Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Ban quản lý chương trình dự án ODA

Số hiệu: 03/2007/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
*****

Số:  03/2007/TT-BKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Nội, ngày 12  tháng 3  năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Khoản 4 Điều 25 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Bộ  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  hướng  dẫn  về  chức  năng,  nhiệm  vụ  và  cơ  cấu  tổ
chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA như sau
:

I.   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.  Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án ODA đầu tư, sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án (Ban QLDA); trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các cơ quan quản lý nhà nước về ODA đối với Ban QLDA.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a)  Các khoản ODA được cung cấp theo phương thức hỗ trợ ngân sách (vốn ODA  được  chuyển  trực  tiếp  vào  ngân  sách  và  được  quản  lý  theo  quy  định  hiện hành về quản lý Ngân sách Nhà nước);

b)  Chủ dự án áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

2. Hình thức quản lý thực hin chương trình, dự án ODA

Các hình thức quản lý thực hiện chương trình, dự án ODA gồm:

a) Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện hoặc giao cho một đơn vị thuộc thẩm quyền làm Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.

b) Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

c) Chủ dự án thuê một tổ chức tư vấn quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư (Chủ nhiệm điều hành chương trình, dự án đầu tư) theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong trường hợp trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án theo hình thức a) và b), Cơ quan chủ quản, Chủ dự án phải thành lập Ban QLDA theo các quy định tại Thông tư này. Sau đây gọi là Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA.

Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ, đơn giản, có tổng mức vốn (kể cả vốn đối ứng) dưới 1 tỷ đồng (vốn tài trợ bằng nguyên tệ quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm  xem  xét  thành  lập  Ban  QLDA)  thì  Cơ  quan  chủ  quản,  Chủ  dự  án  có  thể không lập Ban QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án.

Đối với chương trình, dự án đầu tư quy mô nhỏ, đơn giản, có tổng mức đầu tư (kể cả vốn đối ứng) dưới 1 tỷ đồng (vốn tài trợ bằng nguyên tệ quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm xem xét thành lập Ban QLDA) thì Chủ dự án có thể không lập Ban QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành chương trình, dự án hoặc thuê  người  có  chuyên  môn,  kinh  nghiệm  để  giúp  quản  lý,  điều  hành  thực  hiện chương trình, dự án.

2.  Nguyên tắc tổ chức, hot đng và phạm vi quản lý ca Ban QLDA

a)  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA:

- Ban QLDA được thành lập để giúp Cơ quan chủ quản, Chủ dự án quản lý thực hiện chương trình, dự án;

- Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Ban QLDA phải được quy định trong Quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA  hoặc  tại  các  văn  bản  uỷ  quyền  cụ  thể  của  Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ;

- Ban QLDA và người đứng đầu Ban QLDA chịu trách nhiệm trước Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA và pháp luật về hành vi của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Có trách nhiệm giải trình với Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA, các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội và nhà tài trợ về các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Mọi hoạt động của Ban QLDA phải được công khai và chịu sự giám sát theo các quy định hiện hành;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của chương trình, dự án;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; có các biện pháp phòng chống tham nhũng.

b)  Phạm vi quản lý của Ban QLDA:

Ban QLDA có thể đồng thời quản lý nhiều chương trình, dự án khi tuân thủ các điều kiện sau:

- Phải đủ năng lực và phải được tổ chức theo hướng có các bộ phận chức năng phục vụ chung cho tất cả các dự án (đấu thầu, giải phóng mặt bằng, kế hoạch, tài chính, tổ chức, hành chính và quản lý nhân sự,…);

- Phải được Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cho phép bằng Quyết định thành lập Ban QLDA cho từng chương trình, dự án cụ thể, tuân thủ các quy định của Thông tư này.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QLDA

Ban QLDA có chức năng giúp Chủ dự án quản lý thực hiện chương trình, dự án với các nhiệm vụ sau đây:

1. Chức ng, nhiệm vụ chung

a)  Nhiệm  vụ  lập  kế  hoạch  bao  gồm:  Xây  dựng  kế  hoạch  tổng  thể  và  kế hoạch  chi  tiết  hàng  năm  thực  hiện  chương  trình,  dự  án  (kế  hoạch  giải  ngân,  kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,…), trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí chấp nhận kết quả đối với từng hoạt động của chương trình, dự án để làm cơ sở theo dõi, đánh giá. Kế hoạch tổng thể thực  hiện dự án  phải được  Ban  QLDA  chuẩn bị 3  tháng trước ngày khởi động chương trình, dự án và phải được Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA phê duyệt. Kế hoạch chi tiết hàng năm phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ và trình Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA phê duyệt phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm của các cơ quan, đơn vị này, bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình, dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký.

b)  Nhiệm vụ quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án:

- Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm công tác nghiên cứu văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ, quy trình, thủ tục và những điều kiện thực hiện chương trình, dự án (chế độ chi tiêu ngân sách; chế độ kế toán, kiểm toán dự án; chế độ báo cáo,...).

- Đi với chương trình, dự án đầu tư:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, có tính đến một số yêu cầu có tính đặc thù đối với chương trình, dự án ODA (di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động xã hội) trên cơ sở Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

c) Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng:

- Thực  hiện  nhiệm  vụ  về  đấu  thầu  do  Cơ  quan  quyết  định  thành  lập  Ban QLDA giao phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định đấu thầu của nhà tài trợ;

- Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm quyền ký kết với nhà thầu (trên các phương diện: tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường). Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm; thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

d) Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân:

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

đ) Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA;

- Thiết  lập  hệ  thống  thông  tin  nội  bộ,  tập  hợp,  phân  loại,  lưu  trữ  toàn  bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án và Ban QLDA theo các quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị để Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA công khai hoá nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án cho những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chương trình, dự án (áp dụng với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật) và chính quyền địa phương, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội và phi chính phủ tại địa bàn dự án (áp dụng với chương trình, dự án đầu tư);

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp  luật,  kiểm  tra,  thanh  tra,  kiểm  toán,  nhà  tài  trợ,  các  cơ  quan  thông  tin  đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định;

- Là đại diện theo ủy quyền của Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA trong các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA và tại các văn bản ủy quyền;

- Làm đầu mối của Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA và các cơ quan tham gia thực hiện chương trình, dự án trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, dự án;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA tham gia các hoạt động của chương trình, dự án.

e) Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án:

 

    - Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban QLDA;

    - Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án

 

ODA theo quy định hiện hành, trong đó:

+ Lập báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án theo quy định; cung cấp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống quốc gia theo dõi, đánh giá chương trình, dự án ODA;

+ Thuê tư vấn tiến hành đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung báo cáo khả thi hoặc văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt; làm đầu mối phối hợp với nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá chương trình, dự án.

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành tới Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA để cơ quan này gửi các báo cáo trên tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện;

g) Nhiệm vụ đối với việc nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án:

- Chuẩn bị để Cơ quan chủ quản, Chủ dự án nghiệm thu chương trình, dự án: và bàn giao chương trình, dự án đã hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác.

- Lập báo cáo kết thúc chương trình, dự án và báo cáo quyết toán chương trình, dự án trong thời hạn quy định tại  Khoản 3.5, Điều 3, Mục III của Thông tư này.

2. Các nhiệm vđặc thù

a)  Căn cứ nội dung, quy mô và tính chất của từng chương trình, dự án và năng lực của Ban QLDA, Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA ủy quyền cho Ban QLDA quyết định hoặc ký kết các văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình quản lý thực hiện. Việc ủy quyền có thể thực hiện ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, dự án, hoặc theo từng giai đoạn và phải được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA hoặc tại từng văn bản ủy quyền cụ thể.

b)  Trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ có quy định cơ cấu tổ chức quản lý dự án, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban QLDA, thì những quy định này phải được cụ thể hóa và thể hiện đầy đủ trong Quy chế tổ chức

và hoạt động của Ban QLDA.

3. Các nhiệm v khác

Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao.

