Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự thủ tục cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Số hiệu: 12/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

1. Tư vấn chuyên ngành điện lực

a) Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tư vấn quy hoạch thủy điện;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện bao gồm: Nhiệt điện (gồm cả điện sinh khối), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

c) Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện bao gồm: Nhiệt điện (bao gồm cả điện sinh khối), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

2. Phát điện.

3. Truyền tải điện.

4. Phân phối điện.

5. Bán buôn điện.

6. Bán lẻ điện.

7. Xuất, nhập khẩu điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phi để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

1. Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện.

2. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

3. Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực được quy định tại bảng sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn tối đa của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2

Phát điện

 

a)

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3

Truyền tải điện

20 năm

4

Phân phối điện

10 năm

5

Bán buôn điện, bán lẻ điện

10 năm

6

Xuất, nhập khẩu điện

10 năm

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị.

5. Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 5. Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

2. Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

3. Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

4. Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

5. Lĩnh vực xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Chương II

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 3a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đng lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vn chính đã thực hiện.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vn và cam kết của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khin cấp cho đội ngũ trưởng ca theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư, chủ trương đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.

6. Bản sao Hợp đồng mua bán điện.

7. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

8. Bản sao Biên bản nghiệm thu về hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

9. Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

10. Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện.

11. Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện theo quy định; bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

12. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kim định).

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản.

5. Bản sao tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

6. Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh sách.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực xuất, nhập khẩu điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh điện và người trực tiếp quản lý kỹ thuật theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài và phương án đấu nối lưới điện đã được phê duyệt để mua, bán điện với nước ngoài; bản sao hợp đồng xuất, nhập khẩu điện hoặc bản sao văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

5. Sơ đồ nguyên lý lưới điện liên quan đến điểm mua, bán điện và Quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố lưới điện giữa bên mua điện và bên bán điện (nếu có).

6. Bản sao tài liệu thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy ti các trạm biến áp theo quy định.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyn giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

c) Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Trước 30 ngày tính từ ngày dự kiến chính thức đưa vào vận hành, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

3. Hình thức nộp hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện trên cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp hồ sơ điện tử có dung lượng lớn hoặc các tài liệu theo quy định của pháp luật không được gửi qua mạng thông tin điện tử thì có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

4. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ trực tuyến thực hiện theo hướng dẫn trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đăng ký tài khoản trên Dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: http://online.moit.gov.vn; sử dụng tài khoản đã đăng ký để khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên cổng Dịch vụ công trực tuyến, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này.

5. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan đhoàn thiện hồ sơ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản.

Trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không sửa đổi, bổ sung hồ sơ và trả lời bằng văn bản, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

5. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu thấy tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bổ sung để đáp ứng điều kiện hoặc từ chối cấp giấy phép bằng văn bản (nêu rõ lý do).

6. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp giấy phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

7. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 60 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều 13. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp sau:

a) Đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực;

b) Đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác;

c) Khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan;

d) Đơn vị phát điện không thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 16 Thông tư này;

đ) Đơn vị điện lực vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 16 Thông tư này.

2. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực, phạm vi hoạt động. Đơn vị điện lực bị thu hồi có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với quyết định thu hồi giấy phép.

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

4. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực, Khoản 4 Điều 16 Thông tư này và cơ quan ra quyết định xử phạt là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt vi phạm;

b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực, Khoản 4 Điều 16 Thông tư này và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm. Trường hợp không thu hồi, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho người ra quyết định xử phạt vi phạm;

c) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 16 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

d) Trường hợp đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị điện lực hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến đơn vị điện lực bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chương IV

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 14. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hoạt động truyền tải điện;

c) Hoạt động xuất, nhập khẩu điện.

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03 MW trở lên không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Hoạt động phân phối điện;

c) Hoạt động bán buôn điện;

d) Hoạt động bán lẻ điện;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm:

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư vn chuyên ngành điện lực, trong đó có ít nhất một hoạt động thuộc thẩm quyền của Cục Điều tiết điện lực thì giấy phép hoạt động điện lực cho các hoạt động này do Cục Điều tiết điện lực cấp.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền theo trình tự quy định tại Điều 13 Thông tư này.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn vị điện lực vi phạm quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, đơn vị quản lý vận hành, phạm vi hoạt động, thời hạn của giấy phép.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Nộp đầy đủ các loại phí liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

6. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

7. Đối với lĩnh vực hoạt động phát điện, trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực, đơn vị được cấp giấy phép có trách nhiệm nộp bổ sung các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 8, Khoản 11, Khoản 12 Điều 7 Thông tư này.

8. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

9. Trách nhiệm báo cáo:

a) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày ktừ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực;

b) Báo cáo ngay với cơ quan cấp giấy phép trong trường hợp Giấy phép này bị mt hoặc tht lạc;

c) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, Sở Công Thương tại địa phương về việc thực hiện duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép và tình hình hoạt động điện lực của năm trước theo các Mẫu 4a, 4b, 4c4d quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyn giao hoạt động điện lực;

đ) Báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin khi cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

e) Đối với lĩnh vực hoạt động phát điện, đơn vị được cấp giấy phép có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Cục Điều tiết điện lực đphục vụ công tác tính toán giá phát điện trước ngày 01 tháng 6 hàng năm.

Điều 17. Quy định về quản lý, vận hành nhà máy điện trong trường hợp cho thuê nhà máy hoặc ủy quyền quản lý vận hành

1. Chủ đầu tư nhà máy điện phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ liên quan đến quá trình đầu tư, vận hành nhà máy điện theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị được thuê quản lý vận hành hoặc được ủy quyền quản lý vận hành nhà máy điện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến quá trình vận hành nhà máy theo nội dung trong hợp đồng thuê, ủy quyền quản lý vận hành nhà máy điện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Thực hiện công tác kiểm tra

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung đbáo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 19. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi được ủy quyền.

3. Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại địa phương để báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2017. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực, Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp được tiếp tục thực hiện theo nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép và có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan được ban hành sau thời điểm được cấp giấy phép.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN MẪU

Mẫu 01

Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 2a

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b

Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mẫu 2d

Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 3a

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 3b

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành

Mẫu 4a

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Mẫu 4b

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 4c

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện, xuất, nhập khẩu điện

Mẫu 4d

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

 

Mẫu 01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

….., ngày … tháng … năm …

 

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1……………………………………………………….

