Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN Hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp do Bộ Tài chính – Ban thường trực UBTWMTTQVN Việt Nam ban hành

Số hiệu: 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Đỗ Duy Thường, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN KINH PHÍ TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ - CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp như sau:
 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn về kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh);

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi:

a) Chi cho công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tổ chức, chỉ đạo hoạt động của thanh tra nhân dân bao gồm: Tổ chức hội nghị, in, mua tài liệu, xuất bản phẩm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác thanh tra nhân dân.

b) Chi cho tập huấn công tác thanh tra nhân dân.

c) Chi cho các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công tác hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc trong quá trình chỉ đạo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới theo kế hoạch.

d) Chi cho hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác thanh tra nhân dân.

đ) Chi khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra nhân dân hàng năm theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng của nhà nước.

2. Về chế độ chi, mức chi:

Các nội dung chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động Thanh tra nhân dân của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nêu trên, thực hiện theo tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính được cấp có thẩm quyền quy định hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã:

- Chi mua sắm văn phòng phẩm theo hóa đơn thực tế mua hàng;

- Chi thông tin, tuyên truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm theo hóa đơn thực tế của bưu điện;

- Chi hội nghị, công tác phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở cụ thể hóa các mức chi quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Chi trả thù lao, chi bồi dưỡng áp dụng theo mức chi do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp chưa có mức chi cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để xem xét, quyết định cho phù hợp và trong phạm vi kinh phí đã được giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

b) Đối với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Chi hội nghị, công tác phí theo quy định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện) cụ thể hóa quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Các khoản chi thông tin, tuyên truyền và các khoản chi mua văn phòng phẩm, chi khác theo hoá đơn thực tế mua hàng hoặc theo hóa đơn thực tế của bưu điện hay hợp đồng thuê bên ngoài trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao.

3. Về nguồn kinh phí bảo đảm:

- Kinh phí bảo đảm cho hoạt động tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã do ngân sách cấp xã bảo đảm.

- Kinh phí bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện do ngân sách cấp huyện bảo đảm.

- Kinh phí bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.

- Kinh phí bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ngân sách trung ương bảo đảm.

4. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí:

a) Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

- Lập, chấp hành dự toán ngân sách: Đối với dự toán ngân sách năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân cấp xã trong năm kế hoạch, chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã lập dự toán chi bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong đó có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân gửi Ban Tài chính cấp xã để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương; trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối cho ngân sách cấp xã để bảo đảm kinh phí hoạt động cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong đó có kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ dự toán ngân sách được giao và khả năng ngân sách thực tế ở địa phương để bố trí theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Về quyết toán kinh phí: Định kỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí hoạt động tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân cùng với kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi Ban Tài chính xã để tổng hợp vào báo cáo quyết toán chi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định hiện hành.

b) Đối với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

- Định kỳ hàng quý, năm Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân cùng với kinh phí hoạt động thu, chi thường xuyên của đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 51/2003/TTLT/BTC- BTTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Nơi nhận:
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Toà án NDTC;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND, HĐND, UBMTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh,
TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và UBTW MTTQ VN;
- Lưu: VT (Bộ TC, UBMTTQVN).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 12/05/2006 Hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp do Bộ Tài chính – Ban thường trực UBTWMTTQVN Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250