Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Số hiệu: 148/2018/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 04/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đã có Thông tư 148/2018/TT-BQP về tuyển chọn và gọi nhập ngũ

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, so với Thông tư 140/2015/TT-BQP thì đã có những quy định cụ thể hơn như:

- Tiêu chuẩn sức khỏe khi tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3;

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS;

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Tiêu chuẩn tuyển quân về tuổi đời:

Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thông tư 148/2018/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018, thay thế Thông tư 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015.

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/2018/TT-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi chung là tuyển quân).

2. Thông tư này áp dụng với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức, thực hiện tuyển quân.

Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu tuyển quân

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân

1. Hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của địa phương giao quân

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo công tác tuyển quân đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng.

b) Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần quy định; giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương; vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) trong tuyển quân.

c) Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, gắn với địa bàn động viên; bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

d) Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị được Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thâm nhập ba gặp, bốn biết. Phối hợp với đơn vị nhận quân bù đổi những công dân đã nhập ngũ vào đơn vị quân đội nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có); tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu của địa phương giao cho đơn vị; chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân.

đ) Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyển quân; hằng năm, chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác tuyển quân và tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định.

e) Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

b) Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo công tác tuyển quân; nắm chắc số công dân trong diện gọi nhập ngũ đang có mặt và đang vắng mặt tại địa phương; tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên tham gia tuyển quân; chỉ đạo thực hiện sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi để công dân được thực hiện sơ tuyển, khám tuyển nhanh, gọn, đúng quy định; phân công thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, mỗi đồng chí chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số xã, cơ quan, tổ chức và cùng chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

c) Thành lập Hội đồng khám sức khỏe và các đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ thành phần, đầy đủ trang thiết bị theo quy định; tổ chức địa điểm khám sức khỏe phù hợp, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

d) Tổ chức xét duyệt việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành Quyết định.

đ) Chỉ đạo việc phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phù hợp với từng địa phương; chỉ tiêu nhập ngũ một người được gọi khám sức khỏe không quá bốn người. Chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ của huyện, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân của huyện và hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, hồ sơ (gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên) của công dân được gọi nhập ngũ bàn giao cho đơn vị nhận quân.

e) Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, khi khám sức khỏe tiến hành đăng ký cỡ số quân trang đối với từng công dân và thông báo cho đơn vị nhận quân bảo đảm cấp phát theo quy định; tổ chức cấp phát một số mặt hàng quân trang cho chiến sĩ mới trước Lễ giao nhận quân từ 03 đến 05 ngày bảo đảm thống nhất, đúng quy định theo từng quân, binh chủng và điều kiện thời tiết, khí hậu vùng miền.

g) Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ; phối hợp với đơn vị nhận quân thực hiện bù đổi tại đơn vị (nếu có) bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

b) Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.

c) Trực tiếp sơ tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn, những nội dung sau:

- Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã;

- Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ;

- Kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

- Danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

d) Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ, lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho Ban chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự.

đ) Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết, quản lý. Phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị nhận quân

1. Hiệp đồng với địa phương giao quân để thống nhất về chỉ tiêu tuyển quân, thời gian nghiên cứu hồ sơ và chốt quân số với địa phương trước 10 ngày kể từ ngày cơ quan quân sự cấp huyện phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với địa phương tổ chức và dự Lễ giao nhận quân; nhận quân và chuyển quân về đơn vị bằng xe ca hoặc tàu hỏa, tàu thủy bảo đảm an toàn tuyệt đối; không lưu quân dài ngày tại địa phương; chuẩn bị tốt mọi mặt để tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch.

2. Các đơn vị được tổ chức khung thâm nhập ba gặp, bốn biết: Chủ động hiệp đồng với địa phương thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận quân phải tổ chức phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và bù đổi xong (nếu có).

Trường hợp phải chờ kết quả xác minh về chính trị, đạo đức hoặc giám định về sức khỏe thì kịp thời thông báo, hiệp đồng với địa phương cấp huyện để chủ động quân số bù đổi. Thời gian bù đổi không quá 15 ngày tính từ ngày giao nhận quân; tỷ lệ bù đổi không quá 2% so với chỉ tiêu giao nhận quân của địa phương với đơn vị.