Tên tổ chức đề nghị: ...........................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ..................................................................................

Có trụ sở chính tại: ………………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:..................

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ……..ngày ... tháng ... năm ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do …………. cấp ngày ...................... (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: .....................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

Đề nghị 2... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tnh, Bộ Công Thương.

 

Mẫu 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GP-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ..............................................................................

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp………, đăng ký ln ... ngày ... tháng ... năm ...

5. Trụ sở chính: ……………………; Điện thoại: ……………; Fax:………….. Email:..........

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

1. Lĩnh vực 1: ................................................................................................................... 3

Thời hạn đến ngày ... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2: .....................................................................................................................

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

________________

3 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt phát điện cần ghi chi tiết về các thông schính của nhà máy điện (tng công suất, thông số kỹ thuật chính của tmáy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

 

Mẫu 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quan hệ công chúng và cấp phép,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ....................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ...............................................................................

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………, đăng ký ln ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ……….., ngày ... tháng ... năm...

5. Trụ sở chính: ……………..; Điện thoại: …………..; Fax: ………Email: ...........................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ........................................................................................................................ 4

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ...........................................................................................................................

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

4 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

 

Mẫu 2c

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ... /GP-UBND

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ....................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ...............................................................................

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ………, ngày ... tháng ... năm...

5. Trụ sở chính ………………….; Điện thoại: ………….; Fax:…………… Email:................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ........................................................................................................................ 5

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ..........................................................................................................................

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

5 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

 

Mẫu 2d

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
TỈNH/THÀNH PHỐ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GP-SCT

…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND tỉnh/thành phố ...về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ... của Sở Công Thương tỉnh/thành phố...;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND ... về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ....................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ...............................................................................

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ……………, ngày ... tháng ... năm...

5. Trụ sở chính: …………..; Điện thoại: ………..; Fax: …………………. Email: .................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ........................................................................................................................ 6

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: .........................................................................................................................

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

6 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

 

Mẫu 3a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

(Cho lĩnh vực hoạt động tư vn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Số lượng dự án, công trình đã tham gia

Chứng chỉ hành nghề

I.

Cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chuyên gia tư vấn chính và chuyên gia tư vấn chủ trì

II. 1

Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Chuyên gia tư vấn chính

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 3b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phi điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác

Ghi chú

I.

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

II

Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 4a

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

Cơ quan cấp trên trực tiếp
(nếu có)
(Tên đơn vị báo cáo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Về việc duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện và hoạt động điện lực năm ...

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép: ................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ..................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại: …………….. Điện thoại:…………Fax:…………….; Email:.........

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: ……………... Điện thoại:………… Fax: ……….; Email: ……………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ……. cấp ngày …………….. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………….., thời hạn đến ngày ………. tháng ……….. năm .......

- ……………….., thời hạn đến ngày ………. tháng ……….. năm .......

Tên nhà máy được cấp phép hoạt động:

Công suất lắp đặt của nhà máy:

Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia:

I. BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

1. Trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ phát điện (khi có thay đổi)

1.1. Tình trạng hoạt động của các thiết bị chính trong nhà máy: Tua bin, máy phát, máy biến áp chính...

1.2. Báo cáo chi tiết các thiết bị nếu có thay đổi ảnh hưởng đến công suất phát định mức, thay đổi các thông số chính của nhà máy (nếu có)

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành, đội ngũ trưởng ca

2.1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực phát điện

Ghi chú

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

2.2 Đội ngũ trưởng ca

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số, ngày cấp của Giấy chứng nhận vận hành

Số, ngày cấp của quyết định công nhận chức danh trưởng ca

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

3. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khin giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện theo quy định của pháp luật.

3.1. Hệ thống thông tin liên lạc:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng bình thường

Ghi chú

1

Kênh trực thông (hotline)

 

 

 

 

2

Điện thoại

 

 

 

 

3

Máy fax (hoặc thiết bị có chức năng tương tự)

 

 

 

 

4

Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

3.2. Hệ thống SCADA (áp dụng cho nhà máy điện có công sut từ 10MW trở lên hoặc đấu nối lưới điện 110 kV trở lên hoặc có thỏa thuận lắp SCADA trong thỏa thuận đấu nối)

- Tình trạng kết nối đến các cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Số lượng tín hiệu đang kết nối/tổng số tín hiệu SCADA:

- Số lần mất kết nối hoàn toàn trong năm:

- Tổng thời gian mất kết nối trong năm (giờ):

3.3. Hệ thống đo đếm điện năng:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng tốt

Cấp chính xác
(của Công tơ, CT, VT)

Ghi chú

1

Hệ thống đo đếm điện năng chính

 

 

 

 

 

2

Hệ thống đo đếm dự phòng 1

 

 

 

 

 

3

Hệ thống đo đếm dự phòng 2

 

 

 

 

 

4

Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa

 

 

 

 

Ghi tên các đơn vị thu thập dữ liệu đo xa

4. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (Đối với các đơn vị tham gia thị trường điện).

TT

Hệ thống

Tình trạng trang bị (thay thế mới, nâng cấp - nếu có)

Tình trạng vận hành

Số lần sự cố

Tổng thời gian sự cố

1

Hệ thống kết nối với mạng thông tin nội bộ thị trường điện

 

 

 

2

Hệ thống chào giá

 

 

 

3

Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

 

 

 

 

 

 

 

5. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kim định đạt yêu cầu kỹ thuật:

Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tình trạng hoạt động

TT

Tên thiết bị

Tình trạng hoạt động

Tình trạng kiểm định

 

 

 

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận:

- Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

7. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện:

- Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế và phương án phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác huấn luyện, diễn tập trong năm theo Phương án phòng cháy và chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình liên hồ (nếu có) đã được phê duyệt.

Trường hợp có sửa đổi, điều chỉnh, đề nghị gửi kèm bản sao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa.

9. Thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật

- Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của chủ đập về quản lý an toàn đập và gửi kèm các tài liệu: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập quy định về quản lý an toàn đập (khi có thay đi); Quyết định phê duyệt phương án phòng chng lụt bão đảm bảo an toàn đập hàng năm; Quyết định phê duyệt phương án phòng chng lũ lụt đảm bảo an toàn hạ du đập hàng năm.