III.  CƠ  CẤU  TỔ  CHỨC  VÀ  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  CỦA  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Các yêu cu cơ bn đối với tổ chức và nhân s ca Ban QLDA

a)  Ban QLDA phải có cơ cấu tổ chức thích hợp, có đủ nhân sự với năng lực, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo việc quản lý thực hiện chương trình, dự án hiệu quả và bền vững.  Trong  một số trường hợp, theo quy định của nhà tài trợ, các chức danh chủ chốt của Ban QLDA cần có sự thoả thuận với nhà tài trợ.

b)  Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của từng phòng, ban; mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban phải được quy định rõ ràng, cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA.

c)  Mỗi  chức  danh  và  vị  trí  công  tác  trong  Ban  QLDA  phải  có  bản  mô  tả công việc (TOR) do Giám đốc Ban QLDA xây dựng và được công bố công khai trong  Ban  QLDA  và  các  đơn  vị  của  Cơ  quan  quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA, trong đó quy định cụ thể về yêu cầu năng lực chuyên môn, phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, chế độ đãi ngộ, chế độ báo cáo và đánh giá kết quả công việc.

d)  Các  chức  danh  chủ  chốt  của  Ban  QLDA:  Giám  đốc  Ban  QLDA,  Phó giám đốc Ban QLDA (nếu có), Kế toán trưởng hoặc Kế toán Ban QLDA do Cơ quan  quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA  bổ  nhiệm  và  miễn  nhiệm.  Đối  với  các chương trình, dự án đầu tư, nếu các chức danh này được tuyển chọn từ các cán bộ thuộc Cơ quan chủ quản của Chủ dự án phải được sự nhất trí của Cơ quan này. Các chức danh khác trong Ban QLDA do Giám đốc Ban QLDA tuyển chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm.

đ)  Cán  bộ,  nhân  viên  của  Ban  QLDA  được  điều  động  từ  bộ  máy  của  Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA phải được sự nhất trí của các cơ quan này. Ban QLDA có thể thuê tuyển cán bộ, nhân viên từ bên ngoài trên cơ sở hợp đồng. Việc tuyển chọn cán bộ, nhân viên của Ban QLDA phải căn cứ vào các tiêu chuẩn về  trình  độ  chuyên  môn,  kinh  nghiệm,  phẩm  chất  cá  nhân  được  xác  định  cụ  thể trong bản mô tả công việc (TOR), tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế về ODA đã ký kết.

e)  Yêu cầu đối với Giám đốc Ban QLDA:

- Đi với chương trình, dự án hỗ trkỹ thuật:

Giám đốc Ban QLDA (Giám đốc dự án quốc gia - nếu có) là người có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong quản lý thực hiện chương trình, dự án, hiểu biết về chính sách và quy trình, thủ tục của nhà tài trợ, có năng lực quản lý và điều phối các hoạt động của chương trình, dự án. Về ngoại ngữ, ưu tiên những người thông thạo ngoại ngữ phù hợp đối với chương trình, dự án  được  giao  quản  lý  thực  hiện.  Về  độ  tuổi,  Giám  đốc  Ban  QLDA  ít  nhất  phải trong độ tuổi làm việc đủ để thực hiện xong chương trình, dự án theo thời hạn quy định trong văn kiện chương trình, dự án. Giám đốc Ban QLDA (Giám đốc dự án quốc gia - nếu có) có thể làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA xây dựng tiêu chuẩn, bản mô tả công việc (TOR) đối với chức danh Giám đốc Ban QLDA, tham vấn ý kiến của bên tài trợ (nếu cần thiết).

Cơ  quan  quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA  chọn  và  quyết  định  bổ  nhiệm Giám đốc Ban QLDA trong số cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đáp ứng được tiêu chuẩn và các yêu cầu của bản mô tả công việc (TOR).

Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện để Giám đốc Ban QLDA tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án.

- Đi với chương trình, dự án đầu tư:

Giám đốc Ban QLDA là người có phẩm chất, năng lực chuyên môn, có khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm về quản lý chương trình, dự án. Về ngoại ngữ, ưu tiên những người thông thạo ngoại ngữ phù hợp đối với chương trình, dự án được giao quản lý thực hiện. Về độ tuổi, Giám đốc Ban QLDA ít nhất phải trong độ tuổi làm việc đủ để thực hiện xong chương trình, dự án theo thời hạn quy định trong văn kiện chương trình, dự án.

Chủ dự án chủ động xây dựng tiêu chuẩn, bản mô tả công việc (TOR) đối với  chức  danh  Giám  đốc  Ban  QLDA,  tham  vấn  ý  kiến  của  bên  tài  trợ  (nếu  cần thiết).

Chức danh này được tuyển chọn từ các cán bộ của Chủ dự án hoặc Cơ quan chủ quản mà Chủ dự án trực thuộc cần được sự nhất trí của các cơ quan này hoặc thông qua tổ chức thi tuyển rộng rãi. Việc tuyển chọn phải được hoàn tất trước khi ra quyết định thành lập Ban QLDA.

2. Cơ cu tổ chức ca Ban QLDA

Căn cứ vào nội dung, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động, phương thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án ODA, Giám đốc Ban QLDA chuẩn bị và trình Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cơ cấu tổ chức của Ban QLDA. Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA thường bao gồm các khối sau:

a)  Khối hành chính, tổ chức, hỗ trợ;

b)  Khối chức năng bao gồm kế hoạch, đấu thầu, tài chính, giải phóng mặt bằng và một số hoạt động cần thiết khác;

c)  Khối kỹ thuật bao gồm giám sát thiết kế, thi công, môi trường hoặc theo các cấu phần kỹ thuật của chương trình, dự án.

Hình thức tổ chức của từng khối trong cơ cấu tổ chức của Ban QLDA có thể lựa chọn một trong những hình thức như: phòng, ban, nhóm chức năng.

Đối với các Ban QLDA quản lý nhiều dự án, cơ cấu tổ chức phải tuân thủ quy định tại Điểm b, Điều 3, Mục I của Thông tư này. Mỗi chương trình, dự án phải có một Phó Giám đốc (hoặc Quản đốc) dự án chuyên trách, có bản mô tả công việc (TOR) cụ thể cho chức danh này và phải được tuyển chọn như đối với chức danh Giám đốc Ban QLDA.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Thành lp Ban QLDA

a)  Cơ sở pháp lý:

Việc thành lập Ban QLDA phải căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau đây:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án;

- Căn cứ vào Quyết định đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt chương trình, dự án;

- Căn cứ vào Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ;

- Các quy định của Thông tư hướng dẫn này.

b)  Thành lập Ban QLDA:

Cơ quan chủ quản, Chủ dự án ban hành Quyết định thành lập Ban QLDA trong  vòng  10  ngày  làm việc  sau  khi  văn  kiện  chương  trình,  dự  án  được  cấp  có thẩm quyền phê duyệt. Mẫu Quyết định thành lập Ban QLDA nêu tại Phụ lục I (đối với các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật) và tại Phụ lục II (đối với các chương trình, dự án đầu tư).

Trong trường hợp bổ sung nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, dự án mới,  Cơ  quan  quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA  ban  hành  Quyết  định  bổ  sung nhiệm vụ quản lý thực hiện  chương trình, dự án mới cho Ban QLDA đang hoạt động, tuân thủ các quy định của Thông tư này.

c)  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA:

Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA.  Mẫu  Quy  chế  tổ  chức  và  hoạt  động  của  Ban QLDA nêu tại Phụ lục III.

d) Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA có trách nhiệm gửi Quyết định thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phù hợp với quy định về nhiệm  vụ  của  Ngân  hàng  Nhà  nước  Việt  Nam  tại  Điều  42  của  Nghị  định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành các quyết định nói trên để tạo cơ sở cho việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của Ban QLDA.

