Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2000/TT-BCA(C11) Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 04/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/TT-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 10/2000/TT-BCA (C11) NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2000/QĐ-TTG NGÀY 27/1/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC ĐOÀN TRONG NƯỚC VÀ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN VIỆT NAM CÓ XE CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẪN ĐƯỜNG

Để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

I. QUY ĐINH CHUNG

1. Việc đề nghị dẫn đường của các cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc tổ chức thực hiện công tác dẫn đường cho các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường (sau đây gọi chung là dẫn đoàn) phải đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, chế độ, trình tự, thủ tục và nội dung quy định tại Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác dẫn đoàn phải đảm bảo an toàn, chu đáo, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các lực lượng khác tuỳ tiện tổ chức thực hiện dẫn đoàn trong bất kỳ trường hợp nào.

Mọi hành vi tuỳ tiện tổ chức thực hiện dẫn đoàn cũng như các hành vi cản trở hoạt động dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc lợi dụng công tác dẫn đoàn để gây phiều hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

3. Xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn là xe ôtô, mô tô chuyên dùng do Bộ Công an quy định để phục vụ cho công tác dẫn đoàn.

Khi xe Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ dẫn đoàn, phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên thì mọi phương tiện tham gia giao thông đều phải lập tức giảm tốc độ và dừng lại hoặc đi sát vào phần đường bên phải; người đi bộ không được chạy sang đường và đi lại hoặc đứng dưới lòng đường để nhường đường cho xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC YÊU CẦU DẪN ĐOÀN

1. Đối với các doàn Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách nước ngoài theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 1 quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, thuộc đối tượng bảo vệ của lực lượng Cảnh vệ thì tổ chức thực hiện dẫn đoàn theo yêu cầu của Bộ tư lệnh Cảnh vệ.

Cơ quan, tổ chức có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông đẫn đoàn cho các đối tượng nêu trên phải thông báo bằng văn bản cho Bộ tư lệnh Cảnh vệ trước 7 (bẩy) ngày, trừ trường hợp đột xuất, để Bộ tư lệnh Cảnh vệ thông báo ngay cho cơ quan Công an theo quy định tại các tiết a, b điểm 2 dưới đây tổ chức thực hiện dẫn đoàn.

2. Các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không thuộc đối tượng bảo vệ của lực lượng Cảnh vệ, thì thông báo bằng văn bản gửi cơ quan Công an sau đây trước 7 (bảy) ngày để tổ chức thực hiện dẫn đoàn:

a. Khi có yêu cầu dẫn đoàn đi qua từ ba tỉnh trở lên thì gửi công văn về Tổng cục Cảnh sát. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo thực hiện việc dẫn đoàn theo quy định tại Mục III Thông tư này.

b. Khi có yêu cầu dẫn đoàn trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đến tỉnh, thành phố liền kề thì gửi công văn về Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức thực hiện dẫn đoàn.

Việc dẫn đoàn cho các trường hợp nêu trên được thực hiện theo kế hoạch, lịch trình, tuyến đường cụ thể đã thống nhất giữa cơ quan, tổ chức có yêu cầu và cơ quan Công an có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc dẫn đoàn.

3. Đối với các đoàn đại biểu Đảng trong thời gian dự Đại hội Đảng toàn quốc, đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian dự kỳ họp Quốc hội thì tổ chức dẫn đoàn theo chương trình chính thức của Ban tổ chức. Không dẫn đoàn từ địa phương đến nơi dự họp và ngược lại.

4. Đối với đoàn đại biểu ngoại giao của các nước, các tổ chức Quốc tế tham dự Hội nghị hoặc các hoạt động chính thức do Nhà nước ta tổ chức thì thực hiện dẫn đoàn theo chương trình chính thức của Ban tổ chức.

5. Những trường hợp khác cần có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg thì cơ quan, tổ chức có yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan Công an sau đây trước 15 (mười lăm) ngày để xem xét, quyết định:

a. Trường hợp đề nghị có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn đi liên tỉnh (từ ba tỉnh trở lên) thì gửi văn bản đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

b. Trường hợp đề nghị có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc sang tỉnh, thành phố liền kề thì gửi văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại hoặc nơi đoàn xuất phát.

Trong văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do cần có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, thành phần, tính chất, số lượng xe của đoàn, thời gian, địa điểm đi, dến, lịch trình hoạt động của đoàn và những vấn để khác liên quan đến việc xem xét, quyết định có bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn hay không.

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có yêu cầu dẫn đoàn.

Việc đề nghị và xem xét, quyết định có xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn trong những trường hợp nêu trên phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của tình hình trật tự an toàn giao thông và các yêu cầu khác có liên quan; phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí và chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết.

III. TRÁCH NHIỆM DẪN ĐOÀN

1. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác dẫn đoàn trong phạm vi cả nước và trực tiếp tổ chức thực hiện dẫn các đoàn khi được Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát giao.

2. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức thực hiện việc dẫn các đoàn hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố mình và các tỉnh, thành phố liền kề; các đoàn do Bộ tư lệnh Cảnh vệ thông báo và các đoàn khác theo chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

3. Khi có chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc đề nghị của Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp dẫn đoàn đi qua hoặc đến hoạt động tại địa phương thì:

a. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đoàn đi qua hoặc đến hoạt động có trách nhiệm thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đoàn xuất phát nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho đoàn khách trong thời gian đi qua hoặc hoạt động tại địa phương.

b. Không tổ chức xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn đón, tiễn tại địa gới hành chính (trừ trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát hoặc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt).

c. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo kế hoạch, phương án, kết quả phối hợp và thực hiện công tác dẫn đoàn về Tổng cục Cảnh sát (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) để chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

4. Các cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức thực hiện việc dẫn đoàn, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tuyệt đối an toàn, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hướng dẫn, kiểm tra toàn diện công tác dẫn đoàn nhằm đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn này cũng như các quy định khác của Bộ Công an về công tác dẫn đoàn; tổ chức nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng các đề án về tổ chức, trang bị phương tiện, quy trình dẫn đoàn và các văn bản khác có liên quan đến công tác dẫn đoàn.

2. Các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ trưởng, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Cảnh sát đảm bảo thực hiện tốt công tác dẫn đoàn theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư này và các quy định khác của Bộ Công an có liên quan đến công tác dẫn đoàn.

3. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc dẫn đoàn và phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có liên quan thực hiện công tác dẫn đoàn theo đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

4. Các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, có trách nhiệm thực hiện đúng Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan báo cáo, phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

 

Lê Thế Tiệm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2000/TT-BCA(C11) ngày 04/07/2000 hướng dẫn Quyết định 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38