- Báo cáo công tác kiểm định an toàn đập (trường hợp đến kỳ kim định): Đơn vị tư vấn thực hiện, kết quả kiểm định.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Sản lượng điện và doanh thu của năm...

2. Thời gian ngừng phát điện (do sự cố, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa) trong năm

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4b

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

Cơ quan cấp trên trực tiếp
(nếu có)
(Tên đơn vị báo cáo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện và hoạt động điện lực năm ...

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép: .................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ...................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại: ……… Điện thoại: ……..Fax: ………; Email:...............................

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: ……Điện thoại: …..Fax: ……; Email:....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ….. cấp ngày …….. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm ...

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực truyền tải/ phân phối điện

Ghi chú

...

 

 

 

 

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Công tác phòng cháy và chữa cháy:

- Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

- Công tác huấn luyện, diễn tập phòng cháy và chữa cháy trong năm.

4. Báo cáo sản lượng, doanh thu từ hoạt động truyền tải điện (đối với đơn vị truyền tải điện).

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4c

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN/ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN

Cơ quan cấp trên trực tiếp
(nếu có)
(Tên đơn vị báo cáo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện/ phân phối và bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện và tình hình hoạt động điện lực năm ...

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép: ..................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại: ……… Điện thoại: ……..Fax: ………; Email:................................

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: ………Điện thoại: ……..Fax: ……; Email:.........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ….. cấp ngày …….. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm ...

- …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm ...

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực được quản lý

Ghi chú

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Tình hình hoạt động của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (nếu có).

4. Công tác phòng cháy và chữa cháy:

- Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

- Công tác huấn luyện, diễn tập phòng cháy và chữa cháy trong năm.

5. Tình hình hoạt động điện lực năm:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu thực hiện

1

Hoạt động theo lĩnh vực bán buôn điện/ phân phối và bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện được cấp phép

 

 

 

Sản lượng điện sản xuất

kWh

 

 

Sản lượng điện bán

kWh

 

 

Doanh thu tiền điện

Đồng

 

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh điện

Đồng

 

 

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

 

2

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác

 

 

 

Doanh thu

Đồng

 

 

Chi phí

Đồng

 

 

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

 

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4d

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

Cơ quan cấp trên trực tiếp
(nếu có)
(Tên đơn vị báo cáo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện và hoạt động điện lực năm ….

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép: ...................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): .....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại: ……… Điện thoại: ……..Fax: ………; Email:.................................

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: ………Điện thoại: ……..Fax: ……; Email:.........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ….. cấp ngày …….. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm ...

- …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm ...

Các nội dung báo cáo:

1. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý và danh sách chuyên gia tư vấn chính:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

Chứng chỉ hành nghề
(ghi rõ lĩnh vực, thời hạn)

Dự án đã thực hiện

I

Cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

II

Chuyên gia tư vấn chính

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

2. Danh mục phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

3. Danh mục phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tư vấn.

4. Danh mục các công trình do đơn vị tư vấn đã thực hiện trong năm...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 12/2017/TT-BCT

Hanoi, July 31, 2017

 

CIRCULAR

ON PROCEDURES FOR ISSUANCE AND REVOCATION OF ELECTRICITY OPERATING LICENSES

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Law on Electricity dated December 3, 2004; Law on amendments to Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 on guidelines for Law on Electricity and Law on amendments to Law on Electricity;

At the request of Director of Electricity Regulatory Authority,

The Minister of Industry and Trade promulgates a Circular on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular deals with procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses and validity periods thereof in the following lines of business:

1. Electricity consulting services

a) Consulting services in terms of national power development planning, power development planning of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces); and hydropower plant planning;

b) Consulting services in terms of power plant construction, including: Thermopower (inclusive of biomass power), hydropower, and other renewable energies; consulting services in construction of transmission lines and electrical substations;

c) Consulting services in terms of supervisions of execution of power plants including: Thermopower (inclusive of biomass power), hydropower, and other renewable energies; supervision consulting services in construction of transmission lines and electrical substations.

2. Electricity generation.

3. Electricity transmission.

4. Electricity distribution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Electricity retailing.

7. Export or import of electricity.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to entities engaging in electricity consulting services, electricity generation, electricity distribution, electricity wholesaling, electricity retailing, and export or import of electricity.

Article 3. Exemption from electricity operating licenses

1. Electricity generation for self-consumption without selling electricity to other organizations and individuals.

2. Electricity generation with installed capacity of less than 1 MW to sell electricity to other entities.

3. Purchase of electricity with capacity of under 50kVA from distributing electricity grids to sell electricity directly to electricity-using customers living in rural, mountainous, and islands areas.

4. Dispatch of national electric system and electricity market transaction administration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Prior to the competitive electricity retailing stage, electricity operating licenses shall be granted for both electricity retailing and electricity distribution.

2. Electricity generation licenses shall be granted to organizations that generate electricity for individual power plants.

3. Maximum validity periods of electricity operating licenses to be issued to electricity-operating units are specified as follows:

No.

Electricity-related business

Maximum validity period

1

Electricity consulting services

5 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electricity generation

 

a)

Power plants included in the list of power plants that have key importance for society and economy and national defense and security as approved by the Prime Minister

20 years

b)

Power plants not included in the list of power plants that have key importance for society and economy and national defense and security as included in the list approved by the Prime Minister

10 years

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 years

4

Electricity distribution

10 years

5

Electricity wholesaling, electricity retailing

10 years

6

Export or import of electricity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. An electricity operating license with shorter validity period may be granted upon request of the applicant.

5. According to actual conditions of the section in the electricity work, license issuing authority (hereinafter referred to as issuing authority) may grant an electricity operating license with shorter validity period that those prescribed in Clause 3 of this Article.

Article 5. Lines of business stated in electricity operating licenses

1. The license for electricity consulting services is valid nationwide.

2. The license for electricity generation is only valid for individual power plants.

3. The license for electricity transmission, electricity distribution is only valid for management and operation of a specific electrical grid.

4. The license for electricity wholesaling or electricity retailing is only valid within a specific administrative division.