3.2. Con dấu và tài khon ca Ban QLDA

a)  Ban QLDA được đăng ký sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện chương trình, dự án.

b)  Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

3.3. Kinh phí hot động ca Ban QLDA

Kinh phí hoạt động của Ban QLDA được trích từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư (trong giai đoạn chuẩn bị chương trình, dự án) và từ nguồn vốn đối ứng (trong giai đoạn  chuẩn  bị  thực  hiện  và  thực  hiện  chương  trình,  dự  án)  được  xác  định  trong Quyết định đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt chương trình, dự án; hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ từ nguồn vốn ODA theo Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

Riêng đối với các chương trình, dự án hỗn hợp hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư:

- Đối với khoản hỗ trợ kỹ thuật do nhà tài trợ cung cấp không hoàn lại như là một dự án độc lập để chuẩn bị dự án đầu tư, kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban QLDA được xác định theo văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Điều ước quốc tế cụ thể về chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật ký kết với nhà tài trợ.

- Đối với khoản hỗ trợ kỹ thuật do nhà tài trợ cung cấp (không hoàn lại hoặc vốn vay) là cấu phần của chương trình, dự án đầu tư, kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban QLDA theo quy định hiện hành đối với các chương trình, dự án đầu tư.

Định mức chi phí quản lý chương trình, dự án thực hiện theo quy định hiện hành

3.4. Tài sản ca Ban QLDA

- Ban QLDA được trang bị tài sản để phục vụ công tác quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

- Tài sản của Ban QLDA phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân.

- Ban QLDA phải báo cáo Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA về các tài sản  được các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp bàn giao, tặng, để lại cho Ban QLDA để quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tài sản của Ban QLDA sau khi chương trình, dự án kết thúc hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện phải được xử lý theo quy định hiện hành.

3.5. Kết thúc chương trình, dự án và giải thể Ban QLDA

Thời điểm kết thúc chương trình, dự án ODA được quy định tại Điều ước quốc tế về ODA hoặc tại các thỏa thuận ký kết với nhà tài trợ.

Sau khi kết thúc chương trình, dự án, trong vòng 6 tháng, Ban QLDA hỗ trợ kỹ thuật phải hoàn thành báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án để trình Cơ quan chủ quản (trường hợp Cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp) hoặc để Chủ dự án trình Cơ quan chủ quản (trường hợp Cơ quan chủ quản giao cho một đơn vị thuộc thẩm quyền làm Chủ dự án).

Sau khi kết thúc chương trình, dự án, trong vòng 6 tháng, Ban QLDA đầu tư phải hoàn thành báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án để Chủ dự án trình Cơ quan ra quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Đồng thời, Ban QLDA tiến hành xử lý tài sản của Ban QLDA theo quy định hiện hành.

Sau khi báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban QLDA đã hoàn thành, Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA sẽ ban hành Quyết định kết thúc chương trình, dự án và giải thể Ban QLDA.

Trong trường hợp chưa thể kết thúc được các công việc nêu trên theo thời hạn quy định, trên cơ sở văn bản giải trình của Ban QLDA, Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA ban hành văn bản cho phép gia hạn tối đa thêm 6 tháng nữa để Ban QLDA tiếp tục hoàn thành các công việc dở dang và đảm bảo kinh phí cần thiết để Ban QLDA duy trì hoạt động trong thời gian gia hạn.

Đối với trường hợp Ban QLDA quản lý nhiều chương trình, dự án, Cơ quan quyết  định  thành  lập  Ban  QLDA  sẽ  ban  hành  Quyết  định  kết  thúc  từng  chương trình, dự án cụ thể, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA, tuân thủ các quy định của Thông tư này.

Trường hợp có sự thay đổi giữa kỳ về Cơ quan chủ quản, Chủ dự án thì:

- Cơ quan chủ quản, Chủ dự án chuyển giao và Cơ quan chủ quản, Chủ dự án tiếp nhận chương trình, dự án thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định.

- Cơ quan chủ quản, Chủ dự án chuyển giao chương trình, dự án ra Quyết định giải thể Ban QLDA.

- Cơ quan chủ quản, Chủ dự án tiếp nhận chương trình, dự án ra Quyết định thành lập Ban QLDA.

4. Các chế đđãi ngộ

a)  Chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc Ban QLDA và các chức danh khác của Ban QLDA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái thực hiện theo các quy định hiện hành có tính đến tính chất, cường độ công việc, thời gian thực tế để bảo đảm khuyến khích các cán bộ có năng lực làm việc lâu dài và chuyên nghiệp cho chương trình, dự án.

b)  Chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc Ban QLDA và các chức danh khác của Ban QLDA thuê tuyển từ bên ngoài căn cứ vào tính chất công việc và năng lực, kinh nghiệm công tác, được thỏa thuận trên cơ sở hợp đồng và theo thoả thuận với nhà tài trợ (trường hợp sử dụng vốn ODA).

IV.  TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN, CHỦ DỰ ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ODA ĐỐI VỚI BAN QLDA

1. Cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ quá trình tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả các chương trình, dự án ODA.

a)  Đối với Ban QLDA của chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật mà Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện:

- Ban hành Quyết định thành lập và giải thể các Ban QLDA.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Ban QLDA và các nhân sự chủ chốt của Ban QLDA.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA.

-  Thường  xuyên  kiểm  tra  và  giám  sát  hoạt  động  của  Ban  QLDA  theo  nội dung của Thông tư này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA trong các lĩnh vực như mua sắm đấu thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng; rút vốn, thanh toán; quản lý tài chính; quản lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế  của  chương  trình,  dự  án.  Kết  quả  thanh  tra,  giám  sát  hoạt  động  của  Ban QLDA phải được công khai hoá trong nội bộ Cơ quan chủ quản, chia sẻ với các cơ quan có trách nhiệm và nhà tài trợ.

- Xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban QLDA theo thẩm quyền.

- Theo dõi và đôn đốc Ban QLDA thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

-  Theo  dõi  và  đôn  đốc  Ban  QLDA  để  đảm  bảo  chương  trình,  dự  án  được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.

- Đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ kinh phí và các điều kiện vật chất (văn phòng, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị thông tin liên lạc,…) cho hoạt động của Ban QLDA.

- Định kỳ đánh giá hoạt động của Ban QLDA.

- Tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người cho Ban QLDA.

b)  Đối với Ban QLDA của chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật mà Cơ quan chủ quản giao cho một đơn vị thuộc thẩm quyền làm Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện:

- Chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

- Quy định rõ trình tự, thời hạn và sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền trong quá trình thẩm định, ra quyết định, phê duyệt các nội dung có liên quan do Chủ dự án trình để không gây chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

- Thông qua Chủ dự án thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban QLDA theo nội dung của Thông tư này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA do Chủ dự án ban hành, cũng như những quy định hiện hành trong các lĩnh vực như mua sắm đấu thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng; rút vốn, thanh toán; quản lý tài chính; quản lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế  của  chương  trình,  dự  án.  Kết  quả  thanh  tra,  giám  sát  hoạt  động  của  Ban QLDA phải được công khai hoá trong nội bộ Cơ quan chủ quản, chia sẻ với các cơ quan có trách nhiệm và nhà tài trợ.

c)  Đối với Ban QLDA đầu tư:

- Chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

- Quy định rõ trình tự, thời hạn và sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền trong quá trình thẩm định, ra quyết định, phê duyệt các nội dung có liên quan do Chủ dự án trình để không gây chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

- Thông qua Chủ dự án thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban QLDA theo nội dung của Thông tư này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA do Chủ dự án ban hành, cũng như những quy định hiện hành trong các lĩnh vực như mua sắm đấu thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng; rút vốn, thanh toán; quản lý tài chính; quản lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế  của  chương  trình,  dự  án.  Kết  quả  thanh  tra,  giám  sát  hoạt  động  của  Ban QLDA phải được công khai hoá trong nội bộ Cơ quan chủ quản, chia sẻ với các cơ quan có trách nhiệm và nhà tài trợ.

2.  Chủ dự án

a)  Thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Chủ dự án theo các quy định hiện hành.

b)  Đối với Ban QLDA, Chủ dự án có nhiệm vụ:

- Ban hành Quyết định thành lập và giải thể các Ban QLDA.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Ban QLDA và các nhân sự chủ chốt của Ban QLDA.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA.