4. Chịu trách nhiệm về kết quả phúc tra, thống nhất với cơ quan quân sự cấp huyện lập văn bản và thực hiện giao nhận quân bù đổi (nếu có) tại đơn vị. Hằng năm tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định.

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quân, đơn vị lập danh sách chiến sĩ mới và thân nhân đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, báo cáo theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của các quân khu

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác tuyển quân theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao nhận quân.

3. Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị và trực tiếp tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển quân; thường xuyên nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm cho địa phương, đơn vị thực hiện tuyển quân đúng quy định.

Điều 10. Tổ chức hiệp đồng tuyển quân

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì việc tổ chức hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân để thống nhất về chỉ tiêu và các mốc thời gian nghiên cứu hồ sơ, thâm nhập (đối với đơn vị được quy định thâm nhập ba gặp, bốn biết), chốt quân số, phương pháp giao nhận quân như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiệp đồng với cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương (cấp dưới trực tiếp các đơn vị trực thuộc Bộ).

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hiệp đồng với cấp trung đoàn và tương đương (cấp dưới trực tiếp cấp sư đoàn và tương đương).

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an cùng cấp phối hợp chặt chẽ trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; cơ quan quân sự và cơ quan công an cấp huyện thống nhất về chỉ tiêu, nhân sự gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Địa phương và đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình tuyển nhận và quản lý bộ đội. Đơn vị nhận quân cử cán bộ chỉ huy theo quy định để hiệp đồng tuyển quân với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chịu trách nhiệm những nội dung hiệp đồng.

Điều 11. Tổ chức Lễ giao nhận quân

1. Bộ Tư lệnh các quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn quân khu, chỉ đạo thống nhất việc tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an trong cùng 01 ngày.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi của ngày hội giao quân; biên bản giao, nhận quân giữa địa phương và đơn vị được ký kết vào cuối chương trình buổi Lễ giao nhận quân.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c Thủ tướng);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các BTL: Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Cục: Tài chính, Tác chiến, Quân huấn, Quân lực, Tuyên huấn, Tổ chức, Bảo vệ ANQĐ, Quân y, Quân nhu, Vận tải và BTM/TCHC;
- Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng;
- Lữ đoàn 144/BTTM;
- Công báo, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, THBĐ, NCTH; Toan 232.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

Ministry of National Defense
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 148/2018/TT-BQP

Hanoi, 04th of October, 2018

 

CIRCULAR

Provisions for selecting and conscripting citizens

Pursuant to the Law on Military Service dated June 19. 2015;

Pursuant to Decree No. 164/2017/ND-CP dated December 30, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of National Defense;

At the request of the Chief of the General Staff;

The Minister of National Defense promulgates the Circular on provisions for selecting and conscripting citizens.

Article 1. Scope of regulation and regulated entities

1. This Circular specifies the provisions for selecting and conscripting citizens; responsibilities of agencies, organizations and individuals in selecting and conscripting citizens (hereinafter referred to as "drafting").

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. Drafting principles and requirements

1. Follow the guidelines and principles of the Communist Party, policies and law of the State and procedures, regulations on drafting.

2. Ensure drafting adequacy and quality, recruit following top-down selection procedure; assure democracy, equality, openness, security and cost efficiency.

3. Emphasize the responsibilities of every organization and individual to improve the effectiveness of the drafting.

4. Focus on drafting graduates, ethnics to improve the quality of the regular armed force and reserve force, which form the constructive fundamentals to enforce the local political facilities, to strengthen national defense and security, and to protect the Socialist of Vietnam Fatherland.

Article 3. Drafting quota and time

1. Comply with the Decision of the Prime Minister on conscripting citizens annually.

2. Pursuant to the Decision of the Prime Minister, the Minister of National Defense decides to introduce the quota for conscripting citizens to entities affiliated to the Ministry of National Defense in every province, central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial").

Article 4. Drafting requirements

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Citizens from the age of 18 to under 26.

b) Graduate male citizen who enters university or college and postpones conscription for a training course of a level will be drafted until he turns 28.

2. Political requirements:

a) Comply with Joint Circular No. 50/2016/TTLT-BQP-BCA dated April 15, 2016 of the Minister of National Defense – the Minister of Public Security on provisions for political requirements for conscripting citizens into the Vietnamese People’s Army.

b) Drafting for crucial and classified agencies, units and positions in the Army; ceremonial battalion; professional National Guards and Military shall comply with regulations and law of the Ministry of National Defense.