5. The license for export or import of electricity is only valid within a particular electricity delivery station.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Applications for licenses for electricity consulting services

1. An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

2. A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant.

3. A summary of resumes of administrative officers, main consulting experts using form No. 3a prescribed in Appendix issued herewith; copies of graduate degrees, practice certificates and labor contracts bearing signatures of main consulting experts that are named in the list along with the consulting organization.

4. A list of projects with similar scale that the consulting organization or main consulting experts have executed.

5. A list of equipment, technical equipment, and applications serving the consultancy and the consulting organization's undertakings to ensure the consultancy.

Article 7. Applications for licenses for electricity generation

1. An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

2. A copy of enterprise registration certificate obtained by the applicant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A copy of the decision on approval for power plant project or policy of issued by the competent authority.

5. A copy of the decision on approval for environmental impact assessment report or a document certifying the plan for protection of power plant project’s environment issued by the competent authority as prescribed in law on environment.

6. A copy of the power purchase agreement.

7. A list of equipment and devices with strict requirements for labor safety and the investor’s undertakings to use them in accordance with regulations of law.

8. A copy of the acceptance report on fire safety system that is made in accordance with law on fire safety.

9. A copy of the decision on approval for reservoir operation procedures issued by the competent authority (in case of hydroelectric plant).

10. A copy of the process of cooperation between power plant and electric system regulation units.

11. A copy of the acceptance report on information technology infrastructure, communication infrastructure serving electricity market operation as prescribed; a copy of the acceptance report on SCADA system serving the electricity system and electricity market operation as prescribed.

12. A copy of the acceptance report on hydroelectric dams; a registration for dam safety that has been sent to the competent authority; a plan for safety of dams and dam lowlands as prescribed; a report on dam testing (if it is the due date for testing of the hydroelectric dam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

2. A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant.

3. A summary of resumes of direct technical manager, team leader of the power plant using form No. 3b prescribed in Appendix issued herewith; copies of graduate degrees, electrical safety cards and operation certificates that are issued by controlling regulator to the team leader under the National Electricity System Regulation issued by the Ministry of Industry and Trade.

4. A list of key electrical grid sections under its management. In case of purchase, acquisition or acceptance of the electrical grid property without refund, an acceptance report or a transfer report is required.

5. Copies of documents on conditions for fire safety as prescribed.

6. An arrangement or contract’s copy of connection to the national electricity system; a map of grid boundaries and scope of operation.

Article 9. Applications for licenses for electricity wholesaling or electricity retailing

1. An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

2. A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Applications for licenses for electricity export or import

1. An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

2. A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant.

3. A summary of resumes of business managers and technical managers using form No. 3b prescribed in Appendix issued herewith; copies of graduate degrees or certificates, electricity safety cards of persons in the list.

4. A copy of the decision on approval for international power trade policy and plan for electrical grid connection that has been approved for the international power trade; a copy of the electricity import/export agreement, or a copy of the electricity purchase offer or acceptance of purchase offer of the foreign party.

5. A diagram of electrical grid principles relating to electricity purchase and sale stations and procedures for coordinating operation and handling of power grid incidents between electricity buyer and electricity seller (if any).

6. Copies of documents on fire safety at electrical substations as prescribed.

Article 11. Applications for permission to modify electricity operating licenses

1. The application for permission to modify name or headquarters' address of the license holder shall include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant.

2. If an applicant for electricity operating license acquires property assignment from a holder of electricity operating license, the application shall include:

a) An application form for electricity operating license using form No. 1 prescribed in Appendix issued herewith.

b) A copy of enterprise registration certificate, establishment decision, or establishment certification obtained by the applicant;

c) Supporting documents on property assignment, staff in charge of technical and operating aspects.

Chapter III

PROCEDURES FOR ISSUANCE AND REVOCATION OF ELECTRICITY OPERATING LICENSES

Article 12. Procedures for issuance and modification of electricity operating licenses

1. At least 30 days before the date on which the business is officially put into operation, the electricity-generating organization shall submit an adequate application for electricity operating license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Sending methods:

a) In case of applications within the licensing authority of the Ministry of Industry and Trade and Electricity Regulatory Authority: to be processed on the online public service website.

If an electronic application has large capacity or any document thereof is not allowed to be sent online as prescribed by law, it can be submitted in person or by post.

b) In case of applications within the licensing authority of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces): to be submitted in person, by post, or on the website of the issuing authority (if any).

4. Procedures for issuance and modification of electricity operating licenses online:

a) An e-application shall be submitted in conformity with instructions on the online public service website of the Ministry of Industry and Trade, in particular:

- The applicant creates new account on the online public service website at the address: http://online.moit.gov.vn; use the registered account for declaration and send the application online;

- Within 15 working days from the date on which the satisfactory application is received on the online public service website, the issuing authority shall conduct a verification visit to the applicant’s premises (if necessary) and issue an electricity operating license.

b) People’s Committees of provinces shall provide guidelines for online licensing within their competence (if any) in accordance with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Within 3 working days from the date on which the application for electricity operating license is received, in case of inadequate application, the issuing authority shall notify the applicant of providing additional documents in writing. In the written notice, it must clarify reasons and requirements for additional documents or amendments to figures, documents for completing the application;

b) Within 5 working days from the date on which the written notice is received, the applicant shall provide additional documents, amend figures, documents as required and respond in writing.

Within 60 days from the date on which the written notice is received, if the applicant fails to provide additional documents or make appropriate amendments and respond in writing, the issuing authority may return the application;

c) Within 15 working days from the date on which the satisfactory application is received on the online public service website, the issuing authority shall conduct a verification visit to the applicant’s premises (if necessary) and issue an electricity operating license.

5. During the application verification or verification visit, if the applicant has not satisfied all of conditions as prescribed, the issuing authority may request the applicant to provide additional license(s) or reject the application in writing (with clear explanation).

6. The issued electricity operating license shall consist of 3 originals: 1 copy held by the applicant, 2 copies kept by the issuing authority.

7. At least 60 days before the expiry date of the electricity operating license, if the holder of license wishes to keep its operation, it shall submit an application for electricity operating license as prescribed in Clause 1 of this Article and follow procedures as prescribed.