-  Thường  xuyên  kiểm  tra  và  giám  sát  hoạt  động  của  Ban  QLDA  theo  nội dung của Thông tư này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA do Chủ dự án ban hành trong các lĩnh vực như mua sắm đấu thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng; rút vốn, thanh toán; quản lý tài chính; quản lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế của chương trình, dự án. Kết quả thanh tra, giám sát hoạt động của Ban QLDA phải được công khai hoá trong nội bộ Chủ dự án, chia sẻ với các cơ quan có trách nhiệm và nhà tài trợ.

- Xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban QLDA theo thẩm quyền.

- Theo dõi và đôn đốc Ban QLDA thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành, kể cả gửi báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án do Ban QLDA chuẩn bị lên Cơ quan chủ quản.

-  Theo  dõi  và  đôn  đốc  Ban  QLDA  để  đảm  bảo  chương  trình,  dự  án  được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.

- Đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ kinh phí và các điều kiện vật chất (văn phòng, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị thông tin liên lạc,…) cho hoạt động của Ban QLDA theo cam kết trong Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết với nhà tài trợ.

- Định kỳ đánh giá hoạt động của Ban QLDA.

- Tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người cho Ban QLDA.

3. Các cơ quan qun lý nhà nưc vODA

a) Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định hiện hành.

b) Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban QLDA do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA ban hành và các quy định của Thông tư này.

c)  Hỗ  trợ  tăng  cường  năng  lực  cho  các  Ban  QLDA  theo  hướng  chuyên nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2.  Các  Ban  QLDA  thành  lập  sau  khi  Thông  tư  này  có  hiệu  lực  phải  thực hiện theo Thông tư này.

3.Đối với các Ban QLDA hiện đang hoạt động:

a) Đối với các chương trình, dự án ODA kết thúc trong năm 2007 theo Hiệp định đã ký kết hoặc các chương trình, dự án ODA này được gia hạn thời gian thực hiện  tối  đa  18  tháng  (kể  từ  ngày  kết  thúc  trong  năm  2007)  thì  Ban  QLDA  các chương trình, dự án này được tồn tại nhưng phải củng cố, sắp xếp cho đủ năng lực để thực hiện nốt những nhiệm vụ còn lại.

b) Đối với các chương trình, dự án không quy định tại Điểm a, Điều 3, Mục V của Thông tư này, nếu các Ban QLDA đã được giao làm Chủ dự án thì Cơ quan chủ  quản  phải  tiến  hành  xử  lý  theo  quy  định  của  pháp  luật  hiện  hành  đảm  bảo nguyên  tắc  Ban  QLDA  không  làm  Chủ  dự  án  và  phù  hợp  với  các  quy  định  tại Thông tư này.

c) Đối với các trường hợp khác, Giám đốc các Ban QLDA phải rà soát, hoàn chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA, trong trường hợp cần thiết tham vấn ý kiến nhà tài trợ, trình Cơ quan ra quyết định thành lập Ban QLDA để sửa đổi hoặc ký ban hành Quy chế mới phù hợp với các quy định của Thông tư này.

4.  Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có những vướng mắc, Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, Ban QLDA, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

 

 

 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp
;
- Công báo;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KTĐN.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc


<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>

<TÊN CHỦ DỰ ÁN>

S: … /-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đa danh, ngày… tháng… năm…

 

PHỤ LỤC I

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật

<Tên Chương trình, Dự án>

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN>,

<CHỦ DỰ ÁN>

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn  cứ  Thông  tư  số…/2007/TT-BKH  ngày…tháng…năm  2007  của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án>;

Căn cứ Quyết định của <Cơ quan có thẩm quyền> về việc phê duyệt dự án <tên Chương trình, Dự án>;

Theo  đề  nghị  của  <Thủ  trưởng  đơn  vị  được  giao  trực  tiếp  thực  hiện Chương trình, Dự án hỗ trợ kỹ thuật>,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành  lập  Ban  quản  lý  chương  trình,  dự  án  (Ban  QLDA)  <tên Chương trình, Dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh> do <tên nhà tài trợ> tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn <vốn ODA và vốn đối ứng>, thực hiện trong thời gian từ <ngày…tháng…năm…> đến <ngày…tháng…năm…>.

Điều 2.  Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.

Điều 3.  Ban  QLDA  được  mở  tài  khoản  tại  Kho  bạc  Nhà  nước  và  các ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu của Cơ quan chủ quản) để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình, Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết.

Điều 4.  Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Giám đốc Ban QLDA/Giám đốc quốc gia dự án (nếu có).

Điều 5.  Bổ nhiệm Ông/Bà …… là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6.  Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Kế toán trưởng/Kế toán Ban QLDA.

Điều 7.  Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA <Tên Chương trình, Dự án> trình <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án> phê duyệt trong thời hạn (15) ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định này.

Điều 8.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam (*);

-…………….;

- Lưu: VT,…...

 

<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

 

<Ch ký, du>

 

 

 

 

 

 

 

<Nguyễn Văn A>

 

Ghi chú: (*) Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3.1, Điều 3, Mục III, Thông số…/2007/TT-

BKH ngày…tháng…năm 2007 của Bộ Kế hoch Đầu ng dẫn về chức năng, nhiệm

vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

 

PHỤ LỤC II

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>

<TÊN CHỦ DỰ ÁN>

S: … /-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đa danh, ngày… tháng… năm…

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

<Tên Chương trình, Dự án>

<THỦ TRƯỞNG CHỦ DỰ ÁN>

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn  cứ  Thông  tư  số…/2007/TT-BKH  ngày…tháng…năm  2007  của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Chủ dự án>;

Căn  cứ  vào  Quyết  định  đầu  tư  của  Chương  trình,  Dự  án  <Tên  Chương trình, Dự án> số… của <Cơ quan có thẩm quyền> ngày…tháng…năm…;

Xét đề nghị của <Trưởng phòng Tổ chức Chủ dự án> về việc thành lập Ban quản lý chương trình, dự án đầu tư (Ban QLDA),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban QLDA <tên Chương trình, Dự án bằng tiếng Việt và tiếng  Anh>  do  <tên  nhà  tài  trợ>  tài  trợ.  Chương  trình,  Dự  án  có  tổng  vốn <vốn ODA và vốn đối ứng>, thực hiện trong thời gian từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm….

Điều 2.  Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

Điều 3.  Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu của Chủ dự án) để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình, Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết.

Điều 4.  Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Giám đốc Ban QLDA.

Điều 5.  Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6.  Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Kế toán trưởng/Kế toán dự án.

Điều 7.  Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA <Tên Chương trình, Dự án> trình <Chủ dự án> phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Chủ dự án có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam (*);

-…………….;

- Lưu: VT,…...


<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

<Ch ký, du>

 

 

 

 

 

 

 

<Nguyễn Văn A>

 

 

Ghi chú: (*) Theo quy đnh tại Điểm d, Khoản 3.1, Điều 3, Mục III, Thông tư số…./2007/TT-

BKH ngày…tháng…năm 2007 của Bộ Kế hoch Đầu ng dẫn về chức năng, nhiệm

vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

 


PHỤ LỤC III

 

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA <TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN>

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.            Cơ  sở  pháp  lý  (xem  Điểm  a,  Khoản  3.1,  Điều  3,  Mục  III)  của

Thông tư hướng dẫn)

Điều 2.            Thông tin chung về Chương trình, dự án

- Tên chương trình, dự án

- Tên nhà tài trợ

- Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án

- Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án

- Tổng vốn của chương trình, dự án (vốn ODA, vốn đối ứng)

- Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.

Điều 3.                    Thông tin về Ban QLDA

- Tên giao dịch của Ban QLDA : …………

- Địa chỉ                                                             : ................

- Điện thoại                                                        : ................

- Fax                                                                  : ................

- E-mail                                                              : ................

- Số tài khoản                                                    : ………… Kho bạc Nhà nước:…………….

:…………. Ngân hàng thương mại:………..