3. Health requirements:

a) Draft citizens with health type 1, 2, 3 as specified in Joint Circular No. 16/2016/TTLT-BYT-BQP dated June 30, 2016 of the Minister of Health – the Minister of National Defense on provisions for pre-enlistment check-up.

b) Drafting for agencies, units and positions specified in Point b Clause 2 of this Article must ensure separate standards as regulated by the Ministry of National Defense.

c) Do not conscript citizens with health type 3 and eye disorders (1.5 dioptre myopia or higher, hypermetropia at all degrees); drug addicts, those contracted with HIV, AIDS.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Draft citizens who finished 8th grade or higher in descending order. In areas where the drafting quota cannot be guaranteed due to hardship, request the competent authorities to consider and decide to draft citizens who finished 7th grade.

b) Communes in remote and isolated areas, in areas with economic - social hardships according to regulations and law; ethnic minorities below 10,000 people shall draft no more than 25% of the citizens who finished primary education and the citizens who finished lower secondary education are drafted to fill the rest.

Article 5. Drafting postponement and exemption

The drafting postponement and exemption during peace time shall comply with Article 41 of the 2015 Law on Military Service. To be specific:

1. The following citizens shall have their conscription postponed:

a) Citizen whose health is unsatisfactory for active military service according to the conclusion of pre-enlistment check-up board.

b) Citizen being the only breadwinner who directly takes care of his relatives who lost working capacity or under working age; citizen being the only breadwinner in a family suffering serious damage to humans and property due to dangerous accidents, disasters, epidemics confirmed by the People’s Committees of the communes, wards, towns (hereinafter referred to as “communes”).

c) Citizen who is a child of sick soldiers, people infected with dioxin and suffering labor capacity reduction from 61% to 80%.

d) Citizen whose biological siblings is a non-commissioned officer/active duty enlisted soldier or a non-commissioned officer/enlisted soldier performing service in People’s Army.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Citizen who is an official or a youth volunteer assigned to an extremely disadvantage socio-economic area according the law provisions.

g) Citizen who is studying at a compulsory education institution or receiving training or university level at a higher education institution or training of college level at a vocational education institution for a training course of a level.

2. The following citizens shall have their conscription exempted:

a) Citizen who is a child of revolutionary martyrs or grade 1 wounded soldiers.

b) Citizen who is a brother of revolutionary martyrs.

c) Citizen who is a child of grade 2 wounded soldiers; a child of sick soldiers suffering labor capacity reduction of 81% or above; a child of people infected with dioxin and suffering labor capacity reduction of 81% or above.

d) Citizen who is carrying out cipher activities and not a soldier or police.

dd) Citizen who is an official or a youth volunteer assigned to an extremely disadvantaged socio-economic area according the law provisions for 24 months or more.

3. The citizens eligible for postponement specified in Clause 1 of this Article shall be drafted if the reason for postponement is no longer available.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The lists of citizens eligible for postponement and exemption from conscription shall be posted publicly at the head offices of the People’s Committees of communes and/or relevant organizations or agencies for 20 days from the day in which the Chairmen of the People’s Committees of ward-level sign the Decision.

Article 6. Responsibilities of local authorities

1. The responsibilities of the People’s Committees at all levels:

a) Successfully publicizing, popularizing and educating to improve the awareness and responsibilities to comply with the Law on Military Service of the people, particularly those within the mentioned age group; directing the drafting to follow the procedures, fulfill the quota, meet the standards.

b) Establishing the Board of military service with adequate quantity and composition as regulated; assigning tasks and explaining the implementation responsibilities to organizations and individuals. Utilizing the roles and responsibilities of local political structures; the consulting roles of military agencies at all levels and the responsibilities of the heads of the communes, hamlets, neighborhoods, residential areas, villages (hereinafter referred to as “communes”) that contribute to the drafting.

c) Allocating the quota suitable for the conditions of the locality and provincial areas; guaranteeing drafted citizens in every commune, ward and town.