Article 13. Revocation of electricity operating licenses

1. An electricity operating license shall be revoked in any case below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The electricity unit wishes to shut down or transfer its operation to another unit;

c) The competent authority requests to have the electricity unit’s license revoked due to its violation;

d) The electricity fails to comply with Clause 7 Article 16 of this Circular;

dd) The electricity unit violates Point a Clause 9 Article 16 of this Circular.

2. The electricity operating license is revoked according to each line of business. The electricity unit whose license is revoked shall make a new application for electricity operating license in accordance with the decision on revocation of former license.

3. The issuing authority has competence to revoke electricity operating licenses within its licensing competence.

4. Procedures for making decision on revocation of electricity operating licenses

a) If an electricity unit violated Article 37 of Law on Electricity, Clause 4 Article 16 of this Circular and the issuing authority has made a decision on penalty, it shall also make a decision on revocation of the license.

b) If an electricity unit violated Article 37 of Law on Electricity, Clause 4 Article 16 of this Circular and the issuing authority is not the authority that makes a decision on penalty, it shall make a decision on revocation of the license according to the time limit specified in the decision on penalty. If the license is not revoked, the issuing authority shall provide explanation for the maker of decision on penalty;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) If the electricity unit wishes to The electricity unit wishes to shut down or transfer its operation to another unit; within 30 working days from the date on which the request of electricity unit or competent authority and relevant documents are received, the issuing authority shall make a decision on revocation of license.

5. Within 2 working days from the date on which a decision on revocation is made, the issuing authority shall send it to the electricity unit whose license is going to be revoked and relevant agencies; publish revocation information on the website of the issuing authority.

Chapter IV

THE POWER TO ISSUE AND MANAGE ELECTRICITY OPERATING LICENSES

Article 14. The power to issue electricity operating licenses

1. The Ministry of Industry and Trade shall issue electricity operating licenses in the following lines of business:

a) Electricity generation in power plants that are large and have key importance for society and economy and national defense and security as included in the list approved by the Prime Minister;

b) Electricity transmission;

c) Electricity export and import.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Electricity generation in power plants that have capacity of at least 3 MW other than the case prescribed in Point a Clause 1 of this Article;

b) Electricity distribution;

c) Electricity wholesaling;

d) Electricity retailing;

dd) Electricity consulting services.

3. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces) shall issue or authorize the Departments of Industry and Trade to issue electricity operating licenses in the following lines of business:

a) Electricity generation in power plants that have capacity of less than 3 MW located in the provinces;

b) Electricity distribution with voltage up to 35kV in the provinces;

c) Electricity retailing with voltage up to 0.4 kV in the provinces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consulting services in terms of construction of transmission lines and electrical substations with voltage up to 35 kV, enterprise registration at provinces;

- Consulting services in terms of construction of transmission lines and electrical substations with voltage up to 35 kV, enterprise registration at provinces;

4. If an application for multiple licenses in the sector of electricity consulting services, in which at least one sector of services is within the competence of Electricity Regulatory Authority, the electricity operating license for this field shall be issued by Electricity Regulatory Authority.

Article 15. Responsibilities of issuing authority

1. Receive, verify, inspect and manage applications for licensing. Instruct applicants to follow appropriate procedures for application for electricity operating licenses of this Circular.

2. Settle claims in terms of electricity operating licenses within its competence.

3. Inspect and observe the maintenance of conditions in the electricity operating licenses.

4. Revoke electricity operating licenses within its competence according to the procedures prescribed in Article 13 of this Circular.

5. Request the competent authority to take actions against violating electricity units as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conduct electricity operation in accordance with the license.

2. Request the permission to modify name, headquarters’ address, line of business, managing unit, scope of operation, and validity period of the license.

3. Maintain conditions for electricity services that are registered and licensed during its operation.

4. Comply with relevant law provisions.

5. Pay sufficient fees for electricity operating license as per the law.

6. Do not lease, lend, or self-correct text of the electricity operating license.

7. Regarding electricity generation, within 12 months from the date on which the electricity operating license is issued, the holder of license shall provide additional documents approved by the competent authority as prescribed in Clause 8 Clause 11, Clause 12 Article 7 of this Circular.

8. Undergo inspection and abide by decision on use of license and conditions for registered operation made by the competent authority.

9. Reporting:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Report on the loss of license immediately to the issuing authority;

c) Before every March 1, report on the maintenance of conditions for licensed line of business and previous operation using forms No. 4a, 4b, 4c, and 4d prescribed in Appendices issued herewith to the issuing authority and Department of Industry and Trade;

d) Report on the termination of operation or transfer of electricity operation to the issuing authority at least 60 days before the date of termination or transfer;

dd) Send reports with sufficient information upon request of the issuing authority or competent authority;

e) Regarding to electricity generation, the holder of license shall send financial statement which has been audited to Electricity Regulatory Authority for the purpose of calculating electricity generation prices before every June 1.

Article 17. Management and operation of power plants in by hired or authorized organizations

1. Investors of power plants shall fulfill obligations relating to investment and inauguration of power plants as per the law.

2. The organization which is hired or authorized to manage and operate the power plant shall fulfill fully obligations relating to the plant operation according to the contract for hiring or authorization of management of power plant.

Chapter V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Inspection

1. Electricity Regulatory Authority shall inspect the implementation of this Circular nationwide; deal with difficulties and request Ministry of Industry and Trade to amend this Circular.

2. The People’s Committees of provinces shall inspect this Circular under its management; deal with difficulties and request The Ministry of Industry and Trade to amend this Circular.

Article 19. Implementation

1. Electricity Regulatory Authority shall receive and process applications for electricity operating licenses and revoke electricity operating licenses within its and Ministry of Industry and Trade’s issuing competence.

2. The Department of Industry and Trade shall receive and process applications for electricity operating licenses and revoke electricity operating licenses within issuing competence of the People’s Committee of province as authorized.

3. The license holder shall send the copy of license to the local electricity authority within 30 days from the date of licensing.

4. Before every January 15, the Department of Industry and Trade shall report on issuance and revocation of electricity operating licenses in province in the previous year to the Ministry of Industry and Trade and the People’s Committee of province.