Điều 4.            Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA (xem Điều 3 Mục I của Thông tư hướng dẫn)

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

Điều 5.            Lp kế hoch thực hiện chương trình, d án (xem Điểm a, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 6.                    Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án (xem

Điểm b, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 7.            Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng (xem Điểm c, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 8.                    Quản  lý  tài  chính,  tài  sản  và  giải  ngân  (xem  Điểm  d,  Điều  1, Mục II  của Thông tư hướng dẫn)

Điều 9.                    Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình (xem

Điểm đ, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 10.  Công  tác  theo  dõi,  đánh  giá  và  báo  cáo  tình  hình  thực  hiện chương trình, dự án (xem Điểm e, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 11.  Công  tác  nghiệm  thu,  bàn  giao,  quyết  toán  chương  trình,  dự án (xem Điểm g, Điều 1, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù (xem Điều 2, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác do Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án giao (xem Điều 3, Mục II của Thông tư hướng dẫn)

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA (xem Điều 2, Mục III) của Thông tư hướng dẫn)

Điều 15. Giám đốc Ban QLDA (xem Điểm e, Điều 1, Mục III của Thông tư hướng dẫn)

Điều 16. Nhân sự của Ban QLDA (xem các điểm a, b, c, d, đ, Điều 1, Mục III của Thông tư hướng dẫn)

Điều 17. Chế độ đãi ngộ của Ban QLDA (xem Điều 4, Mục III của Thông tư hướng dẫn)

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1.  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.  Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc <Cơ quan chủ quản>  hoặc <Chủ dự án> có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm đề xuất với <Cơ quan chủ quản> hoặc <Chủ dự án> xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

-…………….;

- Lưu: VT,….

 

 

<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

<Ch ký, dấu>

 

 

 

 

 

 

 

 

<Nguyễn Văn A>

 

 

 

 


 

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 03/2007/TT-BKH

Hanoi, March, 12, 2007

 

CIRCULAR

ON GUIDING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF ODA PROGRAM OR PROJECT MANAGEMENT UNITS

Pursuant to the Decree No. 61/2003/ND-CP issued on 06 June, 2003 by the Government on the functions, responsibilities, authorities and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;
Pursuant to Clause 4 of Article 25 of the Decree No. 131/2006/ND-CP issued on 09 November, 2006 by the Government promulgating Regulation on Management and Utilization of Official Development Assistance;
The Ministry of Planning and Investment hereby issues the Circular guiding the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of Adjustment:

This Circular guides the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units (hereafter called PMU) for ODA Technical Assistance (TA) and ODA investment programs and projects; responsibilities of Line Agencies, Project Owners and State ODA Management Agencies to PMUs.

This Circular shall not apply to the following cases:

a) ODA funds provided in the form of budget support (where ODA resources are transferred directly to the State budget and administered in accordance with the existing laws and regulations on State budget management);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Modalities of Management for Implementation of ODA Programs and Projects

The modalities of management for implementation of ODA programs and projects include:

a) The Line Agency directly manages and executes the implementation or assigns a competency unit under the management authority of the Project Owner to directly manage and execute the implementation of the technical assistance project.

b) The Project Owner directly manages and executes the implementation of the investment program or project.

c) The Project Owner hires a consulting organization to manage and execute the implementation of the investment program or project (Manager of the investment program or project) in accordance with the existing laws and regulations.

If the case of directly managing and executing the implementation of the program or project in the forms of a) and b), the Line Agency or the Project Owner shall have to establish a PMU pursuant to the regulations stipulated in this Circular who hereafter is called the PMU- Establishing Agency.

With regards to the small and simple technical assistance programs and projects with total budget (including counterpart funds) less than 1 billion Vietnamese dong (the donor currency converted to Vietnamese dong by the official exchange rate of the State Bank of Vietnam at the time of establishment of PMU), the Line Agency or the Project Owner can use its functional apparatus for managing and executing the implementation of the program or project instead of establishing PMU.

With regards to the small and simple investment programs and projects with total of investment capital (including counterpart funds) less than 1 billion Vietnamese dong (the donor currency converted to Vietnamese dong by the official exchange rate of the State Bank of Vietnam at the time of establishment of PMU), the Project Owner can use its functional apparatus for managing and executing the implementation of the program or project or can employ the specialized and experienced consultants to assist the management for implementation of the project or program instead of establishing PMU.

3. Principles of Organization and Operation of PMUs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- PMUs are established to assist the Line Agency or the Project Owner in management for implementation of programs and projects.

- The assignment of tasks and the empowerment to PMU shall be specified in the decision on establishment of the PMU or in specific written authorization documents of the PMU-Establishing Agency.

- Subject to existing Vietnamese laws and regulations and international treaties on ODA signed with the donors;

- PMU and the Head of PMU are responsible to the PMU-Establishing Agency and before the law for their behavior in undertaking the assigned tasks;

- Accountable to the PMU-Establishing Agency, State ODA management agencies, law protecting agencies, people’s elected bodies, socio-political organizations and donors for all issues under its authorities;

- All of the PMU activities shall be publicized and under supervision pursuant to the existing laws and regulations;

- Effective management and utilization and for avoidance of loss and waste of project or program resources;

- Subject to the legal regulations on prevention and fighting against corruption; taking necessary measures to prevent and fight against corruption.

b) Management scope of PMUs:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- PMU must have capability and proficiency, and must be organized into functional units to serve common requirements of all projects (procurement, site clearance, planning, finance, organization, administration and personnel management, etc.)

- PMU must obtain the permission from the PMU-Establishing Agency with separate decisions of establishment of PMU for respective programs or projects pursuant to this Circular.

II. FUNCTIONS, TASKS OF PMUs

1. General functions and tasks

a) Planning tasks: Formulating the overall and detailed annual implementation plan of the program or project (disbursement plan, expenditure plan, procurement plan, etc) with clear identification of resources available, progress of implementation, completion date, quality targets and criteria for accepting the outputs with regard to respective activities of the program or project as the basis for monitoring and evaluation. The overall implementation plan shall be prepared by the PMU within 3 months prior to the starting date of the program or project and must be approved by the PMU-Establishing Agency. The detailed annual plan shall be formulated upon the agreement with the donor and must be submitted to the PMU-Establishing Agency for approval in accordance with the schedule of making annual plans of the Line Agency or Project Owner, ensuring the achievement of implementation progress as specified in ODA specific international treaty of the program or project.

b) Managing process of preparation for programs and projects:

- For technical assistance programs and projects:

Process management relating to preparation for technical assistance programs and projects of PMUs shall include the study of technical assistance program or project documents or the international treaties on ODA signed with donor, procedures, guidelines and conditions for implementation of the programs or projects (cost-norms; accounting, auditing; reporting, etc.) .

- For investment programs and projects:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Task of Procurement and Contract management:

- Undertake procurement tasks as assigned by the PMU-Establishing Agency in accordance with the laws and regulations on procurement and the regulations on procurement of the donor;

- Manage the fulfillment of obligations stated in contracts signed between competent authorities and with contractors (in terms of schedule, volume, quality, safety and environmental sanitation). Monitor, supervise and evaluate activities and results of activities of contractors. Timely resolution of problems emerging in the process of contract implementation under its authority;

- Organize the transfer of the program or project outputs; undertake financial reconciliation pursuant to the legal regulations.

d) Tasks of Finance, Assets and Disbursement Management:

Perform finance and assets management and carry out the disbursement procedures pursuant to the legal regulations and as required by the donor.

đ) Tasks of Administration, Coordination and Accountability;

- Organize the office and manage the personnel of the PMU;

- Establish an internal information system, collect, categorize and store all original information, documents relating to the program or project and the PMU pursuant to the legal regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Accurately and truly provide information to law enforcement agencies, inspecting and auditing agencies, the donor, mass media and relevant individuals within its assigned tasks and responsibilities, except information with limited dissemination as required by law;

- Act as the legal representative of the PMU-Establishing Agency in civil transactions as delegated in the Regulations on Organization and Operation of PMU and in authorization documents;

- Take the focal point role of the PMU-Establishing Agency and other agencies participating in the program or project implementation in liaising with the donor on the relevant issues during the program or project implementation;

- Take the focal point role in coordinating with functional units of the PMU-Establishing Agency that participate in the program or project activities.

e) Tasks of Monitoring, Evaluating and Reporting the Status of Program or Project Implementation

- Organize the assessment on PMU performance;

- Organize the monitoring and evaluation in accordance with the existing regulations, including:

+ Preparing program or project progress reports as stipulated; providing and sharing information through the national monitoring and evaluation system for ODA.