d) Ensuring the drafting procedure is fulfilled, the personnel is selected carefully; enabling the accepting units to inspect the dossiers, confirm the size and enabling units authorized by the Ministry of National Defense to get to know the recruit’s detailed information (health, family, background and political standards). Collaborating with the accepting agencies in swapping, filling enlisted citizens who fail to meet the standards, quality (if any); the swapping, filling ratio must not exceed 2% of the local quota; being responsible for the quality of the recruits.

dd) Directing the Board of military service and relevant boards, departments to monitor, instruct, expedite and inspecting the implementation of drafting; annually, take charge of organizing conferences in cooperation on drafting and experience-learning meetings, concluding the drafting operation according to regulations and law.

e) Promptly handling complaints and denunciation, stringently taking actions against violations in drafting as per law; publicizing to raise awareness, uniting the people’s viewpoint, preventing negativity.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Carrying out the responsibilities specified in Clause 1 of this Article and instructing the Board of military service, relevant departments, boards and People’s Committees of wards, districts, towns, cities affiliated to the province (hereinafter referred to as “province”) to draft as per law and ensure adequate recruits.

3. The responsibilities of the People’s Committees of wards:

a) Carrying out the responsibilities specified in Clause 1 of this Article and instructing the Board of military service, relevant departments, boards and People’s Committees of wards to draft as per law and ensure adequacy and quality of the recruits.

b) Directly implementing and guiding the drafting; acknowledging of the number of citizens currently staying and absent from the locality; training the officials and employees participating in drafting; directing the enlisting, check-up, careful inspection, ensuring democracy, equality, openness and transparency; enabling the citizens to enlist promptly, cleanly as regulated; assigning each member of the Board of military service to be responsible for monitoring and guiding certain communes, agencies, organizations and will be jointly responsible for the adequacy and quality of the recruits.

c) Establishing the Pre-enlistment Check-up Board and pre-enlistment check-up groups consisting of personnel of various majors and fully equipped as per law; setting up check-up locations, specifying responsibilities of organizations and individuals participating in pre-enlistment check-up to ensure quality, accurate conclusion and responsibilities the results.

d) Organizing the implementation of certifying the drafting postponement and drafting exemption with carefulness, democracy, equality, openness. The organized implementation must be approved by the Chairmen of the People’s Committees of communes.

dd) Directing the call for pre-enlistment check-up suitable for each locality; the total number of citizens called for check-up must not exceed the quadrupled quota. Confirming the size of personnel, dispatching the district conscription orders, the backup must not exceed 5% of the total quota of the districts and fulfilling all the procedures and files (including the Members of the Communist Party dossier, Ho Chi Minh Communist Youth Union dossier) of the drafted citizens transferred to the accepting agencies.

e) Directing the Board of military service, while performing check-up, to register the amount of military equipment for each citizen and inform the accepting agencies to guarantee the provisions as regulated; providing certain military equipments for new recruits from 03 to 05 days prior to the Soldier accepting ceremony to ensure consistency and appropriateness in each division, military branch and local weather, climate condition.

g) Regularly exchanging information relating conscripted citizens; collaborating with the accepting agencies to swap or fill personnel in their units (if any) to meet the quality and deadline as regulated.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Carrying out the responsibilities specified in Clause 1 of this Article and instructing the Board of military service, relevant departments, boards and hamlets to draft as per law and ensure adequate recruits.

b) Directing the hamlets to elect and nominate male citizens within the aforementioned age group to participate in the military service pre-qualifications according to regulations and law; ensuring democracy, equality, openness, quality and efficiency.

c) Directly implementing the pre-qualification and examining drafted citizens; reporting to People’s Committees of districts to compile the lists of citizens eligible for conscription, postponement and exemption from military service. Filing dossiers relating military service and procedures applied to citizens eligible for conscription, the files will then be transferred to the Military Commands of districts.

Publicly posting at the office of the People’s Committees of communes as regulated and publicly informing each hamlet the following details:

- The quota assigned to the commune by the corresponding district:

- The drafting conditions and standards; cases of military service postponement and exemption;

- The lists of citizens within the conscription range;

- The lists of postponed or exempted citizens;

- The lists of citizens eligible for conscription;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The lists of citizens accepted and ready for military service.

d) Directing the Military Commands of communes to collaborate with relevant boards and departments to instruct the conscripted citizens, fill in the health insurance application form which will be approved by the People’s Committee of communes then transferred to the Military Commands of districts with the military dossiers.

dd) Directing the Military Commands of communes to collaborate with the police authorities of communes and other boards, departments and entities to get to know the political, moral standards and other recent difficulties of the conscripted citizens, promptly inform and provide the information for the Military Commands of districts and the accepting agencies for acknowledgement and management. Collaborating with the accepting agencies and families on taking actions against service desertion according to regulations and law.