Article 20. Entry in force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Holders of licenses prescribed in Circular No. 10/2015/TT-BCT dated May 29, 2015 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance, revocation and validity period of electricity operating licenses, Circular No. 25/2013/TT-BCT dated October 29, 2013 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance, revocation and validity period of electricity operating licenses and Decision No. 32/2006/QD-BCN dated September 6, 2006 of Minister of Industry promulgating conditions, procedures for issuance, amendments, revocation, and management of electricity operating licenses, Decision No. 15/2008/QD-BCT dated July 1, 2008 of the Minister of Industry and Trade amendments to , procedures for issuance, amendments, revocation, and management of electricity operating licenses issued together with Decision No. 32/2006/QD-BCN dated September 6, 2006 of Minister of Industry on keep continual operation stated in licenses and responsibility for complying with this Circular and relevant law provisions which are promulgated after the date of licensing.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to Electricity Regulatory Authority, which shall then request the Ministry of Industry and Trade to make appropriate amendments./.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

APPENDIX

SPECIMENS OF LICENSES AND DOCUMENTS USED FOR LICENSING
(Promulgated together with the Circular No. 12/2017/TT-BCT dated July 31, 2017 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 01

Application form for issuance and amendments to electricity operating license

Specimen 2a

License issued by the Ministry of Industry and Trade

Specimen 2b

License issued by the Electricity Regulatory Authority

Specimen 2c

License issued by the People’s Committee of the province or central-affiliated city

Specimen 2d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 3a

List of managerial personnel and main consultants on electricity

Specimen 3b

List of managerial personnel and operating personnel

Specimen 4a

Report on maintenance of fulfillment of conditions for electricity generation specified in the electricity operating license

Specimen 4b

Report on maintenance of fulfillment of conditions for electricity transmission/electricity distribution specified in the electricity operating license

Specimen 4c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 4d

Report on maintenance of fulfillment of conditions for provision of electricity consulting services specified in the electricity operating license

 

Specimen 01

(NAME OF THE APPLICANT)
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/….

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: 1……………………………………………………….

Name of the applicant: ........................................................................................................

Supervisory authority (if any): ..................................................................................

Address of the head office: ………… Telephone: ………….. Fax:………….. Email:..........

Investment license/Establishment decision No. …….. dated (date) ... (month) ... (year) ...

Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

Electricity operating license No. ……… issued by …………. on ...................... (if any).

Current business lines: .....................................................................................

Applying for issuance of the electricity operating license for the following areas and scope of operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ........................................................................................................................................

Attached documents:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

Kindly requesting 2...  to issue the electricity operating license to ... (name of the applicant).

(name of the applicant) is hereby committed to operate within the registered areas and scope and comply with regulations specified in the electricity operating license./.

 

 

HEAD
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 sent to the authority in charge of receiving and carrying out procedures for application verification or the licensing authority: the Department of Industry and Trade, the Electricity Regulatory Authority, the People’s Committee of the province or the Ministry of Industry and Trade.

2 Sent to the licensing authority: the Department of Industry and Trade, the Electricity Regulatory Authority, the People’s Committee of the Province or the Ministry of Industry and Trade.

 

Specimen 2a

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/GP-BCT

Hanoi, date (dd/mm/yyyy) ….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating some Articles of the Law on Electricity and Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to the Circular No. .../2017/TT-BCT dated … (date) … (month), 2017 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses;

In consideration of the application for issuance of electricity operating license submitted by ... (name of the applicant);

At the request of the Director of the Electricity Regulatory Authority,

HEREBY DECIDES:

Article 1. The electricity operating license is issued to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Supervisory authority (if any): ..................................................................................

3. Management and operation authority (regarding electricity generation, if any):

4. Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

5. Address of the head office: ……… Telephone: ……………; Fax:……….. Email:..........

Article 2. Electricity-related areas

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Article 3. Scope and duration of operation

1. Area 1: ................................................................................................................... 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Area 2: ...................................................................................................................

Until (date) ... (month) ... (year) ...

Article 4. Responsibilities of electricity unit issued with the license

... ... (the electricity unit issued with the license) shall comply with regulations specified in the Law on Electricity, Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity and documents providing guidelines for implementation thereof, and other relevant regulations of law.

Article 5. Effect

This electricity operating license comes into force from the day on which it is signed./.

 

 

MINISTER
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Specify detailed information about scope of each area. Regarding electricity generation, specify main operating parameters of the power plant (total capacity, main specifications of generating units, main transformers, booster substations, information about plant connection).

 

Specimen 2b

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/GP-DTDL

Hanoi, date (dd/mm/yyyy) ….

 

ELECTRICITY OPERATING LICENSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Prime Minister’s Decree No. 153/2008/QD-TTg dated November 28, 2008 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Electricity Regulatory Authority affiliated to the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating some Articles of the Law on Electricity and Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to the Circular No. .../2017/TT-BCT dated … (date) … (month), 2017 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses;

In consideration of the application for issuance of electricity operating license submitted by ... (name of the applicant);

At the request of the Head of Public Relations and Licensing Division,

HEREBY DECIDES:

Article 1. The electricity operating license is issued to:

1. Name of the applicant: ..................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Management and operation authority (regarding electricity generation, if any):

4. Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

or Establishment decision No. …….. dated (date) ... (month) ... (year) ...

5. Address of the head office: ………… Telephone: ………; Fax:………….. Email:..........

Article 2. Electricity-related areas

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

Article 3. Scope and duration of operation

Area 1: ................................................................................................................... 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Area 2: ...................................................................................................................

Until (date) ... (month) ... (year) ...

Article 4. Responsibilities of electricity unit issued with the license

... ... (the electricity unit issued with the license) shall comply with regulations specified in the Law on Electricity, Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity and documents providing guidelines for implementation thereof, and other relevant regulations of law.

Article 5. Effect

This electricity operating license comes into force from the day on which it is signed./.

 

 

DIRECTOR
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 Specify detailed information about scope of each area. Regarding electricity generation, specify main operating parameters of the power plant (total capacity, main specifications of generating units, main transformers, booster substations, information about plant connection).

