Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 349/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 349/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 349/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 12 năm 2008 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2008, nội dung phối hợp công tác năm 2009 và những đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Bộ và ý kiến của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH CHUNG

1. Năm 2008, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã nổ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện và tích cực về kinh tế - xã hội. Lạm phát về cơ bản đã được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng giảm dần qua các tháng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định. Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao: ước cả năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,23%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,6%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,4%; GDP bình quân đầu người đạt trên 1000 USD. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thông tin và bảo vệ môi trường được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm qua thiết thực hơn, hiệu quả hơn những năm trước và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua công tác phối hợp, Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng làm tốt hơn vai trò và chức năng của mình trong việc xây dựng khối liên minh chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua yêu nước, tham gia thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận sự phối hợp công tác có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Thông qua sự phối hợp công tác đã đạt được kết quả cao, tạo ra sự đồng thuận, được nhân dân hưởng ứng, cần phát huy trong thời gian tới.

2. Dự báo năm 2009, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới suy thoái, tác động sâu sắc đến nước ta, tạo ra cả cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư, đời sống và việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Chính phủ đã xác định phải tập trung điều hành thực hiện mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2009 mà Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua. Trước mắt, cần tổ chức triển khai thực hiện ngay các giải pháp cấp bách sau: thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng; chính sách tài chính tiền tệ; ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức điều hành linh hoạt, hiệu quả và quyết liệt các giải pháp trên.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Về đề nghị phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan của Chính phủ thực hiện.

2. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến để Bộ Chính trị sớm ban hành ba Quy chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận để báo cáo Bộ Chính trị.

3. Về đề nghị thống nhất, cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động, các chương trình, mục tiêu quốc gia thành các tiêu chí trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII.

Về đề nghị tập trung các nguồn lực tài chính cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính.

4. Về đề nghị quan tâm đến chế độ nhà ở cho các Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trong đó có cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về đề nghị cấp đất, kinh phí cho cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khu nhà công vụ cho cán bộ, công chức: Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết chế độ nhà công vụ theo quy định hiện hành.

Về đề nghị khoán kinh phí hoạt động cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội: ngày 17 tháng 10 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, trong đó quy định: các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí hành chính xem xét, tự quyết định việc áp dụng các quy định tại Nghị định này; vì vậy, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đề nghị Chính phủ sớm quyết định việc đầu tư hỗ trợ làm nhà cho người nghèo: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

6. Về đề nghị sớm kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị đề nghị có sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội bổ sung các dự án luật trên vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Trong quá trình chuẩn bị dự án Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai thực hiện.

7. Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án cải cách giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chiến lược giáo dục 2009 – 2020; vì vậy, không phải thành lập Ủy ban cải cách giáo dục. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia trong quá trình tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về giáo dục và đào tạo, hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình xây dựng Chiến lược giáo dục 2009 – 2020.

8. Về một số đề nghị liên quan đến vấn đề tôn giáo

a) Về đề nghị rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai có liên quan đến tôn giáo; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, sơ hở, tránh gây bức xúc để kẻ xấu lợi dụng, kích động phát sinh điểm nóng; đồng thời, xem xét giải quyết nhu cầu chính đáng của tôn giáo về đất đai: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan liên quan của Chính phủ xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Về đề nghị cân nhắc việc cho phép thành lập hoặc công nhận pháp nhân đối với các tổ chức tôn giáo, tránh việc mở rộng cấp phép như thời gian vừa qua để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hoạt động của các tôn giáo và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Về đề nghị quan tâm tạo điều kiện về trụ sở, kinh phí, điều kiện hoạt động của hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp: vấn đề này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Về đề nghị khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nên tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ thực hiện.

10. Về đề nghị quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XII vừa qua: Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện kết luận này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc.
- Lưu: VT, TH (4)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 349/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91