+ Hiring consultants to conduct initial, mid-term and terminal evaluation reports in line with the contents of the approved feasibility study, or program or project document; acting as the focal point for coordinating with the donor or competent management authorities to evaluate the program or project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Tasks on Organization of Receipt and Transfer of the Completed Program or Project and Financial Reconciliation

- Make preparation for the Line Agency or the Project Owner to receive and transfer the completed program or project to the recipient unit for operation and exploitation pursuant to the existing regulations in the regard.

- Prepare reports on the program or project completion and financial reconciliation within the time frame as stipulated in Item 3.5, Article 3, Part III of this Circular.

2. Special tasks

a) Based on the contents, size, and nature of individual programs and projects and taking into account PMU capacity, the PMU-Establishing Agency can delegate its authorities in making decisions or signing documents in the process of management for implementation of the program or project to the PMU. The delegation can be made right at the start-up of the program or project or by different phases and must be stipulated in the Regulation on Organization and Operation of PMU or in specific authorization documents.

b) In the case where the international treaty on ODA signed with the donor stipulates the project management structure, tasks and responsibilities of the PMU, these stipulations must be specified and fully reflected in the Regulation on Organization and Operation of PMU.

3. Other tasks

PMUs shall carry out other tasks under the framework of the program or project as assigned by the PMU-Establishing Agency.

III. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION OF PMU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) PMU should have an appropriate organizational structure with adequate personnel of suitable capacities and experiences that ensure the effective and sustainable management for implementation of the program or project. In some cases, in accordance with donor guidelines, the key positions of PMU should be reached in agreement with the donor.

b) The functions, tasks, responsibilities and authorities of each office and division; the working relationships among offices and divisions should be stipulated clearly and specifically in the Regulation on Organization and Operation of PMU.

c) Each title and position in the PMU should have Terms of Reference (TOR) developed and publicly announced by the PMU Director to the PMU and functional units of the PMU- Establishing Agency with clear specification of professional capacity requirements, scope of responsibilities, powers, incentives, mechanism of reporting and evaluating performance results.

d) Key positions in the PMU include Director, Deputy Director(s), Chief Accountant or Accountant shall be appointed and dismissed by the PMU-Establishing Agency. With regard to investment programs and projects, if these positions are selected from the officers of the Line Agency of the Project Owner, agreement with the Line Agency for this arrangement shall be required. Other positions in the PMU shall be recruited and dismissed by the Director of the PMU.

đ) PMU staff are transferred from the apparatus of the PMU-Establishing Agency should obtain the agreement of this Agency. PMU can recruit its staff from outside on contractual basis. The recruitment of the PMU staff must base on qualifications and criteria in terms of professional capacity, experiences, and personal qualities specifically identified in the TORs.

e) Requirements for PMU Director

- For technical assistance programs and projects

The PMU Director (the National Project Director – if there is one) shall have adequate quality, professional capacity, working experiences in program or project management for implementation, good understanding about the donor policies and procedures, capability in managing and coordinating the activities of the program or project. The person of high proficiency in the foreign language appropriate to the program or project shall have more advantage. The PMU Director must be of the working age that allows him/her to complete the implementation of the program or project in the period specified in the program or project document. The PMU Director (National Project Director – if there is one) can hold concurrent positions.

The PMU-Establishing Agency shall set the qualifications and criteria and develop TOR for position of PMU Director and in consultation with the donor (if necessary).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The PMU-Establishing Agency shall be responsible to provide support and favorable conditions to the PMU Director so that he/she can organize and implement the program or project effectively.

- For investment programs and projects

PMU Director has adequate quality, professional capacity, leadership capacities and working experiences in program or project management for implementation. . The person of high proficiency in the foreign language appropriate to the program or project shall have more advantage. The PMU Director must be in the working age that allows him/her to complete the implementation of the program or project in the period specified in the program or project document.

The Project Owner shall take a pro-active role in setting the qualifications and criteria and develop TOR for position of PMU Director and in consultation with the donor (if necessary).

This position can be selected from the staff of the Project Owner or its Line Agency or can be recruited through a public selection process. The recruitment must be completed before issuing the decision on establishment of PMU.

2. Organizational Structure of PMU

Based on the contents, size, characteristics and scope of the program or project, the PMU Director shall prepare and submit to the PMU-Establishing Agency the organizational structure of the PMU.

The organizational structure of PMUs usually contains the following sections:

a) Administrative, organizational, logistic section;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Technical section, including review and supervision of designs, construction works, environment or by technical components of the program or project.

The organizational model of each section in the PMU organizational structure can be selected among the forms such as offices, divisions or functional groups.

With regards to those PMUs that manage many projects at the same time, their organizational structures must comply to stipulations in    point b), Article 3, Part I  of this Circular. Each program or project must have a Deputy Director (or Project Manager) in charge, with a specific TOR for this position, and must be recruited in the same way as with the Project Director.

3. Organization for Implementation

3.1. Establishment of PMU

a) Legal basis:

The establishment of PMUs shall be based on the following legal basis:

- The functions, tasks and authorities of the Line Agency or of the Investment Owner;

- The investment decision or the approval decision of the program or project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regulations stipulated in this Circular. b) Establishment of PMU:

The Line Agency or the Project Owner shall issue a decision on the establishment of PMU within 10 working days after the program or competent authorities approve project document. The pro-format of Decision on the establishment of PMU set out in Annex I (for technical assistance programs and projects), in Annex II (for investment programs and projects).

In the case of supplementing the tasks of management for implementation of a new program or project, the PMU-Establishing Agency issues the Decision of Supplementing Tasks of Management for Implementation of a New Program or Project to the existing PMU pursuant to the regulations of this Circular.

c) Issuance of the Regulation on the Organization and Operation of the PMU:

The PMU-Establishing Agency shall be responsible for the issuance of the Regulation on the Organization and Operation of the PMU within 15 working days after the date of issuance of decision on the establishment of PMU. The pro-format of the Regulation on the Organization and Operation of the PMU set out in Annex III.

d) The PMU-Establishing Agency shall be responsible to send the Decision on PMU establishment and the Regulation on PMU Organization and Operation to the Ministry of Planning Investment, the Ministry of Finance and the State Bank of Vietnam (pursuant to the regulation on the responsibilities of the State Bank of Vietnam stipulated in Article 42 of Decree 131/2006/ND-CP of 9 November, 2006) within 15 working days of the issuance of the above mentioned decisions to form basis for the State management of PMU activities.

3.2. Seal and Bank Account of PMU

a) PMU shall be allowed to register and use its own seal pursuant to the legal regulations to serve the implementation of the program or project.

b) PMU shall be allowed to open program or project account (s) at the State Treasury and commercial banks pursuant to the legal regulations and international treaty on ODA signed with the donor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditures for PMU operation shall be taken from the funds allocated for investment preparation (in the stage of the program or project preparation) and from the counterpart funds allocated for preparation of implementation and for implementation (in the stages of preparation of implementation and implementation of the program or project) which were defined in investment decision or decision on the approval of the program or project; or partly or totally taken from the ODA funds as stipulated in the international treaty on ODA signed with the donor.

For technical assistance and investment combined programs or projects:

- With regard to ODA grant funds provided by the donor in the form of an independent technical assistance program or project to prepare for an investment project, the expenditures for PMU operation shall be defined in the technical assistance program or project document approved by the competency authority or in the specific international treaty on program or project signed with the donor.

- With regards to the grant or loan ODA funds for technical assistance provided by the donor in the total budget of the investment program or project, the expenditures for PMU operation shall be pursuant to the legal regulations.

The management cost norms of the programs and projects are in accordance with the existing laws and regulations.

3.4. PMU Properties and Assets

- PMU shall be provided with properties and assets to serve the management of the program or project pursuant to the existing laws and regulations and the international treaty on ODA signed with the donor.