 

Specimen 2c

PEOPLE’S COMMITTEE OF ….. CITY/PROVINCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/GP-UBND

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

ELECTRICITY OPERATING LICENSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating some Articles of the Law on Electricity and Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to the Circular No. .../2017/TT-BCT dated … (date) … (month), 2017 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses;

In consideration of the application for issuance of electricity operating license submitted by ... (name of the applicant);

At the request of the Director of the Department of Industry and Trade,

HEREBY DECIDES:

Article 1. The electricity operating license is issued to:

1. Name of the applicant: ..................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Management and operation authority (regarding electricity generation, if any):

4. Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

or Establishment decision No. …….. dated (date) ... (month) ... (year) ...

5. Address of the head office: ………… Telephone: ………; Fax:………….. Email:..........

Article 2. Electricity-related areas

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

Article 3. Scope and duration of operation

Area 1: ................................................................................................................... 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Area 2: ...................................................................................................................

Until (date) ... (month) ... (year) ...

Article 6. Responsibilities of electricity unit issued with the license

... ... (the electricity unit issued with the license) shall comply with regulations specified in the Law on Electricity, Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity and documents providing guidelines for implementation thereof, and other relevant regulations of law.

Article 7. Effect

This electricity operating license comes into force from the day on which it is signed./.

 

 

ON BEHALF OF THE PEOPLE’S COMMITTEE OF ….. CITY/PROVINCE
PRESIDENT
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Specify detailed information about scope of each area. Regarding electricity generation, specify main operating parameters of the power plant (total capacity, main specifications of generating units, main transformers, booster substations, information about plant connection).

 

Specimen 2d

PEOPLE’S COMMITTEE OF ….. CITY/PROVINCE
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF ... CITY/PROVINCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/GP-SCT

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

ELECTRICITY OPERATING LICENSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Decision No. … dated (date) ... (month) ... (year) ... of the People’s Committee’s of … province/city defining functions and tasks of the Department of Industry and Trade of … province/city;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating some Articles of the Law on Electricity and Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to the Circular No. .../2017/TT-BCT dated … (date) … (month), 2017 of the Minister of Industry and Trade on procedures for issuance and revocation of electricity operating licenses;

Pursuant to the Decision No. ... dated … (date) … (month) … of the People’s Committee of … on authorizing issuance of electricity operating licenses;

In consideration of the application for issuance of electricity operating license submitted by ... (name of the applicant);

At the request of the Head of ...,

HEREBY DECIDES:

Article 1. The electricity operating license is issued to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Supervisory authority (if any): ..................................................................................

3. Management and operation authority (regarding electricity generation, if any):

4. Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

or Establishment decision No. …….. dated (date) ... (month) ... (year) ...

5. Address of the head office: ………………… Telephone: ……………; Fax:………….. Email: .................

Article 2. Electricity-related areas

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

Article 3. Scope and duration of operation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Until (date) ... (month) ... (year) ...

Area 2: ...................................................................................................................

Until (date) ... (month) ... (year) ...

Article 4. Responsibilities of electricity unit issued with the license

... ... (the electricity unit issued with the license) shall comply with regulations specified in the Law on Electricity, Law on amendments to some Articles of the Law on Electricity and documents providing guidelines for implementation thereof, and other relevant regulations of law.

Article 5. Effect

This electricity operating license comes into force from the day on which it is signed./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

___________________

6 Specify detailed information about scope of each area. Regarding electricity generation, specify main operating parameters of the power plant (total capacity, main specifications of generating units, main transformers, booster substations, information about plant connection).

 

Specimen 3a

LIST OF MANAGERIAL PERSONNEL AND MAIN CONSULTANTS ON ELECTRICITY

 (For provision of planning consulting, electricity investment consulting and electrical work construction supervision)

No.

Full name

Date of birth

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position

Qualification

Seniority (expressed as years)

Number of projects and works

Practice certificate

I.

Managerial personnel

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

II

Main consultants and consultants in charge

II. 1

Main consultants acting as consultants in charge

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II.2

Main consultants

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Specimen 3b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(For electricity generation, transmission, distribution, wholesale, retail, import and export)

No.

Full name

Date of birth

Place of origin

Position

Qualification

Seniority (expressed as years)

Note

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical and business personnel

1

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

II

Team leaders of the power plant (regarding electricity generation, distribution and transmission)

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Specimen 4a

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE

Supervisory authority
(if any)
(Name of the reporting unit)
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. …/….

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR ELECTRICITY GENERATION SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE OF … (specify year)

To:

- Electricity Regulatory Authority;
- Department of Industry and Trade of ... city/province

Name of the unit issued with the license: ...........................................................................

Supervisory authority (if any): ..................................................................................

Address of registered head office: ……….. Telephone:………Fax:……….; Email:.........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

Electricity operating license No. ……… issued by …………. on ...................... for the following areas:

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

Name of the plant issued with the operating license:

Installed capacity:

Voltage connected to national electricity system:

I. REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS SPECIFIED IN THE ELECTRICITY OPERATING LICENSE

1. Equipment and vehicles serving electricity generation (in the case of any change)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Detailed report on equipment in case changes affect rated capacity and main parameters of the plant (if any)

2. Technical and operating personnel, and team leaders

2.1. Technical and operating personnel

No.

Full name

Qualification

Seniority (expressed as years)

Note

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

...

 

 

 

 

2.2. Team leaders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name

Qualification

Number and issuance date of the operation certificate

Number and issuance date of decision on recognition of team leader

Note

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

 

...

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Information technology infrastructure, supervision and control system and data collection system in compliance with requirements for electricity system.

3.1. Communications system:

No.

Equipment

Not available

Disused

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note

1

Hotline

 

 

 

 

2

Telephone

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

Fax (or equivalent equipment)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dispatch Information Management (DIM) system

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.2. SCADA system (applicable to the power plant that has a capacity of at least 10MW or is connected to at least 110 kV electrical grid or signs a connection agreement on SCADA installation)

- Connection to dispatching levels with control authority:

- Number of connected signals/total number of SCADA signals:

- Number of complete disconnections during the year:

- Total time of disconnection during the year (hour):

3.3. Electrical metering system:

No.

Equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Disused

Usable

Accuracy
(of meters, current transformers, voltage transformers)

Note

1

Main electrical metering system

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Standby electrical metering system 1

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

Remote metering data collection system

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Specify name of the units in charge of remote metering data collection

4. Information technology infrastructure serving electricity market (Regarding electricity market participants).

No.