Article 7. Responsibilities of the accepting agencies

1. Cooperating with the conscripting locality to agree with the locality on the quota, dossier examination duration and size of personnel 10 days before the date in which the military agencies of districts dispatch the conscription orders; collaborating with the locality organizing and attending the Soldier accepting ceremony; accepting and transporting the personnel to their unit by military tracks or trains, ships to ensure maximum security; stationing personnel at the locality for extended period of time is prohibited; exceptionally preparing all aspects to accept and train new recruits as planned.

2. Units assigned to get to know the recruits’ detailed information must actively cooperate with the locality to carry out the implementation as specified by the Ministry of National Defense.

3. Within 07 days from the day of receiving the recruits, the accepting agencies must check the standards of new recruits again and finish swapping, filling (if any).

If the accepting agencies are anticipating the verification relating politics, moral or medical assessment, they must promptly inform and cooperate with the districts to swap, fill the personnel. The swapping, filling period must not exceed 15 days from the day of receiving the recruits; the swapping, filling rate must not exceed 2% of the local quota.

4. Being responsible for the additional examinations, agree with the military agencies of districts to record and perform any swapping, filling (if any) at the unit. Annually, implementing experience-learning meetings, conclusions on drafting according to regulations and law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 8. Military regions’ responsibilities

1. Directing, guiding, examining units in charge of drafting as specified in Article 7 of this Circular.

2. Directing, guiding, examining the local civil agencies of provinces consulting the People’s Committees of the same level about directing the Board of military service to draft as regulated, ensuring personnel adequacy.

3. Annually, directing and guiding the localities, units and directing implementing experience-learning meetings, conclusions on drafting according to regulations and law.

Article 9. Responsibilities of agencies and units affiliated to the Ministry of National Defense

Based on their functions and tasks, directing, guiding and inspecting the drafting; regularly keeping the situation under control, cooperating with the localities securely, enabling the localities and units to draft as per law.

Article 10. Cooperation in drafting

1. The People’s Committees of provinces, of districts must take charge in the overseeing of the cooperation between the localities and the accepting agencies to agree on the criteria and various time benchmarks for examining dossiers, getting to know the recruits’ detailed information, concluding the personnel size, transferring and accepting methods. To be specific:

a) The People’s Committees of provinces must cooperate with divisions, brigade and similar ranking units (direct subordinates to entities affiliated to the Ministry).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The People’s Committees of provinces, of districts must direct the military agencies and police authorities at the same level to collaborate cautiously in drafting citizens and fulfilling the duty of joining the police; military agencies and police authorities agree on the quota and personnel for conscription and fulfilling the duty of joining the police.

3. The localities and the military units must collaborate and cooperate cautiously in recruiting and managing soldiers. The accepting agencies must send their commanding officers as per law to cooperate with the People’s Committees of provinces, of districts on drafting and be responsible for the terms of the cooperation.

Article 11. Organizing Soldier accepting ceremony

1. The High Commands of the military regions must collaborate with the People’s Committees of provinces within military regions’ territories; reach a consensus on organizing of the soldier accepting ceremony of the Military and Police forces in the same day.

2. The People’s Committees of provinces must hold the Soldier accepting ceremony according to regulations, ensure formality, orderliness, safety, cost efficiency and create exciting atmosphere; the record of accepting recruits between the localities and the accepting units will be signed at the end of the ceremony.

Article 12. Entry into force

1. This Circular comes into force from November 20, 2018 and supersedes Circular No. 140/2015/TT-BQP dated December 16, 2015 of the Ministry of National Defense on provisions for selecting and conscripting citizens.

2. If the legislative documents extracted in this Circular are approved for amendments or superseded by other legislative document, the new documents will apply.

Article 13. Responsibility for implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Colonel General Phan Van Giang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


112.411

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!