Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 158/QĐ-VSD năm 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo Quyết định 02/QĐ-VSD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Số hiệu: 158/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Người ký: Dương Văn Thanh
Ngày ban hành: 01/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THÀNH VIÊN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 7200 /UBCK-PTTT ngày 01/11/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Thành viên ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Bổ sung Khoản 3,4 Điều 20 như sau:

“3. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các Sở Giao dịch chứng khoán thông báo ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên, VSD sẽ ra thông báo ngừng cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và thông báo bằng văn bản cho thành viên có liên quan đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của VSD”.

“4. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các SGDCK ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên, VSD sẽ ban hành Quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên lưu ký đó”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của thành viên lưu ký và có thể kéo dài (nếu có) được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của VSD nhưng tối đa là 30 ngày kể từ ngày VSD ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký.”

3. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 24 như sau:

“đ. Bị Sở Giao dịch chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch trong trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán”

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 24 như sau:

“2. Thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký và có thể kéo dài (nếu có) được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD nhưng tối đa là 30 ngày kể từ ngày VSD ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký. Hết thời gian này, tùy theo mức độ, khả năng khắc phục sai phạm của Thành viên, VSD có thể gia hạn thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên tối đa thêm 30 ngày sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, LK.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 158/QĐ-VSD năm 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo Quyết định 02/QĐ-VSD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172