhà đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ có thể sử dụng tài khoản chứng khoán hiện có hoặc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán trong trường hợp chưa có tài khoản. Nhà đầu tư đồng thời phải mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

4. Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tương tự như quy định về thời gian giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng Việt Nam niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Phương thức giao dịch

Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được giao dịch qua hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

6. Đơn vị và khối lượng giao dịch

a) Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

b) Không quy định khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

7. Đơn vị yết giá và biên độ giao dịch

a) Đơn vị yết giá quy định với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ là 01 cent (01 Đô la Mỹ = 100 cent).

b) Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

8. Phương thức thanh toán

a) Tất cả các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được thanh toán trực tiếp với thời gian thanh toán là 01 (một) ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1) bằng Đô la Mỹ.

b) Tỷ giá quy đổi cho thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ là tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

c) Thành viên lưu ký và Trung tâm Lưu ký chứng khoán phải mở tài khoản thanh toán bù trừ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng chỉ định thanh toán để thanh toán các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

9. Các loại phí, lệ phí liên quan

Các loại phí, lệ phí liên quan được quy định tương tự như mức phí hiện hành, tính bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

10. Các quy định về giao dịch khác

Các quy định về giao dịch khác được áp dụng tương tự quy định đối với trái phiếu niêm yết tại Quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN ngày 26 tháng 11 năm 2007.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với Quy định này.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 253/QĐ-UBCK năm 2009 về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.177
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145