System

Equipment (replacement and upgrade - if any)

Operation

Number of breakdowns

Total time of breakdowns

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

System connected to internal network of the electricity market

 

 

 

2

Price offering system

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

System for assisting in making payment in electricity market0}

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of equipment subject to strict requirements for occupational safety and its status

No.

Name of equipment

Operation status

Verification status

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Performance of duties by the units specified in the Decision on approval for environmental impact assessment report or written confirmation of environmental protection plan.

- Decision on approval for and adjustment to environmental impact assessment report or environmental protection plan.

7. Fire fighting and prevention system of the power plant:

- Maintenance of fulfillment of conditions for operation of equipment of the fire fighting and prevention system according to the fire fighting and prevention design and plan approved by a competent authority.

- Fire training and drill during the year according to the fire fighting and prevention plan approved by a competent authority.

8. Reservoir operation procedures (regarding the hydropower plant) approved by a competent authority:

Performance of duties by the units specified in the approved reservoir/inter-reservoir operation procedures (if any).

In the case of any amendments/adjustments, submit the application for amendments/adjustments together with a copy of the decision on approval for/adjustments to the reservoir operation procedures.

9. Safety management of hydroelectric dams, regarding hydropower plant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Report on testing of dam safety (if it is the due date for testing): consultancy shall carry out the testing and give testing results.

II. REPORT ON OPERATION

1. Power output and revenues of … (specify year)

2. Time of electricity generation halt (due to failure, implementation of repair or maintenance plan) during the year

Commitment to maintenance of conditions for electricity-related operations made by the unit: ...

(Name of the reporting unit) undertakes that the information contained in this report is completely truthful and takes legal responsibility for this report./.

 

 

HEAD
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 4b

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR ELECTRICITY TRANSMISSION/ELECTRICITY DISTRIBUTION SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE

Supervisory authority
(if any)
(Name of the reporting unit)
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/….

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR ELECTRICITY TRANSMISSION/ELECTRICITY DISTRIBUTION SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE OF … (specify year)

To:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of the unit issued with the license: ................................................................................................

Supervisory authority (if any): ..................................................................................

Address of the head office: ………………… Telephone: ……………; Fax:………….. Email: .................

Address of representative office, transaction office (if any) : ……Telephone: …..Fax: ……; Email:....

Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

Electricity operating license No. ……… issued by …………. on ...................... for the following areas:

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

Contents of the report:

1. Technical and operating personnel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name

Qualification

Seniority (expressed as years)

Note

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fire fighting and prevention:

- Maintenance of fulfillment of conditions for operation of equipment of the fire fighting and prevention system.

- Fire training, drill and fighting during the year.

4. Report on power output and revenues from electricity transmission (regarding the transmission network operator).

Commitment to maintenance of conditions for electricity-related operations made by the unit: ...

(Name of the reporting unit) undertakes that the information contained in this report is completely truthful and takes legal responsibility for this report./.

 

 

HEAD
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 4c

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR ELECTRICITY WHOLESALE/ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL/ELECTRICITY IMPORT AND EXPORT SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE

Supervisory authority
(if any)
(Name of the reporting unit)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/….

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR ELECTRICITY WHOLESALE/ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL/ELECTRICITY IMPORT AND EXPORT SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE AND ELECTRICITY-RELATED OPERATION OF … (specify year)

To:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of the unit issued with the license: ..........................................................................

Supervisory authority (if any): ..................................................................................

Address of the head office: ………… Telephone: …………; Fax:………. Email: ...............

Address of representative office, transaction office (if any) : ……Telephone: …..Fax: ……; Email:....

Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

Electricity operating license No. ……… issued by …………. on ...................... for the following areas:

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

Contents of the report:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Full name

Qualification

Seniority (expressed as years)

Note

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

2. The maintenance by operating personnel.

3. Information technology infrastructure serving electricity market (if any).

4. Fire fighting and prevention:

- Maintenance of fulfillment of conditions for operation of equipment of the fire fighting and prevention system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Electricity-related operation.

No.

Contents

Unit

Data

1

Operate in the areas of electricity wholesale/electricity distribution and retail/electricity import and export specified in electricity operating license

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Power production

kWh

 

 

Power production sold

kWh

 

 

Revenue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Costs of electricity production and sale

VND

 

 

Profit/loss (before tax)

VND

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Others

 

 

 

Revenue

VND

 

 

Costs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Profit/loss (before tax)

VND

 

Commitment to maintenance of conditions for electricity-related operations made by the unit: ...

(Name of the reporting unit) undertakes that the information contained in this report is completely truthful and takes legal responsibility for this report./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Specimen 4d

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR PROVISION OF ELECTRICITY CONSULTING SERVICES SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE

Supervisory authority
(if any)
(Name of the reporting unit)
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. …/….

(Place name), date (dd/mm/yyyy) ….

 

REPORT ON MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF CONDITIONS FOR PROVISION OF ELECTRICITY CONSULTING SERVICES SPECIFIED IN ELECTRICITY OPERATING LICENSE OF … (specify year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Electricity Regulatory Authority;
- Department of Industry and Trade of ... city/province

Name of the unit issued with the license: ...........................................................................

Supervisory authority (if any): ..................................................................................

Address of the head office: ………… Telephone: …………; Fax:……….. Email: .............

Address of representative office, transaction office (if any) : ……Telephone: …..Fax: ……; Email:....

Enterprise registration certificate issued by ..., enterprise ID number…………, registered for the … time on (date) ... (month) ... (year) ...

Electricity operating license No. ……… issued by …………. on ...................... for the following areas:

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

- ……………….., effective until (date) ... (month) ... (year) ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. List of managerial personnel and main consultants:

No.

Full name

Year of birth

Qualification

Seniority (expressed as years)

Practice certificate
(specify areas and effective period)

Projects in charge

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

..

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

II

Main consultants

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

..

 

 

 

 

 

 

2. List of software used for provision of consulting services.

3. List of equipment used for provision of consulting services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commitment to maintenance of conditions for electricity-related operations made by the unit: ...

(Name of the reporting unit) undertakes that the information contained in this report is completely truthful and takes legal responsibility for this report./.

 

 

HEAD
(Signature and seal)

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày 31/07/2017 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.015

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222