- Property and assets of the PMU must be used economically and efficiently for the regulated purposes. PMU shall be not allowed to rent, lend, gift or use its property and assets for private gain.

- PMU shall report to the PMU-Establishing Agency on the property and assets transferred, gifted or left by consultants, contractors and suppliers for PMU to manage pursuant to the legal regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Program or Project Termination and PMU Dissolution

Termination time of ODA programs and projects are stipulated in the international treaties on ODA or agreements signed with the donors.

After completion of ODA programs and projects, within 06 months, the PMU of the technical assistance program or project shall finish the program or project completion report and the report on the financial reconciliation of the program or project to submit to the Line Agency (in the case where the Line Agency exercises direct management) or for the Project Owner to submit the Line Agency (in the case where the Line Agency assign a unit under its management authority to be the Project Owner).

After completion of ODA programs and projects, within 06 months, the PMU of the investment program or project shall have to finish the program or project completion report and the report on the financial reconciliation of the program or project for the Project Owner to submit the Agency that made decision on investment of the program or project.

At the same time the PMU shall complete the process of settlement of PMU’s property and assets pursuant to the legal regulations

After the program or project completion the competency authorities approve report and the report on the financial reconciliation of the program or project and settlement of the program or project assets is completed, the PMU-Establishing Agency shall issue the decision on the program or project termination and PMU dissolution.

In the case where the PMU is not able to accomplish the above-mentioned requirements in the given time, based on the written justification of the PMU, the PMU-Establishing Agency shall give permission for extension of 06 months as maximum to PMU for completing the remaining work. The Project Owner shall have to arrange budget to maintain the operation of the PMU in the extension period.

In respect of the PMU that manages many programs or projects at the same time, the agency that issued the decision on establishment of the PMU shall issue the decision on termination of each program or project and simultaneously make adjustments on the functions and tasks of the PMU in accordance with the regulations of this Circular.

In the case of changes in terms of the Line Agency or the Project Owner:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Line Agency or the Project Owner that transfers the program or project shall issue the decision on PMU dissolution.

- The Line Agency or the Project Owner that receives the program or project shall issue the decision on establishment of PMU.

4. Treatment and Incentive Regimes

a) The treatment and incentive regime for the Directors and other positions in PMUs who work on the basis of holding concurrent positions or secondment must be in line with existing regulations with reference to the nature of work, work intensity, and real working time to encourage capable staff to work on a long term and professional basis for the program or project.

b) The treatment and incentive regime for Directors and other positions in PMUs recruited from outside shall be based on the nature of the work, their capacities and working experiences in agreements on the contractual basis and in consensus with the donor (in the case where ODA is used).

IV. RESPONSIBILITIES OF THE LINE AGENCIES, THE PROJECT OWNERS AND THE STATE ODA MANAGEMENT AGENCIES TO PMUS

1. Line Agencies

The Line Agencies shall be legally responsible for the whole process from receiving, managing, implementing and utilizing the results of the ODA programs and projects.

a) For technical assistance programs and projects that the Line Agency directly manages and executes the implementation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Appoint and dismiss the Director and key positions of PMU.

- Issue of Regulation on Organization and Operation of PMU.

- Regularly inspect and monitor PMU activities in accordance with the contents of this Circular and the Regulation on Organization and Operation of PMU in areas of procurement; negotiation and signing contracts; withdrawal and disbursement; payment; financial management; property and asset management; implementation of financial and tax obligations applied to the program or project. The results of inspection and supervision of PMU activities must be publicly announced in the Line Agency and shared with the agencies in charge and the donor.

- Timely solution of problems arising in process of operation of the PMU under its authorities.

- Monitor and urge the PMUs to fulfill the reporting obligations in accordance with the legal regulations.

- Monitor and supervise PMU to ensure implementation of program or project in accordance with the schedule and required quality.

- Ensure timely provision of adequate budget and physical conditions (office, equipment, communication facilities, etc.) to the operation of PMU.

- Periodically evaluate performance of PMU.

- Strengthen institutional and human resource capacities for PMU.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take legal responsibility for decisions related to issues within its authority in the implementation of the program or project.

- Clearly stipulate the order, schedule and coordination among functional bodies under its authority in the process of reviewing, making decisions and approving the issues submitted by the Project Owner to avoid delays and consequent negative effects on the progress of the program or project.

- Through the Project Owner regularly inspect and monitor PMU activities in accordance with the contents of this Circular and the Regulation on Organization and Operation of PMU issued by the Project Owner and with the existing laws and regulations in areas of procurement; negotiation and signing contracts; withdrawal and disbursement; payment; financial management; property and asset management; implementation of financial and tax obligations applied to the program or project. The results of inspection and supervision of PMU activities must be publicly announced in the Line Agency and shared with the agencies in charge and the donor.

c) For investment ODA programs and projects

- Take legal responsibility for decisions related to issues within its authority in the implementation of the program or project.

- Clearly stipulate the order, schedule and coordination among functional bodies under its authority in the process of reviewing, making decisions and approving the issues submitted by the Project Owner to avoid delays and consequent negative effects on the progress of the program or project.

- Through the Project Owner regularly inspect and monitor PMU activities in accordance with the contents of this Circular and the Regulation on Organization and Operation of PMU issued by the Line Agency in areas of procurement; negotiation and signing contracts; withdrawal and disbursement; payment; financial management; property and asset management; implementation of financial and tax obligations applied to the program or project. The results of inspection and supervision of PMU activities must be publicly announced in the Line Agency and shared with the agencies in charge and the donor.

2. Project Owner:

a) Implement the tasks, responsibilities and authorities of the Project Owner in accordance with the existing regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Issuance of decisions on establishment and dissolvement of PMU.

- Appoint and dismiss the Director and key positions of PMU.

- Issuance of Regulation on Organization and Operation of PMU.

- Regularly inspect and monitor PMU activities in accordance with the contents of this Circular and the Regulation on Organization and Operation of PMU issued by the Project Owner in areas of procurement; negotiation and signing contracts; withdrawal and disbursement; payment; financial management; property and asset management; implementation of financial and tax obligations applied to the program or project. The results of inspection and supervision of PMU activities must be publicly announced in the agency of Project Owner and shared with the agencies in charge and the donor.

- Timely solution of problems arising in process of operation of the PMU under its authorities.

- Monitor and urge the PMU to fulfill the reporting obligations in accordance with the legal regulations, including submitting reports on status of implementation of the programs and projects prepared by PMU to the Line Agency.

- Monitor and supervise PMU to ensure implementation of program or project in accordance with the schedule and required quality.

- Ensure timely provision of adequate budget and physical conditions (office, equipment, communication facilities, etc.) to the operation of PMU as commitments in the international treaty on ODA signed with donor.

- Periodically evaluate PMU performance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. State ODA Management Agencies

a) Exercise the functions, tasks and authorities assigned in accordance with the existing laws and regulations.

b) Inspect and monitor the implementation of the regulations of organization and operations of PMUs issued by their PMU-Establishing Agencies and the compliance to the regulations of this Circular on periodical and ad hoc basis.

c) Assisting to strengthen PMU capacities toward professionalism.

V. ORGANIZING OF IMPLEMENTATION

1. This Circular comes into effect 15 days after publishing in the official gazette.

2. PMUs established after the Circular comes into effect shall implement this Circular.

3. For the existing PMUs:

a) With regard to the ODA programs and projects due to be completed in 2007 under the signed agreements or those that have extension of 18 months as maximum accounted from the completion date in 2007, PMUs shall be permitted to be remain as they are but must be strengthened and re-arranged for adequate capacity to complete the remaining tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) With regard to other cases, based on the Circular, Directors of PMUs review and finalize the Regulations on Organization and Operation of PMUs in consultation with the donor, if necessary, and submit their PMU-Establishing Agencies for amendment of the current Regulation or for issuance of new Regulation as appropriate.

4. In process of implementing this Circular, the Line Agencies, the Project Owners, PMUs, relevant agencies and units are required to timely feedback to the Ministry of Planning and Investment if encountering any problems or difficulties./.

 

 

Receivers:
- The Central Party office;
- The Office of Government;
- Ministries, ministerial agencies, Government agencies;
- Peoples Council, Peoples Committee of provinces and cities directly under the Centre;
- National Assembly’s office;
- President’s office;
- People’s Supreme Procuracy;
- Peoples Supreme Court;
- Central agencies of mass organizations;
- Department of Inspecting Legal Documents (Ministry of Justice);
- Official Gazette;
- General Departments, Departments, Institute directly under the Ministry;
- Filing at: Archieve of Administration Office, Foreign Economic
Relations Dept

MINISTER
Vo Hong Phuc

 

APPENDIX I

[Name of Line Agency]
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:…./QD-

Place…… date………

 

DECISION

ON ESTABLISHING THE MANAGEMENT UNIT OF TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT…………..[name of the project]

[Head of the Line Agency]

Pursuant to the Decree No. 131/2006/ND-CP issued on 09 November, 2006 by the Government promulgating Regulation on Management and Utilization of Official Development Assistance;
Pursuant to the Circular No. 03/2007/TT-BKH issued on 12 March, 2007 by the Ministry of Planning and Investment on guiding the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units;
Based on the functions, tasks, responsibilities and authorities of ………..[the Line Agency];
Based on the Decision of……….[Authority Agency] on approval of the program or project;
At the proposal of ………….[the Head of the Unit that is assigned to implement the technical assistance program or project],

DECISION:

Article 1. Establishing PMU [name of the program or project in English and Vietnamese] funded by [name of the donor]. The program or project has a total budget of ….[ODA and counterpart fund] and will implement from…..[date] to…… [date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. PMU is allowed to open a bank account at the State Treasury and the commercial banks and to use its seal (or to use the seal of the Project Owner) in the service of program or project implementation in accordance with the law and the international treaty on ODA signed with the donor.

Article 4. Assigning Mr./Mrs……….. as Director the PMU/National Director of project (if any)

Article 5. Assigning Mr/Mrs…… as Vice Director of PMU (if any)

Article 6. Assigning Mr/ Mrs…… as Chief Accountant/ Accountant of PMU.

Article 7. The unit [name of the unit] which implements technical assistance projects has responsibility for working out Regulation on Organization and Operation of PMU…. [name of the program or project] and submits it to….[the Line Agency] for approval within 15 days since the issuance of the Decision.

Article 8. This Decision becomes effective on the date of signing. The Director of PMU, Heads of the relevant Units bear the responsibility for implementing the Decision./.

 

 

Receivers:
- Ministry of Planning and Investment;
- Ministry of Finance;
- State Bank of Vietnam (*);   
- ……….;
- Filing at: Archives,…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Note: (*) Pursuant to Point d, Item 3.1, Article 3, Part III of the Circular No. 03/2007/TT-BKH issued on 12 March, 2007 by the Ministry of Planning and Investment on guiding the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units

 

APPENDIX II

[Name of Investor Owner Agency]
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.:…./QD

Place…… date………

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON ESTABLISHING THE MANAGEMENT UNIT OF ODA FUNDED INVESTMENT …………..[name of the project]

[Head of the Investor Owner Agency]

Pursuant to the Decree No. 131/2006/ND-CP issued on 09 November, 2006 by the Government promulgating Regulation on Management and Utilization of Official Development Assistance;
Pursuant to the Circular No. 03/2007/TT-BKH issued on 12 March, 2007 by the Ministry of Planning and Investment on guiding the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units;
Based on the functions, tasks, responsibilities and authorities of ………..[the Project Owner Agency];
Based on the Investment Decision of [name of the program or project], No.……….date………….;
At the proposal of ………….[the Head of the Personal Division of the Investor Owner],

DECISION:

Article 1. Establishing PMU [name of the program or project in English and Vietnamese] funded by [name of the donor]. The program or project has a total budget of ….[ODA and counterpart fund] and will be implemented from…..[date] to…… [date]

Article 2. PMU takes responsibility for organizing and managing program or project implementation based on the goals, progress, quality and resource stated in the program or project document approved by the competent agency and in the international treaty on ODA signed with the donor.

Article 3. PMU is allowed to open a bank account at the State Treasury and the commercial banks and to use its seal (or to use the seal of the Project Owner) in service of the implementation of the program or project in accordance with the law and the international treaty on ODA signed with the donor.

Article 4. Assigning Mr./Mrs……….. as Director the PMU/National Director of project (if any)

Article 5. Assigning Mr/Mrs…… as Vice Director of PMU (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. The unit [name of the unit] which implements technical assistance projects has responsibility of working out Regulation on the organization and operation of PMU…. [name of the program or project] and submits it to ….[the Investment Owner] for approval within 15 days since the issuance of the Decision.

Article 8. This Decision comes effective on the date of signing. The Director of PMU, Heads of the relevant Units bear the responsibility for implementing the Decision./.

 

 

Receivers:
- Ministry of Planning and Investment;
- Ministry of Finance;
- State Bank of Vietnam (*);
- ……….;
- Filing at: Archives,…

Authority and position of signatory
[signature, seal]
Nguyen Văn A

 

Note: (*) Pursuant to Point d, Item 3.1, Article 3, Part III of the Circular No. 03/2007/TT-BKH issued on 12 March, 2007 by the Ministry of Planning and Investment on guiding the organizational structure, functions and responsibilities of ODA Program or Project Management Units

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SAMPLE OF REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE MANAGEMENT UNIT OF THE PROGRAM OR PROJECT……
[NAME OF THE PROJECT]

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Legal background (refer to Point a, Item 3.1, Article 3, Part III of the Circular)

Article 2. General information of the Program or Project

- Name of the Program or Project

- Name of Donor

- Objectives and Outcomes of the Program or Project

- Commencement and Completion date of the Program or Project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Source and Domestic Financial Mechanism applied to the Program or Project

Article 3. Information about the PMU

- Transaction name of PMU:

- Address:

- Telephone Number:

- Fax:

- E-mail:

- Account number:: ………………………….At the State Treasury

………………………… At the Commercial Bank

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

FUNCTIONS, TASKS, RESPONSIBILITIES, AUTHORITIES OF PMU

Article 5. Preparation of plans for implementation of the Program or Project (refer to Point a, Article 1, Part II of the Circular)

Article 6. Management in process of preparation of implementation of the Program or Project (refer to Point b, Article 1, Part II of the Circular)

Article 7. Procurement and contract management (refer to Point c, Article 1, Part II of the Circular)

Article 8. Finance, assets and disbursement management (refer to Point d, Article 1, Part II of the Circular)

Article 9. Administration, coordination and accountabilities (refer to Point đ, Article 1, Part II of the Circular)

Article 10. Monitoring, evaluating and reporting on the status of Program or Project implementation (refer to Point e, Article 1, Part II of the Circular)

Article 11. Organization of Receipt and Transfer of the Completed Program or Project and Financial Reconciliation (refer to Point g, Article 1, Part II of the Circular)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Other tasks assigned by the Line Agency or the Project Owner (refer to Article 3, Part II of the Circular)

Chapter III

FUNCTIONS, TASKS, RESPONSIBILITIES, AUTHORITIES OF PMU

Article 14. Organizational structure of PMU (refer to Article 2, Part III of the Circular)

Article 15. Director of PMU (refer to Point e, Article 1, Part III of the Guiding Circular)

Article 16. Personnel of PMU (refer to points a, b, c, d, đ, Article 1, Part III of the Circular)

Article 17. Salary and Incentive schemes of PMU (refer to Article 4, Part III of the Circular)

Chapter IV

ABIDING TO THE REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Regulation comes effective since the date of signing.

2. The Director of PMU, Heads of the Units of the Line Agency (Investment Owner Agency) bear the responsibility for implementing the Regulation. In process of implementing this Regulation, if encountering problems or difficulties, the Director of PMU is responsible to recommend to [the Line Agency] or [Investment Owner] for consideration, adjustment, amendment and revision of this Regulation./.

 

 

 Receivers:
- Ministry of Planning and Investment;
- Ministry of Finance;
- ……………………;
- Filing at: Archives,…

Authority and position of signatory
[signature, seal]
Nguyen Văn A

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/03/2007 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.740

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!